Świadczenie gwarancyjnych i pogwarancyjnych usług serwisu – przeglądów okresowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie gwarancyjnych i pogwarancyjnych usług serwisu – przeglądów okresowych i napraw samochodów eksploatowanych w Łódzkim Oddziale Regionalnym ARiMR – w podziale na części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-12-09
 • ZamawiającyAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-26
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00285412
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie gwarancyjnych i pogwarancyjnych usług serwisu – przeglądów okresowych i napraw samochodów eksploatowanych w Łódzkim Oddziale Regionalnym ARiMR – w podziale na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Łódzki Oddział Regionalny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010613083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al.Piłsudskiego 84

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 92-202

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: (042) 675-67-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lodzki@arimr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.arimr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Agencja płatnicza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie gwarancyjnych i pogwarancyjnych usług serwisu – przeglądów okresowych i napraw samochodów eksploatowanych w Łódzkim Oddziale Regionalnym ARiMR – w podziale na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9a70e9e-4de9-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00285412

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej, zostały przedstawione w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO (obowiązku informacyjnego), zostały przedstawione w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BOR05.2619.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie gwarancyjnych i pogwarancyjnych usług serwisu – przeglądów okresowych i napraw samochodów eksploatowanych w Łódzkim Oddziale Regionalnym ARiMR, wynikających z awarii technicznych i przeglądów okresowych zgodnych z ustalonymi przez producenta warunkami eksploatacji, w podziale na Zadania (części) zgodnie z podziałem opisanym poniżej w punkcie I.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w I.2. SWZ oraz we wzorze Umowy stanowiącym do SWZ Załącznik nr 9 A dla Zadania 1 i Załącznik nr 9B dla Zadania 2.
Zadanie 1 – Świadczenie gwarancyjnych usług serwisu – przeglądów okresowych i napraw samochodów eksploatowanych w Łódzkim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DACIA DUSTER – 20 szt.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony został w Rozdziale XI SWZ. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów.
1. Cena ofertowa brutto za usługi serwisu - przeglądów i napraw wraz z częściami zamiennymi zgodnie z formularzem ofertowym, gdzie dla obliczenia ceny ofertowej wskazano sztywno liczbę roboczogodzin oraz sztywno wartość części zamiennych dla napraw, oraz przyjęto ryczałtowe wynagrodzenie za rozliczenie przeglądów dla poszczególnych pojazdów = znaczenie 80%
2. Oferowany upust od cen części zamiennych niezbędnych do realizacji napraw, obowiązujących w katalogu na stronie internetowej www.intercars.com.pl stosowany zgodnie z umową dla obliczenia Maksymalnej ceny jednostkowej części zamiennych.
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.
3. Za najkorzystniejszą w każdym zadaniu zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
P = C + U
gdzie:
P – całkowita liczba punktów uzyskana przez ofertę w każdym z zadań;
C – całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena ofertowa usług serwisu – przeglądów okresowych i napraw wraz z częściami zamiennymi,”;
U – całkowita liczba punktów oferty w kryterium „oferowany upust od cen części zamiennych obowiązujących w katalogu na stronie internetowej www.intercars.com.pl”;
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę ofertową usług serwisu, przeglądów i napraw wraz z częściami zamiennymi (maks. 80) + liczba punktów za upust od cen części zamiennych=obowiązujących w katalogu na stronie internetowej www.intercars.com.pl (maks. 20)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie gwarancyjnych i pogwarancyjnych usług serwisu – przeglądów okresowych i napraw samochodów eksploatowanych w Łódzkim Oddziale Regionalnym ARiMR, wynikających z awarii technicznych i przeglądów okresowych zgodnych z ustalonymi przez producenta warunkami eksploatacji, w podziale na Zadania (części) zgodnie z podziałem opisanym poniżej w punkcie I.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w I.2. SWZ oraz we wzorze Umowy stanowiącym do SWZ Załącznik nr 9 A dla Zadania 1 i Załącznik nr 9B dla Zadania 2.
Zadanie 2 - Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisu - przeglądów okresowych i napraw samochodów eksploatowanych w Łódzkim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa(Skoda Octavia – 3 szt., Suzuki Vitara – 2szt., Suzuki SX4 S-Cross – 1 szt., Suzuki SX4 – 15 szt., Suzuki Jimny – 7 szt., Kia Cee’d – 2 szt.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony został w Rozdziale XI SWZ Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów.
1. Cena ofertowa brutto za usługi serwisu - przeglądów i napraw wraz z częściami zamiennymi zgodnie z formularzem ofertowym, gdzie dla obliczenia ceny ofertowej wskazano sztywno liczbę roboczogodzin oraz sztywno wartość części zamiennych dla napraw, oraz przyjęto ryczałtowe wynagrodzenie za rozliczenie przeglądów dla poszczególnych pojazdów = znaczenie 80%
2. Oferowany upust od cen części zamiennych niezbędnych do realizacji napraw, obowiązujących w katalogu na stronie internetowej www.intercars.com.pl stosowany zgodnie z umową dla obliczenia Maksymalnej ceny jednostkowej części zamiennych.
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.
3. Za najkorzystniejszą w każdym zadaniu zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
P = C + U
gdzie:
P – całkowita liczba punktów uzyskana przez ofertę w każdym z zadań;
C – całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena ofertowa usług serwisu – przeglądów okresowych i napraw wraz z częściami zamiennymi,”;
U – całkowita liczba punktów oferty w kryterium „oferowany upust od cen części zamiennych obowiązujących w katalogu na stronie internetowej www.intercars.com.pl”;
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę ofertową usług serwisu, przeglądów i napraw wraz z częściami zamiennymi (maks. 80) + liczba punktów za upust od cen części zamiennych=obowiązujących w katalogu na stronie internetowej www.intercars.com.pl (maks. 20)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla Zadania 1:
1. O zamówienie objęte niniejszym postępowaniem mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
- zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na serwisowaniu floty co najmniej 10 samochodów w okresie nie krótszym niż 7 miesięcy. (Pod pojęciem flota samochodowa Zamawiający rozumie zespół pojazdów samochodowych użytkowanych w ramach jednego podmiotu tj. - przedsiębiorstwo, firma, instytucja, itp.)
W przypadku, gdy Wykonawca aktualnie wykonuje usługę Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli od rozpoczęcia realizacji usługi do dnia wystawienia dowodu określającego czy ta usługa jest wykonywana należycie upłynęło 7 miesięcy, a liczba samochodów objętych usługą jest nie mniejsza niż 10.

Uwaga:
Powyższy warunek nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją usługi, albo jeden z Wykonawców występujących wspólnie wykaże się realizacją usługi (warunek zdolności technicznej lub zawodowej nie będzie spełniony, jeżeli Wykonawcy występujący wspólnie w sumie wykażą się zrealizowaniem wymaganej usługi, ale żaden z nich nie posiada tej zdolności samodzielnie), albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego zdolności (nie ma wymaganej dla danego zadania wykonanej usługi), polega na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać samodzielnie zrealizowanie usługi.

b) dysponuje co najmniej stacją obsługi, do której dojazd z siedziby lub powrót do siedziby Zamawiającego w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 84, według licznika tras optymalnych na stronie internetowej www.targeo.pl, nie przekracza 20 km, wyposażoną minimum w:
- 5 stanowisk naprawczych, wyposażonych w podnośniki umożliwiające podniesienie całego samochodu, w tym:
- stanowisko do kontroli zawieszenia i układu hamulcowego,
- stanowisko diagnostyczne do kontroli i regulacji układu jezdnego (w tym geometrii kół),
- stanowisko naprawcze zespołów napędowych (skrzynie biegów, mechanizmy różnicowe)
- stanowisko elektryka samochodowego,
- stanowisko wyposażone w specjalistyczne oprzyrządowanie diagnostyczne do diagnostyki silnika i części elektronicznych samochodów będących przedmiotem zamówienia, posiadające czytnik kodów usterek i umożliwiające modyfikacje ustawień oraz programowanie (np. nowego klucza do samochodu),
oraz dodatkowo:
- urządzenie do napełniania i odgrzybiania klimatyzacji.

UWAGA dot. Zadania 1 i 2
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie w zakresie wskazania, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (członkowie konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

Dla Zadania 2:
1. O zamówienie objęte niniejszym postępowaniem mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
- zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na serwisowaniu floty co najmniej 30 samochodów w okresie nie krótszym niż 7 miesięcy. (Pod pojęciem flota samochodowa Zamawiający rozumie zespół pojazdów samochodowych użytkowanych w ramach jednego podmiotu tj. - przedsiębiorstwo, firma, instytucja, itp.)
W przypadku, gdy Wykonawca aktualnie wykonuje usługę Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli od rozpoczęcia realizacji usługi do dnia wystawienia dowodu określającego czy ta usługa jest wykonywana należycie upłynęło 7 miesięcy, a liczba samochodów objętych usługą jest nie mniejsza niż 30.

Uwaga:
Powyższy warunek nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją usługi, albo jeden z Wykonawców występujących wspólnie wykaże się realizacją usługi (warunek zdolności technicznej lub zawodowej nie będzie spełniony, jeżeli Wykonawcy występujący wspólnie w sumie wykażą się zrealizowaniem wymaganej usługi, ale żaden z nich nie posiada tej zdolności samodzielnie), albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego zdolności (nie ma wymaganej dla danego zadania wykonanej usługi), polega na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać samodzielnie zrealizowanie usługi.

b) dysponuje co najmniej stacją obsługi, do której dojazd z siedziby lub powrót do siedziby Zamawiającego w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 84, według licznika tras optymalnych na stronie internetowej www.targeo.pl, nie przekracza 20 km, wyposażoną minimum w:
- 5 stanowisk naprawczych, wyposażonych w podnośniki umożliwiające podniesienie całego samochodu, w tym:
- stanowisko do kontroli zawieszenia i układu hamulcowego,
- stanowisko diagnostyczne do kontroli i regulacji układu jezdnego (w tym geometrii kół),
- stanowisko naprawcze zespołów napędowych (skrzynie biegów, mechanizmy różnicowe)
- stanowisko elektryka samochodowego,
- stanowisko wyposażone w specjalistyczne oprzyrządowanie diagnostyczne do diagnostyki silnika i części elektronicznych samochodów będących przedmiotem zamówienia, posiadające czytnik kodów usterek i umożliwiające modyfikacje ustawień oraz programowanie (np. nowego klucza do samochodu),
oraz dodatkowo:
- urządzenie do napełniania i odgrzybiania klimatyzacji.

UWAGA dot. Zadania 1 i 2
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie w zakresie wskazania, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (członkowie konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
3. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) składane na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415)Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
4.Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wskazania, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (członkowie konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeśli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 a do SWZ dla Zadania 1 oraz Załącznik nr 7b do SWZ dla Zadania 2
2.wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy pod wskazanym adresem w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 a do SWZ dla Zadania 1 oraz Załącznik nr 10b do SWZ dla Zadania 2

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający określił w SWZ inne, wymagane oświadczenia lub dokumenty które Wykonawca winien dołączyć do Oferty, w tym w Rozdziale IV. Zawartość ofert, wykaz podmiotowych środków dowodowych. Ponadto w Rozdziale VIII pkt 2 Zamawiający określił Formę dokumentów składanych w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,
2. każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w Rozdz. III.1. SWZ.
3. zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
5. przed podpisaniem umowy przedłożą pełnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli pełnomocnictwo takie nie zostało dołączone do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian zgodnych z art. 455 ustawy Pzp a także zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmian zostały opisane przez Zamawiającego w § 11 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 9 A dla Zadania 1 i Załącznik nr 9B dla Zadania 2.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiającym jest:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Al.Jana Pawła II nr 70
00-175 Warszawa
NIP: 526 193 39 40
REGON: 010613083
Podmiot prowadzący postępowanie i adres do korespondencji:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Łódzki Oddział Regionalny
Al. Piłsudskiego 84
92-202 Łódź
2. Zamówienie zostało ujęte w planie zamówień publicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.02.2021r pod numerem nr 2021/BZP 00010474/01/P ze zmianami, pozycja planu 1.3.23.
3.Termin wykonania zamówienia określono w Rozdziale II SWZ.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 12 miesięcy począwszy od dnia 1 stycznia 2022r.
4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy podpisać podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestrowym lub pełnomocnictwem. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Sposób został określony w Rozdziale IV SWZ.
5. UWAGA dotycząca Zadania 1 i Zadania 2
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie w zakresie wskazania, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (członkowie konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
- Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte we właściwych dokumentach wyszczególnionych w Rozdziale IV niniejszej SWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
6. Szczegółowy opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, znajduje się w Rozdziale XI SWZ.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukamy przewoźników z ciągnikami na PL-EU-PL - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania30-11-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Praca dla przewoźników dysponujących ciągnikami standard pod naczepy. Praca po Europie - PL-EU-PL. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI