Świadczenie usług mycia i czyszczenia pojazdów służbowych Policji dla 7 jednostek...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług mycia i czyszczenia pojazdów służbowych Policji dla 7 jednostek powiatowych garnizonu łódzkiego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • Termin składania wniosków2022-05-13
 • ZamawiającyKomenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2022-05-04
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00144113
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług mycia i czyszczenia pojazdów służbowych Policji dla 7 jednostek powiatowych garnizonu łódzkiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470754976

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lutomierska 108/112

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-048

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ld.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.lodzka.policja.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług mycia i czyszczenia pojazdów służbowych Policji dla 7 jednostek powiatowych garnizonu łódzkiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c031096-cb8b-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00144113

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00083383/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Mycie pojazdów służbowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu cała komunikacja, między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę zakupową - https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz dedykowaną dla niniejszego postępowania poprzez wykorzystanie przycisku: „wyślij wiadomość do Zamawiającego” na stronie Platformy zakupowej.
3. Zgodnie z art. 61 ust. 1 uPzp w postępowaniu komunikacja i wymiana informacji oraz oferty, dokumenty, oświadczenia, zapytania do treści SWZ, wyjaśnienia i inne informacje dotyczące postępowania składane są przez Wykonawcę wyłącznie za pośrednictwem platformy, na której prowadzone jest postępowanie.
4. W sytuacji awarii platformy zakupowej Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zampub@ld.policja.gov.pl. Adres url.https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej określają:
Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej ( dostępny pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy (dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje).
2. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy
PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Urzędu Miar.
3.Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
4.Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w
tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
5.Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
6.W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
7.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
8.Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
9. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. podpis zaufany - https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawyurzedowe/
chcezalatwicspraweprzezinternet/profilzaufanyipodpis-zaufany

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl
3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu:
a) Wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług mycia i czyszczenia pojazdów służbowych Policji dla 7 jednostek powiatowych garnizonu łódzkiego – FZ-2380/13/22/KK prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt. 1 (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
b) W przypadku wyboru Pana/Pani oferty, w celu wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy.
5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) Dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi,
b) Sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
c) Ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu, ale nie zgadza się na ich usunięcie.
6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych oraz archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku.
9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZ-2380/13/22/KK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi mycia zewnętrznego nadwozi i czyszczenia wnętrza pojazdów służbowych Policji: samochodów osobowych i pojazdów typu „furgon” będących w użytkowaniu niżej wymienionych jednostek Policji garnizonu łódzkiego.
2. Zamawiający nie dopuszcza myjni samochodowych samoobsługowych, myjni mobilnych oraz myjni, których usługi rozliczane są każdorazowo gotówkowo.
3. Szczegółowy opis warunków zamówienia i płatności został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Usługi będą realizowane dla niżej wymienionych jednostek policji:
- Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 7
5. Wymagany minimalny czas pracy myjni przez 6 dni w tygodniu (w dni robocze od poniedziałku do soboty). Tygodniowy czas pracy myjni nie może być krótszy niż 54 godziny.
6. Mycie pojazdów będzie wykonywane w sposób ręczny lub bezdotykowy i będzie polegało na zewnętrznym myciu nadwozi obejmującym następujące czynności:
- mycie wstępne,
- mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
- mycie dywaników, progów i kół pojazdu,
- w okresie zimowym również osuszenie pojazdu i zabezpieczenie przed zamarznięciem zamków oraz uszczelek drzwiowych.
-7. Czyszczenie wnętrza pojazdów będzie obejmowało następujące czynności:
- odkurzanie całego pojazdu,
- czyszczenie elementów plastikowych wewnątrz pojazdu,
- mycie szyb od wewnątrz pojazdu.
8. Zamawiający wymaga, aby odległość między siedzibą jednostki Policji na rzecz której będą wykonywane usługi, a myjnią Wykonawcy wynosiła nie więcej niż 12,00 km.
9. Myjnia musi być myjnią całoroczną, zadaszoną, musi posiadać minimum dwa stanowiska do mycia pojazdów i osobne stanowisko do czyszczenia wnętrza pojazdu, przy czym stanowiska te winny posiadać minimalną wysokość 3 m z uwagi na obsługę pojazdów typu furgon.
10. Wjazd i wyjazd z myjni musi być na tyle swobodny, aby pojazdy typu furgon (np. Fiat Ducato, VW Transporter, Mercedes Sprinter) mogły swobodnie przemieszczać się.
11. Wykonawca musi zapewnić bezusterkowe mycie pojazdów wyposażonych w oznakowanie policyjne oraz lampy zespolone.
12. Uszkodzenie pojazdu, jego elementów lub oznaczenia pojazdu w trakcie świadczonej usługi powoduje odpowiedzialność Wykonawcy, a koszty naprawy szkody zostaną pokryte z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. Wykonawca musi posiadać przez cały okres realizowania umowy polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej od szkód, które nastąpią w wyniku świadczonych usług mycia pojazdów, w szczególności od takich zdarzeń jak uszkodzenia i zarysowania karoserii, zniszczenia wywołane czynnikami mechanicznymi i zastosowanymi środkami myjącymi i czyszczącymi.
13. Wykonawca zostanie zobowiązany do wywieszenia w widocznym miejscu informacji dla klientów, że mycie i czyszczenie pojazdów służbowych Policji będzie odbywało się poza kolejnością (dotyczy pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych), to znaczy bezpośrednio po zakończeniu obsługi innego pojazdu, który aktualnie znajduje się na stanowisku.
14. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca wystawi fakturę na płatnika wymienionego w umowie i przekaże ją do odbiorcy usługi. Do faktury musi być załączone zestawienie zawierające numer rejestracyjny pojazdu, datę wykonania usługi, rodzaj usługi, czytelny podpis kierującego pojazdem. Wzór zestawienia będzie załącznikiem Nr 2 do umowy.
15. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej na myjni w celu oceny spełniania wymagań zawartych w SWZ.
16. Wykaz pojazdów uprawnionych do korzystania z myjni będzie załącznikiem do umowy, a informacja o wykreśleniu z wykazu lub dopisaniu nowego pojazdu będzie wysyłana na adres e-mail podany przez Wykonawcę i nie wymaga aneksu do umowy.
17. Zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał osoby wykonujące czynności związane z realizacją usługi, tj. mycia i czyszczenia pojazdów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).
18. Uszczegółowienie wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia zostały określone w § 6 i § 8 wzoru umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
19. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112300-6 - Mycie samochodów i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość myjni od jednostki Policji, dla której będą wykonywane usługi mycia

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie ogrzewanego pomieszczenia do mycia pojazdów

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość godzin pracy myjni od poniedziałku do soboty

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi mycia zewnętrznego nadwozi i czyszczenia wnętrza pojazdów służbowych Policji: samochodów osobowych i pojazdów typu „furgon” będących w użytkowaniu niżej wymienionych jednostek Policji garnizonu łódzkiego.
2. Zamawiający nie dopuszcza myjni samochodowych samoobsługowych, myjni mobilnych oraz myjni, których usługi rozliczane są każdorazowo gotówkowo.
3. Szczegółowy opis warunków zamówienia i płatności został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Usługi będą realizowane dla niżej wymienionych jednostek policji:
- Komenda Powiatowa Policji w Kutnie, ul. Toruńska 14
5. Wymagany minimalny czas pracy myjni przez 6 dni w tygodniu (w dni robocze od poniedziałku do soboty). Tygodniowy czas pracy myjni nie może być krótszy niż 54 godziny.
6. Mycie pojazdów będzie wykonywane w sposób ręczny lub bezdotykowy i będzie polegało na zewnętrznym myciu nadwozi obejmującym następujące czynności:
- mycie wstępne,
- mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
- mycie dywaników, progów i kół pojazdu,
- w okresie zimowym również osuszenie pojazdu i zabezpieczenie przed zamarznięciem zamków oraz uszczelek drzwiowych.
-7. Czyszczenie wnętrza pojazdów będzie obejmowało następujące czynności:
- odkurzanie całego pojazdu,
- czyszczenie elementów plastikowych wewnątrz pojazdu,
- mycie szyb od wewnątrz pojazdu.
8. Zamawiający wymaga, aby odległość między siedzibą jednostki Policji na rzecz której będą wykonywane usługi, a myjnią Wykonawcy wynosiła nie więcej niż 12,00 km.
9. Myjnia musi być myjnią całoroczną, zadaszoną, musi posiadać minimum dwa stanowiska do mycia pojazdów i osobne stanowisko do czyszczenia wnętrza pojazdu, przy czym stanowiska te winny posiadać minimalną wysokość 3 m z uwagi na obsługę pojazdów typu furgon.
10. Wjazd i wyjazd z myjni musi być na tyle swobodny, aby pojazdy typu furgon (np. Fiat Ducato, VW Transporter, Mercedes Sprinter) mogły swobodnie przemieszczać się.
11. Wykonawca musi zapewnić bezusterkowe mycie pojazdów wyposażonych w oznakowanie policyjne oraz lampy zespolone.
12. Uszkodzenie pojazdu, jego elementów lub oznaczenia pojazdu w trakcie świadczonej usługi powoduje odpowiedzialność Wykonawcy, a koszty naprawy szkody zostaną pokryte z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. Wykonawca musi posiadać przez cały okres realizowania umowy polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej od szkód, które nastąpią w wyniku świadczonych usług mycia pojazdów, w szczególności od takich zdarzeń jak uszkodzenia i zarysowania karoserii, zniszczenia wywołane czynnikami mechanicznymi i zastosowanymi środkami myjącymi i czyszczącymi.
13. Wykonawca zostanie zobowiązany do wywieszenia w widocznym miejscu informacji dla klientów, że mycie i czyszczenie pojazdów służbowych Policji będzie odbywało się poza kolejnością (dotyczy pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych), to znaczy bezpośrednio po zakończeniu obsługi innego pojazdu, który aktualnie znajduje się na stanowisku.
14. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca wystawi fakturę na płatnika wymienionego w umowie i przekaże ją do odbiorcy usługi. Do faktury musi być załączone zestawienie zawierające numer rejestracyjny pojazdu, datę wykonania usługi, rodzaj usługi, czytelny podpis kierującego pojazdem. Wzór zestawienia będzie załącznikiem Nr 2 do umowy.
15. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej na myjni w celu oceny spełniania wymagań zawartych w SWZ.
16. Wykaz pojazdów uprawnionych do korzystania z myjni będzie załącznikiem do umowy, a informacja o wykreśleniu z wykazu lub dopisaniu nowego pojazdu będzie wysyłana na adres e-mail podany przez Wykonawcę i nie wymaga aneksu do umowy.
17. Zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał osoby wykonujące czynności związane z realizacją usługi, tj. mycia i czyszczenia pojazdów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).
18. Uszczegółowienie wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia zostały określone w § 6 i § 8 wzoru umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
19. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112300-6 - Mycie samochodów i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość myjni od jednostki Policji, dla której będą wykonywane usługi mycia

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie ogrzewanego pomieszczenia do mycia pojazdów

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość godzin pracy myjni od poniedziałku do soboty

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi mycia zewnętrznego nadwozi i czyszczenia wnętrza pojazdów służbowych Policji: samochodów osobowych i pojazdów typu „furgon” będących w użytkowaniu niżej wymienionych jednostek Policji garnizonu łódzkiego.
2. Zamawiający nie dopuszcza myjni samochodowych samoobsługowych, myjni mobilnych oraz myjni, których usługi rozliczane są każdorazowo gotówkowo.
3. Szczegółowy opis warunków zamówienia i płatności został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Usługi będą realizowane dla niżej wymienionych jednostek policji:
- Komenda Powiatowa Policji w Łasku, ul. 9 Maja 32/36
5. Wymagany minimalny czas pracy myjni przez 6 dni w tygodniu (w dni robocze od poniedziałku do soboty). Tygodniowy czas pracy myjni nie może być krótszy niż 54 godziny.
6. Mycie pojazdów będzie wykonywane w sposób ręczny lub bezdotykowy i będzie polegało na zewnętrznym myciu nadwozi obejmującym następujące czynności:
- mycie wstępne,
- mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
- mycie dywaników, progów i kół pojazdu,
- w okresie zimowym również osuszenie pojazdu i zabezpieczenie przed zamarznięciem zamków oraz uszczelek drzwiowych.
-7. Czyszczenie wnętrza pojazdów będzie obejmowało następujące czynności:
- odkurzanie całego pojazdu,
- czyszczenie elementów plastikowych wewnątrz pojazdu,
- mycie szyb od wewnątrz pojazdu.
8. Zamawiający wymaga, aby odległość między siedzibą jednostki Policji na rzecz której będą wykonywane usługi, a myjnią Wykonawcy wynosiła nie więcej niż 12,00 km.
9. Myjnia musi być myjnią całoroczną, zadaszoną, musi posiadać minimum dwa stanowiska do mycia pojazdów i osobne stanowisko do czyszczenia wnętrza pojazdu, przy czym stanowiska te winny posiadać minimalną wysokość 3 m z uwagi na obsługę pojazdów typu furgon.
10. Wjazd i wyjazd z myjni musi być na tyle swobodny, aby pojazdy typu furgon (np. Fiat Ducato, VW Transporter, Mercedes Sprinter) mogły swobodnie przemieszczać się.
11. Wykonawca musi zapewnić bezusterkowe mycie pojazdów wyposażonych w oznakowanie policyjne oraz lampy zespolone.
12. Uszkodzenie pojazdu, jego elementów lub oznaczenia pojazdu w trakcie świadczonej usługi powoduje odpowiedzialność Wykonawcy, a koszty naprawy szkody zostaną pokryte z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. Wykonawca musi posiadać przez cały okres realizowania umowy polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej od szkód, które nastąpią w wyniku świadczonych usług mycia pojazdów, w szczególności od takich zdarzeń jak uszkodzenia i zarysowania karoserii, zniszczenia wywołane czynnikami mechanicznymi i zastosowanymi środkami myjącymi i czyszczącymi.
13. Wykonawca zostanie zobowiązany do wywieszenia w widocznym miejscu informacji dla klientów, że mycie i czyszczenie pojazdów służbowych Policji będzie odbywało się poza kolejnością (dotyczy pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych), to znaczy bezpośrednio po zakończeniu obsługi innego pojazdu, który aktualnie znajduje się na stanowisku.
14. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca wystawi fakturę na płatnika wymienionego w umowie i przekaże ją do odbiorcy usługi. Do faktury musi być załączone zestawienie zawierające numer rejestracyjny pojazdu, datę wykonania usługi, rodzaj usługi, czytelny podpis kierującego pojazdem. Wzór zestawienia będzie załącznikiem Nr 2 do umowy.
15. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej na myjni w celu oceny spełniania wymagań zawartych w SWZ.
16. Wykaz pojazdów uprawnionych do korzystania z myjni będzie załącznikiem do umowy, a informacja o wykreśleniu z wykazu lub dopisaniu nowego pojazdu będzie wysyłana na adres e-mail podany przez Wykonawcę i nie wymaga aneksu do umowy.
17. Zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał osoby wykonujące czynności związane z realizacją usługi, tj. mycia i czyszczenia pojazdów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).
18. Uszczegółowienie wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia zostały określone w § 6 i § 8 wzoru umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
19. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112300-6 - Mycie samochodów i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość myjni od jednostki Policji, dla której będą wykonywane usługi mycia

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie ogrzewanego pomieszczenia do mycia pojazdów

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość godzin pracy myjni od poniedziałku do soboty

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi mycia zewnętrznego nadwozi i czyszczenia wnętrza pojazdów służbowych Policji: samochodów osobowych i pojazdów typu „furgon” będących w użytkowaniu niżej wymienionych jednostek Policji garnizonu łódzkiego.
2. Zamawiający nie dopuszcza myjni samochodowych samoobsługowych, myjni mobilnych oraz myjni, których usługi rozliczane są każdorazowo gotówkowo.
3. Szczegółowy opis warunków zamówienia i płatności został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Usługi będą realizowane dla niżej wymienionych jednostek policji:
- Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 62 F
5. Wymagany minimalny czas pracy myjni przez 6 dni w tygodniu (w dni robocze od poniedziałku do soboty). Tygodniowy czas pracy myjni nie może być krótszy niż 54 godziny.
6. Mycie pojazdów będzie wykonywane w sposób ręczny lub bezdotykowy i będzie polegało na zewnętrznym myciu nadwozi obejmującym następujące czynności:
- mycie wstępne,
- mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
- mycie dywaników, progów i kół pojazdu,
- w okresie zimowym również osuszenie pojazdu i zabezpieczenie przed zamarznięciem zamków oraz uszczelek drzwiowych.
-7. Czyszczenie wnętrza pojazdów będzie obejmowało następujące czynności:
- odkurzanie całego pojazdu,
- czyszczenie elementów plastikowych wewnątrz pojazdu,
- mycie szyb od wewnątrz pojazdu.
8. Zamawiający wymaga, aby odległość między siedzibą jednostki Policji na rzecz której będą wykonywane usługi, a myjnią Wykonawcy wynosiła nie więcej niż 12,00 km.
9. Myjnia musi być myjnią całoroczną, zadaszoną, musi posiadać minimum dwa stanowiska do mycia pojazdów i osobne stanowisko do czyszczenia wnętrza pojazdu, przy czym stanowiska te winny posiadać minimalną wysokość 3 m z uwagi na obsługę pojazdów typu furgon.
10. Wjazd i wyjazd z myjni musi być na tyle swobodny, aby pojazdy typu furgon (np. Fiat Ducato, VW Transporter, Mercedes Sprinter) mogły swobodnie przemieszczać się.
11. Wykonawca musi zapewnić bezusterkowe mycie pojazdów wyposażonych w oznakowanie policyjne oraz lampy zespolone.
12. Uszkodzenie pojazdu, jego elementów lub oznaczenia pojazdu w trakcie świadczonej usługi powoduje odpowiedzialność Wykonawcy, a koszty naprawy szkody zostaną pokryte z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. Wykonawca musi posiadać przez cały okres realizowania umowy polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej od szkód, które nastąpią w wyniku świadczonych usług mycia pojazdów, w szczególności od takich zdarzeń jak uszkodzenia i zarysowania karoserii, zniszczenia wywołane czynnikami mechanicznymi i zastosowanymi środkami myjącymi i czyszczącymi.
13. Wykonawca zostanie zobowiązany do wywieszenia w widocznym miejscu informacji dla klientów, że mycie i czyszczenie pojazdów służbowych Policji będzie odbywało się poza kolejnością (dotyczy pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych), to znaczy bezpośrednio po zakończeniu obsługi innego pojazdu, który aktualnie znajduje się na stanowisku.
14. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca wystawi fakturę na płatnika wymienionego w umowie i przekaże ją do odbiorcy usługi. Do faktury musi być załączone zestawienie zawierające numer rejestracyjny pojazdu, datę wykonania usługi, rodzaj usługi, czytelny podpis kierującego pojazdem. Wzór zestawienia będzie załącznikiem Nr 2 do umowy.
15. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej na myjni w celu oceny spełniania wymagań zawartych w SWZ.
16. Wykaz pojazdów uprawnionych do korzystania z myjni będzie załącznikiem do umowy, a informacja o wykreśleniu z wykazu lub dopisaniu nowego pojazdu będzie wysyłana na adres e-mail podany przez Wykonawcę i nie wymaga aneksu do umowy.
17. Zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał osoby wykonujące czynności związane z realizacją usługi, tj. mycia i czyszczenia pojazdów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).
18. Uszczegółowienie wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia zostały określone w § 6 i § 8 wzoru umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
19. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112300-6 - Mycie samochodów i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość myjni od jednostki Policji, dla której będą wykonywane usługi mycia

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie ogrzewanego pomieszczenia do mycia pojazdów

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość godzin pracy myjni od poniedziałku do soboty

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi mycia zewnętrznego nadwozi i czyszczenia wnętrza pojazdów służbowych Policji: samochodów osobowych i pojazdów typu „furgon” będących w użytkowaniu niżej wymienionych jednostek Policji garnizonu łódzkiego.
2. Zamawiający nie dopuszcza myjni samochodowych samoobsługowych, myjni mobilnych oraz myjni, których usługi rozliczane są każdorazowo gotówkowo.
3. Szczegółowy opis warunków zamówienia i płatności został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Usługi będą realizowane dla niżej wymienionych jednostek policji:
- Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach, ul. Targowa 22
5. Wymagany minimalny czas pracy myjni przez 6 dni w tygodniu (w dni robocze od poniedziałku do soboty). Tygodniowy czas pracy myjni nie może być krótszy niż 54 godziny.
6. Mycie pojazdów będzie wykonywane w sposób ręczny lub bezdotykowy i będzie polegało na zewnętrznym myciu nadwozi obejmującym następujące czynności:
- mycie wstępne,
- mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
- mycie dywaników, progów i kół pojazdu,
- w okresie zimowym również osuszenie pojazdu i zabezpieczenie przed zamarznięciem zamków oraz uszczelek drzwiowych.
-7. Czyszczenie wnętrza pojazdów będzie obejmowało następujące czynności:
- odkurzanie całego pojazdu,
- czyszczenie elementów plastikowych wewnątrz pojazdu,
- mycie szyb od wewnątrz pojazdu.
8. Zamawiający wymaga, aby odległość między siedzibą jednostki Policji na rzecz której będą wykonywane usługi, a myjnią Wykonawcy wynosiła nie więcej niż 12,00 km.
9. Myjnia musi być myjnią całoroczną, zadaszoną, musi posiadać minimum dwa stanowiska do mycia pojazdów i osobne stanowisko do czyszczenia wnętrza pojazdu, przy czym stanowiska te winny posiadać minimalną wysokość 3 m z uwagi na obsługę pojazdów typu furgon.
10. Wjazd i wyjazd z myjni musi być na tyle swobodny, aby pojazdy typu furgon (np. Fiat Ducato, VW Transporter, Mercedes Sprinter) mogły swobodnie przemieszczać się.
11. Wykonawca musi zapewnić bezusterkowe mycie pojazdów wyposażonych w oznakowanie policyjne oraz lampy zespolone.
12. Uszkodzenie pojazdu, jego elementów lub oznaczenia pojazdu w trakcie świadczonej usługi powoduje odpowiedzialność Wykonawcy, a koszty naprawy szkody zostaną pokryte z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. Wykonawca musi posiadać przez cały okres realizowania umowy polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej od szkód, które nastąpią w wyniku świadczonych usług mycia pojazdów, w szczególności od takich zdarzeń jak uszkodzenia i zarysowania karoserii, zniszczenia wywołane czynnikami mechanicznymi i zastosowanymi środkami myjącymi i czyszczącymi.
13. Wykonawca zostanie zobowiązany do wywieszenia w widocznym miejscu informacji dla klientów, że mycie i czyszczenie pojazdów służbowych Policji będzie odbywało się poza kolejnością (dotyczy pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych), to znaczy bezpośrednio po zakończeniu obsługi innego pojazdu, który aktualnie znajduje się na stanowisku.
14. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca wystawi fakturę na płatnika wymienionego w umowie i przekaże ją do odbiorcy usługi. Do faktury musi być załączone zestawienie zawierające numer rejestracyjny pojazdu, datę wykonania usługi, rodzaj usługi, czytelny podpis kierującego pojazdem. Wzór zestawienia będzie załącznikiem Nr 2 do umowy.
15. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej na myjni w celu oceny spełniania wymagań zawartych w SWZ.
16. Wykaz pojazdów uprawnionych do korzystania z myjni będzie załącznikiem do umowy, a informacja o wykreśleniu z wykazu lub dopisaniu nowego pojazdu będzie wysyłana na adres e-mail podany przez Wykonawcę i nie wymaga aneksu do umowy.
17. Zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał osoby wykonujące czynności związane z realizacją usługi, tj. mycia i czyszczenia pojazdów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).
18. Uszczegółowienie wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia zostały określone w § 6 i § 8 wzoru umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
19. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112300-6 - Mycie samochodów i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość myjni od jednostki Policji, dla której będą wykonywane usługi mycia

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie ogrzewanego pomieszczenia do mycia pojazdów

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość godzin pracy myjni od poniedziałku do soboty

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi mycia zewnętrznego nadwozi i czyszczenia wnętrza pojazdów służbowych Policji: samochodów osobowych i pojazdów typu „furgon” będących w użytkowaniu niżej wymienionych jednostek Policji garnizonu łódzkiego.
2. Zamawiający nie dopuszcza myjni samochodowych samoobsługowych, myjni mobilnych oraz myjni, których usługi rozliczane są każdorazowo gotówkowo.
3. Szczegółowy opis warunków zamówienia i płatności został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Usługi będą realizowane dla niżej wymienionych jednostek policji:
- Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, ul. Piłsudskiego 56
5. Wymagany minimalny czas pracy myjni przez 6 dni w tygodniu (w dni robocze od poniedziałku do soboty). Tygodniowy czas pracy myjni nie może być krótszy niż 54 godziny.
6. Mycie pojazdów będzie wykonywane w sposób ręczny lub bezdotykowy i będzie polegało na zewnętrznym myciu nadwozi obejmującym następujące czynności:
- mycie wstępne,
- mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
- mycie dywaników, progów i kół pojazdu,
- w okresie zimowym również osuszenie pojazdu i zabezpieczenie przed zamarznięciem zamków oraz uszczelek drzwiowych.
-7. Czyszczenie wnętrza pojazdów będzie obejmowało następujące czynności:
- odkurzanie całego pojazdu,
- czyszczenie elementów plastikowych wewnątrz pojazdu,
- mycie szyb od wewnątrz pojazdu.
8. Zamawiający wymaga, aby odległość między siedzibą jednostki Policji na rzecz której będą wykonywane usługi, a myjnią Wykonawcy wynosiła nie więcej niż 12,00 km.
9. Myjnia musi być myjnią całoroczną, zadaszoną, musi posiadać minimum dwa stanowiska do mycia pojazdów i osobne stanowisko do czyszczenia wnętrza pojazdu, przy czym stanowiska te winny posiadać minimalną wysokość 3 m z uwagi na obsługę pojazdów typu furgon.
10. Wjazd i wyjazd z myjni musi być na tyle swobodny, aby pojazdy typu furgon (np. Fiat Ducato, VW Transporter, Mercedes Sprinter) mogły swobodnie przemieszczać się.
11. Wykonawca musi zapewnić bezusterkowe mycie pojazdów wyposażonych w oznakowanie policyjne oraz lampy zespolone.
12. Uszkodzenie pojazdu, jego elementów lub oznaczenia pojazdu w trakcie świadczonej usługi powoduje odpowiedzialność Wykonawcy, a koszty naprawy szkody zostaną pokryte z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. Wykonawca musi posiadać przez cały okres realizowania umowy polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej od szkód, które nastąpią w wyniku świadczonych usług mycia pojazdów, w szczególności od takich zdarzeń jak uszkodzenia i zarysowania karoserii, zniszczenia wywołane czynnikami mechanicznymi i zastosowanymi środkami myjącymi i czyszczącymi.
13. Wykonawca zostanie zobowiązany do wywieszenia w widocznym miejscu informacji dla klientów, że mycie i czyszczenie pojazdów służbowych Policji będzie odbywało się poza kolejnością (dotyczy pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych), to znaczy bezpośrednio po zakończeniu obsługi innego pojazdu, który aktualnie znajduje się na stanowisku.
14. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca wystawi fakturę na płatnika wymienionego w umowie i przekaże ją do odbiorcy usługi. Do faktury musi być załączone zestawienie zawierające numer rejestracyjny pojazdu, datę wykonania usługi, rodzaj usługi, czytelny podpis kierującego pojazdem. Wzór zestawienia będzie załącznikiem Nr 2 do umowy.
15. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej na myjni w celu oceny spełniania wymagań zawartych w SWZ.
16. Wykaz pojazdów uprawnionych do korzystania z myjni będzie załącznikiem do umowy, a informacja o wykreśleniu z wykazu lub dopisaniu nowego pojazdu będzie wysyłana na adres e-mail podany przez Wykonawcę i nie wymaga aneksu do umowy.
17. Zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał osoby wykonujące czynności związane z realizacją usługi, tj. mycia i czyszczenia pojazdów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).
18. Uszczegółowienie wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia zostały określone w § 6 i § 8 wzoru umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
19. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112300-6 - Mycie samochodów i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość myjni od jednostki Policji, dla której będą wykonywane usługi mycia

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie ogrzewanego pomieszczenia do mycia pojazdów

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość godzin pracy myjni od poniedziałku do soboty

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi mycia zewnętrznego nadwozi i czyszczenia wnętrza pojazdów służbowych Policji: samochodów osobowych i pojazdów typu „furgon” będących w użytkowaniu niżej wymienionych jednostek Policji garnizonu łódzkiego.
2. Zamawiający nie dopuszcza myjni samochodowych samoobsługowych, myjni mobilnych oraz myjni, których usługi rozliczane są każdorazowo gotówkowo.
3. Szczegółowy opis warunków zamówienia i płatności został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Usługi będą realizowane dla niżej wymienionych jednostek policji:
- Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 23
5. Wymagany minimalny czas pracy myjni przez 6 dni w tygodniu (w dni robocze od poniedziałku do soboty). Tygodniowy czas pracy myjni nie może być krótszy niż 54 godziny.
6. Mycie pojazdów będzie wykonywane w sposób ręczny lub bezdotykowy i będzie polegało na zewnętrznym myciu nadwozi obejmującym następujące czynności:
- mycie wstępne,
- mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
- mycie dywaników, progów i kół pojazdu,
- w okresie zimowym również osuszenie pojazdu i zabezpieczenie przed zamarznięciem zamków oraz uszczelek drzwiowych.
-7. Czyszczenie wnętrza pojazdów będzie obejmowało następujące czynności:
- odkurzanie całego pojazdu,
- czyszczenie elementów plastikowych wewnątrz pojazdu,
- mycie szyb od wewnątrz pojazdu.
8. Zamawiający wymaga, aby odległość między siedzibą jednostki Policji na rzecz której będą wykonywane usługi, a myjnią Wykonawcy wynosiła nie więcej niż 12,00 km.
9. Myjnia musi być myjnią całoroczną, zadaszoną, musi posiadać minimum dwa stanowiska do mycia pojazdów i osobne stanowisko do czyszczenia wnętrza pojazdu, przy czym stanowiska te winny posiadać minimalną wysokość 3 m z uwagi na obsługę pojazdów typu furgon.
10. Wjazd i wyjazd z myjni musi być na tyle swobodny, aby pojazdy typu furgon (np. Fiat Ducato, VW Transporter, Mercedes Sprinter) mogły swobodnie przemieszczać się.
11. Wykonawca musi zapewnić bezusterkowe mycie pojazdów wyposażonych w oznakowanie policyjne oraz lampy zespolone.
12. Uszkodzenie pojazdu, jego elementów lub oznaczenia pojazdu w trakcie świadczonej usługi powoduje odpowiedzialność Wykonawcy, a koszty naprawy szkody zostaną pokryte z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. Wykonawca musi posiadać przez cały okres realizowania umowy polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej od szkód, które nastąpią w wyniku świadczonych usług mycia pojazdów, w szczególności od takich zdarzeń jak uszkodzenia i zarysowania karoserii, zniszczenia wywołane czynnikami mechanicznymi i zastosowanymi środkami myjącymi i czyszczącymi.
13. Wykonawca zostanie zobowiązany do wywieszenia w widocznym miejscu informacji dla klientów, że mycie i czyszczenie pojazdów służbowych Policji będzie odbywało się poza kolejnością (dotyczy pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych), to znaczy bezpośrednio po zakończeniu obsługi innego pojazdu, który aktualnie znajduje się na stanowisku.
14. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca wystawi fakturę na płatnika wymienionego w umowie i przekaże ją do odbiorcy usługi. Do faktury musi być załączone zestawienie zawierające numer rejestracyjny pojazdu, datę wykonania usługi, rodzaj usługi, czytelny podpis kierującego pojazdem. Wzór zestawienia będzie załącznikiem Nr 2 do umowy.
15. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej na myjni w celu oceny spełniania wymagań zawartych w SWZ.
16. Wykaz pojazdów uprawnionych do korzystania z myjni będzie załącznikiem do umowy, a informacja o wykreśleniu z wykazu lub dopisaniu nowego pojazdu będzie wysyłana na adres e-mail podany przez Wykonawcę i nie wymaga aneksu do umowy.
17. Zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał osoby wykonujące czynności związane z realizacją usługi, tj. mycia i czyszczenia pojazdów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).
18. Uszczegółowienie wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia zostały określone w § 6 i § 8 wzoru umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
19. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112300-6 - Mycie samochodów i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość myjni od jednostki Policji, dla której będą wykonywane usługi mycia

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie ogrzewanego pomieszczenia do mycia pojazdów

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość godzin pracy myjni od poniedziałku do soboty

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: DOKUMENTY SKŁADANE Z OFERTĄ
Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp oraz dotyczące art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 835) – wg załącznika nr 2 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) pełnomocnictwo lub inny dokument, w którym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania wszystkich wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (art. 58 ust. 2 uPzp);
2) dokumenty określone w pkt. 11.2. SWZ – złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące podmiotu wspólnego, a nie pełnomocnika (lidera).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarto we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę poprzez platformę dedykowaną dla niniejszego postępowania na stronie Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-11

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pokrycie flokiem podsufitówki samochodowej - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania03-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry. Interesuje mnie pokrycie flokiem podsufitówki samochodowej. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI