Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Torunia będących...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Torunia będących własnością Gminy Miasta Toruń
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoToruń
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-10-18
 • ZamawiającyMiejski Zarząd Dróg w Toruniu
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-07
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00382770
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Torunia będących własnością Gminy Miasta Toruń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870287083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grudziądzka 159

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 0566693100

1.5.8.) Numer faksu: 0566693109

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzdprzetargi1@gamil.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Budowa i utrzymanie dróg i obiektów mostowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Torunia będących własnością Gminy Miasta Toruń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b73c72a5-448e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00382770

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026586/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Utrzymanie sygnalizacji świetlnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzdtorun.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ,https://mzdtorun.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym
składanie ofert, wymiana informacji, zmiany
i wyjaśnienia treści SWZ oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a
Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
tj. za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://mzdtorun.eb2b.com.pl
Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, niż za pośrednictwem Platformy.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w
przypadku posiadania konta w Platformie, akceptuje warunki korzystania
z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
https://mzdtorun.eb2b.com.pl/user/terms oraz uznaje go za wiążący.
3. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
4/1 mb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 8GB RAM,
Procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych- MS Windows 7,
Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2,
w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader
dla plików w formacie .pdf).
4. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych – w szczególności w
formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., XAdES., przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w
formacie .pdf.
Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 100 MB, aczkolwiek nie określa się limitu liczby plików.
5. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich
wczytania do Platformy.
6. Wykonawca składa ofertę oraz pozostałe oświadczenie i dokumenty, których złożenia wraz z ofertą
wymaga Zamawiający, poprzez dodanie w zakładce „Załączniki” dokumentów (załączników)
określonych w SWZ i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym poprzez wybranie polecenia „Dodaj załącznik” i wybranie docelowego pliku, który
ma zostać wczytany; Wykonawca opisuje załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. W
przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w treści dokumentu, Wykonawca zaznacza
polecenie „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wczytanie załącznika następuje poprzez
polecenie „Zapisz”. Potwierdzeniem prawidłowo złożonych dokumentów elektronicznych jest komunikat
systemowy „Plik został wczytany”;
7. W pozostałym zakresie komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/ Informacje” poprzez
polecenie „Dodaj pytanie / komentarz”. Pliki należy dodawać za pomocą
checkboxa „Załącz pliki”.
8. W sprawach nieuregulowanych powyżej, zastosowanie mają zapisy SWZ,
w szczególności postanowienia Rozdz. XII „Informacje o środkach komunikacji elektronicznej oraz o
wymaganiach w zakresie korespondencji elektronicznej”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:1. Administratorem danych osobowych
przetwarzanych przez Zamawiającego jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, ul.
Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, telefon: 0-56 66 93 100, faks: 0-56 66 12 109, e-mail:
mzd@mzd.torun.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mzd.torun.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy
Pzp.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostaćPani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
wcelu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);8.4.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje
Pani/Panu:9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;9.3. na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10. przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jak wskazano w pkt 3.15.) RODO obowiązek informacyjny
– pkt 9.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-271.41.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 246592,98 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Torunia będących
własnością Gminy Miasta Toruń

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232200-2 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się
kryterium najniższej ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej
1. Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał lub wykonuje, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania
polegające na pracach elektrycznych związanych z konserwacją, budową lub przebudową sygnalizacji świetlnych na drogach publicznych o wartości nie mniejszej niż 150 tys. PLN brutto (każde zadanie).
Uwaga:
a) przez wykonanie ( zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru usług;
b) w przypadku wykazywania usług wykonywanych (trwających), Zamawiający uzna warunek za spełniony wtedy, gdy część usługi faktycznie wykonana, będzie odpowiadać minimalnym
wymogom określonym powyżej;
b) przez jedno zadanie należy rozumieć usługę, zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną;
c) wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu
NBP z na dzień podpisania protokołu końcowego odbioru usługi lub innego dokumentu
potwierdzającego odbiór końcowy usługi. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy.
2. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usługi, tj. minimum:
1. dwiema osobami posiadającymi autoryzację serwisową producenta sterowników do prac przy
mikroprocesorowych sterownikach sygnalizacji świetlnych w zakresie obsługi, bieżącej
eksploatacji oraz wymiany oprogramowania;
2. dwiema osobami z uprawnieniami SEP w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urządzeń
elektroenergetycznych minimum do 1 KV;
Uwaga:
przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia
Ministra Inwestycji i Rozwoju z 6 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;2. odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3. oświadczenie Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 oraz art. 109 ust.
1pkt 8 i 10 ustawy Pzp – załącznik nr 8 do SWZ.2. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 1.–
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami
nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie
jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.3. dokumenty, o których mowa w pkt 2.,
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.4. jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt
1., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy. Postanowienie pkt 3. stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 10 do SWZ.
2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 11 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru. 2.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów,
o których mowa w pkt1.,jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów. 3.jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa pkt 1., Zamawiający żąda od
Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy. 4. zapis pkt3. ma odpowiednie zastosowanie do osoby działającej
w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 5.
zapisy pkt 1. – 3. mają odpowiednie zastosowanie do osoby działającej
w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp
lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 6. w
przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub
dokumentów, o których mowa w pkt 1.,pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych
środków dowodowych lub dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówieniapublicznego.2. jeżeli Zamawiający określi warunek dotyczący uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, to jest on spełniony, jeżeli co
najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te
zdolności są wymagane.4. w przypadku, o którym mowa w ppkt 2. i 3., Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie składa Pełnomocnik
w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
załącznik nr 7 do SWZ. 5.Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawiera załącznik nr 12 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mzdtorun.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-18 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zgodnie z postanowieniami Rozdz. XIX ust. 3 SWZ

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

nie dotyczy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport 16 palet suszonych warzyw i przypraw na paletach - Troszczyn - Toruń
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania06-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport 16 palet suszonych warzyw i przypraw na paletach. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI