Kompleksowe naprawy pojazdów w 2023 roku.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowe naprawy pojazdów w 2023 roku.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoElbląg
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2022-10-19
 • Zamawiający21 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-11
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00387484
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe naprawy pojazdów w 2023 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281385396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatkowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 21wog@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://21wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe naprawy pojazdów w 2023 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a19139d-4488-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00387484

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://21wog.wp.mil.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym
z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Kompleksowe naprawy pojazdów w 2023 roku.”
nr postępowania 36/SZP/2022;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21WOG-SZP.2712.37.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 11

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część zamówienia nr 1 - Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nieobjętych gwarancją producenta znajdujących się
w miejscowości ELBLĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.
1. Lokalizacja warsztatu, który będzie wykonywał usługi będące przedmiotem zamówienia - to miejscowość Elbląg bądź w odległości max. 45 km.
od Elbląga;
2. Wykaz rodzajów i typów marek pojazdów upoważnionych do korzystania z usługi:
 CITROEN BERLINGO
 DAF LF
 FIAT DUCATO
 FORD FOCUS
 FORD TRANSIT
 ISUZU
 IVECO 40E13WM
 IVECO M40E
 KIA CEED
 LAND ROVER
 LUBLIN
 MERCEDES
 MOTOCYKLE KAWASAKI Z800
 OPEL ASTRA
 OPEL INSIGNIA
 OPEL MOVANO
 OPEL VECTRA
 OPEL VIVARO
 SCAM/AMZ
 SKODA OCTAVIA
 SKODA SUPERB
 TARPAN/HONKER
 UAZ
 VOLKSWAGEN CRAFTER
 VOLKSWAGEN PASSAT
 VOLKSWAGEN TRANSPORTER

3. Szacunkowa liczba roboczogodzin – 2435
4. Kompleksowa naprawa oraz obsługa serwisowa obejmuje:
a) naprawy bieżące elementów mechanicznych;
b) naprawy bieżące instalacji elektrycznej
c) naprawy blacharskie i lakiernicze
d) naprawy (wulkanizacje) i wymiana ogumienia;
e) wykonywanie niezbędnych dodatkowych napraw, przeglądów oraz regulacji wszystkich układów pojazdów przywracających pojazd do pełnej sprawności technicznej;
5. Regeneracja i naprawa podzespołów pojazdów obejmuje:
a) obróbkę kompleksową, w wyniku której przywraca się podzespołom lub ich elementom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości użytkowe niezbędne do dalszej pracy.
b) regeneracji podlegać będą podzespoły będące elementami następujących układów ww. pojazdów: układ pneumatyczny, układ zasilania paliwem, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ chłodzenia, układ smarowania silnika, układ hamulcowy, układ zawieszenia, elementy silnika
6. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) na żądanie Zamawiającego –
bezpłatne przetransportowanie niesprawnego pojazdu z miasta Elbląg do stacji obsługi Wykonawcy;
- część zamówienia nr 1 - maksymalnie 4-krotnie w roku,
b) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne,
c) wykonywania obsługi technicznej zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego,
d) wykonywania napraw i obsługi sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych i dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu,
e) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione
w zleceniu,

4.2.6.) Główny kod CPV: 50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów - 20%
3) Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów – 20%
2. W kryterium K1 - „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

3. W kryterium K2 - „Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
• 20 pkt gdy marża będzie wynosiła od 0% do 3%;
• 15 pkt gdy marża będzie wynosiła od 4% do 6%;
• 10 pkt gdy marża będzie wynosiła od 7% do 10%;
• 5 pkt gdy marża będzie wynosiła od 11% do 15%;
• 0 pkt. gdy marża będzie wynosiła od 16 % do 30%.
UWAGA I
Zaoferowanie marży wyższej niż 30% spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ.
UWAGA II
W ofercie należy podać konkretny procent marży, nie przedział procentowy.
W przypadku wpisania przedziału procentowego Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował marżę w wysokości niższej cyfry
na wszystkie części i podzespoły użyte do naprawy pojazdów.
UWAGA III
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda wysokości oferowanej marży, Wykonawca otrzyma 0 pkt i Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował marżę w wysokości niższej cyfry przedziału odpowiadającego dla
0 pkt tj. 16%.
4. W kryterium K3 - „Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
• 20 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił co najmniej 18 miesięcy;
• 10 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 12 - 17 miesięcy;
• 5 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 7 - 11 miesięcy;
• 0 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 6 miesięcy.
UWAGA I
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów krótszego
niż 6 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ.
UWAGA II
W ofercie należy podać konkretny okres udzielonej gwarancji, nie przedział
czasowy. W przypadku wpisania przedziału czasowego Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca zaoferował gwarancję na naprawy pojazdów w wysokości wyższej cyfry.
UWAGA III
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda wysokości oferowanej gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję 6 miesięcy
i Wykonawca otrzyma 0 pkt.
UWAGA IV
W przypadku wpisania terminu gwarancji na naprawy pojazdów dłuższego niż 18 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 18-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji na naprawy pojazdów faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nieobjętych gwarancją producenta znajdujących się
w miejscowości ELBLĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.
1. Lokalizacja warsztatu, który będzie wykonywał usługi będące przedmiotem zamówienia - to miejscowość Elbląg bądź w odległości max. 45 km.
od Elbląga;
2. Wykaz rodzajów i typów marek pojazdów upoważnionych do korzystania z usługi:
 AUTOBUS AUTOSAN
 AUTOBUS SCANIA
 AUTOBUS SOLBUS
 BRDM-2
 CIĄGNIK URSUS
 CIĄGNIK ZETOR
 IVECO DAILY
 IVECO EUROCARGO
 IVECO STRALIS
 IVECO TRAKKER
 JELCZ
 KOPARKO-ŁADOWARKO-SPYCHARKA
 KRAZ 255B
 NACZEPA 2-osiowa
 NACZEPA NS600W
 NACZEPA PN-150
 PAD-36/3/400
 PRZYCZEPA 1-osiowa
 PRZYCZEPA 2-osiowa
 STAR (wszystkie typy)
 TATRA 815
 URAŁ 375
 ZIŁ
3. Szacunkowa liczba roboczogodzin – 2455
4. Kompleksowa naprawa oraz obsługa serwisowa obejmuje:
a) naprawy bieżące elementów mechanicznych;
b) naprawy bieżące instalacji elektrycznej
c) naprawy blacharskie i lakiernicze
d) naprawy (wulkanizacje) i wymiana ogumienia;
e) wykonywanie niezbędnych dodatkowych napraw, przeglądów oraz regulacji wszystkich układów pojazdów przywracających pojazd do pełnej sprawności technicznej;
5. Regeneracja i naprawa podzespołów pojazdów obejmuje:
a) obróbkę kompleksową, w wyniku której przywraca się podzespołom lub ich elementom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości użytkowe niezbędne do dalszej pracy.
b) regeneracji podlegać będą podzespoły będące elementami następujących układów ww. pojazdów: układ pneumatyczny, układ zasilania paliwem, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ chłodzenia, układ smarowania silnika, układ hamulcowy, układ zawieszenia, elementy silnika
6. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) na żądanie Zamawiającego –
bezpłatne przetransportowanie niesprawnego pojazdu z miasta Elbląg do stacji obsługi Wykonawcy;
- część zamówienia nr 2 - maksymalnie 4-krotnie w roku,
b) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne,
c) wykonywania obsługi technicznej zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego,
d) wykonywania napraw i obsługi sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych i dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu,
e) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu,

4.2.6.) Główny kod CPV: 50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów - 20%
3) Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów – 20%
2. W kryterium K1 - „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

3. W kryterium K2 - „Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
• 20 pkt gdy marża będzie wynosiła od 0% do 3%;
• 15 pkt gdy marża będzie wynosiła od 4% do 6%;
• 10 pkt gdy marża będzie wynosiła od 7% do 10%;
• 5 pkt gdy marża będzie wynosiła od 11% do 15%;
• 0 pkt. gdy marża będzie wynosiła od 16 % do 30%.
UWAGA I
Zaoferowanie marży wyższej niż 30% spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ.
UWAGA II
W ofercie należy podać konkretny procent marży, nie przedział procentowy.
W przypadku wpisania przedziału procentowego Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował marżę w wysokości niższej cyfry
na wszystkie części i podzespoły użyte do naprawy pojazdów.
UWAGA III
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda wysokości oferowanej marży, Wykonawca otrzyma 0 pkt i Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował marżę w wysokości niższej cyfry przedziału odpowiadającego dla
0 pkt tj. 16%.
4. W kryterium K3 - „Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
• 20 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił co najmniej 18 miesięcy;
• 10 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 12 - 17 miesięcy;
• 5 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 7 - 11 miesięcy;
• 0 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 6 miesięcy.
UWAGA I
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów krótszego
niż 6 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ.
UWAGA II
W ofercie należy podać konkretny okres udzielonej gwarancji, nie przedział
czasowy. W przypadku wpisania przedziału czasowego Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca zaoferował gwarancję na naprawy pojazdów w wysokości wyższej cyfry.
UWAGA III
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda wysokości oferowanej gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję 6 miesięcy
i Wykonawca otrzyma 0 pkt.
UWAGA IV
W przypadku wpisania terminu gwarancji na naprawy pojazdów dłuższego niż 18 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 18-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji na naprawy pojazdów faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Konserwacja i naprawa POJAZDÓW SPECJALNYCH SŁUŻBY ZDROWIA nieobjętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości ELBLĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.
1. Lokalizacja warsztatu, który będzie wykonywał usługi będące przedmiotem zamówienia - to miejscowość Elbląg bądź w odległości max. 45 km.
od Elbląga;
2. Wykaz rodzajów i typów marek pojazdów upoważnionych do korzystania z usługi:
 FIAT DUCATO
 IVECO 40E13WM
 RENAULT MASTER
 SCAM SM-50
 STAR 266
 STAR 660
 TARPAN/HONKER
 ZIŁ 130
3. Szacunkowa liczba roboczogodzin – 240
4. Kompleksowa naprawa oraz obsługa serwisowa obejmuje:
a) naprawy bieżące elementów mechanicznych;
b) naprawy bieżące instalacji elektrycznej
c) naprawy blacharskie i lakiernicze
d) naprawy (wulkanizacje) i wymiana ogumienia;
e) wykonywanie niezbędnych dodatkowych napraw, przeglądów oraz regulacji wszystkich układów pojazdów przywracających pojazd do pełnej sprawności technicznej;
5. Regeneracja i naprawa podzespołów pojazdów obejmuje:
a) obróbkę kompleksową, w wyniku której przywraca się podzespołom lub ich elementom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości użytkowe niezbędne do dalszej pracy.
b) regeneracji podlegać będą podzespoły będące elementami następujących układów ww. pojazdów: układ pneumatyczny, układ zasilania paliwem, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ chłodzenia, układ smarowania silnika, układ hamulcowy, układ zawieszenia, elementy silnika
6. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) na żądanie Zamawiającego –
bezpłatne przetransportowanie niesprawnego pojazdu z miasta Elbląg do stacji obsługi Wykonawcy;
- część zamówienia nr 3 - maksymalnie 4-krotnie w roku,
b) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne,
c) wykonywania obsługi technicznej zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego,
d) wykonywania napraw i obsługi sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych i dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu,
e) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu,

4.2.6.) Główny kod CPV: 50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów - 20%
3) Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów – 20%
2. W kryterium K1 - „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

3. W kryterium K2 - „Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
• 20 pkt gdy marża będzie wynosiła od 0% do 3%;
• 15 pkt gdy marża będzie wynosiła od 4% do 6%;
• 10 pkt gdy marża będzie wynosiła od 7% do 10%;
• 5 pkt gdy marża będzie wynosiła od 11% do 15%;
• 0 pkt. gdy marża będzie wynosiła od 16 % do 30%.
UWAGA I
Zaoferowanie marży wyższej niż 30% spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ.
UWAGA II
W ofercie należy podać konkretny procent marży, nie przedział procentowy.
W przypadku wpisania przedziału procentowego Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował marżę w wysokości niższej cyfry
na wszystkie części i podzespoły użyte do naprawy pojazdów.
UWAGA III
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda wysokości oferowanej marży, Wykonawca otrzyma 0 pkt i Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował marżę w wysokości niższej cyfry przedziału odpowiadającego dla
0 pkt tj. 16%.
4. W kryterium K3 - „Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
• 20 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił co najmniej 18 miesięcy;
• 10 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 12 - 17 miesięcy;
• 5 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 7 - 11 miesięcy;
• 0 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 6 miesięcy.
UWAGA I
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów krótszego
niż 6 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ.
UWAGA II
W ofercie należy podać konkretny okres udzielonej gwarancji, nie przedział
czasowy. W przypadku wpisania przedziału czasowego Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca zaoferował gwarancję na naprawy pojazdów w wysokości wyższej cyfry.
UWAGA III
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda wysokości oferowanej gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję 6 miesięcy
i Wykonawca otrzyma 0 pkt.
UWAGA IV
W przypadku wpisania terminu gwarancji na naprawy pojazdów dłuższego niż 18 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 18-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji na naprawy pojazdów faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nieobjętych gwarancją producenta znajdujących się
w miejscowości BRANIEWO oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.
1. Lokalizacja warsztatu, który będzie wykonywał usługi będące przedmiotem zamówienia - to miejscowość Braniewo bądź w odległości max. 45 km.
od Braniewa;
2. Wykaz rodzajów i typów marek pojazdów upoważnionych do korzystania z usługi:
 CITROEN BERLINGO
 DAF LF
 FIAT DUCATO
 FORD TRANSIT
 FORD FOCUS
 HYUNDAI I30
 IVECO 40E13WM
 IVECO M40E
 KIA CEED
 LAND ROVER
 LUBLIN
 MERCEDES
 NISSAN PRIMERA
 OPEL ASTRA
 OPEL INSIGNIA
 OPEL MOVANO
 OPEL VECTRA
 OPEL VIVARO
 PEUGOT PARTNER
 pojazd czterokołowy QUAD
 RENAULT MEGANE
 SCAM/AMZ
 SKODA OCTAVIA
 SKODA SUPERB
 TARPAN/HONKER
 UAZ
 VOLKSWAGEN CRAFTER
 VOLKSWAGEN PASSAT
 VOLKSWAGEN TRANSPORTER
3. Szacunkowa liczba roboczogodzin – 710
4. Kompleksowa naprawa oraz obsługa serwisowa obejmuje:
a) naprawy bieżące elementów mechanicznych;
b) naprawy bieżące instalacji elektrycznej
c) naprawy blacharskie i lakiernicze
d) naprawy (wulkanizacje) i wymiana ogumienia;
e) wykonywanie niezbędnych dodatkowych napraw, przeglądów oraz regulacji wszystkich układów pojazdów przywracających pojazd do pełnej sprawności technicznej;
5. Regeneracja i naprawa podzespołów pojazdów obejmuje:
a) obróbkę kompleksową, w wyniku której przywraca się podzespołom lub ich elementom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości użytkowe niezbędne do dalszej pracy.
b) regeneracji podlegać będą podzespoły będące elementami następujących układów ww. pojazdów: układ pneumatyczny, układ zasilania paliwem, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ chłodzenia, układ smarowania silnika, układ hamulcowy, układ zawieszenia, elementy silnika
6. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) na żądanie Zamawiającego –
bezpłatne przetransportowanie niesprawnego pojazdu z miasta Braniewo do stacji obsługi Wykonawcy;
- część zamówienia nr 4 - maksymalnie 4-krotnie w roku,
b) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne,
c) wykonywania obsługi technicznej zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego,
d) wykonywania napraw i obsługi sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych i dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu,
e) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu,

4.2.6.) Główny kod CPV: 50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów - 20%
3) Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów – 20%
2. W kryterium K1 - „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

3. W kryterium K2 - „Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
• 20 pkt gdy marża będzie wynosiła od 0% do 3%;
• 15 pkt gdy marża będzie wynosiła od 4% do 6%;
• 10 pkt gdy marża będzie wynosiła od 7% do 10%;
• 5 pkt gdy marża będzie wynosiła od 11% do 15%;
• 0 pkt. gdy marża będzie wynosiła od 16 % do 30%.
UWAGA I
Zaoferowanie marży wyższej niż 30% spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ.
UWAGA II
W ofercie należy podać konkretny procent marży, nie przedział procentowy.
W przypadku wpisania przedziału procentowego Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował marżę w wysokości niższej cyfry
na wszystkie części i podzespoły użyte do naprawy pojazdów.
UWAGA III
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda wysokości oferowanej marży, Wykonawca otrzyma 0 pkt i Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował marżę w wysokości niższej cyfry przedziału odpowiadającego dla
0 pkt tj. 16%.
4. W kryterium K3 - „Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
• 20 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił co najmniej 18 miesięcy;
• 10 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 12 - 17 miesięcy;
• 5 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 7 - 11 miesięcy;
• 0 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 6 miesięcy.
UWAGA I
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów krótszego
niż 6 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ.
UWAGA II
W ofercie należy podać konkretny okres udzielonej gwarancji, nie przedział
czasowy. W przypadku wpisania przedziału czasowego Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca zaoferował gwarancję na naprawy pojazdów w wysokości wyższej cyfry.
UWAGA III
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda wysokości oferowanej gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję 6 miesięcy
i Wykonawca otrzyma 0 pkt.
UWAGA IV
W przypadku wpisania terminu gwarancji na naprawy pojazdów dłuższego niż 18 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 18-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji na naprawy pojazdów faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nieobjętych gwarancją producenta znajdujących się
w miejscowości BRANIEWO oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów
1. Lokalizacja warsztatu, który będzie wykonywał usługi będące przedmiotem zamówienia - to miejscowość Braniewo bądź w odległości max. 45 km.
od Braniewa;
2. Wykaz rodzajów i typów marek pojazdów upoważnionych do korzystania z usługi:
 AUTOBUS AUTOSAN
 AUTOBUS SCANIA
 BRDM
 CIĄGNIK URSUS
 DAF
 IVECO DAILY
 IVECO TRAKKER
 JELCZ
 NACZEPA NS-600W
 PRZYCZEPA 1-osiowa
 PRZYCZEPA 2-osiowa
 STAR (wszystkie typy)
 ZIŁ
3. Szacunkowa liczba roboczogodzin – 810
4. Kompleksowa naprawa oraz obsługa serwisowa obejmuje:
a) naprawy bieżące elementów mechanicznych;
b) naprawy bieżące instalacji elektrycznej
c) naprawy blacharskie i lakiernicze
d) naprawy (wulkanizacje) i wymiana ogumienia;
e) wykonywanie niezbędnych dodatkowych napraw, przeglądów oraz regulacji wszystkich układów pojazdów przywracających pojazd do pełnej sprawności technicznej;
5. Regeneracja i naprawa podzespołów pojazdów obejmuje:
a) obróbkę kompleksową, w wyniku której przywraca się podzespołom lub ich elementom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości użytkowe niezbędne do dalszej pracy.
b) regeneracji podlegać będą podzespoły będące elementami następujących układów ww. pojazdów: układ pneumatyczny, układ zasilania paliwem, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ chłodzenia, układ smarowania silnika, układ hamulcowy, układ zawieszenia, elementy silnika
6. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) na żądanie Zamawiającego –
bezpłatne przetransportowanie niesprawnego pojazdu z miasta Braniewo do stacji obsługi Wykonawcy;
- część zamówienia nr 5 - maksymalnie 4-krotnie w roku,
b) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne,
c) wykonywania obsługi technicznej zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego,
d) wykonywania napraw i obsługi sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych i dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu,
e) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu,

4.2.6.) Główny kod CPV: 50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów - 20%
3) Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów – 20%
2. W kryterium K1 - „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

3. W kryterium K2 - „Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
• 20 pkt gdy marża będzie wynosiła od 0% do 3%;
• 15 pkt gdy marża będzie wynosiła od 4% do 6%;
• 10 pkt gdy marża będzie wynosiła od 7% do 10%;
• 5 pkt gdy marża będzie wynosiła od 11% do 15%;
• 0 pkt. gdy marża będzie wynosiła od 16 % do 30%.
UWAGA I
Zaoferowanie marży wyższej niż 30% spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ.
UWAGA II
W ofercie należy podać konkretny procent marży, nie przedział procentowy.
W przypadku wpisania przedziału procentowego Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował marżę w wysokości niższej cyfry
na wszystkie części i podzespoły użyte do naprawy pojazdów.
UWAGA III
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda wysokości oferowanej marży, Wykonawca otrzyma 0 pkt i Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował marżę w wysokości niższej cyfry przedziału odpowiadającego dla
0 pkt tj. 16%.
4. W kryterium K3 - „Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
• 20 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił co najmniej 18 miesięcy;
• 10 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 12 - 17 miesięcy;
• 5 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 7 - 11 miesięcy;
• 0 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 6 miesięcy.
UWAGA I
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów krótszego
niż 6 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ.
UWAGA II
W ofercie należy podać konkretny okres udzielonej gwarancji, nie przedział
czasowy. W przypadku wpisania przedziału czasowego Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca zaoferował gwarancję na naprawy pojazdów w wysokości wyższej cyfry.
UWAGA III
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda wysokości oferowanej gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję 6 miesięcy
i Wykonawca otrzyma 0 pkt.
UWAGA IV
W przypadku wpisania terminu gwarancji na naprawy pojazdów dłuższego niż 18 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 18-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji na naprawy pojazdów faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja i naprawa POJAZDÓW SPECJALNYCH SŁUŻBY ZDROWIA nieobjętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BRANIEWO oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.
1. Lokalizacja warsztatu, który będzie wykonywał usługi będące przedmiotem zamówienia - to miejscowość Braniewo bądź w odległości max. 45 km.
od Braniewa;
2. Wykaz rodzajów i typów marek pojazdów upoważnionych do korzystania z usługi:
 TARPAN/HONKER
 IVECO 40E13WM
3. Szacunkowa liczba roboczogodzin – 250
4. Kompleksowa naprawa oraz obsługa serwisowa obejmuje:
a) naprawy bieżące elementów mechanicznych;
b) naprawy bieżące instalacji elektrycznej
c) naprawy blacharskie i lakiernicze
d) naprawy (wulkanizacje) i wymiana ogumienia;
e) wykonywanie niezbędnych dodatkowych napraw, przeglądów oraz regulacji wszystkich układów pojazdów przywracających pojazd do pełnej sprawności technicznej;
5. Regeneracja i naprawa podzespołów pojazdów obejmuje:
a) obróbkę kompleksową, w wyniku której przywraca się podzespołom lub ich elementom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości użytkowe niezbędne do dalszej pracy.
b) regeneracji podlegać będą podzespoły będące elementami następujących układów ww. pojazdów: układ pneumatyczny, układ zasilania paliwem, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ chłodzenia, układ smarowania silnika, układ hamulcowy, układ zawieszenia, elementy silnika
6. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) na żądanie Zamawiającego –
bezpłatne przetransportowanie niesprawnego pojazdu z miasta Braniewo do stacji obsługi Wykonawcy;
- część zamówienia nr 6 - maksymalnie 4-krotnie w roku,
b) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne,
c) wykonywania obsługi technicznej zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego,
d) wykonywania napraw i obsługi sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych i dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu,
c) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu,

4.2.6.) Główny kod CPV: 50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów - 20%
3) Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów – 20%
2. W kryterium K1 - „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

3. W kryterium K2 - „Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
• 20 pkt gdy marża będzie wynosiła od 0% do 3%;
• 15 pkt gdy marża będzie wynosiła od 4% do 6%;
• 10 pkt gdy marża będzie wynosiła od 7% do 10%;
• 5 pkt gdy marża będzie wynosiła od 11% do 15%;
• 0 pkt. gdy marża będzie wynosiła od 16 % do 30%.
UWAGA I
Zaoferowanie marży wyższej niż 30% spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ.
UWAGA II
W ofercie należy podać konkretny procent marży, nie przedział procentowy.
W przypadku wpisania przedziału procentowego Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował marżę w wysokości niższej cyfry
na wszystkie części i podzespoły użyte do naprawy pojazdów.
UWAGA III
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda wysokości oferowanej marży, Wykonawca otrzyma 0 pkt i Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował marżę w wysokości niższej cyfry przedziału odpowiadającego dla
0 pkt tj. 16%.
4. W kryterium K3 - „Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
• 20 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił co najmniej 18 miesięcy;
• 10 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 12 - 17 miesięcy;
• 5 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 7 - 11 miesięcy;
• 0 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 6 miesięcy.
UWAGA I
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów krótszego
niż 6 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ.
UWAGA II
W ofercie należy podać konkretny okres udzielonej gwarancji, nie przedział
czasowy. W przypadku wpisania przedziału czasowego Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca zaoferował gwarancję na naprawy pojazdów w wysokości wyższej cyfry.
UWAGA III
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda wysokości oferowanej gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję 6 miesięcy
i Wykonawca otrzyma 0 pkt.
UWAGA IV
W przypadku wpisania terminu gwarancji na naprawy pojazdów dłuższego niż 18 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 18-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji na naprawy pojazdów faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nieobjętych gwarancją producenta znajdujących się
w miejscowości BARTOSZYCE oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.
1. Lokalizacja warsztatu, który będzie wykonywał usługi będące przedmiotem zamówienia - to miejscowość Bartoszyce bądź w odległości max. 45 km.
od Bartoszyc;
2. Wykaz rodzajów i typów marek pojazdów upoważnionych do korzystania z usługi:
 CHEVROLET LACETTI
 CITROEN BERLINGO
 DAF LF
 FIAT DUCATO
 FIAT STILO
 FORD TRANSIT
 IVECO 40E13WM
 IVECO DAILY
 LUBLIN
 MERCEDES 290 GD
 MOTOCYKL MZ ETZ-250
 OPEL ASTRA
 OPEL INSIGNIA
 OPEL VIVARO
 RENAULT KANGOO
 QUAD POLARIS
 SCAM SM 50
 SKODA OCTAVIA
 TARPAN/HONKER
 UAZ 452
 UAZ 469 B
 VOLKSWAGEN CRAFTER
 VOLKSWAGEN TRANSPORTER
 ŻUK
3. Szacunkowa liczba roboczogodzin –470
4. Kompleksowa naprawa oraz obsługa serwisowa obejmuje:
a) naprawy bieżące elementów mechanicznych;
b) naprawy bieżące instalacji elektrycznej
c) naprawy blacharskie i lakiernicze
d) naprawy (wulkanizacje) i wymiana ogumienia;
e) wykonywanie niezbędnych dodatkowych napraw, przeglądów oraz regulacji wszystkich układów pojazdów przywracających pojazd do pełnej sprawności technicznej;
5. Regeneracja i naprawa podzespołów pojazdów obejmuje:
a) obróbkę kompleksową, w wyniku której przywraca się podzespołom lub ich elementom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości użytkowe niezbędne do dalszej pracy.
b) regeneracji podlegać będą podzespoły będące elementami następujących układów ww. pojazdów: układ pneumatyczny, układ zasilania paliwem, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ chłodzenia, układ smarowania silnika, układ hamulcowy, układ zawieszenia, elementy silnika
6. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) na żądanie Zamawiającego –
bezpłatne przetransportowanie niesprawnego pojazdu z miasta Bartoszyce do stacji obsługi Wykonawcy;
- część zamówienia nr 7 - maksymalnie 4-krotnie w roku,
b) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne,
c) wykonywania obsługi technicznej zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego,
d) wykonywania napraw i obsługi sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych i dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu,
e) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu,

4.2.6.) Główny kod CPV: 50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów - 20%
3) Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów – 20%
2. W kryterium K1 - „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

3. W kryterium K2 - „Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
• 20 pkt gdy marża będzie wynosiła od 0% do 3%;
• 15 pkt gdy marża będzie wynosiła od 4% do 6%;
• 10 pkt gdy marża będzie wynosiła od 7% do 10%;
• 5 pkt gdy marża będzie wynosiła od 11% do 15%;
• 0 pkt. gdy marża będzie wynosiła od 16 % do 30%.
UWAGA I
Zaoferowanie marży wyższej niż 30% spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ.
UWAGA II
W ofercie należy podać konkretny procent marży, nie przedział procentowy.
W przypadku wpisania przedziału procentowego Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował marżę w wysokości niższej cyfry
na wszystkie części i podzespoły użyte do naprawy pojazdów.
UWAGA III
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda wysokości oferowanej marży, Wykonawca otrzyma 0 pkt i Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował marżę w wysokości niższej cyfry przedziału odpowiadającego dla
0 pkt tj. 16%.
4. W kryterium K3 - „Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
• 20 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił co najmniej 18 miesięcy;
• 10 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 12 - 17 miesięcy;
• 5 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 7 - 11 miesięcy;
• 0 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 6 miesięcy.
UWAGA I
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów krótszego
niż 6 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ.
UWAGA II
W ofercie należy podać konkretny okres udzielonej gwarancji, nie przedział
czasowy. W przypadku wpisania przedziału czasowego Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca zaoferował gwarancję na naprawy pojazdów w wysokości wyższej cyfry.
UWAGA III
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda wysokości oferowanej gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję 6 miesięcy
i Wykonawca otrzyma 0 pkt.
UWAGA IV
W przypadku wpisania terminu gwarancji na naprawy pojazdów dłuższego niż 18 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 18-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji na naprawy pojazdów faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nieobjętych gwarancją producenta znajdujących się
w miejscowości BARTOSZYCE oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.
1. Lokalizacja warsztatu, który będzie wykonywał usługi będące przedmiotem zamówienia - to miejscowość Bartoszyce bądź w odległości max. 45 km.
od Bartoszyc;
2. Wykaz rodzajów i typów marek pojazdów upoważnionych do korzystania z usługi:
 AUTOBUS AUTOSAN
 BRDM
 CIĄGNIK URSUS
 GAZ 66
 IVECO EUROCARGO
 IVECO TRAKKER
 JELCZ
 NACZEPA NS-600W
 PRZYCZEPA 1-osiowa
 PRZYCZEPA 2-osiowa
 STAR (wszystkie typy)
 SCANIA P360
 ZESPÓŁ SPALINOWO-ELEKTRYCZNY PAD 8-3/400/P1 na przyczepie 1,5t
 ZIŁ
3. Szacunkowa liczba roboczogodzin – 390
4. Kompleksowa naprawa oraz obsługa serwisowa obejmuje:
a) naprawy bieżące elementów mechanicznych;
b) naprawy bieżące instalacji elektrycznej
c) naprawy blacharskie i lakiernicze
d) naprawy (wulkanizacje) i wymiana ogumienia;
e) wykonywanie niezbędnych dodatkowych napraw, przeglądów oraz regulacji wszystkich układów pojazdów przywracających pojazd do pełnej sprawności technicznej;
5. Regeneracja i naprawa podzespołów pojazdów obejmuje:
a) obróbkę kompleksową, w wyniku której przywraca się podzespołom lub ich elementom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości użytkowe niezbędne do dalszej pracy.
b) regeneracji podlegać będą podzespoły będące elementami następujących układów ww. pojazdów: układ pneumatyczny, układ zasilania paliwem, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ chłodzenia, układ smarowania silnika, układ hamulcowy, układ zawieszenia, elementy silnika
6. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) na żądanie Zamawiającego –
bezpłatne przetransportowanie niesprawnego pojazdu z miasta Bartoszyce do stacji obsługi Wykonawcy;
- część zamówienia nr 8 - maksymalnie 4-krotnie w roku,
b) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne,
c) wykonywania obsługi technicznej zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego,
d) wykonywania napraw i obsługi sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych materiałów eksploatacyjnych zalecanych i dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu,
e) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione
w zleceniu,

4.2.6.) Główny kod CPV: 50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów - 20%
3) Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów – 20%
2. W kryterium K1 - „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

3. W kryterium K2 - „Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
• 20 pkt gdy marża będzie wynosiła od 0% do 3%;
• 15 pkt gdy marża będzie wynosiła od 4% do 6%;
• 10 pkt gdy marża będzie wynosiła od 7% do 10%;
• 5 pkt gdy marża będzie wynosiła od 11% do 15%;
• 0 pkt. gdy marża będzie wynosiła od 16 % do 30%.
UWAGA I
Zaoferowanie marży wyższej niż 30% spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ.
UWAGA II
W ofercie należy podać konkretny procent marży, nie przedział procentowy.
W przypadku wpisania przedziału procentowego Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował marżę w wysokości niższej cyfry
na wszystkie części i podzespoły użyte do naprawy pojazdów.
UWAGA III
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda wysokości oferowanej marży, Wykonawca otrzyma 0 pkt i Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował marżę w wysokości niższej cyfry przedziału odpowiadającego dla
0 pkt tj. 16%.
4. W kryterium K3 - „Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
• 20 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił co najmniej 18 miesięcy;
• 10 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 12 - 17 miesięcy;
• 5 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 7 - 11 miesięcy;
• 0 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 6 miesięcy.
UWAGA I
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów krótszego
niż 6 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ.
UWAGA II
W ofercie należy podać konkretny okres udzielonej gwarancji, nie przedział
czasowy. W przypadku wpisania przedziału czasowego Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca zaoferował gwarancję na naprawy pojazdów w wysokości wyższej cyfry.
UWAGA III
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda wysokości oferowanej gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję 6 miesięcy
i Wykonawca otrzyma 0 pkt.
UWAGA IV
W przypadku wpisania terminu gwarancji na naprawy pojazdów dłuższego niż 18 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 18-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji na naprawy pojazdów faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja i naprawa POJAZDÓW SPECJALNYCH SŁUŻBY ZDROWIA nieobjętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości BARTOSZYCE oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.
1. Lokalizacja warsztatu, który będzie wykonywał usługi będące przedmiotem zamówienia - to miejscowość Bartoszyce bądź w odległości max. 45 km.
od Bartoszyc;
2. Wykaz rodzajów i typów marek pojazdów upoważnionych do korzystania z usługi:
 FIAT DUCATO
 IVECO 40E13WM
3. Szacunkowa liczba roboczogodzin - 185
4. Kompleksowa naprawa oraz obsługa serwisowa obejmuje:
a) naprawy bieżące elementów mechanicznych;
b) naprawy bieżące instalacji elektrycznej
c) naprawy blacharskie i lakiernicze
d) naprawy (wulkanizacje) i wymiana ogumienia;
e) wykonywanie niezbędnych dodatkowych napraw, przeglądów oraz regulacji wszystkich układów pojazdów przywracających pojazd do pełnej sprawności technicznej;
5. Regeneracja i naprawa podzespołów pojazdów obejmuje:
a) obróbkę kompleksową, w wyniku której przywraca się podzespołom lub ich elementom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości użytkowe niezbędne do dalszej pracy.
b) regeneracji podlegać będą podzespoły będące elementami następujących układów ww. pojazdów: układ pneumatyczny, układ zasilania paliwem, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ chłodzenia, układ smarowania silnika, układ hamulcowy, układ zawieszenia, elementy silnika
6. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) na żądanie Zamawiającego –
bezpłatne przetransportowanie niesprawnego pojazdu z miasta Bartoszyce do stacji obsługi Wykonawcy;
- część zamówienia nr 9 - maksymalnie 4-krotnie w roku,
b) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne,
c) wykonywania obsługi technicznej zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego,
d) wykonywania napraw i obsługi sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych i dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu,
e) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu

4.2.6.) Główny kod CPV: 50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów - 20%
3) Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów – 20%
2. W kryterium K1 - „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

3. W kryterium K2 - „Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
• 20 pkt gdy marża będzie wynosiła od 0% do 3%;
• 15 pkt gdy marża będzie wynosiła od 4% do 6%;
• 10 pkt gdy marża będzie wynosiła od 7% do 10%;
• 5 pkt gdy marża będzie wynosiła od 11% do 15%;
• 0 pkt. gdy marża będzie wynosiła od 16 % do 30%.
UWAGA I
Zaoferowanie marży wyższej niż 30% spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ.
UWAGA II
W ofercie należy podać konkretny procent marży, nie przedział procentowy.
W przypadku wpisania przedziału procentowego Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował marżę w wysokości niższej cyfry
na wszystkie części i podzespoły użyte do naprawy pojazdów.
UWAGA III
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda wysokości oferowanej marży, Wykonawca otrzyma 0 pkt i Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował marżę w wysokości niższej cyfry przedziału odpowiadającego dla
0 pkt tj. 16%.
4. W kryterium K3 - „Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
• 20 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił co najmniej 18 miesięcy;
• 10 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 12 - 17 miesięcy;
• 5 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 7 - 11 miesięcy;
• 0 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 6 miesięcy.
UWAGA I
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów krótszego
niż 6 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ.
UWAGA II
W ofercie należy podać konkretny okres udzielonej gwarancji, nie przedział
czasowy. W przypadku wpisania przedziału czasowego Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca zaoferował gwarancję na naprawy pojazdów w wysokości wyższej cyfry.
UWAGA III
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda wysokości oferowanej gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję 6 miesięcy
i Wykonawca otrzyma 0 pkt.
UWAGA IV
W przypadku wpisania terminu gwarancji na naprawy pojazdów dłuższego niż 18 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 18-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji na naprawy pojazdów faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa naprawa samochodów OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I TERENOWYCH nieobjętych gwarancją producenta znajdujących się
w miejscowości MORĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.
1. Lokalizacja warsztatu, który będzie wykonywał usługi będące przedmiotem zamówienia - to miejscowość Morąg bądź w odległości max. 45 km.
od Morąga;
2. Wykaz rodzajów i typów marek pojazdów upoważnionych do korzystania z usługi:
 FIAT DUCATO
 RENAULT D 12P
 FORD TRANSIT
 IVECO 40E13WM
 KIA CEED
 LUBLIN
 MERCEDES 290 GD
 OPEL INSIGNIA
 OPEL VIVARO
 QUAD
 SCAM SM 50
 SKODA OCTAVIA
 TARPAN/HONKER
 UAZ
 VOLKSWAGEN BORA
 VOLKSWAGEN CRAFTER
 VOLKSWAGEN TRANSPORTER
3. Szacunkowa liczba roboczogodzin – 490
4. Kompleksowa naprawa oraz obsługa serwisowa obejmuje:
a) naprawy bieżące elementów mechanicznych;
b) naprawy bieżące instalacji elektrycznej
c) naprawy blacharskie i lakiernicze
d) naprawy (wulkanizacje) i wymiana ogumienia;
e) wykonywanie niezbędnych dodatkowych napraw, przeglądów oraz regulacji wszystkich układów pojazdów przywracających pojazd do pełnej sprawności technicznej;
5. Regeneracja i naprawa podzespołów pojazdów obejmuje:
a) obróbkę kompleksową, w wyniku której przywraca się podzespołom lub ich elementom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości użytkowe niezbędne do dalszej pracy.
b) regeneracji podlegać będą podzespoły będące elementami następujących układów ww. pojazdów: układ pneumatyczny, układ zasilania paliwem, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ chłodzenia, układ smarowania silnika, układ hamulcowy, układ zawieszenia, elementy silnika
6. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) na żądanie Zamawiającego –
bezpłatne przetransportowanie niesprawnego pojazdu z miasta Morąg do stacji obsługi Wykonawcy;
- część zamówienia nr 10 - maksymalnie 4-krotnie w roku,
b) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne,
c) wykonywania obsługi technicznej zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego,
d) wykonywania napraw i obsługi sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych i dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu,
e) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu,

4.2.6.) Główny kod CPV: 50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów - 20%
3) Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów – 20%
2. W kryterium K1 - „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

3. W kryterium K2 - „Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
• 20 pkt gdy marża będzie wynosiła od 0% do 3%;
• 15 pkt gdy marża będzie wynosiła od 4% do 6%;
• 10 pkt gdy marża będzie wynosiła od 7% do 10%;
• 5 pkt gdy marża będzie wynosiła od 11% do 15%;
• 0 pkt. gdy marża będzie wynosiła od 16 % do 30%.
UWAGA I
Zaoferowanie marży wyższej niż 30% spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ.
UWAGA II
W ofercie należy podać konkretny procent marży, nie przedział procentowy.
W przypadku wpisania przedziału procentowego Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował marżę w wysokości niższej cyfry
na wszystkie części i podzespoły użyte do naprawy pojazdów.
UWAGA III
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda wysokości oferowanej marży, Wykonawca otrzyma 0 pkt i Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował marżę w wysokości niższej cyfry przedziału odpowiadającego dla
0 pkt tj. 16%.
4. W kryterium K3 - „Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
• 20 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił co najmniej 18 miesięcy;
• 10 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 12 - 17 miesięcy;
• 5 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 7 - 11 miesięcy;
• 0 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 6 miesięcy.
UWAGA I
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów krótszego
niż 6 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ.
UWAGA II
W ofercie należy podać konkretny okres udzielonej gwarancji, nie przedział
czasowy. W przypadku wpisania przedziału czasowego Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca zaoferował gwarancję na naprawy pojazdów w wysokości wyższej cyfry.
UWAGA III
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda wysokości oferowanej gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję 6 miesięcy
i Wykonawca otrzyma 0 pkt.
UWAGA IV
W przypadku wpisania terminu gwarancji na naprawy pojazdów dłuższego niż 18 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 18-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji na naprawy pojazdów faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa naprawa samochodów CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I PRZYCZEP nieobjętych gwarancją producenta znajdujących się
w miejscowości MORĄG oraz regeneracje i naprawy podzespołów tych pojazdów.
1. Lokalizacja warsztatu, który będzie wykonywał usługi będące przedmiotem zamówienia - to miejscowość Morąg bądź w odległości max. 45 km.
od Morąga;
2. Wykaz rodzajów i typów marek pojazdów upoważnionych do korzystania z usługi:
 AUTOBUS AUTOSAN H10.10
 CIĄGNIK URSUS
 IVECO EUROCARGO
 IVECO TRAKKER
 JELCZ
 PRZYCZEPA 1-osiowa
 PRZYCZEPA 2-osiowa
 STAR ( wszystkie typy )
 ZIŁ
3. Szacunkowa liczba roboczogodzin – 335
4. Kompleksowa naprawa oraz obsługa serwisowa obejmuje:
a) naprawy bieżące elementów mechanicznych;
b) naprawy bieżące instalacji elektrycznej
c) naprawy blacharskie i lakiernicze
d) naprawy (wulkanizacje) i wymiana ogumienia;
e) wykonywanie niezbędnych dodatkowych napraw, przeglądów oraz regulacji wszystkich układów pojazdów przywracających pojazd do pełnej sprawności technicznej;
5. Regeneracja i naprawa podzespołów pojazdów obejmuje:
a) obróbkę kompleksową, w wyniku której przywraca się podzespołom lub ich elementom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości użytkowe niezbędne do dalszej pracy.
b) regeneracji podlegać będą podzespoły będące elementami następujących układów ww. pojazdów: układ pneumatyczny, układ zasilania paliwem, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ chłodzenia, układ smarowania silnika, układ hamulcowy, układ zawieszenia, elementy silnika.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) na żądanie Zamawiającego –
bezpłatne przetransportowanie niesprawnego pojazdu z miasta Morąg do stacji obsługi Wykonawcy;
- część zamówienia nr 11 - maksymalnie 4-krotnie w roku,
b) udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i minimum 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane części zamienne,
c) wykonywania obsługi technicznej zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla każdej marki i typu pojazdu (zgodnie z książkami przeglądów pojazdów) na podstawie zlecenia Zamawiającego,
d) wykonywania napraw i obsługi sprzętem, narzędziami, przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych i dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu,
e) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania i kosztu napraw uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów - 20%
3) Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów – 20%
2. W kryterium K1 - „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

3. W kryterium K2 - „Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
• 20 pkt gdy marża będzie wynosiła od 0% do 3%;
• 15 pkt gdy marża będzie wynosiła od 4% do 6%;
• 10 pkt gdy marża będzie wynosiła od 7% do 10%;
• 5 pkt gdy marża będzie wynosiła od 11% do 15%;
• 0 pkt. gdy marża będzie wynosiła od 16 % do 30%.
UWAGA I
Zaoferowanie marży wyższej niż 30% spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ.
UWAGA II
W ofercie należy podać konkretny procent marży, nie przedział procentowy.
W przypadku wpisania przedziału procentowego Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował marżę w wysokości niższej cyfry
na wszystkie części i podzespoły użyte do naprawy pojazdów.
UWAGA III
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda wysokości oferowanej marży, Wykonawca otrzyma 0 pkt i Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował marżę w wysokości niższej cyfry przedziału odpowiadającego dla
0 pkt tj. 16%.
4. W kryterium K3 - „Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
• 20 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił co najmniej 18 miesięcy;
• 10 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 12 - 17 miesięcy;
• 5 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 7 - 11 miesięcy;
• 0 pkt gdy okres udzielonej gwarancji będzie wynosił 6 miesięcy.
UWAGA I
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów krótszego
niż 6 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ.
UWAGA II
W ofercie należy podać konkretny okres udzielonej gwarancji, nie przedział
czasowy. W przypadku wpisania przedziału czasowego Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca zaoferował gwarancję na naprawy pojazdów w wysokości wyższej cyfry.
UWAGA III
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda wysokości oferowanej gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję 6 miesięcy
i Wykonawca otrzyma 0 pkt.
UWAGA IV
W przypadku wpisania terminu gwarancji na naprawy pojazdów dłuższego niż 18 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 18-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji na naprawy pojazdów faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Marża na części i podzespoły w tym materiały eksploatacyjne użyte do naprawy pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na naprawy pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4), 5)
i 7) ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.
c) zdolności ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.
d) zdolności technicznej lub zawodowej tj., jeżeli Wykonawca:
I. (dla części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11)
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał,
a przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje w sposób należyty:
a) dla części zamówienia nr 1 – co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej naprawie samochodów osobowych lub dostawczych lub terenowych, każda o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 brutto PLN;
b) dla części zamówienia nr 2 – co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej naprawie samochodów ciężarowych lub autobusów lub przyczep, każda o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 brutto PLN;
c) dla części zamówienia nr 3 – co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej naprawie samochodów osobowych lub dostawczych lub terenowych, każda o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 brutto PLN;
d) dla części zamówienia nr 4 – co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej naprawie samochodów osobowych lub dostawczych lub terenowych, każda o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 brutto PLN;
e) dla części zamówienia nr 5 – co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej naprawie samochodów ciężarowych lub autobusów lub przyczep, każda o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 brutto PLN;
f) dla części zamówienia nr 6 – co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej naprawie samochodów osobowych lub dostawczych lub terenowych, każda o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 brutto PLN;
g) dla części zamówienia nr 7 – co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej naprawie samochodów osobowych lub dostawczych lub terenowych, każda o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 brutto PLN.
h) dla części zamówienia nr 8 – co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej naprawie samochodów ciężarowych lub autobusów lub przyczep, każda o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 brutto PLN;
i) dla części zamówienia nr 10 – co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej naprawie samochodów osobowych lub dostawczych lub terenowych, każda o wartości nie mniejszej niż 15 000, 00 brutto PLN.
j) dla części zamówienia nr 11 – co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej naprawie samochodów ciężarowych lub autobusów lub przyczep, każda o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 brutto PLN.

UWAGA:
 w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi wykazać wartość usług nie mniejszą niż łączna wartość wymagana na potwierdzenie dla tych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę;
 przez jedną usługę Zamawiający rozumie zamówienie wykonywane lub wykonane na podstawie jednej umowy;
 w przypadków świadczeń okresowych lub ciągłych do oceny będzie brana jedynie wartość tej części usługi, która została wykonana
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
i została potwierdzona dokumentem o jej należytym wykonaniu.
Dla części zamówienia nr 9 brak wymagań w ww. zakresie.

II. Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do należytego wykonania zamówienia tj., jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje minimum dwoma kanałami warsztatowymi lub jednym kanałem i jednym podnośnikiem do naprawy pojazdów osobowych, dostawczych i terenowych - dotyczy części zamówienia nr 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10;
b) dysponuje minimum jednym kanałem warsztatowym do naprawy pojazdów ciężarowych, autobusów i przyczep - dotyczy części zamówienia nr 2, 5, 8, 11.
UWAGA:
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi wykazać się sumą poszczególnych urządzeń wymaganych dla wszystkich części zamówienia, na które składa ofertę.

III. Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do należytego wykonania zamówienia tj. jeżeli Wykonawca wykaże, że:
dysponuje minimum jednym komputerem diagnostycznym do przeprowadzenia diagnostyki danego typu pojazdu - dotyczy części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
UWAGA:
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi wykazać się sumą urządzeń wymaganych dla wszystkich części zamówienia, na które składa ofertę.

IV. Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do należytego wykonania zamówienia tj. jeżeli Wykonawca wykaże, że:
dysponuje minimum jednym urządzeniem do wymiany i wulkanizacji ogumienia dla danego rodzaju pojazdów osobowych, dostawczych, terenowych lub ciężarowych, autobusów, przyczep (kompatybilnym do danego rodzaju pojazdu odpowiednio do części zamówienia złożonej oferty) - dotyczy części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
UWAGA: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi wykazać się sumą urządzeń wymaganych dla wszystkich części zamówienia, na które składa ofertę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie, jeśli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych;

a) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 1).
2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony odpowiednio jak w terminie wskazanym w pkt 2).
4) do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych
w art. 118 ustawy oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przepisy pkt 3) oraz 4) stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania , aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: I. Wykaz usług wykonywanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - tj. wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na kompleksowej naprawie samochodów osobowych lub dostawczych lub terenowych :
a) dla części zamówienia nr 1 – nie mniejszej niż 100 000,00 brutto PLN;
b) dla części zamówienia nr 2 – nie mniejszej niż 100 000,00 brutto PLN;
c) dla części zamówienia nr 3 – nie mniejszej niż 15 000,00 brutto PLN;
d) dla części zamówienia nr 4 – nie mniejszej niż 25 000,00 brutto PLN;
e) dla części zamówienia nr 5 – nie mniejszej niż 30 000,00 brutto PLN;
f) dla części zamówienia nr 6 – nie mniejszej niż 15 000,00 brutto PLN;
g) dla części zamówienia nr 7 – nie mniejszej niż 20 000, 00 brutto PLN.
h) dla części zamówienia nr 8 –nie mniejszej niż 20 000,00 brutto PLN;
i) dla części zamówienia nr 10 – nie mniejszej niż 15 000, 00 brutto PLN.
j) dla części zamówienia nr 11 – nie mniejszej niż 10 000,00 brutto PLN.
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
UWAGA:informacje dot. szczegółów z uwagi znajduj a się w pkt.5.4. ogłoszenia
WZÓR WYKAZU USŁUG STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ.
II. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy, w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Złożony wykaz powinien potwierdzać:
a) dysponuje minimum dwoma kanałami warsztatowymi lub jednym kanałem i jednym podnośnikiem do naprawy pojazdów osobowych, dostawczych i terenowych - dotyczy części zamówienia nr 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10;
b) dysponuje minimum jednym kanałem warsztatowym do naprawy pojazdów ciężarowych, autobusów i przyczep - dotyczy części zamówienia nr 2, 5, 8, 11.
UWAGA:informacje dot. szczegółów z uwagi znajduj a się w pkt.5.4. ogłoszenia
WZÓR WYKAZU NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU, URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ.
III. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy, w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Złożony wykaz powinien potwierdzać:
a) dysponuje minimum jednym komputerem diagnostycznym do przeprowadzenia diagnostyki danego typu pojazdu - dotyczy części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
UWAGA:informacje dot. szczegółów z uwagi znajduj a się w pkt.5.4. ogłoszenia
WZÓR WYKAZU NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU, URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ.
IV. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy, w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Złożony wykaz powinien potwierdzać:
dysponuje minimum jednym urządzeniem do wymiany i wulkanizacji ogumienia dla danego rodzaju pojazdów osobowych, dostawczych, terenowych lub ciężarowych, autobusów, przyczep (kompatybilnym do danego rodzaju pojazdu odpowiednio do części zamówienia złożonej oferty)- dotyczy części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
UWAGA:informacje dot. szczegółów z uwagi znajduj a się w pkt.5.4. ogłoszenia
WZÓR WYKAZU NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU, URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - wzór - ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
WZÓR ZOBOWIĄZANIA STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
a) dla części zamówienia nr 1 – 2 300,00 PLN;
b) dla części zamówienia nr 2 – 2 300,00 PLN;
d) dla części zamówienia nr 4 – 670,00 PLN;
e) dla części zamówienia nr 5 – 760,00 PLN;
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie stanowiące zał. nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - wzór - ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ.
3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do
oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane elektronicznym podpisem, kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych.
4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany sposobu spełniania świadczenia w sytuacji, gdy nastąpi zmiana przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;
2) zmiany miejsca wykonywania usługi określonego w § 4, w przypadku przeniesienia stacji obsługi zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy do innej lokalizacji, z zastrzeżeniem wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dotyczących miejsca wykonywania naprawy;
3) wystąpi konieczność zmiany umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp;
4) zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT;
5) zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy z zastrzeżeniem postanowień § 17 projektowanych postanowień umowy:
a) zmiana lub wprowadzenie albo rezygnacja z podwykonawcy, który nie występuje jednocześnie, jako inny podmiot na zasadach określonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp;
b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
c) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-19 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/21wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-19 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Część 8 : Tak

Część 9 : Tak

Część 10 : Tak

Część 11 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - od dnia podpisania umowy ( nie wcześniej niż od dnia 02.01.2023 r.) do dnia 30.11.2023 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy określoną odpowiednio dla części zamówienia, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie kompleksowej usługi transportu osobowego - Elbląg
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania31-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie kompleksowej usługi transportu osobowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI