Obsługa techniczna w pełnym zakresie samochodów służbowych Kancelarii Sejmu

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Obsługa techniczna w pełnym zakresie samochodów służbowych Kancelarii Sejmu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2023-12-15
 • ZamawiającyKancelaria Sejmu
 • Data publikacji ogłoszenia2023-11-22
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00505843
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa techniczna w pełnym zakresie samochodów służbowych Kancelarii Sejmu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kancelaria Sejmu

1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Inwestycyjno-Techniczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001103340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 4/6/8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-902

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro-zam@sejm.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sejm.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Kancelaria Sejmu

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Obsługa Sejmu i jego organów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa techniczna w pełnym zakresie samochodów służbowych Kancelarii Sejmu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6363a410-891f-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00505843

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00146805/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Obsługa techniczna w pełnym zakresie samochodów służbowych Kancelarii Sejmu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6363a410-891f-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt VIII Rozdziału I SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt XIX Rozdziału I SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z pkt XIX Rozdziału I SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BIT.ZP.3021.39.2023.MS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części A (Skoda i VW osobowe) jest obsługa techniczna samochodów służbowych Kancelarii Sejmu” marki Skoda Superb 2.0 – 25 szt. rok prod. 2016-2022, Skoda Enyaq – 9 szt. rok prod. 2021-2022 i Volkswagen VW ID3 – 1 szt. rok prod. 2020.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50112110-7 - Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów

34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-03-01 do 2027-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt XIV Rozdziału I SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części B (VW dostawcze) jest obsługa techniczna samochodów służbowych Kancelarii Sejmu” marki Volkswagen dostawczy -VW Crafter -1 szt. rok prod. 2022,

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50112110-7 - Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów

34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt XIV Rozdziału I SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części C (Ford) jest obsługa techniczna samochodów służbowych Kancelarii Sejmu” marki Ford: - Ford Galaxy 2.0 – 3 szt. rok prod. 2010-2012.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50112110-7 - Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów

34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt XIV Rozdziału I SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części D (Peugeot) jest obsługa techniczna samochodów służbowych Kancelarii Sejmu” marki Peugeot -Peugeot Boxer -1 szt. rok prod. 2018.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50112110-7 - Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów

34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt XIV Rozdziału I SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części E (Fiat) jest obsługa techniczna samochodów służbowych Kancelarii Sejmu” marki Fiat - Fiat Ducato -1 szt. rok prod. 2010.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50112110-7 - Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów

34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt XIV Rozdziału I SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części F(Fiat) jest obsługa techniczna samochodów służbowych Kancelarii Sejmu” marki w części F Opel - Opel Vivaro -1 szt. rok prod. 2008.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50112110-7 - Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów

34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt XIV Rozdziału I SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt IV Rozdziału I SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że (odpowiednio w częściach A, B, C, D, E i F):
4.1) posiada autoryzację producenta lub przedstawiciela producenta marki Skoda i Volkswagen osobowe/ Volkswagen dostawcze/ Ford/ Peugeot/ Fiat/ Opel (odpowiednio do części zamówienia) na Polskę i działa na polskim rynku jako zakład autoryzowany od minimum 1 roku,
4.2) świadczy usługi obejmujące pełen zakres przeglądów oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, w tym naprawy blacharsko-lakiernicze gwarancyjne, pogwarancyjne oraz szkód komunikacyjnych,
4.3) posiada stację obsługi, która znajduje się w granicach administracyjnych Warszawy lub do 10 km od jej granic,
4.4) posiada dostęp do producenckich biuletynów serwisowych oraz wykonuje obsługi techniczne zgodnie z technologią wymaganą przez producenta samochodu marki Skoda i Volkswagen osobowe/ Volkswagen dostawcze/ Ford/ Peugeot/ Fiat/ Opel (odpowiednio do części zamówienia) ,
4.5) posiada możliwość obsługi elektronicznej książki producenta samochodu Skoda i Volkswagen osobowe/ Volkswagen dostawcze/ Ford/ Peugeot/ Fiat/ Opel (odpowiednio do części zamówienia) gwarancyjnych i pogwarancyjnych przeglądów okresowych danego pojazdu wraz z możliwością wpisywania przeglądów przez siebie wykonywanych,
4.6) stosuje materiały renowacyjne systemów lakierniczych oraz odpowiednie technologie w naprawach blacharsko-lakierniczych dopuszczone przez producenta samochodu marki Skoda i Volkswagen osobowe/ Volkswagen dostawcze/ Ford/ Peugeot/ Fiat/ Opel (odpowiednio do części zamówienia),
4.7) posiada odpowiednie wyposażenie stacji obsługi w urządzenia i narzędzia specjalne niezbędne do wykonywania czynności obsługi technicznej a także wszystkich czynności kontrolno-regulacyjnych pojazdów marki Skoda i Volkswagen osobowe/ Volkswagen dostawcze/ Ford/ Peugeot/ Fiat/ Opel (odpowiednio do części zamówienia), a co najmniej w:
a) trzy stanowiska umożliwiające naprawę kilku pojazdów równocześnie, z których każde jest wyposażone w podnośnik umożliwiający podniesienie całego samochodu lub kanał,
b) stanowisko do kontroli zawieszenia i układu hamulcowego,
c) ścieżkę diagnostyczną do kontroli i regulacji układu jezdnego,
d) urządzenie do napełniania i dezynfekcji klimatyzacji,
e) urządzenia i oprogramowanie (aktualizowane na bieżąco) do pełnej diagnostyki, w tym co najmniej jeden komputer do diagnostyki, regulacji i zmiany ustawień oraz oprogramowania silnika oraz wszystkich systemów elektronicznych; możliwość wgrywania aktualizacji oprogramowania modułów, na bieżąco, po ich wprowadzeniu przez producenta,
f) co najmniej 3 stanowiska przeznaczone do prac blacharsko-lakierniczych oraz ramę pomiarowo-naprawczą,
g) kabinę lakierniczą co najmniej 1 stanowiskową, bezpyłową

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych wymaganych od wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689, z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych wymaganych od wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie o posiadaniu ważnej autoryzacji zgodnie z Formularzem oferty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z Formularzem oferty zamieszczonym w Rozdziale III SWZ.
2. Zamawiający nie posługuje się interaktywnym formularzem oferty przewidzianym przez Platformę e- Zamówienia.
3. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postepowaniu na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 1) oraz na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp (Załącznik nr 2) – jeżeli dotyczy (zgodnie z pkt V.1 Rozdziału I SWZ);
2) oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna;
3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) wraz z dokumentami, z których wynika prawo do podpisania oferty (KRS/CEIDG lub inny właściwy rejestr);
4) oświadczenie konsorcjum, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) dokumenty rejestrowe lub wskazanie skąd zamawiający ma pobrać je samodzielnie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
1) w części A (Skoda i VW osobowe) w wysokości: 20 00,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100).
2) w pozostałych częściach Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z pkt VII Rozdziału I SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy zawartymi w Rozdziale IV SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia:
1) część A (Skoda i VW osobowe) 1 marca 2024 r. – 28 lutego 2027 r.,
2) część B (VW dostawcze) 36 miesięcy od dnia podpisania umowy,
3) część C (Ford) 36 miesięcy od dnia podpisania umowy,
4) część D (Peugeot) 36 miesięcy od dnia podpisania umowy,
5) część E (Fiat) 36 miesięcy od dnia podpisania umowy,
6) część F (Opel) 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport palet 120/100 400 sztuk - Świdno - Łażniew
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania21-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Zlecę transport palet 120/100 400 sztuk z miejscowości Świdno 93c 29-105 Krasocin do mieiscowości Łażniew. zainteresowanych proszę o kontakt. pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI