KONSERWACJA, UTRZYMANIE I NAPRAWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH, ZNAKÓW AKTYWNYCH I OŚWIETLENIA...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
KONSERWACJA, UTRZYMANIE I NAPRAWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH, ZNAKÓW AKTYWNYCH I OŚWIETLENIA DR. W CIĄGU DR. WOJ. NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W ROKU 2022 – Z PODZ. NA ZAD.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpole
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2022-02-14
 • ZamawiającyZarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z up. Województwa Opolskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2022-02-04
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00047393
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
KONSERWACJA, UTRZYMANIE I NAPRAWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH, ZNAKÓW AKTYWNYCH I OŚWIETLENIA DR. W CIĄGU DR. WOJ. NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W ROKU 2022 – Z PODZ. NA ZAD.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z up. Województwa Opolskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000126528

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Oleska 127

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-231

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 4591800

1.5.8.) Numer faksu: 77 4581352

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdw.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

administracja samorządowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KONSERWACJA, UTRZYMANIE I NAPRAWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH, ZNAKÓW AKTYWNYCH I OŚWIETLENIA DR. W CIĄGU DR. WOJ. NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W ROKU 2022 – Z PODZ. NA ZAD.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63754ddf-8335-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00047393

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019517/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Konserwacja, utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych i oświetlenia dr. w ciągu dr. woj. na ter. adm. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w roku 2022 z podz. na zad.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzyst. z platformy przez wykon. jest bezpłatne. 2. Za datę wpływu ośw., wniosków, zawiad. oraz inf. przyjmuje się datę ich wczytania do platformy. 3. Instr. korzyst. z platformy: a) w przypadku posiad. konta na platformie – zgłosz. do postęp. wymaga zalog. wykon. do platformy, b) w przypadku, gdy wykon. nie posiada konta na platformie – należy wyszukać niniejsze postęp. bezpośred. na platformie lub poprzez profil nabywcy zamaw. (link z logo zamaw. następnie zakładka „Postępowania”), wybrać postęp. 3.1. Zalecenia zamaw. odnośnie podpisu: a) dla dok. w form. pdf zaleca się podpis w form. PAdES, b) dok. w form. innym niż pdf zaleca się podpisywać form. XAdES. 3.2. Niezbędne wymag. sprzęt.-aplik. umożliw. pracę na platformie: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarant. przepust. nie mniej. niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następ. konfig.:– pamięć min. 2 GB RAM, – procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, – jeden z system. operac.: * MS Windows 7, * Mac OS x 10.4, * Linux, * lub ich nowsze wersje, c) zainst. dowolna przegląd. inter., w przypadku Internet Explorer min. wer. 10.0, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainst. program Adobe Acrobat Reader lub inny obsług. pliki w form. pdf. 3.3. Zamaw. rekomend. przesył. danych w form. dopuszcz. odpow. przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .xls, .pdf, .jpg (.jpeg), przy czym zaleca się wykorzyst. plików w form. .pdf. W celu ewent. kompresji danych zamaw. rekomend. wykorzyst. jednego z form.: . zip; .7Z. 3.4. Zamaw. zaleca, aby nie wprowadz. jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpis. Wykon. powinien pamiętać, aby plik z podpis. przekaz. łącznie z dokum. podpis. – dotyczy podpis. XAdES. 3.5. Infor. na temat kodowania i oznacz. czasu przekaz. danych. Pliki oferty załącz. przez wykon. na platformie, widoczne są jako zaszyfr. Możliwość otworz. plików dostępna jest dopiero po odszyfr. przez zamaw. po upływie terminu otwarcia ofert. Oznacz. czasu przekaz. danych przez platformę stanowi przypiętą do dokum. elektr. lub wiadomości datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss). 3.6. Dokum. niniejsz. postęp. www.bip.zdw.opole.pl w dziale „Załączniki do postępowania”. Pobranie dokum. następuje po klik. na wybrany zał. 3.7. Ofertę, ośw. wymag. postan. punktu 5.1 SWZ – na załączniku nr 3 do SWZ oraz na załączniku nr 3a do SWZ (w przypadku gdy wykon. polega na poten. podm. udostęp. zasoby), zobowiąz., o którym mowa w punkcie 4.5. podpunkt 2 SWZ, dokum. i ośw. należy wczytać jako zał. na platformie, według instr. dla wykon., które znajdują się na platformie. 3.8. Zamaw. w zakr. pytań techn. związ. z dział. systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer +48 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl, która udziela wszelkich infor. związ. z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów techn. platformy od poniedziałku do piątku od 08:00 do 17:00. 3.9. Wymag. techn. i organiz. opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl. Wykon. uczestn. w przedm. postęp. powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z platformy i wszelkimi instr., które znajdują się na platformie. 3.10. Występuje limit objęt. plików lub spakow. folderów w zakresie całej oferty. Szczegół. infor. w tym zakresie znajdują się w instrukcji zamieszcz. na platformie. 3.11. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze inter. i dostępna przepust. łącza po stronie serwera platformazakupowa.pl oraz użytk. 3.12. Składając ofertę zaleca się zaplan. złożenia jej z wyprzedz. min. 24h, aby zdążyć w terminie przewidz. na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techn. związane z brakiem np. aktualnej przegląd., itp. 3.13. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki, zgodnie z instrukcją dla wykon. znajdującą się na platformie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, tel. 77 459 18 00, 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu jest Pan Jacek Kaflowski, e-mail: iod@zdw.opole.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Konserwację, utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych i oświetlenia drogowego w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w roku 2022 – z podziałem na zadania” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, 4) przetwarzane przez administratora danych dane osobowe mogą zostać ujawnione m.in. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym podmiotom, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, którym administrator danych będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 5) dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okres ten dotyczy również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy), 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy, 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. administrator informuje, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych – na etapie przechowywania – zawartych w protokole oraz załącznikach, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych – na etapie przechowywania – zawartych w protokole oraz załącznikach, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10) Pozostałe informacje dotyczące RODO znajdują się w projekcie umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WP.3211.03.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 1 jest konserwacja, utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych i oświetlenia drogowego w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w roku 2022 – Oddziału Terenowego w Oleśnie zgodnie z warunkami SWZ. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 50.23.20.00-0 – usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów 50.23.22.00-2 – usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi konserwacji, przeglądu, pomiarów ochronnych, oraz naprawę uwidocznionych w trakcie eksploatacji wad, drobne prace remontowe, oraz wykonania napraw związanych z wystąpieniem kolizji, aktów wandalizmu, zniszczeń i innych zdarzeń losowych. Wymagania w STWRU stanowią podstawę do przygotowania oferty oraz zorganizowania, wykonania i odbioru usług. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dot. urządzeń elektrycznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego, prawem o ruchu drogowym oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zamówienie nie obejmuje zmian programu sygnalizacji świetlnych oraz ingerencji w program sygnalizacji.
3. Zakres i ilość usług została określona w punkcie 9.3 SWZ i załączniku nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232000-0 - Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50232200-2 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika robót elektroenergetycznych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 2 jest konserwacja, utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych i oświetlenia drogowego w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w roku 2022 – Oddziału Terenowego w Grodkowie zgodnie z warunkami SWZ. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 50.23.20.00-0 – usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów 50.23.22.00-2 – usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi konserwacji, przeglądu, pomiarów ochronnych, oraz naprawę uwidocznionych w trakcie eksploatacji wad, drobne prace remontowe, oraz wykonania napraw związanych z wystąpieniem kolizji, aktów wandalizmu, zniszczeń i innych zdarzeń losowych. Wymagania w STWRU stanowią podstawę do przygotowania oferty oraz zorganizowania, wykonania i odbioru usług. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dot. urządzeń elektrycznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego, prawem o ruchu drogowym oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zamówienie nie obejmuje zmian programu sygnalizacji świetlnych oraz ingerencji w program sygnalizacji.
3. Zakres i ilość usług została określona w punkcie 9.3 SWZ i załączniku nr 2a do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232000-0 - Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50232200-2 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika robót elektroenergetycznych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 3 jest konserwacja, utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych i oświetlenia drogowego w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w roku 2022 – Oddziału Terenowego w Głubczycach zgodnie z warunkami SWZ. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 50.23.20.00-0 – usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów 50.23.22.00-2 – usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi konserwacji, przeglądu, pomiarów ochronnych, oraz naprawę uwidocznionych w trakcie eksploatacji wad, drobne prace remontowe, oraz wykonania napraw związanych z wystąpieniem kolizji, aktów wandalizmu, zniszczeń i innych zdarzeń losowych. Wymagania w STWRU stanowią podstawę do przygotowania oferty oraz zorganizowania, wykonania i odbioru usług. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dot. urządzeń elektrycznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego, prawem o ruchu drogowym oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zamówienie nie obejmuje zmian programu sygnalizacji świetlnych oraz ingerencji w program sygnalizacji.
3. Zakres i ilość usług została określona w punkcie 9.3 SWZ i załączniku nr 2b do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232000-0 - Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50232200-2 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika robót elektroenergetycznych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedno zadanie polegające na konserwacji, utrzymaniu albo wykonaniu znaków aktywnych albo oświetlenia o wartości co najmniej 80.000,00 PLN brutto.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca.
2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą, której zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowisku wymienionym poniżej:
a) kierownik robót elektroenergetycznych – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie zawodowe minimum 3 lata (liczone jako 36 miesięcy) na stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robót elektroenergetycznych – 1 osoba.
W przypadku wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedno zadanie, zamawiający dopuszcza dysponowanie jedną (i tą samą) osobą na wszystkie zadania.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca.
3. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje w pełni sprawną jednostką sprzętową niezbędną do realizacji zamówienia wymienioną poniżej:
a) podnośnik lub zwyżka z koszem zabezpieczającym – minimum 1 szt. na każde zadanie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
3) zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych w postaci informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w punkcie 1 podpunkt 1) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2.1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis punktu 3 poniżej stosuje się.
3. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji 5.4.) punkt 1 (tj. rodzaj i wartość usługi), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – na załączniku nr 6 do SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz osób na załączniku nr 7 do SWZ i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji 5.4.) punkt 2 tj.:
– dla osoby wskazanej w sekcji 5.4.) punkt 2 podpunkt a) (kierownik robót elektroenergetycznych) wpisać imię i nazwisko, nazwę, specjalność i zakres posiadanych uprawnień, okres pełnienia funkcji w miesiącach i latach, stanowisko, czy po uzyskaniu uprawnień oraz podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą,
c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wykaz narzędzi stanowi załącznik nr 8 do SWZ i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji 5.4.) punkt 3 (tj. nazwę i ilość jednostek sprzętowych) oraz podać informację o podstawie do dysponowania jednostką sprzętową

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.900,00 PLN, w tym:
a) zadanie nr 1 – 1.000,00 PLN,
b) zadanie nr 2 – 1.000,00 PLN,
c) zadanie nr 3 – 900,00 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w sekcji 5.2.) i art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z sekcją 5.4.).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wymienione w sekcji 5.5.) składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedkłada również dokumenty określone w sekcjach 5.6.) i 5.7.). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Wykonawcy, o których mowa w punkcie 1 powyżej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonanie umowy (jeżeli wniesienie takiego zabezpieczenia jest wymagane przez zamawiającego)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z wykonawcą. Wszystkie dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie zakresu i warunków zmian zawarte są w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl lub na profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole.
II. Wraz z formularzem oferty sporządzonym w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (na załączniku nr 1 do SWZ), za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole zgodnie z zasadami określonymi w sekcji 3.6.) powinny być złożone:
1) wykaz osób dla spełnienia kryterium oceny ofert w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – na załączniku nr 1a do SWZ,
2) formularz cenowy w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – na załącznikach nr 2, 2a i/lub 2b do SWZ (zadania nr 1, 2 i/lub 3),
3) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – na załączniku nr 3 do SWZ,
3a) wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w podpunkcie 3 powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – na załączniku nr 3a do SWZ.
Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Prawo zamówień publicznych muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez każdy z tych podmiotów zgodnie z zasadami określonymi w sekcji 3.6.),
3b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa każdy z nich zgodnie z zasadami określonymi w sekcji 3.6.).
4) pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia sporządzone w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5) zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w punkcie 4.5 podpunkt 2 SWZ należy złożyć wraz z ofertą w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
6) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz przekazuje się w postaci elektronicznej,
7) oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w sekcji 6.6.) punkt 6 – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ (dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
NAJNOWSZE ZLECENIE
Mam do przewiezienia krawężniki i 2 skrzydła bramki z działki na działkę - Kędzierzyn-Koźle
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania20-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Mam do przewiezienia krawężniki i 2 skrzydła bramki z działki na działkę ok. 500 m. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI