Dostawa i instalacja agregatu prądotwórczego dla obiektów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa i instalacja agregatu prądotwórczego dla obiektów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy Al. Kościuszki 107/109 i ul. Wólczańskiej 138
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2022-06-29
 • ZamawiającySąd Apelacyjny w Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-14
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00209298
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i instalacja agregatu prądotwórczego dla obiektów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy Al. Kościuszki 107/109 i ul. Wólczańskiej 138

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004313575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 64

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-136

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lodz.sa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://lodz.sa.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sąd powszechny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i instalacja agregatu prądotwórczego dla obiektów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy Al. Kościuszki 107/109 i ul. Wólczańskiej 138

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f60bb86-ebdd-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00209298

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00090104/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i instalacja agregatu prądotwórczego dla obiektów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy Al. Kościuszki 107/109 i ul. Wólczańskiej 138

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert
oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.)
zapewnionych przez system Portal e-usług Smart PZP dostępny pod adresem
https://ezamowienia.ms.gov.pl/ zwany dalej Portalem/Systemem. Postępowanie prowadzone jest w
formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMART

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z Portalu SMART PZP dostępnym pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/elearning oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia w dziale 21SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GXIII.262.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego dla dwóch obiektów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczących się przy Al. Kościuszki 107/109 i ul. Wólczańskiej 138. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym charakterystykę robót oraz parametry techniczne agregatu określono w szczególności w dokumentacji składającej się z projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z dokumentami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ- DOŚWIADCZENIE:
• Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie, którego przedmiotem była co najmniej jedna dostawa (zrealizowana na podstawie jednej umowy), polegająca na dostawie wraz z montażem agregatu prądotwórczego o wartości umowy co najmniej 150 000,00 PLN brutto.
1.2. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ - DYSPONOWANIE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
• Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2021 roku nr. DPRG-UA-I.3007.2021.
• Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót elektrycznych przy realizacji niniejszego zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1. WYKAZ DOSTAW wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 9 do SWZ
1.2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 10 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie Wykonawcy składane w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższe oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
2. Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby*jeżeli dotyczy do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. wzór Zobowiązania wraz z oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
3. Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby*jeżeli dotyczy składane w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
4. Oświadczenie o podziale obowiązków*jeżeli dotyczy z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
5. Pełnomocnictwo*jeżeli dotyczy upoważniające do złożenia oferty.
6. Pełnomocnictwo*jeżeli dotyczy dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł, słownie: osiem tysięcy złotych.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi
nr rachunku: 85 1130 1017 0021 1001 4190 0004
z tytułem: wadium dostawa agregatu prądotwórczego lub nr sprawy GXIII.262.8.2022 . Jeżeli wadium jest
wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 8 Wzoru umowy oraz art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.ms.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-29 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport osoby - Pabianice - Leinefelde
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania06-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport osoby. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI