Świadczenie usług holowania i parkowania do celów procesowych z podziałem na 3 c

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług holowania i parkowania do celów procesowych z podziałem na 3 części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2023-09-08
 • ZamawiającyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
 • Data publikacji ogłoszenia2023-08-30
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00374544
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług holowania i parkowania do celów procesowych z podziałem na 3 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630703410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kochanowskiego 2A

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-844

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@po.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług holowania i parkowania do celów procesowych z podziałem na 3 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e565836-4591-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00374544

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00152355/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Usługi w zakresie holowania i parkowania pojazdów i części zabezpieczonych do celów procesowych na rzecz 3 KPP położonych na terenie woj. wielkopolskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl
Podstawowe informacje (nazwa postępowania nr sprawy) oraz link do niniejszego postępowania zamieszcza się na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl//, natomiast dokumenty związane z publikacja i przebiegiem niniejszego postępowania (ogłoszenie i jego zmiany, SWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianami, zawiadomienia, informacje, dokumenty na wezwanie) zamieszczane będą na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/kwp_poznan
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
Minimalne wymagania techniczne i organizacyjne umożliwiające korzystanie z Platformy, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
-zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
- włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
- szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
-oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Formaty plików wykorzystywanych do komunikacji z Zamawiającym:
- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip,7Z
- Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
Występują ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym
- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie
różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu z siedzibą przy ul.
Kochanowskiego 2a w Poznaniu, kod 60-844;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu jest mł. insp. Wojciech
Sobczak – tel. 47 771 53 54, e-mail: iod.kwp@po.policja.gov.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług holowania i parkowania do celów procesowych z podziałem na 3 części”
- odbiorcami Pani/a danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp;
- Pani/a dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia. Okresy te dotyczą również danych osobowych zawartych w ofertach wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy). Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
- obowiązek podania przez Panią/a danych osobowych bezpośrednio Pani/a dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
- posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/a danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/n, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/u:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych,
o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
- Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązany jest oświadczyć na formularzu
ofertowym stanowiącym zał. od nr 2.1 do nr 2.3 do SWZ, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w
art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.2380.34.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 232861,67 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Koło. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zał. nr 1.1 i nr 2.1 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 118135,99 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50118110-9 - Usługi holownicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98351100-9 - Usługi parkingowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Upust

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Oborniki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zał. nr 1.1 i nr 2.2 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 81553,83 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50118110-9 - Usługi holownicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98351100-9 - Usługi parkingowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Upust

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Wągrowiec. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zał. nr 1.1 i nr 2.3 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 33171,85 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50118110-9 - Usługi holownicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98351100-9 - Usługi parkingowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Upust

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej jeżeli wykaże, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego albo zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydanymi na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późń. zm.).
2. Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
2.1 minimum 1 pojazdem przeznaczonym do holowania i przewozu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
2.2 minimum 1 pojazdem przeznaczonym do holowania pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton;
2.3 dźwigiem o udźwigu minimum 5 ton lub innym pojazdem o podobnym przeznaczeniu służącym między innymi do podnoszenia, przeciągania, wciągania na skrajnię drogi pojazdów, które uległy wypadkowi.
2.4 minimum 1 parkingiem utwardzonym na powierzchni minimum 150 m², który powinien spełniać niżej wymienione warunki:
2.4.1 zabezpieczony ogrodzeniem o wysokości minimum 1,40 m, zamykany bramą wjazdową i oznaczony tablicą wskazujący, iż jest to parking;
2.4.2 całodobowe przez wszystkie dni tygodnia przyjmowanie na parking holowanych pojazdów, części oraz innych przedmiotów;
2.4.3 wyposażony w obiekt (budynek, hala), w którym znajduje się minimum 1 wydzielone i zamykane pomieszczenie, gotowe do natychmiastowego użycia, umożliwiające składowanie części pojazdów i akcesoriów, o powierzchni zadaszonej minimum 10 m²;
2.4.4 wyposażony w obiekt (budynek, hala), w którym znajduje się minimum 1 wydzielone i zamykane pomieszczenie, gotowe do natychmiastowego użycia, umożliwiające zabezpieczenie minimum 2 pojazdów samochodowych o DMC do 3,5 tony;
2.4.5 minimum 1 wydzielone pomieszczenie do prowadzenia oględzin, posiadające przyłącze elektryczne i ogrzewanie zapewniające minimum 18 stopni Celsjusza w okresie zimowym, w którym możliwe jest prowadzenie czynności przez eksperta/rzeczoznawcę;
2.4.6 oświetlony kanał lub najazd lub podnośnik umożliwiający podniesienie
i przemieszczenie całego pojazdu oraz urządzenie umożliwiające osuszenie pojazdu
2.4.7 teren parkingu powinien być dozorowany na miejscu przez stróża/ochronę lub powinien posiadać całodobowe zabezpieczenie w postaci wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
1.1 potwierdzająca, że wykonawca będący osobą fizyczną nie została prawomocnie skazana za przestępstwo określone w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
1.2 potwierdzająca, że urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta wykonawcy będącego osobą prawną nie została prawomocnie skazany za przestępstwo określone w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającej, że wobec wykonawcy prawomocnie nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3. oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. - Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
4. odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. 1 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego albo zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późń. zm.) – aktualnymi na dzień złożenia oferty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego i świadczenia usługi holowania przez każdego z nich w pełnym zakresie, każdy Wykonawca składa przedmiotowy dokument oddzielnie; w przypadku świadczenia usługi holowania przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przedmiotowy dokument składa ten Wykonawca, który faktycznie będzie świadczył usługę holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
2. Wykaz pojazdów przeznaczonych do świadczenia usługi dla potwierdzenia warunku określonego w pkt V.3.1 - V.3.3 SWZ
3. Opis oferowanego parkingu dla potwierdzenia warunku określonego w pkt V.3.5 SWZ (od V.3.5.1 do V.3.5.7)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. IV.2 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, sporządzony w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym), o treści określonej w załączniku nr 2.1 do 2.3 (do części od nr 1 do nr 3), który winien być złożony zgodnie z załączonym wzorem do SWZ.,
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania:
2.1 wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy:
2.1.1 ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca,
2.1.2 ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego
z wykonawców, wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem;
3. podmiotu udostępniającego zasoby wskazanego w ofercie lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt IV.4 SWZ, w przypadku, gdy oświadczenie dotyczące innego podmiotu, o którym mowa w pkt IV.4 SWZ podpisuje inna osoba niż uprawniony przedstawiciel innego podmiotu.
4. Oświadczenie, o treści określonej w załączniku nr 4.1 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi tymczasowy dowód potwierdzający, że Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 uPzp oraz art. 109 ust 1 pkt. 4 uPzp,
5. Oświadczenie, o treści określonej w załączniku nr 3.1. do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi tymczasowy dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składane przez Wykonawcę lub podmiot udostępniający zasoby,
6. Oświadczenie składane na postawie art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z którego będzie wynikał podział i zakres usług wykonywanych przez poszczególnych wykonawców
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji tego zamówienia, o treści określonej w załączniku nr 6.1 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich zobowiązany będzie do złożenia dokumentów określonych w pkt. VI. 4 SWZ (z wyłączeniem pkt. VI.4.3) i VI.6 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany zostały przewidziane w projekcie umowy, zgodnie z zał. nr 7.1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/kwp_poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-08 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U.
z 2023 r., poz. 1497) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych
- na okres trwania ww. okoliczności, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.
2. Zamawiający dokona weryfikacji w zakresie podstaw do wykluczenia określonych w pkt. VI.3 SWZ na podstawie informacji zawartych w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz rozporządzeniu Rady (WE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, a także informacji zawartych w ogólnodostępnych bazach danych, w szczególności:
2.1 listy osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych:
2.2 Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych;
2.3 rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
2.4 Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam lawety do auta osobowego peugeot 3007 - Zeewolde - Kościan
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania14-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Szukam lawety do auta osobowego peugeot 3007. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI