USUWANIE POJAZDÓW ORAZ PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO DLA POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
USUWANIE POJAZDÓW ORAZ PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO DLA POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG POWIATU BYDGOSKIEGO
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyStarostwo Powiatowe w Bydgoszczy
 • Data publikacji ogłoszenia2020-10-15
 • Numer ogłoszenia597906-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 597906-N-2020 z dnia 2020-10-15 r.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy: USUWANIE POJAZDÓW ORAZ PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO DLA POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG POWIATU BYDGOSKIEGO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 09235621900000, ul. Konarskiego  1-3 , 85-066  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 525 835 422, e-mail info@powiat.bydgoski.pl, faks 525 835 452.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.bydgoski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiat.bydgoski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiat.bydgoski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, w zamkniętej i oznaczonej kopercie na adres Zamawiającego
Adres:
ul. Konarskiego 1-3 (budynek C), 85-066 Bydgoszcz, kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego – pok. 448 (IV p.).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USUWANIE POJAZDÓW ORAZ PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO DLA POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG POWIATU BYDGOSKIEGO
Numer referencyjny: OR-VII.272.1.40.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, w związku z art. 130a ust. 5f z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej ustawą Prd (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.), w zakresie: 1) usuwania pojazdów (wymienionych w art. 130a ust. 6 ustawy Prd) z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Bydgoskiego w sytuacjach, o których mowa w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prd;2) prowadzenia, na terenie powiatu bydgoskiego lub miasta Bydgoszcz, parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych;3) wykonywania na wniosek Zamawiającego czynności zmierzających do demontażu pojazdu, który przeszedł na własność Zamawiającego na podstawie orzeczenia sądu, poprzez usunięcie pojazdu z parkingu i przekazanie go do punktu zbierania pojazdów lub do stacji demontażu oraz przekazywanie stosownego zaświadczenia o demontażu Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jego wystawienia;4) przetransportowania pojazdów usuniętych przed realizacją niniejszego zamówienia z parkingu strzeżonego (teren Bydgoszczy) świadczącego usługi Zamawiającemu w 2020 roku, w celu ich dalszego przechowywania na parkingu strzeżonym (jeśli dotyczy). 2. Zakres zadań Wykonawcy obejmuje: 1) usunięcie pojazdu z drogi na parking, którym dysponuje Wykonawca (jeśli Wykonawca posiada więcej parkingów - najbliżej miejsca, z którego został usunięty) w sposób bezpieczny oraz zabezpieczenie rzeczy, które się w nim znajdują przed kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem, dewastacją;2) uporządkowanie miejsca, na którym znajdował się pojazd przeznaczony do usunięcia (z odpadków szkła, metalu i innych), z wyjątkiem konieczności użycia sprzętu specjalistycznego znajdującego się w pojazdach do tego przystosowanych, bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat;3) zapewnienie kontaktu umożliwiającego wykonanie dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi całodobowo przez siedem dni w tygodniu;4) prowadzenie ewidencji pojazdów odholowanych i przyjętych na parking w formie pisemnej lub komputerowej;5) przedstawianie Zamawiającemu (Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego), do 5 dnia każdego miesiąca:a) wykazu pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Bydgoskiego w miesiącu poprzednim, zawierającego następujące dane: data i godzina usunięcia pojazdu z drogi, marka, model, nr rejestracyjny lub VIN pojazdu, numer dyspozycji usunięcia, adres parkingu (wzór wykazu Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy);b) wykazu pojazdów, w stosunku do których podjęta została decyzja o odstąpieniu od usunięcia, zawierający datę i godzinę zdarzenia, nr rejestracyjny, markę, model pojazdu oraz numer dyspozycji (wzór wykazu Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy) ; c) wykazu pojazdów przechowywanych, zawierającego następujące dane: data usunięcia pojazdu z drogi, marka, model, nr rejestracyjny lub VIN pojazdu, numer dyspozycji usunięcia, adres parkingu (wzór wykazu Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy);d) potwierdzeń wydania pojazdu (wzór potwierdzenia Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy);6) przechowywanie pojazdu na parkingu w sposób gwarantujący jego bezpieczne parkowanie, w tym zabezpieczenie rzeczy, które się w nim znajdują przed kradzieżą, uszkodzeniem, zalaniem, zniszczeniem czy dewastacją;7) przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu przechowywania pojazdu;8) wydanie pojazdu – w każdym czasie - 24h/dobę, osobie upoważnionej do jego odbioru, tj. osobie wskazanej w zezwoleniu na odbiór pojazdu wystawionym przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2285; załącznik nr 3) lub właścicielowi (posiadaczowi) pojazdu wskazanemu w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe). Zastrzega się jednak, że do wydania pojazdu osobie upoważnionej do jego odbioru może dojść jedynie wówczas, gdy przedstawiono Wykonawcy: a) zezwolenie na odbiór pojazdu wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, o ile było wymagane; b) dowód uiszczenia kaucji w przypadku, o którym mowa w art. 130a ust. 1a ustawy Prd; 9) naliczania właścicielowi pojazdu (osobie uprawnionej) opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu; naliczone opłaty właściciel pojazdu (osoba uprawniona) będzie uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy lub wpłacać na rachunek bankowy Powiatu Bydgoskiego nr 60 1020 1462 0000 7402 0317 1071; 10) współdziałanie z podmiotami uprawnionymi do wydawania dyspozycji usunięcia pojazdu z dróg powiatu bydgoskiego;11) udzielanie pomocy przy wykonywaniu oględzin przechowywanego pojazdu;12) informowanie Zamawiającego i podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu o nieodebraniu pojazdu, nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi zgodnie z art. 130a ust. 10g ustawy Prd;13) sprawowanie całodobowego dozoru nad przechowywanym pojazdem, od chwili jego usunięcia do momentu odbioru przez uprawnione osoby, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, lub przekazania do demontażu przez Zamawiającego;14) wydanie pojazdu usuniętego z drogi, jeżeli nie jest on zarejestrowany w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej, właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu celnego w celu uregulowania jego sytuacji zgodnie z przepisami prawa celnego.3. Usługa usuwania pojazdu z drogi na wyznaczony parking obejmuje: 1) dojazd do miejsca zdarzenia odpowiednim sprzętem transportowym przeznaczonym do usuwania i przemieszczania pojazdów;2) załadunek i zabezpieczenie pojazdu, w tym ładunku jeśli znajduje się na pojeździe przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą w czasie transportu na parking,3) dojazd z usuniętym pojazdem na parking,4) rozładunek pojazdu i jego przekazanie na parking. 4. Z chwilą rozpoczęcia wykonania usunięcia pojazdu na Wykonawcy spoczywa pełna odpowiedzialność za: 1) powierzone mu mienie w związku ze świadczeniem usług stanowiących przedmiot zamówienia,2) szkody wynikłe ze zniszczenia powierzonego mu mienia lub mienia osób trzecich spowodowanych działaniem, zaniedbaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy oraz powstałych w wyniku zaniechania działań, do których Wykonawca zobowiązuje się składając ofertę,3) szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań umownych lub czynności zleconych przez podmiot uprawniony bezpośrednio na miejscu zdarzenia,4) następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich w związku ze świadczeniem usług stanowiących przedmiot zamówienia. 5. Dla należytego wykonania zamówienia Wykonawca powinien przybyć na miejsce zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 90 minut od wezwania przez osoby upoważnione na podstawie art. 130a ust. 4 ustawy Prd (policjant, osoba prowadząca akcję ratowniczą).6. Parkowanie pojazdów usuwanych z drogi odbywać będzie się na parkingu na terenie powiatu bydgoskiego lub miasta Bydgoszcz: 1) strzeżonym, oznaczonym tablicą „Parking strzeżony”,2) trwale ogrodzonym – ogrodzenie betonowe lub metalowe, 3) o utwardzonej nawierzchni, 4) oświetlonym, 5) monitorowanym (w tym monitoring wizyjny),6) objętym całodobowym nadzorem, 7) pozwalającym na zabezpieczenie pojazdów uszkodzonych w sposób gwarantujący brak możliwości skażenia środowiska jak i znacznego pogorszenia ich stanu,8) zamykanym w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby dozorującej,9) posiadającym dojazd drogą publiczną bez ograniczeń tonażowych. 7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć nie mniej niż: 1) 15 stanowisk parkingowych dla usuniętych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, 2) 3 stanowiska parkingowe dla usuniętych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, do 7,5 t, 3) 3 stanowiska parkingowe dla usuniętych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t,4) 5 stanowisk parkingowych zabezpieczających pojazdy przed działaniem czynników atmosferycznych, wobec których istnieje prawdopodobieństwo dodatkowych szkód wywołanych tymi czynnikami. 8. Zamawiający przewiduje, że do dnia 31.12.2021 r. zamówieniem zostaną objęte następujące pojazdy i usługi: 1) Rower, motorower – usuwanie z drogi- 5 (szt.),2) Motocykl – usuwanie z drogi- 10 (szt.),3) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – usuwanie z drogi- 200 (szt.) ,4) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – usuwanie z drogi- 4 (szt.),5) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – usuwanie z drogi - 4 (szt.),6) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – usuwanie z drogi- 4 (szt.),7) Odstąpienie od usunięcia roweru, motoroweru lub motocykla- 5 (szt.),8) Odstąpienie od usunięcia pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t- 10(szt.) ,9) Odstąpienie od usunięcia pozostałych pojazdów (o dmc powyżej 3,5 t)- 5 (szt.),10) Rower, motorower – przechowywanie- 3 (szt.),11) Motocykl – przechowywanie- 5 (szt.),12) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – przechowywanie- 170 (szt.),13) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – przechowywanie- 5 (szt.),14) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – przechowywanie- 3 (szt.),15) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – przechowywanie- 3 (szt.).9. Zamawiający zastrzega, że ilość pojazdów wskazana w powyższym punkcie jest szacunkowa i służy do skalkulowania ceny oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację umowy w wielkościach podanych w formularzu oferty. Zakres usługi w trakcie obowiązywania umowy może dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu oferty.10. Wykonawca w ofercie określi cenę ryczałtową za 1 miesiąc przechowywania pojazdów, które nie zostały odebrane przez właścicieli (osoby uprawnione) w okresie trwania umowy, w szacunkowej średniomiesięcznej ilości 25 sztuk. Tak określona cena będzie niezmienna i nie będzie uzależniona od ilości pojazdów nieodebranych.

II.5) Główny kod CPV: 50118110-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
98351100-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegające na powtórzeniu podobnych usług do wartości 20% zamówienia podstawowego. Usługi będą wykonywane w zakresie takim, jak ma to miejsce w przypadku zakresu podstawowego, w miarę potrzeb Zamawiającego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. lub do czasu wcześniejszego wyczerpania limitu środków finansowych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że posiadają aktualne zezwolenie (licencję) na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udzielone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 września 2001 rokuo transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie nie mniejszej niż 300.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że:1) dysponują lub będą dysponować co najmniej dwoma pojazdami specjalnymi przeznaczonymi do holowania, spełniającymi warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2012 ze zm.), przeznaczonymi do holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, oraz powyżej 3,5 t (umożliwiający m.in. usunięcie z drogi zestawów pojazdów- pojazd członowy z naczepą),2) dysponują lub będą dysponować co najmniej jednym parkingiem strzeżonym na terenie powiatu bydgoskiego lub miasta Bydgoszcz spełniającym warunki, o których mowa w Rozdz. II ust. 6.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;b) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty (zaleca się złożenie oświadczenia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć, na wezwanie Zamawiającego, następujące dokumenty:a) zezwolenie (licencję) na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udzielone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 września 2001 roku o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.);b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniana sumę gwarancyjną w kwocie nie mniejszej niż 300.000,00 zł; c) wykaz parkingów na terenie powiatu bydgoskiego lub miasta Bydgoszcz z podaniem ilości miejsc parkingowych, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca do realizacji zamówienia, wraz z informacją wskazującą podstawę do dysponowania parkingami. Wykaz zawierający wymagane informacje zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ;d) wykaz pojazdów do usuwania pojazdów z dróg powiatu bydgoskiego. Wykaz zawierający wymagane informacje zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym swoje zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Zobowiązanie powinno określać: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Dokument (zobowiązanie) musi zostać złożone w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas dojazdu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej Umowy:1) poprzez zmianę podmiotu trzeciego/podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powołał się w ofercie w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. Do zmiany takiej może dojść na prośbę Wykonawcy wyłącznie w uzasadnionym przypadku i pod warunkiem wskazania przez niego innego podmiotu/podwykonawcy, spełniającego warunek udziału w postępowaniu, do spełnienia którego wskazany był w ofercie podwykonawca. 2) w przypadku działania siły wyższej, np. klęski żywiołowe, zamieszki, strajki generalne, działania zbrojne, mające bezpośredni wpływ na możliwość wykonywania zamówienia3) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron,4) zlecenia przez Zamawiającego usług dodatkowych na mocy art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, 5) Zmiana obowiązującej stawki VAT – przyjmuje się, że wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulega zmianie natomiast zostanie zmieniona stawka podatku VAT a co za tym idzie jego wartość oraz wartość umowy brutto. Strony są uprawnione do wnioskowania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy/Podwykonawcy, w celu usprawnienia ich rozliczania. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport ciągnika rolniczy - Toruń - Mszczonów
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania02-12-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport ciągnika rolniczy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI