Przeglądy techniczne, naprawy bieżące, okresowa obsługa techniczna i remonty główne...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przeglądy techniczne, naprawy bieżące, okresowa obsługa techniczna i remonty główne pojazdów.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoInowrocław
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2022-10-03
 • ZamawiającyInowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Inowrocławiu
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-22
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00358998
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeglądy techniczne, naprawy bieżące, okresowa obsługa techniczna i remonty główne pojazdów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Inowrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365991108

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 523564304

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.glonek@igkim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.igkim.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zbieranie odpadów, transport drogowy towarów, wynajem i zarządzanie nieruchomościami, inne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeglądy techniczne, naprawy bieżące, okresowa obsługa techniczna i remonty główne pojazdów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43b16af2-3a3d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358998

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00100335/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przeglądy techniczne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://igkim.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://igkim.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimum to:
• Komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge,
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
• Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2. Szczegóły w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zał. nr 7 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP. 5/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiot zamówienia: obejmuje wykonywanie usług w zakresie:
- przeglądów technicznych,
- napraw bieżących,
- okresowej obsługi technicznej,
- remontów głównych,
- oraz naprawę i wymianę ogumienia pojazdów marki: Renault, Volvo, DAF, SCANIA, Jelcz, VW, Ford, Goldoni, MTZ, Ursus, Zetor, Lamborghini i Multicar – w ilości 37 szt. Szczegóły w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 50114100-8 - Usługi w zakresie naprawy ciężarówek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 20 % zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Złożone oferty będą rozpatrywane przez zamawiającego przy zastosowaniu kryterium:
a) stawka 1 roboczogodziny – 60 % (cena)
b) odległość – 20 %
c) marża doliczana do zamontowanych części – 20 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
a) braku podstaw wykluczenia,
b) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.3.1. Na wezwanie zamawiającego wykonawca składa:
a) potencjał techniczny:
- wykaz środków transportowych, z którego będzie wynikać, że wykonawca dysponuje minimum jednym pojazdem przeznaczonym do holowania uszkodzonych awaryjnie pojazdów z drogi,
- wykaz stanowisk pracy, będą wymagane minimum dwa stanowiska obsługowe,
- oświadczenie o posiadaniu Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów,
- oświadczenie o posiadaniu zaplecza sprzętowego do naprawy i wymiany ogumienia – wzór zał.
nr 3 do SWZ,
b) wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymaganych minimum 2 mechaników na umowę o pracę - wzór załącznik nr 4 do SWZ.
2. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez wykonawcę na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.2.Na dzień składania ofert wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór zał. nr 2 do SWZ,
c) oświadczenia wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp – wzór zał. nr 6 do SWZ,
d) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z SWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 09:50

8.2.) Miejsce składania ofert: https://igkim.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport 16 palet suszonych warzyw i przypraw na paletach - Troszczyn - Toruń
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania06-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport 16 palet suszonych warzyw i przypraw na paletach. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI