Usługa holowania pojazdów z rejonu odpowiedzialności 16 WOG w Drawsku Pomorskim

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa holowania pojazdów z rejonu odpowiedzialności 16 WOG w Drawsku Pomorskim
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOleszno
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2024-02-26
 • Zamawiający16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W DRAWSKU POMORSKIM (JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3378)
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-15
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00190875
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa holowania pojazdów z rejonu odpowiedzialności 16 WOG
w Drawsku Pomorskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W DRAWSKU POMORSKIM (JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3378)

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320991649

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 1

1.5.2.) Miejscowość: Oleszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-513

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 16wog.zam.pub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://16wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa holowania pojazdów z rejonu odpowiedzialności 16 WOG
w Drawsku Pomorskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a0de18d-cbf6-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00190875

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00084794/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.31 Usługa holowania pojazdów z regionu odpowiedzialności 16 WOG w Drawsku Pomorskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.16wog.wp.mil.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/16wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez
System.
System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/16wog
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania
do Systemu.
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się
komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji,
pytań, wniosków w ramach postępowania.
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont Użytkowników Wewnętrznych Jednostki
Zamawiającej odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i
zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania w ramach postępowania.
Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są
elektronicznie za pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”,
po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co
najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu
zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy
następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie
następującego oprogramowania: w zakresie podstawowych funkcjonalności –
przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce Elearning.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu
Elearning
dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest
uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy
zakładaniu profilu Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1781) oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej•
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (16 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Główna 1, 78-513 Oleszno);• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszego
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 w zw. z art. 78 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzy-stanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z usta-wą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
doprzechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa-ni/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RO-DO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Usługi w zakresie holowania pojazdów i pracy specjalistycznego sprzętu w rejonie od-powiedzialności 16WOG obejmują powiat: drawski, szczecinecki, złotowski oraz wa-łecki .
2. Przedmiot umowy w zakresie holowania i pracy specjalistycznego sprzętu obejmuje następujące czynności: holowanie pojazdów, ich części i innych przedmiotów oraz pra-ca specjalistycznego sprzętu przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, na zle-cenie Zamawiającego w Rejonie Odpowiedzialności 16 WOG;
3. W razie potrzeby świadczenie usług ciężkiego sprzętu, usług dźwigowych, wyciągnię-cie pojazdu lub innego przedmiotu, rzeczy na drogę; załadunek, usunięcie, transporto-wanie i wyładunek pojazdu lub jego części i innych rzeczy na parking depozytowy lub na wskazane w dyspozycji miejsce; zabezpieczenie pojazdów, ich części lub innych rzeczy
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą w czasie transportu na wskazane w zle-ceniu miejsce; przyjęcie pełnej odpowiedzialności cywilno - prawnej za holowane po-jazdy lub ich części i inne rzeczy, w trakcie świadczenia usługi;
4. Przy transporcie ponadgabarytowym wykonawca samodzielnie załatwia wszelkie for-malności związane z w/w usługą.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w:
- Załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 50118110-9 - Usługi holownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

21. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o której mowa w art. 441 Ustawy Pzp w ramach, którego zakłada, że szacowana wielkość prawa opcji nie przekroczy 90 % zamówienia podstawowego, które to zostanie uruchomione z dniem wyczerpania wartości podstawowej umowy. Zastosowanie prawa opcji będzie tożsame
z zamówieniem podstawowym w czasie trwania umowy i realizowane na tych samych warunkach, również w zakresie wynagrodzenia za przedmiot umowy. O zamiarze uruchomienia prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie danego kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udzia-łu w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego wa-runku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadcze-nia.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego wa-runku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadcze-nia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ww. warunek jeżeli Wykonawca oświadczy (w formularzu ofertowym) , że posiada ubezpieczenie od prowadzo-nej działalności gospodarczej: OC, AC.NNW i na każde żądanie Zamawiającego przedstawi oryginał do wglądu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ww. warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, trzy usługi holowania pojazdów o dmc powyżej 12 000kg z potwierdzeniem że usługi zo-stały należycie wykonane.
b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ww. warunek jeżeli oświadczy(w formularzu ofertowym) , że posiada sprzęt holowniczy i transportowy tj.:
- holownik lub autolaweta do przewozu pojazdu o DMC do 3500 kg;
- holownik pojazdu o DMC do 7500 kg;
- holownik pojazdu o DMC do 12000 kg;
- zestaw niskopodwoziowy (ciągnik i naczepa);
- holownik autobusu 2-osiowego,
- holownik autobusu 3-osiowego;
- dźwig/sprzęt specjalistyczny

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako Spółka Cywilna albo uczestnicząc wKonsorcjum).
W przypadku oferty wspólnej:
1) wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) ofertę składa (oraz podpisuje) pełnomocnik (np. Lider Konsorcjum) w imieniu wszystkich Wykonawców,
3) stosowne pełnomocnictwo w oryginale w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub kopii poświadczonej notarialnie
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj.
Wykonawców określonych w art. 58 ust. 1 uPzp), zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający może zażądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (art. 59
uPzp). Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie
zamówienia.
10.Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektroniczne-go lub w elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które
każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub osobistego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-26 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/16wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-26 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, które złożą się na końcową ocenę:
KRYTERIUM: oceny oferty
1) Cena (brutto) 60% (średnia za 1 km holowania)

Sposób dokonywania oceny ofert wg kryterium „cena oferty”:
C = Cn : Cb x 60% x 100;
gdzie: Cn – cena najniższa, Cb – cena oferty badanej

2) Czas od momentu przyjęcia zlecenia do dojazdu na miejsce zdarzenia i podjęcia odpowiednich czynności : – 40%
powyżej 4 godzin – 0 punktów
do 4 godzin – 10 punktów
do 3 godzin – 20 punktów
do 2 godzin – 40 punktów

Ocena wartości zamówienia:
liczba punktów uzyskanych w 1. kryterium + liczba punktów uzyskanych w 2. kryterium =
ogólna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w procedurze oceny oferty przetargowej
Najwyższa liczba punktów uzyskanych przez Oferenta stanowi ofertę najkorzystniejszą
NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuje autobusu na 40 osób - Skwierzyna - Międzyrzecze
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Potrzebuje autobusu na 40 osobna przejazd z kościoła w skwierzynie do hotelu neo w Międzyrzeczu dnia 12.07.2025 i powrotnego transportu z hotelu do skwierzyny 13.07.2025 na godz 18 Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI