„Obsługi okresowe i naprawy awaryjne wojskowych pojazdów mechanicznych.”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Obsługi okresowe i naprawy awaryjne wojskowych pojazdów mechanicznych.”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-08-09
 • Zamawiający14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-29
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00284450
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Obsługi okresowe i naprawy awaryjne wojskowych pojazdów mechanicznych.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302067654

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bukowska 34

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-811

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 261577115

1.5.8.) Numer faksu: 261577204

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 14wog.zakupy@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.14wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Obsługi okresowe i naprawy awaryjne wojskowych pojazdów mechanicznych.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28d3a5c7-0f2c-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284450

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042263/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Obsługi okresowe i naprawy awaryjne wojskowych pojazdów mechanicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/14wog_wp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/14wog_wp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/14wog_wp

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ROZDZIAŁ XXI
KLAUZULA INFORMACYJNA UWZGLĘDNIAJĄ REGULACJE ZAWARTE W ART. 13 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
w Poznani u, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, tel. 261 574 802;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w 14 Wojskowym Oddziale Gospodarczym jest wyznaczony przez Komendanta inspektor ochrony danych osobowych tel. 261-577-445;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Obsługi okresowe i naprawy awaryjne wojskowych pojazdów mechanicznych - 44/z/2022, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy (w tym gwarancji) przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
* * Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Przetwarzanie dodatkowych danych, wykraczających poza zakres wskazany w SWZ (np. wizerunek, kserokopia dowodu osobistego, kserokopia aktu stan cywilny) będzie oparte na zgodzie Wykonawcy (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO, wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaka jest przekazanie/złożenie przez Wykonawcę dodatkowych dokumentów.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 44/z/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych (obsług okresowych wynikających z przebiegu lub czasookresu użytkowania pojazdów) oraz napraw awaryjnych wojskowych pojazdów mechanicznych, użytkowanych przez jednostki wojskowe z rejonu odpowiedzialności 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu.
Zadanie nr 1 – Wykonywanie obsług okresowych i napraw awaryjnych pojazdów
o DMC powyżej 3500 kg – garnizon Poznań;

4.2.6.) Główny kod CPV: 50113000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50114000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji ciężarówek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

2. Zamawiający w ramach prawa opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy, zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości umowy o
Opcja dla zadania nr 1 – wartość zwiększenia zamówienia o wartość netto 44 538,86 zł;
Opcja dla zadania nr 2 – wartość zwiększenia zamówienia o wartość netto 52 098,86 zł.

Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane do dnia 29.12.2022 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji zwiększania wartości umowy w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określone usługi wyszczególnione w załączniku nr 5 do SWZ za określone w umowie ceny jednostkowe, w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określone usługi niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) W zadaniu nr 1 i 2 za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium, wg wzoru przedstawionego w tabeli:

Lp. Kryterium Waga
[pkt]
1. K1 - cena 40
2. K2 - marża 20
3. K3 - autoryzacja 10
4. K4 - gwarancja 10
5. K5 - SKP 10
6. K6 - stanowisko 10

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: marża

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: autoryzacja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: SKP

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: stanowisko

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych (obsług okresowych wynikających z przebiegu lub czasookresu użytkowania pojazdów) oraz napraw awaryjnych wojskowych pojazdów mechanicznych, użytkowanych przez jednostki wojskowe z rejonu odpowiedzialności 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu.
Zadanie nr 2 – Wykonywanie obsług okresowych i napraw awaryjnych ciągników siodłowych marki Iveco z naczepami niskopodwoziowymi;

4.2.6.) Główny kod CPV: 50114000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji ciężarówek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

2. Zamawiający w ramach prawa opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy, zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości umowy o
Opcja dla zadania nr 1 – wartość zwiększenia zamówienia o wartość netto 44 538,86 zł;
Opcja dla zadania nr 2 – wartość zwiększenia zamówienia o wartość netto 52 098,86 zł.

Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane do dnia 29.12.2022 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji zwiększania wartości umowy w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określone usługi wyszczególnione w załączniku nr 5 do SWZ za określone w umowie ceny jednostkowe, w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określone usługi niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego.
3. Stosownie do przepisów o finansach publicznych, przewidujących, że jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu finansowego (wydatków), dodatkowe zamówienie może być zrealizowane do 29.12.2022 r. pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego na ten cel środków finansowych w zatwierdzonym planie finansowym na rok 2022.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) W zadaniu nr 1 i 2 za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium, wg wzoru przedstawionego w tabeli:

Lp. Kryterium Waga
[pkt]
1. K1 - cena 40
2. K2 - marża 20
3. K3 - autoryzacja 10
4. K4 - gwarancja 10
5. K5 - SKP 10
6. K6 - stanowisko 10

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: marża

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: autoryzacja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: SKP

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: stanowisko

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Warunek ten spełnią Wykonawcy, którzy wykonali, lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom obsługi lub naprawy pojazdów mechanicznych stanowiącym przedmiot zamówienia i odpowiadają wartości:
dla zadania nr 1 - 30 000,00 zł. brutto/każda;
dla zadania nr 2 - 40 000,00 zł. brutto/każda;
b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje warsztatem samochodowym, w którym świadczone będą usługi, który objęty jest dozorem osobowym 24 godzinnym lub realizowanym poprzez urządzenia alarmowe albo monitoring. Jako warsztat samochodowy, Zamawiający rozumie zadaszoną nieruchomość, położoną w obrębie: - miasta Poznań lub powiatu poznańskiego – dotyczy zadań 1, 2;
c) Dysponowania mobilnym serwisem naprawczym, zdolnym do przeprowadzenia usług
w miejscu:
Dotyczy zadania nr 1 i 2:
- warsztat Zamawiającego, zlokalizowanym w trzech punktach
a) ul. Dojazd 30, 60-631 Poznań;
b) ul. Wojska Polskiego 86/90, 60-628 Poznań;
c) ul. 7 Pułku Strzelców Konnych, 62-003 Biedrusko

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów) składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. VI SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów), składanych przez wykonawcę wraz z ofertą w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie aktualne na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane środki dowodowe.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

3) W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, zgodne co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 9 do SWZ. (o ile dotyczy).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.
2. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych podlegających uzupełnieniu
zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy- w zakresie spełniania warunków:
Opis techniczny dysponowanego przez Wykonawcę warsztatu - dla potwierdzenia warunku określonego w SWZ rozdział VII p.1 ppkt. a) - zał. nr 7 do SWZ.
1) Oświadczenie o możliwości wydzielenia mobilnego serwisu- w treści załącznika nr 7 do SWZ.
3. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych nie podlegających uzupełnieniu
zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy- składanych na potwierdzenie spełniania kryterium:

1) Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę aktualnej poświadczonej przez danego producenta, autoryzacji wskazanych w formularzu ofertowym;
UWAGA:
W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty zaznaczy, że posiada autoryzację ww. dokument należy złożyć wraz z ofertą. W przeciwnym razie nie zostaną przyznane punkty za dane kryterium.
Dokument należy złożyć oddzielnie dla każdego zadania.

4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych podlegających uzupełnieniu
zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy- w zakresie spełniania warunków:
Opis techniczny dysponowanego przez Wykonawcę warsztatu - dla potwierdzenia warunku określonego w SWZ rozdział VII p.1 ppkt. a) - zał. nr 7 do SWZ.
1) Oświadczenie o możliwości wydzielenia mobilnego serwisu- w treści załącznika nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia przedłoży Zamawiającemu:
kopię opłaconej i ważnej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Wykonawca musi wykazać posiadanie ubezpieczenia na kwotę minimum:
a) 500 000,00 zł (na dzień podpisania umowy) – dla zadania nr 1
b) 1 000 000,00 zł (na dzień podpisania umowy) – dla zadania nr 2

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przedmiotowy warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca;
W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający nie żąda sumowania wartości polis poszczególnych zadań – obowiązuje jedna polisa – najwyższą wartościowo.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian zawiera wzór umowy zał nr 10 do swz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: : https://platformazakupowa.pl/pn/14wog_wp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-09 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-07

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam lawety do auta osobowego peugeot 3007 - Zeewolde - Kościan
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania14-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Szukam lawety do auta osobowego peugeot 3007. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Poznań: Budowa budynku Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Wykonanie konstrukcji wagonu typu S2D zgodnie z dokumentacją
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI