Świadczenie usług w zakresie bieżących napraw i konserwacji pojazdów WSRM w Łodz

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług w zakresie bieżących napraw i konserwacji pojazdów WSRM w Łodzi
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2022-06-28
 • ZamawiającyWojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-20
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00214747
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie bieżących napraw i konserwacji pojazdów WSRM w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 473066188

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warecka 2

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-202

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wsrm.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsrm.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie bieżących napraw i konserwacji pojazdów WSRM w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5fc4bd04-f088-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00214747

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044305/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji pojazdów WSRM w Łodzi na terenie powiatu piotrkowskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu strony internetowej platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DEA.ZP-291/7/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie bieżących napraw i konserwacji pojazdów WSRM w Łodzi na terenie powiatu piotrkowskiego

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112100-4 - Usługi w zakresie napraw samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Upust

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2. Uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to
z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający wprowadza następujący warunek:
Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 500.000,00 zł.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku zamawiający żąda dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej minimum
500.000,00 zł.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wprowadza następujące warunki:
1) Wykonawca musi posiadać licencję na użytkowanie oprogramowania Integra Car 7 lub oprogramowania równoważnego.
2) Wykonawca musi posiadać 5 letnie doświadczenie w naprawie ambulansów drogowych
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada 5-cio letnie doświadczenie
w naprawach ambulansów drogowych udokumentowane stosownym referencjami. Referencje
na wartość min. 300.000,00 złotych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia
z postępowania. Obowiązek składania oświadczenia wynika z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SWZ.
3. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu 5 letniego doświadczenia w naprawach ambulansów drogowych - załącznik nr 3 do SWZ.
4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zatrudnienia minimalnej ilości osób do realizacji zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ.
5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych srodków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

6. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmiany Umowy, poprzez sporządzenie aneksu, w zakresie zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych,
–jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-27

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport osoby - Pabianice - Leinefelde
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania06-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport osoby. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI