Opracowanie koncepcji kreatywnej i wykonanie spotów informacyjno-promocyjnych oraz...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie koncepcji kreatywnej i wykonanie spotów informacyjno-promocyjnych oraz realizacja kampanii internetowej na potrzeby Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-06-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Data publikacji ogłoszenia2019-06-11
 • Numer ogłoszenia557451-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 557451-N-2019 z dnia 2019-06-11 r.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych: Opracowanie koncepcji kreatywnej i wykonanie spotów informacyjno-promocyjnych oraz realizacja kampanii internetowej na potrzeby Centrum Unijnych Projektów Transportowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków UE, Pomocy Technicznej Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, krajowy numer identyfikacyjny 14100714500000, ul. Plac Europejski  2 , 00-844  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 262 06 28, e-mail zampub@cupt.gov.pl, faks 22 262 05 01.
Adres strony internetowej (URL): www.cupt.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Jednostka Budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.cupt.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
adres skrytki na ePuap: /CUPT/SkrytkaESP

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji kreatywnej i wykonanie spotów informacyjno-promocyjnych oraz realizacja kampanii internetowej na potrzeby Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Numer referencyjny: 11.2019.ZAM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Opracowanie koncepcji kreatywnej i wykonanie spotów informacyjno-promocyjnych oraz realizacja kampanii internetowej na potrzeby Centrum Unijnych Projektów Transportowych.2. Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) opisany został w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Przedmiot Umowy podzielony został na następujące Zadania: Zadanie nr 1 – opracowanie koncepcji kreatywnej i wykonanie spotów informacyjno-promocyjnych; Zadanie nr 2 – realizacja kampanii internetowej.

II.5) Główny kod CPV: 92111210-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 401944,81
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania całości Przedmiotu zamówienia najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2019r., przy czym Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji Przedmiotu zamówienia w poniższych terminach:1) Zadanie nr 1 – opracowanie koncepcji kreatywnej i wykonanie spotów informacyjno-promocyjnych - maksymalnie w terminie do 75 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy; 2) Zadanie nr 2 – realizacja kampanii internetowej - w terminie 3 tygodni od dnia 7 października 2019 r. do dnia 27 października 2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 1. wykaże, że zrealizował lub nadal realizuje, w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: 1) co najmniej trzy (3) usługi o wartości, co najmniej 200 000,00 złotych brutto każda, polegające na produkcji spotów informacyjnych/reklamowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, oraz 2) co najmniej trzy (3) usługi o wartości co najmniej 30 000,00 złotych brutto każda polegające na planowaniu i zakupie mediów dla co najmniej 3 kampanii. Uwaga: W przypadku zamówień nadal trwających, Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy wartość wykonanych usług w danym zamówieniu osiągnęła kwotę określoną w przedmiotowym warunku, w związku z tym Wykonawca powinien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym. 2. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji Przedmiotu zamówienia, tj.: 1) co najmniej jedną osobą, posiadającą doświadczenie w tworzeniu koncepcji i kreacji minimum 3 kampanii promocyjno–informacyjnych lub społecznych, nabyte w ciągu ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, 2) co najmniej 1 ekipą filmową składającą się z co najmniej czterech (4) osób, w tym co najmniej 2 operatorów kamer i 1 realizatora dźwięku i 1 montażysty, z których każda posiada doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu (5) filmów promocyjnych o dowolnej tematyce, nabyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 3) co najmniej jedna osobą posiadającą doświadczenie w planowaniu i zakupie mediów dla co najmniej 3 kampanii, nabyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 4) co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w dostosowywaniu materiałów filmowych przeznaczonych do emisji w Internecie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nabyte w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert. Zamawiający dopuszcza pełnienie więcej niż jednej funkcji przy realizacji Przedmiotu zamówienia, w przypadku osób wskazanych w pkt 2 i 4.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - jeśli Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym miejsca, w którym Zamawiający może samodzielnie znaleźć przedmiotowy dokument dotyczący Wykonawcy, 2) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 1) powyżej, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 1) SIWZ– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 1) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt. 3) stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1)wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu - uwzględniającego wymagania określone w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.1) SIWZ, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o którym mowa powyżej. 2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego – uwzględniającymi wymagania określone w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) SIWZ, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W przypadku, gdy w przedstawionych na potwierdzenie spełnienia warunków dokumentach wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych NBP nie opublikował średnich kursów walut należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie kurs NBP.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta Wykonawcy musi zawierać: 1)Formularz ofertowy – wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 ppkt 1.1) SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik; 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 ppkt 1.2) SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, 5) Dokument „Wstępna koncepcja kreatywna” – dokument o objętości: - Spot 90’ - min. 3, max. 5 stron, - Spoty 3 x 30’ - min. 3, max. 4 stron każdy, - Spoty 3 x 15’ - min. 2, max 3 stron każdy, (czcionka: Times New Roman w rozm. 12, odstępy pojedyncze), zawierający co najmniej: - opis sposobu realizacji spotów z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający wstępny pomysł na kreację poszczególnych spotów wraz z opisem ( uwzględniającym opis zastosowanych technik); - uzasadnienie koncepcji kreatywnej i opis jej założeń, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w szczególności w Rozdziale IV OPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, - ilustrowany scenariusz (storyboard) z opisem, - propozycję voiceover. - propozycję haseł przewodnich do spotów 3 x 30’ - propozycje twarzy kampanii dla spotów 3 x 30’ - osoba/y budzące zaufanie (min. 3 propozycje) oraz opis, w jaki sposób „twarz kampanii” ma wspierać przekaz spotów (Zamawiający może zrezygnować z eksponowania twarzy kampanii na etapie akceptacji scenariuszy). Zamawiający wymaga, aby przygotowany przez Wykonawcę Dokument „Wstępna koncepcja kreatywna”, umożliwiał identyfikację poszczególnych elementów podlegających ocenie wg przyjętego kryterium, o którym mowa w Rozdziale XV ust. 3 pkt 3.2 SIWZ. UWAGA: Brak dokumentu opisanego w ust. 2 pkt 5) powyżej, lub nie zawarcie któregokolwiek z powyższych elementów wskazanych w pkt 5), spowoduje odrzucenie oferty, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto przygotowania koncepcji i produkcji spotów 25,00
Wstępna koncepcja kreatywna 35,00
Koszt emisji spotów za 1000 wyświetleń (CPM) na portalach powyżej 8 mln realnych uzytkowników miesięcznie 30,00
Koszt emisji spotów za 1000 wyświetleń (CPM) na portalach branżowych/tematycznych powyżej 2 mln realnych użytkowników miesięcznie 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy, szczegółowo określonych w Istotnych postanowieniach umowy (IPU), stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ. W trakcie obowiązywania Umowy Strony dopuszczają następujące zmiany: 1)zmianę cen, w przypadku zmian przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena (wynagrodzenie) brutto, a zaoferowana cena (wynagrodzenie) netto pozostanie bez zmian. Zmiana wynagrodzenia nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za usługi świadczone po wejściu w życie ustawy zmieniającej stawkę podatku VAT; 2)zmianę w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa - w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy; 3)zmianę terminu emisji kampanii internetowej, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy, w przypadku niezrealizowania w tym terminie, z powodów niezależnych od Wykonawcy, planu emisji wynikającego ze szczegółowego planu emisji 3 spotów 30 sekundowych, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 19 i 20 Umowy; w takim przypadku Zamawiający może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu emisji spotów; wydłużenie okresu emisji spotów nie może przekroczyć okresu 1 tygodnia następującego bezpośrednio po ostatnim tygodniu emisji określonym w szczegółowym planie emisji 3 spotów 30 sekundowych. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę ramowego harmonogramu wykonania Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana tego harmonogramu nie może dotyczyć: 1) terminu na dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę scenariuszy spotów, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 Umowy; 2) terminu na uwzględnienie i wprowadzenie do scenariuszy spotów przez Wykonawcę korekt Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 7 Umowy; 3) terminów na uwzględnienie przez Wykonawcę uwag do kształtu spotów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 14 lub 15 Umowy; 4) zmiany terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem, że możliwe jest przesunięcie terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b Umowy w przypadku wydłużenia terminów wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy dla Zamawiającego lub niedochowania przez Zamawiającego terminów wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy. W takim przypadku terminy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit a lub b Umowy, mogą zostać przesunięte o liczbę dni, o jakie zostały wydłużone terminy dla Zamawiającego lub liczbę dni równą opóźnieniu Zamawiającego w udostępnieniu Wykonawcy materiałów, dokumentów i danych, przekazaniu uwag, dokonaniu akceptacji, wyboru, niezbędnych do wykonania Umowy. 3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzone do Umowy w drodze aneksu. 4. Zmiany ramowego harmonogramu wykonania Umowy, o których mowa w ust. 2, następować będą w drodze wzajemnych uzgodnień pomiędzy Stronami i dokonane zostaną drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w § 3 ust. 9 Umowy. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, tj. przesunięcia terminów wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b Umowy, zmiany Umowy w tym zakresie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać one wprowadzone do Umowy w drodze aneksu
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zwane dalej „CUPT”, z siedzibą pod adresem: 00-844, Warszawa, pl. Europejski 2, który oświadcza że jest administratorem danych w rozumieniu przepisów prawa oraz że posiada ważny tytuł prawny do ich przetwarzania oraz przekazania do przetwarzania CUPT i takie przetwarzanie oraz przekazanie nie narusza praw osób, których dane dotyczą, 2) w CUPT, począwszy od dnia 25.05.2018 r., funkcjonuje adres e-mail: IOD@cupt.gov.pl Inspektora Ochrony Danych w CUPT, udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez CUPT; 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym Umowa w sprawie niniejszego zamówienia została zrealizowana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp. 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 10) CUPT dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę nowego aparatu cyfrowego i obiektywu - Łomianki
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania15-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę fabrycznie nowego zestawu składającego się z aparatu cyfrowego oraz obiektywu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.