Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-12-04
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Data publikacji ogłoszenia2020-11-26
 • Numer ogłoszenia615890-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 615890-N-2020 z dnia 2020-11-26 r.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie: Dostawa materiałów eksploatacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 32444100000000, ul. ul. gen. J. Kustronia  4 , 35-303  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 71 52 372, e-mail gospodarczy@rzeszow.sr.gov.pl, faks 17 71 52 493.
Adres strony internetowej (URL): www.rzeszow.sr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Sąd
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.rzeszow.sr.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
za pośrednictwem kuriera lub osobiście Sąd Rejonowy w Rzeszowie ul. Kustronia 4 35-303 Rzeszów
Adres:
Sąd Rejonowy w Rzeszowie ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Numer referencyjny: G-252-36/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych tonerów, pojemników z tuszem oraz bębnów światłoczułych. 1. Dostarczone materiały eksploatacyjne wyszczególnione w tabeli załącznik nr 1 do umowy, muszą być oryginalne tj. wyprodukowane przez producenta urządzenia lub równoważne orginalnym. Przez pojęcie równoważne Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem urządzeniem, do którego jest przeznaczony. Równoważne materiały eksploatacyjne nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta urządzeń drukujących, wszystkie produkty równoważne po zainstalowaniu w urządzeniu powinny zapewnić uzyskanie poprawnych informacji drukowanych na stronie stanu materiału eksploatacyjnego lub kasecie drukującej, tj. liczbie wydrukowanych stron na zainstalowanym tonerze oraz poziomie zużycia tonera – o ile umożliwia to funkcjonalność urządzenia. W przypadku zaoferowania tonerów równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że oferowane przez niego tonery spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 2. Materiały eksploatacyjne muszą być wysokiej jakości, fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz poprzedniego używania. Za fabrycznie nowy Zamawiający nie uznaje tonera, który został jedynie wyczyszczony i napełniony tzw. regenerowany. 3. Materiał eksploatacyjne do urządzeń firmy HP muszą posiadać na opakowaniu unikalny nr produktu (nr seryjny) nadany przez producenta pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację. 4. Materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniu unikalny kod kreskowy umożliwiający identyfikację producenta w międzynarodowej organizacji GS1 po numerze GNIN (Globalny Numer Jednostki Handlowej)5 Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, oznacza to że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazanie na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces należy odczytywać z wyrazami ,, lub równoważne’’.6. W sytuacji gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami ,, lub równoważne’’. 7. Wykonawca gwarantuje że jakość wydruku polegająca na równomiernym zaczernieniu/barwieniu drukowanego tekstu czy grafiki, jednakowe nasycenie barw na całym wydruku, brak szarych kolorowych smug na nośnikach w miejscach nieprzeznaczonych do zadrukowania (100% bieli w miejscach niezadrukowanych). Zamawiający wymaga szczególnie dobrej jakości wydruku kodów OMR ze względu na posługiwanie się nimi w nadawaniu korespondencji wychodzącej z Sądu. Wydrukowany kod musi być czytelny i nie posiadać żadnych smug lub zanieczyszczeń powodujących nieczytelny kod. 8. Wykonawca musi zagwarantować poprawną jakość drukowania do wyczerpania środka barwiącego w okresie przydatności do użycia. 9. Zamawiający wymaga 12 miesięcznego okresu gwarancyjnego od dnia dostawy.10. Stosowanie materiałów równoważnych nie może powodować naruszania warunków gwarancji urządzeń. 11. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń drukujących spowodowane użyciem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych.12. W przypadku uszkodzenia urządzenia drukującego poprzez zastosowanie materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę, potwierdzenie tego uszkodzenia przez serwisanta wykonującego serwis sprzętu drukującego po gwarancji lub poprzez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta urządzeń, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia tych uszkodzeń w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia na swój koszt, w terminie do 7 dni kalendarzowych liczonych od daty zgłoszenia pocztą elektroniczną przez Zamawiającego oraz zwrotu kosztów wydania opinii ekspertyzy. 13. W przypadku, gdy czas naprawy urządzenia o którym mowa w pkt 12 przekroczy 2 dni pracujące dla Zamawiającego liczonych od dnia zgłoszenia, Wykonawca na swój koszt w terminie 2 dni pracujących dla Zamawiającego liczonych od dnia zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego dostarczy na czas naprawy sprawne urządzenie zastępcze o takich samych lub wyższych parametrach i funkcjonalności wraz z materiałami eksploatacyjnymi przeznaczonymi do dostarczonego urządzenia zastępczego w ilości wystarczającej na czas naprawy urządzenia. 14. W przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia, braku możliwości naprawienia urządzenia drukującego z przyczyn opisanych w pkt 12 Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie 5 dni pracujących dla Zamawiającego liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego pocztą elektroniczną, fabrycznie nowego urządzenia o takich samych lub wyższych parametrach i funkcjonalności. 15. W przypadku dostarczenia materiałów eksploatacyjnych, których użycie spowoduje konieczność konserwacji urządzenia (czyszczenie wnętrza urządzenia drukującego spowodowane wysypywaniem się tonera, wymianę elementów eksploatacyjnych, tj. rolek, wałków fuserów itp.) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania konserwacji urządzenia na swój koszt w całym okresie używania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych. Powyższa konserwacja musi być wykonana w czasie nie dłuższym niż 12 godzin liczonych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności przeprowadzenia konserwacji urządzenia. Zgłoszenia dokonywane będą drogą elektroniczną w godzinach od 7:30 do 15:30. Czas liczony będzie od godziny wysłania wiadomości elektronicznej przez Zamawiającego. 16. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać materiały eksploatacyjne spełniające wymagania Zamawiającego. Ponadto muszą być one zgodne z tymi które Wykonawca zaoferował w ofercie. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniu zewnętrznym informację o producencie, nazwę symbol materiału eksploatacyjnego, opis zawartości wskazanie urządzenia/urządzeń do jakiego/jakich dany materiał eksploatacyjny jest przeznaczony. 17. Zamawiający informuje, że umowa będzie realizowana w formie zamówień częściowych stosownie do potrzeb Zamawiającego, do dwóch dostaw w miesiącu, zgodnie z przesłanym zamówieniem drogą elektroniczną do Wykonawcy. Dostawy należy realizować do 5 dni od momentu złożenia/przesłania drogą elektroniczną zamówienia przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać materiały eksploatacyjne do miejsca/pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego znajdującego się w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4.18. Pod pojęciem równoważnych materiałów eksploatacyjnych Zamawiający rozumie materiały eksploatacyjne fabrycznie nowe, kompatybilne z urządzeniem, do którego są zamawiane, o parametrach takich samych lub lepszych(pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia . Oferowane materiały równoważne nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości urządzeń oraz zaniżać jakości wydruku oferowanych w warunkach technicznych producenta urządzenia(pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu, informowanie o ilości wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera, tuszu głowicy itp.) Oferowane materiały eksploatacyjne mają być sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne i gotowe do użycia. Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych niż opisane przez Zamawiającego oraz:a) nieregenerowany , pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodny z normą: ISO 9001:2000 lub równoważną tj. dokumentem potwierdzającym odpowiednie stosowanie równoważnych środków zapewnienia jakości, w zakresie co najmniej takim jak wymieniona norma ISOISO 14001 lub równoważną tj. dokumentem potwierdzającym odpowiednie stosowanie równoważnych środków zarządzania środowiskiem jak wymieniona norma ISOb) opakowany hermetyczne nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz używania, c) którego wydajność, zgodnie z normami:-ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych,- ISO/IEC 24711 dla wkładów drukujących,-ISO/IEC 24712 dla nabojów kolorowych do drukarek atramentowych,Lub równoznacznymi jest co najmniej taka, jak podana przez Zamawiającego w formularzu oferty tj. określana dla produktu oryginalnego, który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką jak produkt oryginalny w szczególności dotyczy krycia i odwzorowania koloru, który nie ogranicza pełnej współpracy z oprogramowaniem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem informujący o liczbie wydrukowanych stron, który nie narusza w żadnym stopniu praw patentowych ani innych praw własności intelektualnej, w którym zastosowano toner/tusz dopasowany do pracy zdanym urządzeniem. 19. Składając ofertę równoważną, Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym symbol oraz producenta produktu równoważnego. Wykonawca oferujący w przedmiotowym postępowaniu materiały eksploatacyjne równoważne oryginalnym (równoważne do wyprodukowanych przez producenta urządzenia)zobowiązany jest na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy PZP udowodnić, wykazać że oferowane przez niego materiały eksploatacyjne spełniają wymogi równoważności. Z wykazania równoważności w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać że oferowany materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, niż produkty oryginalne, czyli że:a) pojemność/wydajność ilość uzyskanych kopii jest nie mniejsza niż dla produktów oryginalnych zgodnie z normami ISO/IEC 19752, ISO IEC 24711, ISO IEC 24712 lub równoważnymi.b) że proces produkcji zaproponowanego produktu przebiega zgodnie z normami ISO 9001:2000 i ISO 14001 lub równoważnymi.c) posiada znak firmowy producenta oraz etykiety jednoznacznie identyfikujące dany produkt.d) Opakowanie posiada informację o modelach urządzeń do których dany produkt jest przeznaczony. e) Jest produktem bezpiecznym stosownie do wymogów Dyrektywy Uni Europejskiej 91/155/EEC wraz z poprawkami 2001/58/EC.20. Szczegółowe informacje/wymagania dotyczące zamawianych materiałów eksploatacyjnych znajdują się w załączniku nr 1 do umowy. 21. Zamawiający informuje, że zrealizuje zamówienia na materiały eksploatacyjne przynajmniej w 80 % wartości podpisanej umowy. Toner do drukarki HP LJ 3030 o wydajności minimum 2000 str. wydruku 16 szt., Toner do drukarki HP LJ 4250 o wydajności minimum 20000 str. wydruku 36szt., Toner do drukarki HP LJ 1320 o wydajności minimum 6000 str. wydruku 24szt., Toner do drukarki HP LJ 2015 o wydajności minimum 7000 str. wydruku 140szt.,Toner do drukarki HP LJ P2055dn o wydajności minimum 5000 str. wydruku 10 szt., Toner do drukarki HP LJ Pro M 1536 o wydajności minimum 2100 str. wydruku 10szt., Toner do drukarki HP LJ Pro 400 M401 dne o wydajności minimum 6900 str. wydruku 140 szt., Toner do drukarki HP LJ Pro MFP M521dn o wydajności minimum 12500 str. wydruku 8 szt., Toner do drukarki Lexmark T 642 o wydajności minimum 21 000 str. wydruku 6 szt., Toner do drukarki Lexmark T650DN o wydajności minimum 25 000 str. wydruku 60 szt., Toner do drukarki Lexmark E460 dw o wydajności minimum 15000 str. wydruku 14 szt., Toner do drukarki Lexmark MS 410 dn o wydajności minimum 10000 str. wydruku 140 szt., Toner do drukarki Lexmark MS 417 dn o wydajności minimum 8500 str. wydruku 40 szt., Toner do drukarki Lexmark MS312dn o wydajności minimum 5000 str. wydruku 14 szt., Toner do drukarki Lexmark MX310dn o wydajności minimum 10000 str. wydruku 14 szt., Toner do drukarki Lexmark B2865dw o wydajności minimum 15000 str. wydruku 60 szt., Toner do drukarki Lexmark MX421 ade o wydajności minimum 10000 str. wydruku 6 szt., Toner do drukarki Lexmark MS621dn o wydajności minimum 15000 str. wydruku 90 szt., Toner do drukarki Lexmark MX622 ade o wydajności minimum 15000 str. wydruku 10 szt., Toner do drukarki OKI B6300 o wydajności minimum 17000 str. wydruku 8szt., Toner do drukarki OKI B6500 dn o wydajności minimum 22000 str. wydruku 60 szt., Toner do drukarki OKI B432 o wydajności minimum 12000 str. wydruku 120 szt., Toner do drukarki Canon i-sensys LBP 6680X o wydajności minimum 6400 str. wydruku 24 szt., Toner do drukarki Brother MFC-L6800 DW o wydajności minimum 12000 stron wydruku 16szt., Toner do drukarki Brother MFC-L6900 DW o wydajności minimum 8000 stron wydruku 8szt., Tusz czarny do drukarki atramentowej Canon iX 6550 - o pojemności min. 19ml. 100szt., Tusz czarny do drukarki atramentowej Canon iX 6550 - o pojemności min. 9ml. 100szt., Tusz Magneta do drukarki atramentowej Canon iX 6550 o pojemności min. 9ml. 50szt., Tusz Yellow do drukarki atramentowej Canon iX 6550 - o pojemności min. 9ml. 50szt., Tusz Cyan do drukarki atramentowej Canon iX 6550 - o pojemności min. 9 ml. 50szt., Tusz czarny do drukarki atramentowej Canon iX 6850 - o pojemności min. 15ml 2 szt., Tusz czarny do drukarki atramentowej Canon iX 6850 - o pojemności min. 7ml 2szt., Tusz Magneta do drukarki atramentowej Canon iX 6850 - o pojemności min. 7ml. 2szt., Tusz Yellow do drukarki atramentowej Canon iX 6850 - o pojemności min.7ml. 2szt., Tusz Cyan do drukarki atramentowej Canon iX 6850 - o pojemności 7ml. 2szt.,Tusz do drukarki HP 7110 933XL Cyan 6szt., Tusz do drukarki HP 7110 933XL Magenta 6 szt., Tusz do drukarki HP 7110 933XL Yellow 6szt., Tusz do drukarki HP 7110 932XL Czarny 6szt., Tusz do drukarki EPSON WF8010 DW Black Min. 5000 stron wydruku 16 szt., Tusz do drukarki EPSON WF8010 DW Yellow min. 4000 stron wydruku 16szt., Tusz do drukarki EPSON WF8010 DW Magenta min. 4000 stron wydruku 16szt., Tusz do drukarki EPSON WF8010 DW Cyan min. 4000 stron wydruku 16szt., Tusz do drukarki EPSON WF8190 DW Black Min. 5800 stron wydruku 6szt., Tusz do drukarki EPSON WF8190 DW Yellow min. 4600 stron wydruku 6szt., Tusz do drukarki EPSON WF8190 DW Magenta min. 4600 stron wydruku 6szt., Tusz do drukarki EPSON WF8190 DW Cyan min. 4600 stron wydruku 6szt., Toner do drukarki Lexmark CS 727de black 1szt., Toner do drukarki Lexmark CS 727de Yellow 1szt., Toner do drukarki Lexmark CS 727de Magenta 1szt., Toner do drukarki Lexmark CS 727de Cyan 1szt., Toner do drukarki Kyocera Ecosys P3060dn minimum 25500 stron 40szt., Bęben do drukarki Kyocera Ecosys P3060dn minimum 500 000 stron 30szt., Bęben do drukarki OKI B432 o wydajności minimum 25000 str. wydruku 60szt., Bęben czarny do drukarki Lexmark E 460dw o wydajności 30 000 stron wydruku 6szt., Bęben do drukarki Lexmark MS 410 dn o wydajności 60 000 str. 60szt., Bęben do drukarki Lexmark MX421 ade o wydajności minimum 60000 str. wydruku 4szt., Bęben do drukarki Lexmark B2865 dw o wydajności 150 000 str. 10szt., Bęben do drukarki Lexmark MS621dn o wydajności minimum 60000 str. wydruku 60szt., Bęben do drukarki Lexmark MX622 ade o wydajności minimum 60000 str. wydruku 4 szt., Bęben do drukarki Brother MFC-L6800 DW o wydajności minimum 50 000 stron wydruku 8szt., Bęben do drukarki Brother MFC-L6900 DW o wydajności minimum 50 000 stron wydruku 4szt., Toner do kserokopiarki RICOH REX ROTARY DSm 618d – 260g. 10szt., Toner do kserokopiarki RICOH MP 2501 SP -230g 30szt., Toner do kserokopiarki Canon ir 2020 – 460g. 4 szt., Toner do kserokopiarki Develop Ineo 210 o wydajności minimum 11000 str. wydruku. 10szt., Toner do kserokopiarki Konica Minolta Bizhub 454E o wydajności minimum 28000 str. wydruku - oryginalny 4szt., Toner do kserokopiarki Konica Minolta Bizhub 308 o wydajności minimum 24000 str. wydruku - oryginalny 4szt., Toner do kserokopiarki Konica Minolta Bizhub 308e o wydajności minimum 30000 str. wydruku - oryginalny 4szt., Toner czarny do kserokopiarki Konica Minolta Bizhub C458 o wydajności minimum 28000 str. wydruku. - oryginalny 4szt., Toner Yellow do kserokopiarki Konica Minolta Bizhub C458 o wydajności minimum 26000 str. wydruku. - oryginalny 4szt., Toner Magenta do kserokopiarki Konica Minolta Bizhub C458 o wydajności minimum 26000 str. wydruku. - oryginalny 4szt., Toner Cyan do kserokopiarki Konica Minolta Bizhub C458 o wydajności minimum 26000 str. wydruku. - oryginalny 4szt., Toner czarny do drukarki OKI C5750 o wydajności minimum 3500 str. wydruku 2szt., Toner Yellow do drukarki OKI C5750 o wydajności minimum 2000 str. wydruku 2szt., Toner Magenta do drukarki OKI C5750 o wydajności minimum 2000 str. wydruku 2szt., Toner Cyan do drukarki OKI C5750 o wydajności minimum 2000 str. wydruku 2szt.

II.5) Główny kod CPV: 31125100-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30192113-6
30125110-5
31124300-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli na potwierdzenie złoży opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: na potwierdzenie należy złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się co najmniej 2 wykonanymi lub wykonywanymi dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i wartości nie mniejszej niż 180 000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto). Przez wartość dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostarczonych materiałów eksploatacyjnych w ramach jednej umowy. Należy do wykazu załączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty. Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, w zakresie którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie załącznik nr 4 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokument potwierdzający,że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się co najmniej 2 wykonanymi lub wykonywanymi dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i wartości nie mniejszej niż 180 000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto). Przez wartość dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostarczonych materiałów eksploatacyjnych w ramach jednej umowy. Należy do wykazu załączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.rzeszow.sr.gov.pl informacji z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust 5 PZP przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas wykonania konserwcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający i Wykonawca przewidują możliwość zamiany postanowień zawartej Umowy w następującym przypadku: zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług. Zmiana taka może nastąpić w drodze aneksu do Umowy po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę pisemnego wniosku do Zamawiającego posiadającego uzasadnienie faktyczne i prawne.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę korektę licznika w Audi A5, rok 2012 TDI - Przemyśl
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania14-01-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę korektę licznika w Audi A5, rok 2012 TDI. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI