Usługa naprawy urządzeń dźwigowych na pojazdach marki JELCZ HIAB 16 WOG

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa naprawy urządzeń dźwigowych na pojazdach marki JELCZ HIAB 16 WOG
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOleszno
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2024-01-02
 • Zamawiający16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W DRAWSKU POMORSKIM (JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3378)
 • Data publikacji ogłoszenia2023-12-15
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00554396
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa naprawy urządzeń dźwigowych na pojazdach marki JELCZ HIAB 16 WOG

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W DRAWSKU POMORSKIM (JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3378)

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320991649

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 1

1.5.2.) Miejscowość: Oleszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-513

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 16wog.zam.pub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://16wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa naprawy urządzeń dźwigowych na pojazdach marki JELCZ HIAB 16 WOG

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cdfff393-9a6d-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00554396

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00084794/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.34 Usługa naprawy urządzeń dźwigowych na pojazdach marki JELCZ HIAB 16 WOG

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ptal.smartpzp.pl/16wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ptal.smartpzp.pl/16wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę (formularz ofertowy) oraz
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
1) zgodnie z art. 781 §1 k.c. do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci
elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Konieczne jest zatem po pierwsze złożenie oświadczenia
w postaci elektronicznej, a po drugie opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2) oświadczeniem woli w postaci elektronicznej jest takie oświadczenie woli, którego treść przybrała postać elektroniczną wyrażoną
w dokumencie elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 35 rozporządzenia eIDAS (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(EU) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r.).
3) podpis zaufany jest zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
działania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 57 ze zm.) podpisem elektronicznym, którego autentyczność i integralność
są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierającym dane identyfikujące
osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw
informatyzacji systemie teleinformatycznym, który zapewnia obsługę publicznego systemu identyfikacji elektronicznej, w tym profilu
zaufanego i profilu osobistego. Danymi identyfikującymi osobę w podpisie zaufanym są imię (imiona), nazwisko i numer PESEL.
Ponadto podpis zaufany umożliwia identyfikację środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony i czasu jego
złożenia. Chodzi tu zatem o podpis przynależny do profilu zaufanego na platformie ePUAP.
4) podpis osobisty to zaś podpis zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst
jednolity Dz.U. z 2022 poz. 671). Jest to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 11 rozporządzenia elDAS
weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, czyli poświadczenia elektronicznego, które przyporządkowuje dane
służące do walidacji podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza. Certyfikaty
podpisu elektronicznego stanowią warstwę elektroniczną dowodu osobistego i są wydawane przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1781) oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (16 Wojskowy Oddział
Gospodarczy, ul. Główna 1, 78-513 Oleszno);
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 w zw. z art. 78 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 555/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisu oraz naprawy urządzeń dźwigowych na po-jazdach marki JELCZ HIAB
a) wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać umowę autoryzacyjną lub dealerską upoważniającą do
wykonywania czynności obsługowych i naprawczych w urządzeniach objętych przedmiotem zamówienia.
b) zakres czynności obejmował będzie w szczególności: sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji żurawia i jego
urządzeń dodatkowych oraz naprawę stwierdzonych usterek.
c) pojazdy kierowane do Wykonawcy usługi będą przekazywane w siedzibie Wykonawcy.
d) usługa będzie wykonywana w odległości nie większej niż 190 km (w linii drogowej) od miejsca stacjonowania pojazdów.
d) Szczegółowe informacje zostały zawarte w:
- opisie przedmiotu zamówienia;
- projekcie umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający, w przypadku zrealizowania zamówienia podstawowego dla poszczególnych zadań, zgodnie z art. 441 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) przewiduje możliwość
zwiększenia wartości zamówienia ogólnego w celu zachowania ciągłości napraw urządzeń dźwigowych na pojazdach marki
Jelcz HIAB, na podstawie prawa opcji
w ramach, którego zakłada, że szacowana wielkość prawa opcji nie przekroczy 90% ilości i wartości zamówienia
podstawowego.
O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem.
Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe, w czasie trwania umowy.
Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych
przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: marża na części

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj.:
1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli wykonawca:
przedstawi decyzję wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie nadanych uprawnień do modernizacji, montażu i naprawy urządzeń dźwigowych.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli wykonawca:
złoży oświadczenie, że na każdym etapie realizacji postępowania okaże zamawiającemu opłaconą polisę ubezpieczeniową(bądź inny dokument)
od odpowiedzialności cywilnej z rozszerzonym zakresem ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody rzeczowe. Na etapie prowadzonego postępowania Wykonawca złoży oświadczenie, że na każdym etapie realizacji postępowania oraz umowy okaże zamawiającemu dokument, o którym mowa powyżej.
3)Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli wykonawca przedstawi:
a) wykaz 3 usług na naprawy urządzeń dźwigowych na pojazdach marki JELCZ HIAB o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000 zł wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
b) potencjał kadrowy tj. co najmniej 2 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę posiadających wykształcenie lub kwalifikacje uprawniające do naprawy/serwisu urządzeń dźwigowych na pojazdach marki JELCZ HIAB z potwierdzeniem należytego wykonania.
c) oświadczenie, że dysponuje:
stanowiskiem z min. jednym komputerowym urządzeniem kontrolno-diagnostycznym, z aktualnymi bazami danych umożliwiającym przeprowadzenie diagnostyki komputerowej i wykonanie usługi zgodnie
z wymaganiami producenta urządzenia dozorowego,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z projektem umowy § 9 ZMIANY UMOWY

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-02 07:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/16wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-02 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-31

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie usług transportowych - Choszczno
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania23-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie usług transportowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI