SUKCESYWNE NAPRAWY POJAZDÓW O DMC POWYŻEJ 3,5 TONY

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
SUKCESYWNE NAPRAWY POJAZDÓW O DMC POWYŻEJ 3,5 TONY
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • Termin składania wniosków2022-04-11
 • ZamawiającyDowództwo 1 Brygady Logistycznej
 • Data publikacji ogłoszenia2022-03-31
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00105547
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
SUKCESYWNE NAPRAWY POJAZDÓW O DMC POWYŻEJ 3,5 TONY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dowództwo 1 Brygady Logistycznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 093171090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Warszawy 2

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-915

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 261411601

1.5.8.) Numer faksu: 261411234

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 1blog.zampub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.1blog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNE NAPRAWY POJAZDÓW O DMC POWYŻEJ 3,5 TONY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eaf1fad2-b0c7-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00105547

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00058365/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odtwarzanie sprawności cystern paliwowych

1.3.2 Usługi w zakresie napraw samochodów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/1blog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/1blog 2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy bądź utrudnień związanych z dostępem do środków elektronicznych dopuszcza się komunikację pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, za pomocą poczty elektronicznej na adres e mail: 1blog.zampub@ron.mil.pl . Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy, o której mowa w rozdziale II SWZ i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego" dostępnego na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
2. Instrukcje korzystania z Platformy znajdują się w zakładce https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje. 3. Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl. 4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1)akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 2)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem platformazakupowa.pl . 5. Formaty plików: 1)Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez wykonawców muszą być zgodne z Załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, 2)Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg .(.jpeg) zeszczególnym wskazaniem na .pdf, 3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: A) .zip B) .7Z 4)Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 6. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj. platformazakupowa.pl 1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4)włączona obsługa JavaScript, 5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6)Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7)
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 7. Informacje ogólne 1) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 2)Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 3)Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 4)Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 5) Jeśli wykonawca pakuje
dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dowództwo 1 Brygady Logistycznej (D1.Blog), 85-915 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2, tel. 261 411 600;
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w D1.BLog jest Pani Agnieszka Piórkowska, kontakt: tel. 261 411 292, email: 1blog.ido@ron.mil.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego sprawa nr 01/Sam/U/22 prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy;
5) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 01/Sam/U/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Naprawy pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony z JW. 1190, JW. 1194, JW. 1197, m. Bydgoszcz

4.2.6.) Główny kod CPV: 50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50114100-8 - Usługi w zakresie naprawy ciężarówek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia gwarantowanego w zakresie napraw pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 tony i autobusów dla części I zamówienia o 70% wartości zamówienia,
2) Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu usługi będzie wynikała z konieczności zapewnienia większej niż planowana ilość napraw.
3) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4) Skorzystanie z prawa opcji nastąpi po powiadomieniu drogą e-mailową nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi.
5) Udzielenie zamówienia będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej i nie wymaga zawarcia umowy lub aneksu do umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia zadecyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Marża (M)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja (A)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja (G)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stacja Kontroli Pojazdów (SKP)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stanowisko (S)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Naprawy pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony z JW. 1198, m. Glewice.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50114100-8 - Usługi w zakresie naprawy ciężarówek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia gwarantowanego w zakresie napraw pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 tony i autobusów dla części II zamówienia o 70% wartości zamówienia,
2) Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu usługi będzie wynikała z konieczności zapewnienia większej niż planowana ilość napraw.
3) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4) Skorzystanie z prawa opcji nastąpi po powiadomieniu drogą e-mailową nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi.
5) Udzielenie zamówienia będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej i nie wymaga zawarcia umowy lub aneksu do umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia zadecyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Marża (M)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja (A)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja (G)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stacja Kontroli Pojazdów (SKP)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stanowisko (S)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Naprawy pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony z JW. 1381, JW. 4580, m. Czarne

4.2.6.) Główny kod CPV: 50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50114100-8 - Usługi w zakresie naprawy ciężarówek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia gwarantowanego w zakresie napraw pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 tony i autobusów dla części III zamówienia o 70% wartości zamówienia,
2) Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu usługi będzie wynikała z konieczności zapewnienia większej niż planowana ilość napraw.
3) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4) Skorzystanie z prawa opcji nastąpi po powiadomieniu drogą e-mailową nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi.
5) Udzielenie zamówienia będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej i nie wymaga zawarcia umowy lub aneksu do umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia zadecyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Marża (M)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja (A)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja (G)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stacja Kontroli Pojazdów (SKP)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stanowisko (S)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Naprawy pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony z JW. 4222, m. Giżycko; z JW. 1195, m. Ciechanów

4.2.6.) Główny kod CPV: 50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50114100-8 - Usługi w zakresie naprawy ciężarówek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia gwarantowanego w zakresie napraw pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 tony i autobusów dla części IV zamówienia o 70% wartości zamówienia,
2) Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu usługi będzie wynikała z konieczności zapewnienia większej niż planowana ilość napraw.
3) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4) Skorzystanie z prawa opcji nastąpi po powiadomieniu drogą e-mailową nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi.
5) Udzielenie zamówienia będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej i nie wymaga zawarcia umowy lub aneksu do umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia zadecyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Marża (M)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja (A)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja (G)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stacja Kontroli Pojazdów (SKP)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stanowisko (S)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Naprawy zestawów niskopodwoziowych z JW. 1197 m. Bydgoszcz, JW. 1381, 4580 m. Czarne, JW. 4222 m. Giżycko.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50114100-8 - Usługi w zakresie naprawy ciężarówek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia gwarantowanego w zakresie napraw pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 tony i autobusów dla części V zamówienia o 70% wartości zamówienia,
2) Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu usługi będzie wynikała z konieczności zapewnienia większej niż planowana ilość napraw.
3) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4) Skorzystanie z prawa opcji nastąpi po powiadomieniu drogą e-mailową nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi.
5) Udzielenie zamówienia będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej i nie wymaga zawarcia umowy lub aneksu do umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia zadecyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Marża (M)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja (A)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja (G)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stacja Kontroli Pojazdów (SKP)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stanowisko (S)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Naprawa autobusów z JW. 1190, 1194, 1197 m. Bydgoszcz; JW. 1198 m. Glewice

4.2.6.) Główny kod CPV: 50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50113100-1 - Usługi w zakresie napraw autobusów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia gwarantowanego w zakresie napraw pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 tony i autobusów dla części VI zamówienia o 70% wartości zamówienia,
2) Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu usługi będzie wynikała z konieczności zapewnienia większej niż planowana ilość napraw.
3) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4) Skorzystanie z prawa opcji nastąpi po powiadomieniu drogą e-mailową nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi.
5) Udzielenie zamówienia będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej i nie wymaga zawarcia umowy lub aneksu do umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia zadecyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Marża (M)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja (A)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja (G)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stacja Kontroli Pojazdów (SKP)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stanowisko (S)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Naprawa części samochodowej (podwozia) ciągników siodłowych, cystern-naczep paliwowych, cystern paliwowych, cystern przyczep paliwowych z JW. 1190, 1194, 1197 m. Bydgoszcz; JW. 1195 Ciechanów, JW. 1198 m. Glewice.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia gwarantowanego w zakresie napraw pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 tony i autobusów dla części VII zamówienia o 20% wartości zamówienia,
2) Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu usługi będzie wynikała z konieczności zapewnienia większej niż planowana ilość napraw.
3) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4) Skorzystanie z prawa opcji nastąpi po powiadomieniu drogą e-mailową nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi.
5) Udzielenie zamówienia będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej i nie wymaga zawarcia umowy lub aneksu do umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia zadecyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Marża (M)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja (A)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja (G)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stacja Kontroli Pojazdów (SKP)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stanowisko (S)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:

1. Zdolności technicznej lub zawodowej - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, co najmniej 2 usługi o wartości:
1) dla części I zamówienia co najmniej 40 000,00 PLN,
2) dla części II zamówienia co najmniej 10 000,00 PLN,
3) dla części III zamówienia co najmniej 20 000,00 PLN,
4) dla części IV zamówienia co najmniej 25 000,00 PLN,
5) dla części V zamówienia co najmniej 50 000,00 PLN,
6) dla części VI zamówienia co najmniej 10 000,00 PLN,
7) dla części VII zamówienia co najmniej 60 000,00 PLN,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Usługi powinny polegać na naprawie pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu z postępowania za wyjątkiem oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy aktualnego na dzień składania ofert, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór treści oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykaz min. 2. wykonanych usług o wartości:
a) dla części I zamówienia co najmniej 40 000,00 PLN,
b) dla części II zamówienia co najmniej 10 000,00 PLN,
c) dla części III zamówienia co najmniej 20 000,00 PLN,
d) dla części IV zamówienia co najmniej 25 000,00 PLN,
e) dla części V zamówienia co najmniej 50 000,00 PLN,
f) dla części VI zamówienia co najmniej 10 000,00 PLN,
g) dla części VII zamówienia co najmniej 60 000,00 PLN,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ilości godzin, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Usługi powinny polegać na naprawie pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
Uwaga
W przypadku, kiedy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia winien zsumować wartość poszczególnych zadań i wykazać, że wykonał usługi polegające na naprawie pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony dla ich zsumowanej wartości, i tak np.: jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadanie od 1 do 3 suma wykonanych usług winna opiewać na wartość 70000,00 zł.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu uzyskania dodatkowych punktów w nw. kryteriach oceny ofert Wykonawca wraz z ofertą składa:
1) W kryterium „Autoryzacja” – w celu udowodnienia posiadania autoryzacji producenta Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić certyfikat potwierdzający autoryzację wykonywania napraw pojazdów danej marki,
2) W kryterium „Stacja Kontroli Pojazdów (SKP) – w celu udowodnienia dysponowania SKP Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić oświadczenie potwierdzające dysponowaniem SKP wraz z wyciągiem z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących SKP potwierdzający ważność działalności SKP,
3) W kryterium „Stanowisko (S)” – w celu udowodnienia dysponowania stanowiskami obsługowymi z kanałem rewizyjnym lub urządzeniem do podnoszenia całego pojazdu w sposób umożliwiający wykonanie czynności obsługowych pojazdów wyszczególnionych w wykazie „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie zawarte w formularzu oferty.
2. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór treści oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3. Na podstawie §13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), zwanym dalej rozporządzeniem w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (punkt 3 oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. 2. Zamawiający na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy żąda wskazania przez Wykonawcę, w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.4 .W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów. W przypadku cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej pełnomocnictwa poświadczenia zgodności może dokonać mocodawca bądź notariusz. Poświadczenie notarialne zdolności musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, na podstawie przepisu art. 455 Ustawy przewiduje możliwość wprowadzenia aneksem zmian postanowień niniejszej zawartej umowy w zakresie wskazanym poniżej:
1) zmiany kwoty wynagrodzenia brutto:
a) w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT,
b) gdy zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
2) zmiany w zakresie zaoferowanych materiałów, urządzeń itp. – w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi wycofanie z produkcji materiałów, urządzeń itp. a wprowadzenie substytutów nie spowoduje zmiany parametrów świadczenia;
3) zmiany w zakresie osób reprezentujących strony umowy w szczególności w sytuacjach losowych, zmian organizacyjnych;
4) zmiany w zakresie wskazanych dla realizacji umowy podwykonawców – w przypadku gdy w szczególności podwykonawca wadliwie wykonuje umowę w tym zaprzestał jej wykonywania lub w razie upadłości / likwidacji podwykonawcy;
5) zmiany w zakresie terminu realizacji umowy z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, a także niekorzystnych, uzasadnionych „siłą wyższą” warunków atmosferycznych trwających dłużej niż 2 tygodnie;
6) Wystąpienia sytuacji nieprzewidywalnych, uzasadnionych i niezależnych od stron umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/1blog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-11 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Jeżeli zostaną przeprowadzone negocjacje o których mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Zamawiający nie ograniczy liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu; 2. Sposób sporządzenia oraz podpisywania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz.2415). 3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w
sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. 4. Wykonawca w trakcie toczącego się postępowania powinien sprawdzać komunikaty i wiadomości przesłane przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień Platformy może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport 16 palet suszonych warzyw i przypraw na paletach - Troszczyn - Toruń
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania06-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport 16 palet suszonych warzyw i przypraw na paletach. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI