Dostawa, montaż i instalacja urządzeń systemu zasilania awaryjnego wraz z akceso

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa, montaż i instalacja urządzeń systemu zasilania awaryjnego wraz z akcesoriami
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2022-11-02
 • ZamawiającyInstytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-24
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00407197
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa, montaż i instalacja urządzeń systemu zasilania awaryjnego wraz z akcesoriami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271590804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Kossutha 6

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-844

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 2546031

1.5.8.) Numer faksu: 32 2541717

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.brol@ietu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ietu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, montaż i instalacja urządzeń systemu zasilania awaryjnego wraz z akcesoriami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b27fc9ad-5388-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00407197

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003346/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa, montaż i instalacja urządzeń systemu zasilania awaryjnego wraz z akcesoriami

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b27fc9ad-5388-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie na platformie dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego.
Oferta oraz oświadczenie własne muszą być złożone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Zasady złożenia oferty opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawców, która jest dostępna na platformie zakupowej, na stronie głównej "Centrum pomocy"/ ”Instrukcja interaktywne”/ „Oferty, wnioski i prace konkursowe”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający zaleca, aby Wykonawca, przed przystąpieniem do składania oferty na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, zapoznał się z Instrukcją korzystania z platformy, która dostępna jest na platformie zakupowej. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Rejestracja Wykonawcy jest bezpłatna. Instrukcja dotycząca założenia konta na platformie zakupowej dostępna jest w menu znajdującym się na stronie głównej "Centrum pomocy"/ ”Instrukcje interaktywne”/ „Zakładanie konta użytkownika”.
Uwaga! Warunkiem założenia konta Użytkownika jest poświadczenie danych rejestracyjnych podmiotu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
Minimalne wymagania dotyczące platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl:
1. Komputer PC lub MAC:
- parametry minimalne: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD
- zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych:
- MS Windows 7 lub nowszy
- OSX/Mac OS 10.10,
- Ubuntu 14.04
2. Zainstalowana przeglądarka internetowa wspierana przez producenta: Firefox 59.0 lub nowszy, Google Chrome 66.0 lub nowszy, MS Edge 14.0 i nowszy lub Safari 11.1 i nowszy;
3. Możliwa jest również obsługa platformy zakupowej z poziomu tabletu lub telefonu:
- Parametry minimalne: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3
- Przeglądarka Chrome 61 lub nowa
4. Stałe podłączenie do Internetu z gwarantowaną minimalną przepustowością nie mniejszą niż 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
5. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
6. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.
7. Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę plików z formatem .pdf;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice; tel.; 32 254 60 31, faks 32 254 17 17, ietu@ietu.pl;
- Dyrektor IETU wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iodo@ietu.pl lub listownie na adres siedziby Administratora;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 17 oraz art. 74 ustawy Pzp;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/26/TP-1/FA/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 400000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż instalacja i uruchomienie urządzeń systemu zasilania awaryjnego 230/400VAC 72kVA z baterią akumulatorów z akcesoriami (dalej „Urządzenia”).
System zasilania awaryjnego ma się składać z elementów wyszczególnionych w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1 do SWZ.
System zasilania awaryjnego ma być zintegrowany z istniejącą rozdzielnicą szynową 0,4 kV o prądzie znamionowym szyn 1000A znajdującą się w pomieszczeniu 03 w siedzibie Zamawiającego (dokumentacja rozdzielnicy do wglądu u Zamawiającego).
Miejscem montażu i instalacji urządzeń systemu zasilania awaryjnego z akcesoriami jest pomieszczenie 08 w siedzibie Zamawiającego, które należy do tego zadania przystosować. Schemat pomieszczenia przedstawiony jest w załączniku Nr 8 do SWZ.
Zakres robót przystosowawczych stanowi integralną część zamówienia i polegać będzie na:
1. rozebraniu ścianki działowej gr. 10 cm.,
2. wykonaniu okładziny w płyty p.poż 12,5 mm na ścianie o wymiarach 5,70m x 2,62m,
3. częściowej wymianie tynków ścian,
4. wykonaniu gładzi gipsowej ścian i sufitów,
5. robotach malarskich farbami lateksowymi,
6. wymianie drzwi i okien na nowe o ognioodporności EI 30,
7. wykonaniu klimatyzacji w oparciu o dwa klimatyzatory typu split o mocy 5 kW każdy,
8. wykonaniu posadzki technicznej z płytek gressowych,
9. wywozie i utylizacji odpadów.
Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi Urządzeń.
Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego a jego zakres obejmować obsługę i eksploatacje przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga aby:
1. wraz z ofertą Wykonawca dostarczył dokumentację techniczną producenta, specyfikację techniczną producenta lub instrukcję obsługi producenta, w postaci papierowej, plików pdf lub linków do dokumentów na stronach producenta potwierdzającą spełnianie wymagań przedstawionych w Specyfikacji technicznej. Dostarczone dokumenty muszą być opracowane w języku polskim lub angielskim.
2. instalacja Urządzeń, pełna konfiguracja oraz szkolenia były przeprowadzone w normalnych godzinach pracy Zamawiającego tj. między godz. 8:00 a 16:00 pod nadzorem personelu Zamawiającego;
3. wszystkie Urządzenia były ze sobą w pełni kompatybilne;
4. poszczególne Urządzenia były rozmieszczone zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
Zamawiający wymaga, aby została zapewniona możliwość rozbudowy Urządzeń oraz dostępność części zamiennych dla wyżej ww. Urządzeń przez okres co najmniej 3 lat od momentu odbioru przedmiotu zamówienia.
Dodatkowe wymagania:
1. dostarczane produkty winny pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 3 do SWZ, będącym integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31430000-9 - Akumulatory elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

51100000-3 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert złożonych w postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych i nieodrzuconych ofert) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
O wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie poszczególnych części decydować będzie łączna liczba punktów uzyskana w trakcie oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 55

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Sprawność inwertera przy pracy z sieci i z baterii

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Żywotność baterii akumulatorów

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:
1. posiadają zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2. posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł;
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 zł, gwarantującą wykonanie zamówienia,
4. posiadają zdolności techniczne i zawodowe.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto;
Przez realizację odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie dostawę i montaż urządzeń systemów zasilania gwarantowanego 230V AC wraz podłączeniem baterii akumulatorów, remont rozdzielni 0,4kV o prądzie znamionowym szyn minimum 160A.
- dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyła w realizacji zamówienia w charakterze kierownika robót instalacyjnych o poniżej wskazanych uprawnieniach:
a) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
b) osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby inżynierów budownictwa;
- dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyła w realizacji zamówienia w charakterze kierownika robót projektowych o poniżej wskazanych uprawnieniach:
a) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
b) osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby inżynierów budownictwa;
- dysponuje co najmniej dwiema osobami o poniżej wskazanych uprawnieniach, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia w charakterze montera instalacji elektrycznych, posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa w szczególności ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, pozwalające na realizacje prac zgodnie z
a) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci tj.:
- posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne typu „E” Gr. 1 minimum pkt. 2, 3 i 10 w zakresie pkt. 2) w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym,
- posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne typu „D” Gr. 1 minimum pkt. 2, 3 i 10 w zakresie pkt. 2) w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym,
albo
b) rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 1392), tj.
- posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne typu „E” Gr. 1 minimum pkt. 2, 3, 4, 12 i 13 w zakresie pkt. 2) w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;
- posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne typu „D” Gr. 1 minimum pkt. 2, 3, 4, 12 i 13 w zakresie pkt. 2) w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.
Uwaga: Dopuszcza się posiadanie ww. uprawnień łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 274 ustawy Pzp, składa następujące dokumenty:
1. oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.
2. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp oraz
- art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,
sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu ostatecznego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na pisemne wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 274 ustawy Pzp, składa:
1. opłaconą polisę (wraz z dowodami opłacenia składek) lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których były one wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ.
Dowodami, o których mowa w pkt. 18.2.3 są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, o którym mowa w pkt. 18.2.3, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, w wykazie należy wskazać dostawy, w przeprowadzeniu których Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
4. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia w charakterze kierownika robót instalacyjnych, projektanta oraz montera instalacji elektrycznych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ, Wykonawcy dostarczą stosowne dokumenty tj. dokumentację techniczną producenta, specyfikację techniczną producenta lub instrukcję obsługi producenta, lub inne równoważne dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie parametry jakościowe i cechy użytkowe wymagane w SWZ. Dokumenty te powinny być przedłożone w języku polskim lub angielskim i określać m.in. nazwę producenta, nr katalogowy, parametry produktu, itp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080).
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
ING Bank Śląski S.A. O/Chorzów
43 1050 1243 1000 0010 0067 2137
z dopiskiem „Wadium w postępowaniu na dostawę urządzeń systemu zasilania gwarantowanego – ZP/26/TP-1/FA/2022.”
UWAGA: Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w postaci elektronicznej jako oryginał gwarancji lub poręczenia, co oznacza, że wymagana jest forma elektroniczna dokumentu.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
2. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych;
7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona .
2Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 98 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) – Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika, zwanego „Liderem”, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem do oferty pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Pełnomocnictwo składane jest w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego (skan), której zgodność z oryginałem poświadcza mocodawca podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub notariusz podpisem kwalifikowanym.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum/spółkę cywilną, Wykonawcy tworzący konsorcjum/spółkę cywilną zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum/spółki cywilnej.
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 18.1 oraz 19.1, składa każdy z Wykonawców osobno. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują świadczenia, do realizacji którego te zdolności są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jakie dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt. 19.2 składa każdy z Wykonawców osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
Zmiana umowy może również nastąpić w następujących okolicznościach:
1. zmiany przepisów prawa określających wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w zakresie wynagrodzenia brutto oraz stawki podatku od towarów i usług,
2. w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych niezależnych od stron, zmiana terminu dostawy. Pod pojęciem zdarzeń losowych strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie np. klęska żywiołowa, strajk lub inne. Terminy określone w § 2 ust. 3 umowy mogą ulec przedłużeniu o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację umowy;
3. w przypadku wycofania z produkcji produktu wskazanego w ofercie lub zastąpienia go produktem ulepszonym - zmiany producenta, numeru katalogowego produktu lub jego nazwy, przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych opisanych w SWZ, nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie, za takie samo wynagrodzenie jak określono w umowie.;
4. wystąpi konieczność zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego, o których mowa w § 4 umowy..

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową dostępną pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-02 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukujemy przewoźników z plandekami na stałe kierunki na kraj - Gliwice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania04-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukujemy przewoźników z plandekami na stałe kierunki na kraj. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI