„Dostawa i montaż rezerwowych źródeł zasilania w wybranych jednostkach Policji.”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Dostawa i montaż rezerwowych źródeł zasilania w wybranych jednostkach Policji.”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2022-10-25
 • ZamawiającyKomenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-13
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00390406
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa i montaż rezerwowych źródeł zasilania w wybranych jednostkach Policji.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270208292

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lompy 19

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-038

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ka.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa i montaż rezerwowych źródeł zasilania w wybranych jednostkach Policji.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79b696c4-4ac7-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00390406

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00066155/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup akumulatorów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://slaska-policja.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Sekcją XIV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119).
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. J. Lompy 19,
40-038 Katowice
2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zlokalizowanej w
Katowicach przy ul. J. Lompy 19, tel. 32-200-24-03, e-mail iod.kwp@ka.policja.gov.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/ celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia;
4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 2019 ze zm.), zwana w dalszej części „ustawą Pzp”;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp,
dane mogą być publikowane na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz innym podmiotom uprawnionym na
podstawie odrębnych przepisów;
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów dotyczących okresów przechowywania akt w Policji.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przepisami
prawa;
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym;
11. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
13. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek
poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na
Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr
1 do SWZ – formularz ofertowy.
14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
15. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
16. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2380-438/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: Dostawa i montaż rezerwowych źródeł zasilania dla KMP Jastrzębie Zdrój
3. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu oraz sposobu realizacji znajdują się w
dokumentach zamówienia:
a. załączniku nr 1 do SWZ - formularzu ofertowym;
b. załączniku nr 2 do SWZ – projektowanych postanowieniach umowy;
c. załączniku nr 3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1;
d. Załączniku nr 3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2;
e. załączniku nr 4 do SWZ – oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
f. załączniku nr 5 do SWZ – wykaz dostaw;
g. załączniku nr 6 do SWZ – oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego;
h. załączniku nr 7 do SWZ – oświadczenie dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał nazwę producenta, model oferowanych urządzeń w załączniku nr 1 do
SIWZ formularz ofertowy.
6. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na przedmiot zamówienia wynosiła 24 miesiące na zasilacze UPS, 24 miesiące na
akumulatory, 24 miesiące na agregat prądotwórczy, 24 miesiące na pozostały zakres przedmiotu zamówienia, lecz nie
mniej niż gwarancja producenta, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przez Strony.
7. Gwarancja na zasilacz Ups oraz agregat prądotwórczy stanowi drugie kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej dla
zadania nr 1. Gwarancja na agregat prądotwórczy stanowi drugie kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej dla zadania nr
2.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował personelem posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
niezbędne do należytego wykonania umowy – tj. osoby nadzorujące prace muszą posiadać świadectwo kwalifikacji
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 (G1) na stanowisku dozoru w zakresie
obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym
nie wyższym niż 1kV, zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50kW, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i
instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej. Zamawiający
zastrzega sobie prawo weryfikacji odpowiednich dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń i posiadanie uprawnień w
ww. zakresie.
9. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załącznikach) pojawiłyby się nazwy własne, nazwy norm, specyfikacji
technicznych, standardów oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Zamawiający dopuszcza możliwość
składania ofert zawierających rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego. W przypadku
zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym przedstawić oferowane
rozwiązanie oraz dołączyć dowody dokumentujące podstawowe parametry techniczne i analizę porównawczą, z których
jednoznacznie wynikać będzie, że są one w pełni równoważne do wskazanych przez zamawiającego materiałów w
dokumentacji postępowania. Zaproponowane rozwiązanie równoważne powinno posiadać wymagane prawem świadectwa,
certyfikaty, dopuszczenia, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji postępowania.
10. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców i
danych kontaktowych, jeśli są już znane (załącznik nr 1 i nr 4 do SWZ).
11. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
12. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej
RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych
osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art.
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy.
13. Zamawiający wymaga aby Wykonawca uwzględnił sposób realizacji przedmiotu zamówienia tak aby nie tworzyć
ograniczeń w dostępności do niego osobom niepełnosprawnym, w myśl art. 100 ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo
zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 19.07.2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami.
14. Wizja lokalna: Na podstawie art. 131 ust. 2 pkt. 1 uPzp, Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej
obiektów. Obligatoryjna wizja lokalna obiektu odbędzie się: dla zadania nr 1: KMP Jastrzębie Zdrój w dniu: 01.09.2022r. o
godzinie 09.00, dla zadania nr 2: KPP Lubliniec w dniu: 02.09.2022r. o godzinie 02.09.2022r. Miejsce zbiórki: Wejście
główne KMP Jastrzębie Zdrój, KPP Lubliniec.
Zamawiający prosi o potwierdzenie przybycia w celu odbycia wizji lokalnej za pośrednictwem platformy zakupowej.
Zamawiający informuje, iż brak uczestnictwa w wizji lokalnej wnosi negatywne skutki dla Wykonawcy w postaci odrzucenia
oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
Wykonawca zobligowany jest załączyć do oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31120000-3 - Generatory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na zasilacz UPS

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na agregat prądotwórczy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2: Dostawa i montaż rezerwowych źródeł zasilania dla KPP Lubliniec
3. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu oraz sposobu realizacji znajdują się w
dokumentach zamówienia:
a. załączniku nr 1 do SWZ - formularzu ofertowym;
b. załączniku nr 2 do SWZ – projektowanych postanowieniach umowy;
c. załączniku nr 3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1;
d. Załączniku nr 3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2;
e. załączniku nr 4 do SWZ – oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
f. załączniku nr 5 do SWZ – wykaz dostaw;
g. załączniku nr 6 do SWZ – oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego;
h. załączniku nr 7 do SWZ – oświadczenie dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał nazwę producenta, model oferowanych urządzeń w załączniku nr 1 do
SIWZ formularz ofertowy.
6. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na przedmiot zamówienia wynosiła 24 miesiące na zasilacze UPS, 24 miesiące na
akumulatory, 24 miesiące na agregat prądotwórczy, 24 miesiące na pozostały zakres przedmiotu zamówienia, lecz nie
mniej niż gwarancja producenta, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przez Strony.
7. Gwarancja na zasilacz Ups oraz agregat prądotwórczy stanowi drugie kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej dla
zadania nr 1. Gwarancja na agregat prądotwórczy stanowi drugie kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej dla zadania nr
2.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował personelem posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
niezbędne do należytego wykonania umowy – tj. osoby nadzorujące prace muszą posiadać świadectwo kwalifikacji
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 (G1) na stanowisku dozoru w zakresie
obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym
nie wyższym niż 1kV, zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50kW, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i
instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej. Zamawiający
zastrzega sobie prawo weryfikacji odpowiednich dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń i posiadanie uprawnień w
ww. zakresie.
9. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załącznikach) pojawiłyby się nazwy własne, nazwy norm, specyfikacji
technicznych, standardów oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Zamawiający dopuszcza możliwość
składania ofert zawierających rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego. W przypadku
zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym przedstawić oferowane
rozwiązanie oraz dołączyć dowody dokumentujące podstawowe parametry techniczne i analizę porównawczą, z których
jednoznacznie wynikać będzie, że są one w pełni równoważne do wskazanych przez zamawiającego materiałów w
dokumentacji postępowania. Zaproponowane rozwiązanie równoważne powinno posiadać wymagane prawem świadectwa,
certyfikaty, dopuszczenia, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji postępowania.
10. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców i
danych kontaktowych, jeśli są już znane (załącznik nr 1 i nr 4 do SWZ).
11. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
12. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej
RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych
osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art.
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o
niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy.
13. Zamawiający wymaga aby Wykonawca uwzględnił sposób realizacji przedmiotu zamówienia tak aby nie tworzyć
ograniczeń w dostępności do niego osobom niepełnosprawnym, w myśl art. 100 ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo
zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 19.07.2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami.
14. Wizja lokalna: Na podstawie art. 131 ust. 2 pkt. 1 uPzp, Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej
obiektów. Obligatoryjna wizja lokalna obiektu odbędzie się: dla zadania nr 1: KMP Jastrzębie Zdrój w dniu: 01.09.2022r. o
godzinie 09.00, dla zadania nr 2: KPP Lubliniec w dniu: 02.09.2022r. o godzinie 02.09.2022r. Miejsce zbiórki: Wejście
główne KMP Jastrzębie Zdrój, KPP Lubliniec.
Zamawiający prosi o potwierdzenie przybycia w celu odbycia wizji lokalnej za pośrednictwem platformy zakupowej.
Zamawiający informuje, iż brak uczestnictwa w wizji lokalnej wnosi negatywne skutki dla Wykonawcy w postaci odrzucenia
oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
Wykonawca zobligowany jest załączyć do oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31120000-3 - Generatory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na agregat prądotwórczy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie:
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej
w zakresie posiadanego doświadczenia: Zamawiający żąda, aby Wykonawca udowodnił, że wykonał w okresie ostatnich 3
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną porównywalną do udzielanego
zamówienia dostawą polegającą na dostawie dostawy systemu zasilania gwarantowanego o wartości co najmniej:
a) dla zadania nr 1: 120 000,00 zł brutto;
b) dla zadania nr 2: 70 000,00 zł brutto.
Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo w ramach jednej umowy lub realizowaną
obecnie z tym, że wartość już zrealizowanej części musi wynosić co najmniej:
a) dla zadania nr 1: 120 000,00 zł brutto;
b) dla zadania nr 2: 70 000,00 zł brutto.
Zamawiający informuje, iż porównywalne dostawy nie oznaczają dostaw takich samych lub identycznych, ale jedynie, że
stopień skomplikowania wykonanych dostaw był pod względem technicznym lub organizacyjnym na takim samym poziomie,
stopniu trudności ich wykonania co przedmiot zamówienia.
UWAGA!!!! Na podstawie art. 117 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których mowa w art. 58 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
zamówienie (np. konsorcjum, spółki cywilne). Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli w przypadku
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) co najmniej jeden podmiot posiada
wymagane doświadczenie (jeden lub każdy z podmiotów musi indywidualnie posiadać wymagane doświadczenie).
Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca zsumuje potencjały wszystkich
członków konsorcjum.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże się tą samą dostawą niezależnie od ilości zadań, na które składa ofertę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca na wezwanie
Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym składa podmiotowe środki dowodowe:
1.2.1 w zakresie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 uOBN-U, art. 108 ust. 1 pkt 1-4 i 6 uPzp – oświadczenia o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, złożone zgodnie z załącznikiem nr 6
do SWZ.
1.2.2 w zakresie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp –odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
1.2.3 weryfikacji braku zaistnienia podstawy wykluczenia, o której mowa w art. 7 ust. 1 uOBN-U w stosunku do wykonawcy
zamawiający dokona za pomocą wszelkich dostępnych podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowym środkiem dowodowym
służącym wykazaniu braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy przykładowo może być: oświadczenie
własne wykonawcy o braku postaw do wykluczenia na ww. podstawie prawnej, odpis lub informacja z KRS lub CEIDG, roczne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe albo jego część, sprawozdanie zarządu z działalności jednostki albo jego część,
informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, informacja z wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014, a także informacja z listy rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lista osób i podmiotów objętych sankcjami, prowadzona przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym składa podmiotowe środki dowodowe:
1.2.4 w zakresie spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej – wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz dostaw stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe
2.1 Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
2.1.1. karty produktu, specyfikacje techniczne potwierdzające zgodność oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub
wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia dla zasilaczy UPS.
2.1.2. karty produktu, specyfikacje techniczne potwierdzające zgodność oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub
wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia dla akumulatorów.
2.1.3. karty produktu, specyfikacje techniczne potwierdzające zgodność oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub
wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia dla agregatu prądotwórczego.
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w przypadku zaoferowania rozwiązań
równoważnych w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, w postaci: opisu i typu zastosowania technologii
(systemów) oraz dołączyć dowody dokumentujące podstawowe parametry techniczne i analizę porównawczą, z których
jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii (systemu), wskazanych w dokumentacji
postępowania. W przypadku, gdy zaproponowane systemy równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa,
certyfikaty, Wykonawca dołączy je do oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe
2.1 Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
2.1.1. karty produktu, specyfikacje techniczne potwierdzające zgodność oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub
wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia dla zasilaczy UPS.
2.1.2. karty produktu, specyfikacje techniczne potwierdzające zgodność oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub
wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia dla akumulatorów.
2.1.3. karty produktu, specyfikacje techniczne potwierdzające zgodność oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub
wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia dla agregatu prądotwórczego.
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w przypadku zaoferowania rozwiązań
równoważnych w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, w postaci: opisu i typu zastosowania technologii
(systemów) oraz dołączyć dowody dokumentujące podstawowe parametry techniczne i analizę porównawczą, z których
jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii (systemu), wskazanych w dokumentacji
postępowania. W przypadku, gdy zaproponowane systemy równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa,
certyfikaty, Wykonawca dołączy je do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
4. Do oferty należy załączyć załącznik nr 8 do SWZ – oświadczenie wynikające z art. 117 ust. 4 uPzp.
5. Do oferty należy załączyć załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie dotyczące wykluczenia i spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.
6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia
wskazane w sekcji VIII pkt. 1.1.1 oraz pkt. 1.2.1 składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
b) terminu realizacji;
c) zmiany nazwy handlowej / nazwy bądź oznaczenia towaru przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem utrzymania
parametrów przedmiotu umowy wskazanych w ofercie;
d) zmiany towaru dostarczanego w przypadku, gdy przestanie być produkowany; w przypadku takiej zmiany Wykonawca
zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego oraz udokumentować, że produkt wskazany w ofercie jest
niedostępny na rynku, a produkt, który proponuje jest równoważny, bądź lepszy od dotychczas dostarczanego
z jednoczesnym zachowaniem niezmienności cen;
e) zmian ilościowych i asortymentowych z zastrzeżeniem, iż zmiany nie mogą spowodować przekroczenia wartości łącznej
wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-25 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukujemy przewoźników z plandekami na stałe kierunki na kraj - Gliwice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania04-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukujemy przewoźników z plandekami na stałe kierunki na kraj. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI