Remont promu linowego „Ostrówek II” dla odnowy klasy żeglugowej

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont promu linowego „Ostrówek II” dla odnowy klasy żeglugowej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKruszwica
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-05-11
 • ZamawiającyGMINA KRUSZWICA
 • Data publikacji ogłoszenia2022-04-29
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00141626
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Remont promu linowego „Ostrówek II” dla odnowy klasy żeglugowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRUSZWICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nadgoplańska 4

1.5.2.) Miejscowość: Kruszwica

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-150

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@kruszwica.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont promu linowego „Ostrówek II” dla odnowy klasy żeglugowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50359093-c7ad-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00141626

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019616/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Remont promu linowego „OSTRÓWEK II dla odnowy klasy żeglugowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku InternetExplorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z
zegarem Głównego Urzędu Miar. Pozostałe wymagania zostały określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz w regulaminie korzystania z platformy Open Nexus.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy jest Pan Mariusz Andryszak, kontakt: e-mail: mariusz.andryszak@gmail.com, telefon: 797 599 363;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy,
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 15 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 50241200-8 Usługi w zakresie naprawy promów

Zamawiający: Gmina Kruszwica
Termin realizacji: 12 tygodni od dnia zawarcia umowy

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont promu „OSTRÓWEK II” w miejscowości Złotowo. Remont ma na celu odnowić świadectwo klasy żeglugowej oraz uzyskać świadectwo zdolności żeglugowej.
Zakres wymaganych prac:
- wydokowanie promu, rozdzielenie sekcji, a po zakończonych pracach scalenie
i zwodowanie,
- oczyszczenie metodą piaskowania części podwodnej i nadwodnej kadłuba,
- wykonanie pomiaru poszycia kadłuba,
- konserwację farbą okrętową podkładową części podwodnej i nadwodnej,
- malowanie farbą nawierzchniową części podwodnej i nadwodnej kadłuba,
- malowanie farbą antyporostową podwodnej i nadwodnej części kadłuba,
- malowanie wszystkich znaków i nazw na kadłubie,
- wykonanie przeglądu wciągarki kotwicznej wraz z jej konserwacją,
- wykonanie przeglądu wind służących do podnoszenia i opuszczania klap wyjazdowych wraz z ich konserwacją,
- wymianę rolek kierunkowych liny głównej promu,
- piaskowanie i malowanie pokładu pod drewnianymi belkami,
- demontaż, montaż drewnianego pokładu bocznego,
- demontaż, montaż belek drewnianych oddzielających pokład główny od pokładów bocznych,
- demontaż, montaż belek drewnianych pokładu głównego,
- wymiana płyt wodoodpornych na klapach najazdowych,
- sprawdzenie szczelności komór wypornościowych,
- montaż czterech pokryw stalowych do wietrzników komór,
- wykonanie barierek ochronnych,
- wymianę blach poszycia kadłuba promu,
- wymianę klap najazdowych

Podstawowe dane eksploatacyjne:
- Nazwa: „Ostrówek II”
- Miejsce eksploatacji: W ciągu drogi gminnej Ostrówek – Złotowo
- Rok budowy promu:1990
- Długość 23,76m
- Największa długość 29,12m
- Szerokość 7,62m
- Największa szerokość 8,85m
- Wysokość 0,85m
- Maksymalna szerokość przelotowa 3,97m
- Minimalna szerokość przelotowa 3,77m
- Średnie zanurzenie statku pustego 0,37m
- Wolna burta 280mm
- Nośność 32 tony
- Wyporność 84t

II. Warunki ogólne naprawy

1) Remont dla przedłużenia dokumentu bezpieczeństwa zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
2) Zamawiający wyznaczy przedstawiciela do bezpośredniego nadzoru i uzgodnień nad pracami remontowymi.
3) Zamawiający dopuszcza zmiany ilościowe do 30% poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w przedmiarze robót w trakcie realizacji.
Zamawiający może zrezygnować z poszczególnych etapów prac.
4) Materiały użyte do wykonywania prac remontowych dostarcza Wykonawca wraz z niezbędnymi certyfikatami materiałowymi.
5) Farby użyte do wykonywania prac remontowych muszą pochodzić z pakietu farb używanych w przemyśle okrętowym.
6) Wykonawca przedstawi prom do prób szczelności na wodzie w obecności inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, celem sporządzenia protokołu końcowego. Koszty przeprowadzenia prób szczelności na wodzie ponosi Zamawiający.
7) Wykonawca w ramach zadania dostarczy drewno potrzebne do montażu pokładu głównego oraz pokładów bocznych.
8) Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie prac remontowych poza miejscowością Złotowo. Przedmiot umowy zostanie wydany wykonawcy na podstawie protokołu przekazania promu do remontu.

III. Uwagi remontowo – eksploatacyjne

● Wykonawca remontu winien przedstawić wymagane atesty na materiały użyte do naprawy i zakupiony sprzęt.
● Protokoły konieczności wymagają uzgodnienia i zatwierdzenia do wykonawstwa przez przedstawiciela zamawiającego.
● Wykonawca zleci upoważnionemu podmiotowi gospodarczemu wykonanie pomiarów grubości podszycia kadłuba.

IV. Wytyczne dla Wykonawcy

1) Zamawiający wymaga załączenia kosztorysu ofertowego wypełnionego na podstawie załączonego przez Zamawiającego przedmiaru robót zawierającego pełen zakres zamówienia.
2) Zamawiający informuje, że ilości podane w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Co za tym idzie wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiednio zmianie. Zmiana ilościowa robót musi dokonana wyłącznie na protokołu konieczności.
3) Obowiązuje wynagrodzenie kosztorysowe.
4) Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym złożonym wraz z ofertą nie ulegają zmianie przez cały okres trwania umowy.
V. Wymagania Zamawiającego w związku z art. 95. ustawy PZP:
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami remontowymi w zakresie realizacji przedmiotu umowy w ilości osób niezbędnej do ich realizacji, w tym pracownik ogólnobudowlany – prace spawalnicze, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Szczegółowe wymagania w związku z art. 95 ustawy Pzp zostały zawarte w §15 wzoru umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50241200-8 - Usługi w zakresie naprawy promów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena 60 %
2 Termin realizacji 40 %

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1 Cena (C)
Liczba punktów = (Cmin/Cof)* 60
gdzie :
- Cmin- najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
- Cof – cena podana w ofercie
2 Termin realizacji (T)
Liczba punktów = (Tof/Tmax) * 40
gdzie:
- Tof - liczba punktów za deklarowany termin realizacji
- Tmax – maksymalna liczba punktów

2.1. W kryterium „termin realizacji” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
Termin realizacji do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy = 10 pkt.
Termin realizacji do 11 tygodni od dnia zawarcia umowy = 5 pkt.
Termin realizacji do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy = 0 pkt.
2.1.1. Najkrótszy możliwy termin realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniony do oceny ofert to 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.
2.1.2. Najdłuższy możliwy termin realizacji przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego to 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.
2.1.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego terminu realizacji w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca deklaruje termin realizacji do 12 tygodni.
3. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:
Lp. = C + T
gdzie:
Lp. – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „termin realizacji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SWZ.
2. Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
3. Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
5. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
6. Formularz cenowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień umowy może być dokonana w sytuacji zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności :
1) zmiany ilości prac powodujących zwiększenie, zmniejszenie, ewentualnie rezygnację
z poszczególnych etapów wykonywanych prac,
2) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-11 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena - waga 60%
termin realizacji - waga 40%
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport 16 palet suszonych warzyw i przypraw na paletach - Troszczyn - Toruń
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania06-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport 16 palet suszonych warzyw i przypraw na paletach. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Kruszwica: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Kruszwica: Remont promu linowego „Ostrówek II” dla odnowy klasy żeglugowej
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: USŁUGA NAPRAWY POJAZDÓW W ROKU 2022
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI