Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW w Wąbrzeźno w 2020 r. II
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-06-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewództwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Data publikacji ogłoszenia2020-06-09
 • Numer ogłoszenia548997-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 548997-N-2020 z dnia 2020-06-09 r.

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW w Wąbrzeźno w 2020 r. II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 09236416000000, ul. ul. Dworcowa  80 , 85-010  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3705717, e-mail zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl, faks 52 3705740.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW w Wąbrzeźno w 2020 r. II
Numer referencyjny: ZDW.RDW4.12d.361.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są:„Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW w Wąbrzeźno w 2020 r. II”2. Zamówienie podzielono na dwie części, z których każda jest oddzielnym postępowaniem:Część zamówienia nr 1Dotyczy usług w zakresie napraw i konserwacji środków transportowych(szacowana ilość r-godz 550).a) środki transportowe garażowane w RDW Wąbrzeźno:- samochód osobowy marki Skoda Fabia II- samochód osobowy marki Skoda Fabia- samochód marki Lublin 3- ciągnik Zetor 6421 Proxima- przyczepa ciągnikowa Autosan D-45- przyczepa teknamotor SKORPION-120 o ładowności 750 kg (rębak)- samochód Citroen JUMPERb) środki transportowe garażowane w Brodnicy:- samochód Skoda Fabia- ciągnik Ursus 3512K- przyczepa lekka Niewiadów o ład. 440 kgCzęść zamówienia nr 2Dotyczy usług w zakresie napraw i konserwacji osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” oraz osprzętu do ciągników (szacunkowa ilość r-godz.142).- głowica do koszenia trawy - 1 szt. (MULAG typ UMK 1200),- myjka do znaków -1 szt.,- wiertnica glebowa -1 szt. (MULAG typ EBG),- wysięgnik -1 szt.,- pług - 1 szt. (SNK 27),- posypywarka - 1 szt. (STRATOS B17-18 VCXN-490),- głowicy do frezowania poboczy - 1 szt. (MULAG Typ BRG 1000),- kosiarka bijakowa Z-146 - 1 szt.- kosiarka bijakowa – 1szt. ( FERRI ZME 155),- ładowacz czołowy – 1 szt. (POMAROL 22A),- głowica kosząca – 1 szt. (FERRI TN 120).3. Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony zamawiającego polecenia wykonania naprawy (konserwacji) do odebrania środka transportowego, osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” lub osprzętu do ciągników z miejsca garażowania i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy (konserwacji) na własny koszt i ryzyko, a po naprawie (konserwacji) do odstawienia przedmiotu naprawy (konserwacji) do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno - miejsca garażowania na własny koszt i ryzyko. Cena ewentualnego transportu przedmiotu naprawy (konserwacji) winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny.4. W przypadku awarii środka transportowego, osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” lub osprzętu do ciągników wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony zamawiającego polecenia wykonania naprawy do: odebrania środka transportowego, osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” lub osprzętu do ciągników z miejsca wskazanego przez zamawiającego i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko, a po naprawie do odstawienia przedmiotu naprawy do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno - miejsca garażowania na własny koszt i ryzyko. Cena ewentualnego transportu przedmiotu naprawy winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny.5. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi napraw i konserwacji. Minimalny okres gwarancji powinien wynosić 3 miesiące, maksymalny okres 12 miesięcy. Więcej informacji można znaleźć w punkcie XIII niniejszego SIWZ.7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy.8. Wykonawca winien mieć możliwość samodzielnego wykonania kompleksowej obsługi w szczególności z zakresu:Część zamówienia nr 1 - dotyczy usług w zakresie napraw i konserwacji środków transportowych- napraw i konserwacji mechaniki, elektromechaniki, takich jak: a) wymiana oleju silnikowego,b) wymiana filtra powietrza,c) wymiana uszczelki pod głowicą,d) wymiana rozrządu silnika,e) diagnostyka komputerowa,f) wymiana sprzęgła,g) wymiana przegubu wew./zew.,h) wymiana tarcz hamulcowych,i) wymiana klocków hamulcowych,j) wymiana płynu hamulcowego,k) regulacja zbieżności kół,l) naprawa układu kierowniczego,m) wymiana amortyzatorów,n) wymiana opon zima – lato,o) naprawa układu klimatyzacji, odgrzybianie,p) drobne naprawy lakiernicze,q) naprawy blacharskie,r) inne nie wymienione w ramach potrzeb- przeglądów technicznych OT-2,Część zamówienia nr 2 - dotyczy usług w zakresie napraw i konserwacji osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” i osprzętu do ciągników.- napraw mechanicznych,- konserwacji osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” i osprzętu do ciągników.9. Wykonawca winien posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw środków transportowych, osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” lub osprzętu do ciągników i ich podzespołów.10. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych środków transportowych, osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” lub osprzętu do ciągników w trakcie trwania umowy.11. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji dostarczać będzie dostawca części zamiennych, którego zamawiający wyłoni w oddzielnym postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 12 i 13.12. Jeżeli wykonawca w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe przedstawi konkurencyjną cenę za materiały niezbędne do wykonania zleconej naprawy lub konserwacji w stosunku do ceny dostawcy części o którym mowa w dziale III pkt 11 SWIZ, to wykonawca naprawy lub konserwacji będzie dostarczał niezbędne materiały. Wartość materiału wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze.13. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji, których nie można nabyć u dostawcy części zamiennych o którym mowa w dziale III pkt 11 SIWZ zapewni wykonawca usługi w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe, po uprzednim telefonicznym zaakceptowaniu ceny zakupu przez upoważnionych pracowników zamawiającego. Wartość materiału wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze.14. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw (konserwacji).

II.5) Główny kod CPV: 50110000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej:2.3.1 W zakresie zdolności technicznej:O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca w celu zweryfikowania przez zamawiającego jego zdolności do należytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował w czasie wykonania umowy (wraz z informacją o podstawie dysponowania) następującym potencjałem technicznym:a) Części zamówienia nr 1:- warsztatem samochodowym co najmniej 1 stanowiskowym lub równoważnym– 1 szt.;- podnośnikiem samochodowym stacjonarnym lub sprzętem równoważnym – 1 szt.;- lawetą do przewozu pojazdów lub sprzętem równoważnym – 1 szt.b) Części zamówienia nr 2:- warsztatem do napraw mechanicznych lub równoważnym – 1 szt.Wykonawca, który złoży ofertę na część zamówienia nr 1 oraz część zamówienia 2, nie musi oddzielnie na każdą część wykazać dysponowania potencjałem technicznym zgodnie z wymaganiami podanymi powyżej – wykonawca w takim wypadku musi wykazać dysponowanie potencjałem technicznym wyłącznie dla części zamówienia nr 1, natomiast w przypadku części zamówienia 2 może wykazać ten sam warsztat samochodowy jak w ofercie na część zamówienia nr 1.2.3.2. W zakresie zdolności zawodowej:a) Doświadczenie zawodowe:Wykonawca w celu zweryfikowania przez zamawiającego jego zdolności do należytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, iż wykonywał lub wykonuje należycie:- Części zamówienia nr 1 - co najmniej 1 zamówienie na usługę naprawy pojazdów o łącznej wartości dla tego zamówienia (umowy) nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.- Części zamówienia nr 2 - co najmniej 1 zamówienie na usługę naprawy osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” lub osprzętu do ciągników o łącznej wartości dla tego zamówienia (umowy) nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.b) Kwalifikacje zawodowe:O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący odpowiednim potencjałem kadrowym. Wykonawca w celu zweryfikowania przez zamawiającego jego zdolności do należytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował w czasie wykonania umowy (wraz z informacją o podstawie dysponowania) następującym potencjałem kadrowym:- Części zamówienia nr 1: mechanik samochodowy – 2 osoby.- Części zamówienia nr 2: ślusarz remontowy – 1 osoba,Wykonawca, który złoży ofertę na część zamówienia nr 1 oraz część zamówienia 2, nie musi oddzielnie na każdą część wykazać dysponowania potencjałem kadrowym zgodnie z wymaganiami podanymi powyżej – wykonawca w takim wypadku musi wykazać dysponowanie potencjałem kadrowym wyłącznie dla części zamówienia nr 1, natomiast w przypadku części zamówienia 2 może wykazać tego samego mechanika samochodowego jak w ofercie na część zamówienia nr 1.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki wskazane w dziale V pkt 2 SIWZ mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.);h) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, z zastrzeżeniem zapisów działu VI pkt 2 SIWZ8.3. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dokumenty wymienione w dziale VI pkt 8.1 SIWZ, mogą być złożone łącznie przez składających wspólną ofertę.8.4. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:9.1 dziale VI pkt 8.2 ppkt a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;9.2 dziale VI pkt 8.2 ppkt b) - d) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.10. Dokumenty, o których mowa w dziale VI pkt 9.1 oraz 9.2 lit. b) SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o których mowa w dziale VI pkt 9.2 lit. a) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem tego terminu.11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w dziale VI pkt 9 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis działu VI pkt 10 SIWZ, stosuje się.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w dziale VI pkt 8.2 lit. a), składa dokument, o którym mowa w dziale VI pkt 9.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis działu VI pkt 10 SIWZ, zdanie pierwsze stosuje się.14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8.1 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:a) wykaz wymaganych w dziale V pkt 2.3.1 SIWZ narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;b) wykaz wymaganych w dziale V pkt 2.3.2. ppkt a) SIWZ usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.c) wykaz wymaganych w dziale V pkt 2.3.2. ppkt b) SIWZ osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.d) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
15. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:15.1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY zawierający w szczególności cenę ofertową za przedmiot zamówienia oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa sporządzonego wg załącznika nr 1 do SIWZ;15.2. Wypełniony i podpisany KOSZTORYS OFERTOWY sporządzony wg załącznika nr 2a lub 2b do SIWZ (stosownie do części na którą wykonawca składa ofertę);15.3. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia);15.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;15.5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.15.6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na wykonane usługi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze Istotnych Postanowień Umowy będącej załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ, co wykonawca potwierdza w formularzu oferty.2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych we wzorze Istotnych Postanowień Umowy będącej załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ tj.: 1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:1.1. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek wykonawcy, dopuszcza się wprowadzenie nowego podwykonawcy, zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę lub wykonawca samodzielnie spełni je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.1.2. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy;W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.1.3. Zmiany wynikające ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenie stron.1.4. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.1.5. Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,1.6. Przekształcenia wykonawcy będącego osobą prawną lub spółką osobową lub cywilną w inną spółkę prawa handlowego w trybie przekształcenia spółki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.).2. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa wart. 3571 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) - "Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy".3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z tym jednak zastrzeżeniem, że każda ze stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów/faksów i adresów wskazanych w niniejszej umowie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą stronę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od chwili dokonania zmiany. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.4. Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego),b) zmiana danych teleadresowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY W SYTUACJACH OKREŚLON-YCH W ART. 10C-10E USTAWY PZP PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIENIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz poprzez kliknięcie na przycisk „Wyślij wiadomość” znajdujący się we wskazanym postępowaniu - NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT – OFERTY SĄ SKŁADANE W WERSJI PAPIEROWEJ), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych w niniejszym dziale.W sytuacjach awaryjnych (np. brak dostępności serwera platformy zakupowej) można skorzystać z adresu e-mail: rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl.2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami:a) w sprawach merytorycznych:- Małgorzata Sass – Kierownik Sekcji finansowo pracowniczej tel. 56 688 25 73 fax. 56 688 27 56, e-mail: kasa.wab@zdw-bydgoszcz.pl- Ewa Cieślik – Referent tel. 56 688 25 73 fax. 56 688 27 56, e-mail: e.cieslik@zdw-bydgoszcz.plb) w sprawach proceduralnych:Rafał Pilśniak – Specjalista RDW Wąbrzeźnotel. 56 688 13 73, e-mail: r.pilsniak@zdw-bydgoszcz.pl3. Komunikacja elektroniczna nie wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne.4. Korzystanie z platformy zakupowej przez wykonawcę jest bezpłatne.II. 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składając formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ), zobowiązany jest wypełnić pkt 7.5.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ). Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w dziale XXVII SIWZ.5.2. Zamawiający nie żąda od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom dokumentów wymienionych w dziale VI pkt 8.2 ppkt a) – g) SIWZ.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.6.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 5 (w zakresie określonym w SIWZ) ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu winien wykazywać wykonawca lub wykonawcy wspólnie (zgodnie z działem V pkt 2 SIWZ).6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w dziale VI pkt 1 i 2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.III. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Pzp.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dotyczy usług w zakresie napraw i konserwacji środków transportowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są:„Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW w Wąbrzeźno w 2020 r. II”2. Zamówienie podzielono na dwie części, z których każda jest oddzielnym postępowaniem:Część zamówienia nr 1Dotyczy usług w zakresie napraw i konserwacji środków transportowych(szacowana ilość r-godz 550).a) środki transportowe garażowane w RDW Wąbrzeźno:- samochód osobowy marki Skoda Fabia II- samochód osobowy marki Skoda Fabia- samochód marki Lublin 3- ciągnik Zetor 6421 Proxima- przyczepa ciągnikowa Autosan D-45- przyczepa teknamotor SKORPION-120 o ładowności 750 kg (rębak)- samochód Citroen JUMPERb) środki transportowe garażowane w Brodnicy:- samochód Skoda Fabia- ciągnik Ursus 3512K- przyczepa lekka Niewiadów o ład. 440 kg3. Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony zamawiającego polecenia wykonania naprawy (konserwacji) do odebrania środka transportowego, osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” lub osprzętu do ciągników z miejsca garażowania i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy (konserwacji) na własny koszt i ryzyko, a po naprawie (konserwacji) do odstawienia przedmiotu naprawy (konserwacji) do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno - miejsca garażowania na własny koszt i ryzyko. Cena ewentualnego transportu przedmiotu naprawy (konserwacji) winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny.4. W przypadku awarii środka transportowego, osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” lub osprzętu do ciągników wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony zamawiającego polecenia wykonania naprawy do: odebrania środka transportowego, osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” lub osprzętu do ciągników z miejsca wskazanego przez zamawiającego i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko, a po naprawie do odstawienia przedmiotu naprawy do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno - miejsca garażowania na własny koszt i ryzyko. Cena ewentualnego transportu przedmiotu naprawy winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny.5. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi napraw i konserwacji. Minimalny okres gwarancji powinien wynosić 3 miesiące, maksymalny okres 12 miesięcy. Więcej informacji można znaleźć w punkcie XIII niniejszego SIWZ.7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy.8. Wykonawca winien mieć możliwość samodzielnego wykonania kompleksowej obsługi w szczególności z zakresu:Część zamówienia nr 1 - dotyczy usług w zakresie napraw i konserwacji środków transportowych- napraw i konserwacji mechaniki, elektromechaniki, takich jak: a) wymiana oleju silnikowego,b) wymiana filtra powietrza,c) wymiana uszczelki pod głowicą,d) wymiana rozrządu silnika,e) diagnostyka komputerowa,f) wymiana sprzęgła,g) wymiana przegubu wew./zew.,h) wymiana tarcz hamulcowych,i) wymiana klocków hamulcowych,j) wymiana płynu hamulcowego,k) regulacja zbieżności kół,l) naprawa układu kierowniczego,m) wymiana amortyzatorów,n) wymiana opon zima – lato,o) naprawa układu klimatyzacji, odgrzybianie,p) drobne naprawy lakiernicze,q) naprawy blacharskie,r) inne nie wymienione w ramach potrzeb- przeglądów technicznych OT-2,9. Wykonawca winien posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw środków transportowych, osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” lub osprzętu do ciągników i ich podzespołów.10. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych środków transportowych, osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” lub osprzętu do ciągników w trakcie trwania umowy.11. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji dostarczać będzie dostawca części zamiennych, którego zamawiający wyłoni w oddzielnym postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 12 i 13.12. Jeżeli wykonawca w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe przedstawi konkurencyjną cenę za materiały niezbędne do wykonania zleconej naprawy lub konserwacji w stosunku do ceny dostawcy części o którym mowa w dziale III pkt 11 SWIZ, to wykonawca naprawy lub konserwacji będzie dostarczał niezbędne materiały. Wartość materiału wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze.13. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji, których nie można nabyć u dostawcy części zamiennych o którym mowa w dziale III pkt 11 SIWZ zapewni wykonawca usługi w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe, po uprzednim telefonicznym zaakceptowaniu ceny zakupu przez upoważnionych pracowników zamawiającego. Wartość materiału wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze.14. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw (konserwacji).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50110000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na wykonane usługi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dotyczy usług w zakresie napraw i konserwacji osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” oraz osprzętu do ciągników
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są:„Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW w Wąbrzeźno w 2020 r. II”2. Zamówienie podzielono na dwie części, z których każda jest oddzielnym postępowaniem:Część zamówienia nr 2Dotyczy usług w zakresie napraw i konserwacji osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” oraz osprzętu do ciągników (szacunkowa ilość r-godz.142).- głowica do koszenia trawy - 1 szt. (MULAG typ UMK 1200),- myjka do znaków -1 szt.,- wiertnica glebowa -1 szt. (MULAG typ EBG),- wysięgnik -1 szt.,- pług - 1 szt. (SNK 27),- posypywarka - 1 szt. (STRATOS B17-18 VCXN-490),- głowicy do frezowania poboczy - 1 szt. (MULAG Typ BRG 1000),- kosiarka bijakowa Z-146 - 1 szt.- kosiarka bijakowa – 1szt. ( FERRI ZME 155),- ładowacz czołowy – 1 szt. (POMAROL 22A),- głowica kosząca – 1 szt. (FERRI TN 120).3. Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony zamawiającego polecenia wykonania naprawy (konserwacji) do odebrania środka transportowego, osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” lub osprzętu do ciągników z miejsca garażowania i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy (konserwacji) na własny koszt i ryzyko, a po naprawie (konserwacji) do odstawienia przedmiotu naprawy (konserwacji) do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno - miejsca garażowania na własny koszt i ryzyko. Cena ewentualnego transportu przedmiotu naprawy (konserwacji) winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny.4. W przypadku awarii środka transportowego, osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” lub osprzętu do ciągników wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony zamawiającego polecenia wykonania naprawy do: odebrania środka transportowego, osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” lub osprzętu do ciągników z miejsca wskazanego przez zamawiającego i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko, a po naprawie do odstawienia przedmiotu naprawy do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno - miejsca garażowania na własny koszt i ryzyko. Cena ewentualnego transportu przedmiotu naprawy winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny.5. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi napraw i konserwacji. Minimalny okres gwarancji powinien wynosić 3 miesiące, maksymalny okres 12 miesięcy. Więcej informacji można znaleźć w punkcie XIII niniejszego SIWZ.7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy.8. Wykonawca winien mieć możliwość samodzielnego wykonania kompleksowej obsługi w szczególności z zakresu:Część zamówienia nr 2 - dotyczy usług w zakresie napraw i konserwacji osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” i osprzętu do ciągników.- napraw mechanicznych,- konserwacji osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” i osprzętu do ciągników.9. Wykonawca winien posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw środków transportowych, osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” lub osprzętu do ciągników i ich podzespołów.10. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych środków transportowych, osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” lub osprzętu do ciągników w trakcie trwania umowy.11. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji dostarczać będzie dostawca części zamiennych, którego zamawiający wyłoni w oddzielnym postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 12 i 13.12. Jeżeli wykonawca w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe przedstawi konkurencyjną cenę za materiały niezbędne do wykonania zleconej naprawy lub konserwacji w stosunku do ceny dostawcy części o którym mowa w dziale III pkt 11 SWIZ, to wykonawca naprawy lub konserwacji będzie dostarczał niezbędne materiały. Wartość materiału wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze.13. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji, których nie można nabyć u dostawcy części zamiennych o którym mowa w dziale III pkt 11 SIWZ zapewni wykonawca usługi w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe, po uprzednim telefonicznym zaakceptowaniu ceny zakupu przez upoważnionych pracowników zamawiającego. Wartość materiału wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze.14. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw (konserwacji).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50110000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na wykonane usługi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport ciągnika rolniczy - Toruń - Mszczonów
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania02-12-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport ciągnika rolniczy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI