Świadczenie obsługi technicznej, napraw blacharsko-lakierniczych i napraw bieżących...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie obsługi technicznej, napraw blacharsko-lakierniczych i napraw bieżących samochodów będących własnością lub użytkowanych przez Zamawiającego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGrudziądz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2022-07-14
 • ZamawiającyRegionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-06
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00241977
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie obsługi technicznej, napraw blacharsko-lakierniczych i napraw bieżących samochodów będących własnością lub użytkowanych przez Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870298738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: dr. Ludwika Rydygiera 15/17

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bieganski.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.bieganski.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie obsługi technicznej, napraw blacharsko-lakierniczych i napraw bieżących samochodów będących własnością lub użytkowanych przez Zamawiającego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-062a7586-fd11-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00241977

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00334613/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Naprawa pojazdów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.bieganski.org (zakładka: Platforma Zakupowa) lub bezpośrednio https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej zdefiniowanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
Środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami jest Platforma
dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski
Zamawiający nie przewiduje innej formy komunikacji niż środki komunikacji elektronicznej.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust 1 ustawy p,.z.p., w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
p.z.p., przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby (jeżeli dotyczy) sporządza się w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Szczegółowe instrukcje dla Wykonawców dotyczące: obsługi platformy w zakresie logowania, zadawania pytań do postępowania;
złożenia, wycofania, zmiany oferty oraz wysyłania korespondencji w prowadzonym postępowaniu oraz wymagań sprzętowych
dostępne są na Platformie przetargowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
włączona obsługa JavaScript,
zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
W przypadku pytań technicznych związanych z działaniem - obsługą systemu platformy zakupowej po stronie Wykonawców, zaleca
się bezpośredni kontakt z:
Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl
pod numerem telefonu: 22/ 1010202 oraz pod adresem e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, Grudziądz (86-300), ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS
0000002976, dla którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8762008352,REGON 870298738, zwany dalej Administratorem” lub „Szpitalem”.
2. Z Administratorem można się kontaktować drogą pisemną na ww. adres, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://bieganski.org/pl/kontakt, mailowo na adres: sekretariat.dyrekcja@bieganski.org lub telefonicznie pod nr: +48 56 641 4444. W trosce o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@bieganski.net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j.), dalej „Pzp”, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.2020, poz. 2415), art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia z wybranym wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego i wykonania tej umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74 Pzp oraz organy publiczne lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi techniczne, informatyczne oraz doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe, firmy archiwizujące dokumenty, operator pocztowy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
6. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach Pzp i przepisach wykonawczych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Zgodnie z art. 75 Pzp w przypadku korzystania przez osobę z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO
zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 19 ust. 2 Pzp skorzystanie przez osobę, której
dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. Zgodnie
z art. 19 ust. 3 Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z/36/PN/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obsługa techniczna, naprawy bieżące oraz blacharsko-lakiernicze samochodów marki Volkswagen

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112100-4 - Usługi w zakresie napraw samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu kryterium:
1) Cena – 1 roboczogodzina za obsługę techniczną i naprawę bieżącą (Cn) - 50%:


C of.n.
Cn = ----------------------- x 50 pkt
Cof.b.
gdzie:
Cn – liczba punktów za kryterium cena
Cof.n. – cena oferty najniższej
Cof.b. – cena oferty badanej

Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 50 punktów.


2) Upust od ceny katalogowej brutto części zamiennych (U) - 30%:

Uof.b.
U = ----------------------- x 30 pkt
Un
gdzie:
U – liczba punktów za kryterium upust
Uof.b. – upust w ofercie badanej
Un. – najwyższy zaoferowany upust

Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 30 punktów.

3) okres gwarancji na wykonaną naprawę (Gn) – 10 %
Ocena w przedmiotowym kryterium będzie następowała na podstawie następujących zasad:
a) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wykonaną naprawę na okres 12 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po naprawie - otrzymuje 0 pkt za przedmiotowe kryterium.
b) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wykonaną naprawę na okres 18 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po naprawie - otrzymuje 5 pkt za przedmiotowe kryterium.
c) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wykonaną naprawę na okres 24 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po naprawie - otrzymuje 10 pkt za przedmiotowe kryterium.
Wykonawca może maksymalnie otrzymać 10 pkt za przedmiotowe kryterium

4) okres gwarancji na wymienione podzespoły (Gp) – 10 %
Ocena w przedmiotowym kryterium będzie następowała na podstawie następujących zasad:
a) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wymienione podzespoły na okres 12 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po wymianie - otrzymuje 0 pkt za przedmiotowe kryterium.
b) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wymienione podzespoły na okres 18 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po wymianie - otrzymuje 5 pkt za przedmiotowe kryterium.
c) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wymienione podzespoły na okres 24 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po wymianie - otrzymuje 10 pkt za przedmiotowe kryterium.
Wykonawca może maksymalnie otrzymać 10 pkt za przedmiotowe kryterium
2. Wykonawca winien w treści Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ) wpisać deklarowany termin gwarancji w jednej ze wskazanej przez Zamawiającego opcji.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże powyższego lub wskaże inny okres gwarancji nie krótszy niż określono powyżej. Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje minimalny okres gwarancji w konsekwencji czego otrzyma w przedmiotowych kryteriach 0 pkt.
Podanie krótszego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.
3. Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (Pn – łączna liczba punktowa) za kryterium ceny, upustu i gwarancji według wzoru:
Pn=Cn + U+ Gn +Gp
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do jednego miejsca po przecinku (z zaokrąglaniem punktów z drugiego miejsca wyniku działania matematycznego).
5. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną według wzoru w ust. 3, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 Ustawy).
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowanie w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Upust od ceny katalogowej brutto części zamiennych (U)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonaną naprawę (Gn)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wymienione podzespoły (Gp)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obsługa techniczna, naprawy bieżące oraz blacharsko-lakiernicze samochodów marki Mercedes

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112100-4 - Usługi w zakresie napraw samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu kryterium:
1) Cena – 1 roboczogodzina za obsługę techniczną i naprawę bieżącą (Cn) - 50%:


C of.n.
Cn = ----------------------- x 50 pkt
Cof.b.
gdzie:
Cn – liczba punktów za kryterium cena
Cof.n. – cena oferty najniższej
Cof.b. – cena oferty badanej

Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 50 punktów.


2) Upust od ceny katalogowej brutto części zamiennych (U) - 30%:

Uof.b.
U = ----------------------- x 30 pkt
Un
gdzie:
U – liczba punktów za kryterium upust
Uof.b. – upust w ofercie badanej
Un. – najwyższy zaoferowany upust

Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 30 punktów.

3) okres gwarancji na wykonaną naprawę (Gn) – 10 %
Ocena w przedmiotowym kryterium będzie następowała na podstawie następujących zasad:
a) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wykonaną naprawę na okres 12 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po naprawie - otrzymuje 0 pkt za przedmiotowe kryterium.
b) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wykonaną naprawę na okres 18 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po naprawie - otrzymuje 5 pkt za przedmiotowe kryterium.
c) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wykonaną naprawę na okres 24 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po naprawie - otrzymuje 10 pkt za przedmiotowe kryterium.
Wykonawca może maksymalnie otrzymać 10 pkt za przedmiotowe kryterium

4) okres gwarancji na wymienione podzespoły (Gp) – 10 %
Ocena w przedmiotowym kryterium będzie następowała na podstawie następujących zasad:
a) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wymienione podzespoły na okres 12 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po wymianie - otrzymuje 0 pkt za przedmiotowe kryterium.
b) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wymienione podzespoły na okres 18 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po wymianie - otrzymuje 5 pkt za przedmiotowe kryterium.
c) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wymienione podzespoły na okres 24 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po wymianie - otrzymuje 10 pkt za przedmiotowe kryterium.
Wykonawca może maksymalnie otrzymać 10 pkt za przedmiotowe kryterium
2. Wykonawca winien w treści Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ) wpisać deklarowany termin gwarancji w jednej ze wskazanej przez Zamawiającego opcji.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże powyższego lub wskaże inny okres gwarancji nie krótszy niż określono powyżej. Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje minimalny okres gwarancji w konsekwencji czego otrzyma w przedmiotowych kryteriach 0 pkt.
Podanie krótszego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.
3. Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (Pn – łączna liczba punktowa) za kryterium ceny, upustu i gwarancji według wzoru:
Pn=Cn + U+ Gn +Gp
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do jednego miejsca po przecinku (z zaokrąglaniem punktów z drugiego miejsca wyniku działania matematycznego).
5. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną według wzoru w ust. 3, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 Ustawy).
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowanie w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Upust od ceny katalogowej brutto części zamiennych (U)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonaną naprawę (Gn)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wymienione podzespoły (Gp)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obsługa techniczna oraz naprawy bieżące samochodów marki Citroen

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112100-4 - Usługi w zakresie napraw samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu kryterium:
1) Cena – 1 roboczogodzina za obsługę techniczną i naprawę bieżącą (Cn) - 50%:


C of.n.
Cn = ----------------------- x 50 pkt
Cof.b.
gdzie:
Cn – liczba punktów za kryterium cena
Cof.n. – cena oferty najniższej
Cof.b. – cena oferty badanej

Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 50 punktów.


2) Upust od ceny katalogowej brutto części zamiennych (U) - 30%:

Uof.b.
U = ----------------------- x 30 pkt
Un
gdzie:
U – liczba punktów za kryterium upust
Uof.b. – upust w ofercie badanej
Un. – najwyższy zaoferowany upust

Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 30 punktów.

3) okres gwarancji na wykonaną naprawę (Gn) – 10 %
Ocena w przedmiotowym kryterium będzie następowała na podstawie następujących zasad:
a) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wykonaną naprawę na okres 12 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po naprawie - otrzymuje 0 pkt za przedmiotowe kryterium.
b) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wykonaną naprawę na okres 18 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po naprawie - otrzymuje 5 pkt za przedmiotowe kryterium.
c) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wykonaną naprawę na okres 24 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po naprawie - otrzymuje 10 pkt za przedmiotowe kryterium.
Wykonawca może maksymalnie otrzymać 10 pkt za przedmiotowe kryterium

4) okres gwarancji na wymienione podzespoły (Gp) – 10 %
Ocena w przedmiotowym kryterium będzie następowała na podstawie następujących zasad:
a) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wymienione podzespoły na okres 12 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po wymianie - otrzymuje 0 pkt za przedmiotowe kryterium.
b) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wymienione podzespoły na okres 18 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po wymianie - otrzymuje 5 pkt za przedmiotowe kryterium.
c) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wymienione podzespoły na okres 24 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po wymianie - otrzymuje 10 pkt za przedmiotowe kryterium.
Wykonawca może maksymalnie otrzymać 10 pkt za przedmiotowe kryterium
2. Wykonawca winien w treści Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ) wpisać deklarowany termin gwarancji w jednej ze wskazanej przez Zamawiającego opcji.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże powyższego lub wskaże inny okres gwarancji nie krótszy niż określono powyżej. Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje minimalny okres gwarancji w konsekwencji czego otrzyma w przedmiotowych kryteriach 0 pkt.
Podanie krótszego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.
3. Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (Pn – łączna liczba punktowa) za kryterium ceny, upustu i gwarancji według wzoru:
Pn=Cn + U+ Gn +Gp
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do jednego miejsca po przecinku (z zaokrąglaniem punktów z drugiego miejsca wyniku działania matematycznego).
5. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną według wzoru w ust. 3, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 Ustawy).
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowanie w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Upust od ceny katalogowej brutto części zamiennych (U)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonaną naprawę (Gn)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wymienione podzespoły (Gp)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obsługa techniczna oraz naprawy bieżące samochodów marki Iveco

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112100-4 - Usługi w zakresie napraw samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu kryterium:
1) Cena – 1 roboczogodzina za obsługę techniczną i naprawę bieżącą (Cn) - 50%:


C of.n.
Cn = ----------------------- x 50 pkt
Cof.b.
gdzie:
Cn – liczba punktów za kryterium cena
Cof.n. – cena oferty najniższej
Cof.b. – cena oferty badanej

Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 50 punktów.


2) Upust od ceny katalogowej brutto części zamiennych (U) - 30%:

Uof.b.
U = ----------------------- x 30 pkt
Un
gdzie:
U – liczba punktów za kryterium upust
Uof.b. – upust w ofercie badanej
Un. – najwyższy zaoferowany upust

Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 30 punktów.

3) okres gwarancji na wykonaną naprawę (Gn) – 10 %
Ocena w przedmiotowym kryterium będzie następowała na podstawie następujących zasad:
a) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wykonaną naprawę na okres 12 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po naprawie - otrzymuje 0 pkt za przedmiotowe kryterium.
b) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wykonaną naprawę na okres 18 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po naprawie - otrzymuje 5 pkt za przedmiotowe kryterium.
c) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wykonaną naprawę na okres 24 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po naprawie - otrzymuje 10 pkt za przedmiotowe kryterium.
Wykonawca może maksymalnie otrzymać 10 pkt za przedmiotowe kryterium

4) okres gwarancji na wymienione podzespoły (Gp) – 10 %
Ocena w przedmiotowym kryterium będzie następowała na podstawie następujących zasad:
a) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wymienione podzespoły na okres 12 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po wymianie - otrzymuje 0 pkt za przedmiotowe kryterium.
b) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wymienione podzespoły na okres 18 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po wymianie - otrzymuje 5 pkt za przedmiotowe kryterium.
c) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wymienione podzespoły na okres 24 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia po wymianie - otrzymuje 10 pkt za przedmiotowe kryterium.
Wykonawca może maksymalnie otrzymać 10 pkt za przedmiotowe kryterium
2. Wykonawca winien w treści Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ) wpisać deklarowany termin gwarancji w jednej ze wskazanej przez Zamawiającego opcji.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże powyższego lub wskaże inny okres gwarancji nie krótszy niż określono powyżej. Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje minimalny okres gwarancji w konsekwencji czego otrzyma w przedmiotowych kryteriach 0 pkt.
Podanie krótszego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.
3. Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (Pn – łączna liczba punktowa) za kryterium ceny, upustu i gwarancji według wzoru:
Pn=Cn + U+ Gn +Gp
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do jednego miejsca po przecinku (z zaokrąglaniem punktów z drugiego miejsca wyniku działania matematycznego).
5. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną według wzoru w ust. 3, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 Ustawy).
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowanie w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Upust od ceny katalogowej brutto części zamiennych (U)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonaną naprawę (Gn)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wymienione podzespoły (Gp)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca może złożyć ww. oświadczenie na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie postawił warunków w przedmiotowym postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 i 2.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia.
4. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
5. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.
6. Pełnomocnictwo winno:
a) zawierać jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania
b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
c) być podpisane przez każdego z Wykonawców zgodnie ze sposobem reprezentacji.
7. Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być
podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców.
8. W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika
Wykonawców ubiegającego się wspólnie o zamówienie.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o których mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt c SWZ, składa każdym z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzone do umowy za zgodą stron stosownym aneksem podpisanym przez strony.
2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dopuszczalne są również nieistotne zmiany umowy.
3. Na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1, w następującym zakresie:
1) zmiany ceny (zryczałtowanej stawki za jedną roboczogodzinę pracy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 oraz ceny części zamiennych, o której mowa w § 5 ust.1 pkt 2 umowy) w przypadku zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku zmiana ceny nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem ceny netto, która pozostaje bez zmian.
2) zmiany lokalizacji zakładu, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na realizację umowy przez Wykonawcę, w szczególności przy uwzględnieniu warunków jej wykonywania, o ile nowa lokalizacja zakładu będzie spełniała warunki określone w SWZ oraz umowie tj. w szczególności będzie oddalona o nie więcej niż 90 kilometrów od siedziby Zamawiającego - dotyczy Zadania 1, 3 i 4 oraz nie więcej niż 130 km od siedziby Zamawiającego - dotyczy Zadania 2, przy czym odległość ta musi być zgodna ze wskazaniami określonymi w serwisie Google Mapy (www.maps.google.com) przy uwzględnieniu najkrótszej trasy z siedziby Zamawiającego do zakładu Wykonawcy, przy zastosowaniu opcji mierzenia odległości „pojazdem”, według stanu na dzień dokonywania zmiany umowy. O zamiarze dokonania zmiany lokalizacji zakładu Wykonawca informuje Zamawiającego co najmniej 30 dni przed planowanym terminem dokonania takiej zmiany. Dokonanie przez Wykonawcę zmiany lokalizacji zakładu niespełniającej wszystkich wymaganych warunków uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o niedopełnieniu przez Wykonawcę któregokolwiek z wymaganych warunków.
3) możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku niewykorzystania całkowitej (maksymalnej) wartości wynagrodzenia Wykonawcy (§ 5 ust. 4) w pierwotnie określonym terminie, jednakże nie dłużej niż o 6 miesięcy od upływu terminu pierwotnie wskazanego w umowie.
4) zmiany w zakresie sposobu spełnienia przez Wykonawcę świadczenia usług objętych przedmiotem oraz innych kwestii uregulowanych umową w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób świadczenia przedmiotu umowy i inne kwestie uregulowane w jej treści, których wejście w życie lub zmiana nastąpiły po zawarciu umowy, a które mają wpływ na realizację umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień umowy (dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego);
5) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 439
ustawy Pzp - Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku zmiany poziomu (wzrostu lub obniżki) wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Pozostała treść - w Załączniku nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-14 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć drogą elektroniczną, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy Nazwa Zamawiającego – https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć:
a) formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ;
b) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy p.z.p. oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; (Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
d) pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub podwykonawcy – o ile dotyczy i uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych.
Pełnomocnictwo do reprezentacji musi być złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej pod warunkiem poświadczenia jego zgodności poprzez opatrzone go kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej przez mocodawcę. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci
papierowej może dokonać również notariusz na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o
notariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 ze zm.).
e) przedmiotowe środki dowodowe – Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku określonych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport 16 palet suszonych warzyw i przypraw na paletach - Troszczyn - Toruń
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania06-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport 16 palet suszonych warzyw i przypraw na paletach. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI