,,ŚWIADCZENIE USŁUG WARSZTATOWYCH W ZAKRESIE SERWISU I NAPRAW ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
,,ŚWIADCZENIE USŁUG WARSZTATOWYCH W ZAKRESIE SERWISU I NAPRAW ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU - W PODZIALE NA ZADANIA"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpole
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-05-19
 • ZamawiającyZarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z up. Województwa Opolskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-11
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00050885
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
,,ŚWIADCZENIE USŁUG WARSZTATOWYCH W ZAKRESIE SERWISU I NAPRAW ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU - W PODZIALE NA ZADANIA"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z up. Województwa Opolskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000126528

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Oleska 127

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-231

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774591800

1.5.8.) Numer faksu: 774581352

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdw.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

administracja samorządowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,ŚWIADCZENIE USŁUG WARSZTATOWYCH W ZAKRESIE SERWISU I NAPRAW ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU - W PODZIALE NA ZADANIA"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-452f332c-b160-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00050885

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007442/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw środków transportowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z platformy przez wyk. jest bezpłatne. 2. Za datę wpływu ośw., wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do platformy. 3. Instr. korzystania z platformy: a) wprzypadku posiadania konta na platformie – zgłoszenie do post. wymaga zalogowania,b) w przypadku, gdy wykonawca nie posiada konta na platformie–należy wyszukać niniejsze post. bezp. na platformie lub poprzez profil nabywcy zamaw. (link z logo zamawiającego a następnie zakładka „Postępowania”),wybrać post. 3.1. Zalecenia z. odnośnie podpisu: a) dla dok. w form. pdf zaleca się podpis w form. PAdES,b) dok. w form. innym niż pdf zaleca się podpisywać form. XAdES. 3.2. Niezbędne wymaganiasprzętowo-aplikacyjne umoż. pracę na platformie: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepust. nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:–pamięć min. 2 GB RAM,– procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja,– jeden z systemów oper.:* MS Windows 7,* Mac OS x 10.4,* Linux,* lub ich nowsze wersje,c) zainst. dowolna przegl. internetowa,w przypadku Internet Explorer min. wersja 10.0,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainst. program Adobe Acrobat Reader lub inny obsł. pliki w form. pdf. 3.3. Zam. rekomenduje przesył. danych w form.dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .xls, .pdf, .jpg (.jpeg), przy czym zaleca się wykorz. plików w form. pdf. W celu ewentualnej kompresji danych zam. rekomenduje wykorz. jednego z form.: .zip; .7Z. 3.4. Zam. zaleca, aby nie wprow. jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym – dotyczy podpisów XAdES. 3.5. Inf. na temat kodowania i oznacz. czasu przekaz. danych. Pliki oferty załączone przez wyk. na platformie, widoczne są jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zam. po upływie term. otwarcia ofert. Oznaczenie czasu przekazania danych przez platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego lub wiadomości datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss). 3.6. Dok. nin. post. dostępna jestna platformie: https://platformazakupowa.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole,www.bip.zdw.opole.pl w dziale „Załączniki do postępowania”. Pobranie dok. następuje po kliknięciu na wybrany zał. 3.7. Ofertę, ośw. wymagane post. pkt 5.1 SWZ–na zał.nr 3 do SWZ oraz na zał.nr 3a doSWZ (w przypadku gdy wyk. polega na potencjale podm. udost. zasoby), zob., o którym mowa w punkcie 4.5. ppkt 2 SWZ, dok. i oświadczenia należy wczytać jako zał. na platformie, według instr. dlawyk., które znajdują się na platformie. 3.8. Zam. w zakr. pytań techn. zw. z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer +48221010202,cwk@platformazakupowa.pl, która udziela wszelkich inf. zw. z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów techn. platformy od pn do pt od 08:00 do 17:00. 3.9. Wym. techn. i org. opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl. Wyk. uczestniczący w przedmiotowym post. powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z platformy i wszelkimi instr., które znajdują się na platformie. 3.10. Występuje limit obj. plików lub spakowanych folderów w zakr. całej oferty. Szczegółowe inf. w tym zakr. znajdują się w instrukcji zamieszcz. na platformie. 3.11. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze intern. i dostępna przepustowość łącza po stronie serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika. 3.12. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem min. 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techn. związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp. 3.13. W przyp. większych plików zalecamy skorzystać z instr. pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki, zgodnie z instr. dla wyk. znajdującą się na platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, tel. 77 459 18 00,2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu jest Pan Jacek Kaflowski, e-mail: iod@zdw.opole.pl,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw środków transportowych będących w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu - w podziale na zadania” prowadzonym w trybie podstawowym,4) Przetwarzane przez administratora danych dane osobowe mogą zostać ujawnione m.in. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym podmiotom, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, którym administrator danych będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,5) dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okres ten dotyczy również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy),6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ciąg dalszy sekcji 3.15). 8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Administrator informuje, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych – na etapie przechowywania – zawartych w protokole oraz załącznikach, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych – na etapie przechowywania – zawartych w protokole oraz załącznikach, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.10) Pozostałe informacje dotyczące RODO znajdują się w projekcie umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WP.3211.16.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 1 jest ,,Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw środków transportowych będących w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu - Oddziału Terenowego w Oleśnie” zgodnie z warunkami specyfikacji warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 50.11.20.00-3 – usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów; 50.11.21.00-4 – usługi w zakresie napraw samochodów; 50.11.21.10-7 – usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów.2. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 1 jest świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw środków transportowych Oddziału Terenowego w Oleśnie według wykazu stanowiącego załącznik nr 9a do specyfikacji warunków zamówienia.3. Przedmiot zamówienia na zadanie nr 1 obejmuje:a) okresowe przeglądy techniczne,b) naprawy wynikające z przeglądów technicznych,c) naprawy powstałe w wyniku awarii,d) naprawy blacharskie i lakiernicze,e) serwis instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów, wraz z wymianą zużytych akumulatorów,f) serwis klimatyzacji,g) serwis ogumienia,h) holowanie niesprawnych samochodów,i) rozliczenia bezgotówkowe szkód komunikacyjnych środków transportowych ze wszystkimi towarzystwami ubezpieczeniowymi,j) sprzedaż materiałów eksploatacyjnych,k) odbiór samochodu do naprawy z siedziby zamawiającego i jego zwrot po wykonaniu usługi (w przypadku gdy warsztat położony jest w większej odległości niż wskazana w punkcie 9.4.6a) specyfikacji warunków zamówienia) oraz inne usługi niezbędne do zapewnienia właściwego stanu technicznego środków transportowych zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50112100-4 - Usługi w zakresie napraw samochodów

50112110-7 - Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rabat

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 2 jest ,,Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw środków transportowych będących w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu - Oddziału Terenowego w Grodkowie” zgodnie z warunkami specyfikacji warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 50.11.20.00-3 – usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów; 50.11.21.00-4 – usługi w zakresie napraw samochodów; 50.11.21.10-7 – usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów.2. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 2 jest świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw środków transportowych Oddziału Terenowego w Grodkowie według wykazu stanowiącego załącznik nr 9b do specyfikacji warunków zamówienia.3. Przedmiot zamówienia na zadanie nr 2 obejmuje:a) okresowe przeglądy techniczne,b) naprawy wynikające z przeglądów technicznych,c) naprawy powstałe w wyniku awarii,d) naprawy blacharskie i lakiernicze,e) serwis instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów, wraz z wymianą zużytych akumulatorów,f) serwis klimatyzacji,g) serwis ogumienia,h) holowanie niesprawnych samochodów,i) rozliczenia bezgotówkowe szkód komunikacyjnych środków transportowych ze wszystkimi towarzystwami ubezpieczeniowymi,j) sprzedaż materiałów eksploatacyjnych,k) odbiór samochodu do naprawy z siedziby zamawiającego i jego zwrot po wykonaniu usługi (w przypadku gdy warsztat położony jest w większej odległości niż wskazana w punkcie 9.4.6b) specyfikacji warunków zamówienia) oraz inne usługi niezbędne do zapewnienia właściwego stanu technicznego środków transportowych zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50112100-4 - Usługi w zakresie napraw samochodów

50112110-7 - Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rabat

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej:a) mechanik samochodów osobowych – minimum 1 osoba,b) elektromechanik pojazdów samochodowych – minimum 1 osoba,c) pracownik obsługi układów klimatyzacji posiadający uprawnienia do obsługi układów klimatyzacji – minimum 1 osoba,d) diagnosta samochodowy posiadający uprawnienia diagnosty samochodowego – minimum 1 osoba.Uwaga!Dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała więcej niż jedno stanowisko wymienione powyżej.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje potencjałem niezbędnym do realizacji zamówienia wymienionym poniżej:a) minimum 1 stanowisko do sprawdzania układu hamulcowego, kierowniczego, oświetlenia, zawieszenia, geometrii kół,b) minimum 1 stanowisko do wykonywania diagnostyki komputerowej silnika, układów elektronicznych,c) minimum 3 stanowiska do napraw mechanicznych i elektrycznych,d) stację kontroli pojazdów.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 3) zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych w postaci informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b) art. 108 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w punkcie 1 ppkt 1) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenia, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 2) i 3) powyżej. 3. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ (zadania nr 1 i 2) i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 5.4.) punkt 1 tj.: wpisać imię i nazwisko, wskazać zakres posiadanych uprawnień – tylko w przypadku pracownika obsługi układów klimatyzacji i diagnosty samochodowego oraz podać informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 5.4.) punkt 2 (tj. nazwę i ilość) wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – na załączniku nr 7 do SWZ (zadania nr 1 i 2).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w sekcji 5.2.) i art. 108 ust 1 ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z sekcją 5.4.). 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wymienione w sekcji 5.5.) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.4. Na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedkłada również dokumenty określone w sekcji 5.6.) i 5.7.). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.6 W przypadku, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.7. Wykonawcy, o których mowa w punkcie 1 powyżej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonanie umowy (jeżeli wniesienie takiego zabezpieczenia jest wymagane przez zamawiającego).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z wykonawcą. Wszystkie dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie zakresu i warunków zmian zawarte są w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia zamawiający udostępnia bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania:https://platformazakupowa.pl lub na profilu nabywcy:https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole. II. Wraz z formularzem oferty sporządzonym w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (na załączniku nr 1 do SWZ), za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole zgodnie z zasadami określonymi w sekcji 3.6.) powinny być złożone:1) formularz cenowy w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – na załącznikach nr 2a i/lub 2b do SWZ (zadanie nr 1 i/lub 2), 2) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – na załączniku nr 3 do SWZ, 2a) wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w podpunkcie 2 powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – na załączniku nr 3a do SWZ. Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Prawo zamówień publicznych muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez każdy z tych podmiotów zgodnie z zasadami określonymi w sekcji 3.6.). 2b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa każdy z nich zgodnie z zasadami określonymi w sekcji 3.6.). 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winno być sporządzone w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4) pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w punkcie 4.5 podpunkt 2 SWZ należy złożyć wraz z ofertą w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ, 5) oświadczenie o których mowa w art. 117 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w sekcji 6.6) punkt 6 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ (dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
2021-05-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Mam do przewiezienia krawężniki i 2 skrzydła bramki z działki na działkę - Kędzierzyn-Koźle
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania20-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Mam do przewiezienia krawężniki i 2 skrzydła bramki z działki na działkę ok. 500 m. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI