Usługi w zakresie przeglądów okresowych i napraw pojazdów ciężarowych powyżej 3,5T...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi w zakresie przeglądów okresowych i napraw pojazdów ciężarowych powyżej 3,5T znajdujących się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hrynie-wiczach k. Białegostoku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-06-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPrzedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-05-21
 • Numer ogłoszenia549355-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 549355-N-2019 z dnia 2019-05-21 r.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.: Usługi w zakresie przeglądów okresowych i napraw pojazdów ciężarowych powyżej 3,5T znajdujących się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hrynie-wiczach k. Białegostoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 50001472000000, ul. ul. Kombatantów  4 , 15-110  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 539 800, e-mail biuro@lech.net.pl, faks 856 539 800.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.lech.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.lech.net.pl w zakładce "Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro"

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lech.net.pl w zakładce "Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro"

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie przeglądów okresowych i napraw pojazdów ciężarowych powyżej 3,5T znajdujących się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hrynie-wiczach k. Białegostoku
Numer referencyjny: NZM.231.9.2019.KP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4.1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeglądów okresowych i napraw pojazdów ciężarowych powyżej 3,5T, znajdujących się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach k. Białegostoku, w podziale na 2 części, tj:. 1) Część 1 Przeglądy i naprawy pojazdów ciężarowych marki Mercedes (załącznik nr 1, 2, 3) 2) Część 2 Naprawy pojazdów ciężarowych marki Man (załącznik nr 2 i 3) 4.2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) wszystkie prace wynikające z umowy wykonywanie będą zgodnie z Dokumentacją Techniczno - Ruchową poszczególnych pojazdów, 2) Wykonawca będzie posiadał dostęp do oryginalnych części i zespołów oraz materiałów eksploatacyjnych - w przypadku zastosowania zamienników o takich samych parametrach jak oryginalne, będzie wymagana zgoda Zamawiającego, 3) na wymienione lub użyte do wykonania naprawy części Wykonawca udzieli gwarancji, która będzie zgodna z gwarancją producenta danej części (dotyczy również części zamiennych); do protokołu odbioru Wykonawca dołączy kartę gwarancyjną użytej części – karta będzie wystawiana przez Wykonawcę. 4) Wykonawca każdorazowo po wykonaniu przeglądu, usunięciu awarii (dokonaniu naprawy) przedstawi Zamawiającemu protokół odbioru (przeglądu lub naprawy w zależności, realizacji której usługi dotyczy), w którym zawarte będą szczegółowe informacje o wykonanych czynnościach, użytych częściach / urządzeniach przekazanych Zamawiającemu. Dostawę części i urządzeń do naprawy Wykonawca organizuje we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy. 5) Wykonawca wykona usługi własnymi narzędziami i własną obsadą serwisu, stosując Części zakupione przez siebie oraz części zakupione przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami Umowy. 6) Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody wyrządzone w obrębie prowadzonych prac do chwili odbioru naprawionych pojazdów przez Zamawiającego. 4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - tom III SIWZ i Wzór umowy - tom II SIWZ. 4.4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby osoby wykonujące w ramach umowy: naprawy usterek elektrycznych, mechanicznych, osoby odpowiadające za organizację pracy i zarządzanie podległymi pracownikami, zapewnianie niezbędnego sprzętu i materiałów do wykonania przedmiotu umowy, dozór nad stosowaniem materiałów i części zgodnych z zakresem zamówienia, realizowana była przez osoby za-trudnione na umowę o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy tych osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy lub podwykonawcy w tym za-kresie zostały uregulowane we Wzorze umowy - tom II SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 50110000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
24

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że a) w Części 1: Przeglądy i naprawy pojazdów ciężarowych marki Mercedes ( Dysponuje specjalistycznym oprogramowaniem diagnostycznym w celu badania pokłado-wych układów elektronicznych w: - Mercedes-Benz Actros 3241/6x4 2011r Cysterna, - Mercedes-Benz Actros 3243/6x4 2010r Cysterna - Mercedes-Benz Arocs 963-0-F 2014r Hakowiec - Mercedes-Benz Arocs 963-0-F 2014r Hakowiec b) w Części 2: Naprawy pojazdów ciężarowych marki Man Dysponuje specjalistycznym oprogramowaniem diagnostycznym w celu badania po-kładowych układów elektronicznych w: - Man TGS 26.360 6x4 BB 2008r, - Man 27.364 DFC 2001r Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg. załącznika nr 6 do IDW) do każdej Części oddzielnie. Wykonawca aby spełnić wymogi zdolności technicznej (odpowied-nio dla Części) może wykazywać te samo specjalistyczne oprogramowanie diagnostyczne w kilku częściach lub do różnych pojazdów w ramach jednej części, o ile będzie ono odpowiednie do rodzajów pojazdów serwisowanych/naprawianych w danych częściach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do IDW. Następnie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp: - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór: załącznik nr 6 do IDW);
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
10.4.2. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Uwaga: W przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych bazach danych. Wykonawca powinien wskazać w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie pobrać powyższy dokument. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak pod-staw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bez-płatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 10.4.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 10.4.2 lit. a). Zapisy pkt 10.5. stosuje się odpowiednio. 10.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 10.5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.4.2. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10.5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10.5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących te-go dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
10.4. Na wezwanie Zamawiającego, skierowane do Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 usta-wy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 10.4.1. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostęp-nych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z in-formacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór: załącznik nr 6 do IDW), Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowa-niu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji fi-nansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 10.7.2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu Wykonaw-cy, składanym na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w załączniku nr 3 do IDW, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w załączniku nr 2 do IDW, 3) złożyć dokumenty wraz z ofertą, w szczególności oryginał zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby reali-zacji zamówienia (wzór załącznik nr 5 do IDW), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wy-konywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia pu-blicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 10.7.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 10.7.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 10.7.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w po-stępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiają-cy zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt 10.7.1. IDW.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Informacja z otwarcia ofert), każdy Wykonawca, bez odrębnego wezwania, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z Wykonawcą lub Wykonaw-cami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia – załącznik nr 4 do IDW. 10.7. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp: 10.7.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowa-niu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji fi-nansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 10.7.2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu Wykonaw-cy, składanym na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w załączniku nr 3 do IDW, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w załączniku nr 2 do IDW, 3) złożyć dokumenty wraz z ofertą, w szczególności oryginał zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby reali-zacji zamówienia (wzór załącznik nr 5 do IDW), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wy-konywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia pu-blicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, któ-rych wskazane zdolności dotyczą. 10.7.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 10.7.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmio-tów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zaso-bów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 10.7.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w po-stępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiają-cy zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt 10.7.1. IDW. 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia - w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamó-wienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonaw-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: - reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego; - zaciąganie zobowiązań w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie-lenie zamówienia publicznego; - złożenie oferty wspólnie; - prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowa-niem o udzielenie zamówienia publicznego. 11.2. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy. Stosowne pełnomocnictwo nale-ży dołączyć do oferty w formie oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczo-nej notarialnie. 11.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 9.1.2 IDW. 11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadcze-nie, o którym mowa w pkt. 10.1 IDW składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do IDW). 11.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 11.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobo-wiązani, na wezwanie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp złożyć dokumenty i oświadcze-nia, przy czym: 1) dokumenty o których mowa w pkt 10.4. IDW składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 9.1.2. IDW. 1) Kompletna Oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW (Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do IDW), b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wzór: załącznik nr 2 do IDW), e) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wzór: za-łącznik nr 3 do IDW), f) dokumenty innego podmiotu, w szczególności zobowiązanie (jeżeli Wykonawca, dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innego podmiotu) – załącznik nr 5 do IDW, oraz dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca niniejsze zobowiązanie, jest uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego, g) dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: • gdy oferta dotyczy Części 1 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100), • gdy oferta dotyczy Części 2 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100), W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część zamówienia, wymagane jest wniesienie wadium w łącznej wysokości stanowiącej sumę odpowiednich wartości wska-zanych powyżej. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia, zwrotu i utraty wadium opisane są w SIWZ tom I IDW pkt 12.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT). b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym pisemnym wnioskiem w tym zakresie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany. We wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca musi wykazać wpływ zmian na koszy wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie powierzenia części lub całości wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom: a) w przypadku nie przewidzenia podwykonawców w momencie składania oferty, wprowadzenie ich podczas realizacji zamówienia, b) rozszerzenie kręgu podwykonawców, c) zmianę lub wykreślenie podwykonawcy, d) zmianę zakresu prac powierzonych podwykonawcy. 2. Każdorazowa zmiana, o której mowa w ust. 1 ppkt 2, wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z przedstawieniem zakresu prac zleconych podwykonawcy i zaakceptowania przez Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-12, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w SIWZ tom I IDW pkt 37.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: 1) Część 1 Przeglądy i naprawy pojazdów ciężarowych marki Mercedes
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4.1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeglądów okresowych i napraw pojaz-dów ciężarowych powyżej 3,5T, znajdujących się na terenie Zakładu Utylizacji Odpa-dów Komunalnych w Hryniewiczach k. Białegostoku, w podziale na 2 części, tj:. 1) Część 1 Przeglądy i naprawy pojazdów ciężarowych marki Mercedes (załącznik nr 1, 2, 3) 4.2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) wszystkie prace wynikające z umowy wykonywanie będą zgodnie z Dokumentacją Tech-niczno - Ruchową poszczególnych pojazdów, 2) Wykonawca będzie posiadał dostęp do oryginalnych części i zespołów oraz materiałów eksploatacyjnych - w przypadku zastosowania zamienników o takich samych parame-trach jak oryginalne, będzie wymagana zgoda Zamawiającego, 3) na wymienione lub użyte do wykonania naprawy części Wykonawca udzieli gwarancji, która będzie zgodna z gwarancją producenta danej części (dotyczy również części za-miennych); do protokołu odbioru Wykonawca dołączy kartę gwarancyjną użytej części – karta będzie wystawiana przez Wykonawcę. 4) Wykonawca każdorazowo po wykonaniu przeglądu, usunięciu awarii (dokonaniu naprawy) przedstawi Zamawiającemu protokół odbioru (przeglądu lub naprawy w zależności, reali-zacji której usługi dotyczy), w którym zawarte będą szczegółowe informacje o wykona-nych czynnościach, użytych częściach / urządzeniach przekazanych Zamawiającemu. Dostawę części i urządzeń do naprawy Wykonawca organizuje we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy. 5) Wykonawca wykona usługi własnymi narzędziami i własną obsadą serwisu, stosując Czę-ści zakupione przez siebie oraz części zakupione przez Zamawiającego, zgodnie z posta-nowieniami Umowy. 6) Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody wyrządzone w obrębie prowadzonych prac do chwili odbioru naprawionych pojazdów przez Zamawiającego. 4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - tom III SIWZ i Wzór umowy - tom II SIWZ. 4.4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby osoby wykonujące w ramach umowy: naprawy usterek elektrycznych, mechanicznych, osoby odpowiada-jące za organizację pracy i zarządzanie podległymi pracownikami, zapewnianie niezbęd-nego sprzętu i materiałów do wykonania przedmiotu umowy, dozór nad stosowaniem materiałów i części zgodnych z zakresem zamówienia, realizowana była przez osoby za-trudnione na umowę o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy tych osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy lub podwykonawcy w tym za-kresie zostały uregulowane we Wzorze umowy - tom II SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50110000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część 2 Naprawy pojazdów ciężarowych marki Man (załącznik nr 2 i 3)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4.1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeglądów okresowych i napraw pojaz-dów ciężarowych powyżej 3,5T, znajdujących się na terenie Zakładu Utylizacji Odpa-dów Komunalnych w Hryniewiczach k. Białegostoku, w podziale na 2 części, tj:. Część 2 Naprawy pojazdów ciężarowych marki Man (załącznik nr 2 i 3) 4.2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) wszystkie prace wynikające z umowy wykonywanie będą zgodnie z Dokumentacją Tech-niczno - Ruchową poszczególnych pojazdów, 2) Wykonawca będzie posiadał dostęp do oryginalnych części i zespołów oraz materiałów eksploatacyjnych - w przypadku zastosowania zamienników o takich samych parame-trach jak oryginalne, będzie wymagana zgoda Zamawiającego, 3) na wymienione lub użyte do wykonania naprawy części Wykonawca udzieli gwarancji, która będzie zgodna z gwarancją producenta danej części (dotyczy również części za-miennych); do protokołu odbioru Wykonawca dołączy kartę gwarancyjną użytej części – karta będzie wystawiana przez Wykonawcę. 4) Wykonawca każdorazowo po wykonaniu przeglądu, usunięciu awarii (dokonaniu naprawy) przedstawi Zamawiającemu protokół odbioru (przeglądu lub naprawy w zależności, reali-zacji której usługi dotyczy), w którym zawarte będą szczegółowe informacje o wykona-nych czynnościach, użytych częściach / urządzeniach przekazanych Zamawiającemu. Dostawę części i urządzeń do naprawy Wykonawca organizuje we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy. 5) Wykonawca wykona usługi własnymi narzędziami i własną obsadą serwisu, stosując Czę-ści zakupione przez siebie oraz części zakupione przez Zamawiającego, zgodnie z posta-nowieniami Umowy. 6) Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody wyrządzone w obrębie prowadzonych prac do chwili odbioru naprawionych pojazdów przez Zamawiającego. 4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - tom III SIWZ i Wzór umowy - tom II SIWZ. 4.4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby osoby wykonujące w ramach umowy: naprawy usterek elektrycznych, mechanicznych, osoby odpowiada-jące za organizację pracy i zarządzanie podległymi pracownikami, zapewnianie niezbęd-nego sprzętu i materiałów do wykonania przedmiotu umowy, dozór nad stosowaniem materiałów i części zgodnych z zakresem zamówienia, realizowana była przez osoby za-trudnione na umowę o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy tych osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy lub podwykonawcy w tym za-kresie zostały uregulowane we Wzorze umowy - tom II SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50110000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport ładunku - Konstantynów Łódzki - Mońki
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania14-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport ładunku - 5 ton kształtowników. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI