Dostawa akumulatorów do JW Nr 2286

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa akumulatorów do JW Nr 2286
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpole
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2022-10-28
 • ZamawiającyJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2286
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-20
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00401950
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa akumulatorów do JW Nr 2286

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2286

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530969044

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: N

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-076

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jw2286.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/jw2286

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa akumulatorów do JW Nr 2286

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab37d416-5058-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00401950

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00081012/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa akumulatorów do JW Nr 2286

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/jw2286

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/jw2286

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji innych niż oferta Wykonawcy, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej (Platformy SmartPZP) dostępnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/jw2286
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont Użytkowników Wewnętrznych Jednostki Zamawiającej odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania w ramach postępowania.
6. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
7. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub elektronicznego podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
Dokładny opis znajduje się w SWZ w ROZDZIAŁ 18 Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest: Jednostka Wojskowa Nr 2286, skr. poczt. 307, 45-076 Opole.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Jednostce Wojskowej Nr 2286 jest st. chor. sztab. Piotr Oleksiewicz, telefon: 261-696-132, e-mail: p.oleksiewicz@ron.mil.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa akumulatorów do JW Nr 2286 nr referencyjny 09/ZP/2022.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
5. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych Wykonawcy lub osób występujących w jego imieniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Wykonawcy przysługuje:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 09/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
2. DOSTAWA AKUMULATORÓW DO UPS
3. Ilość zamawianego asortymentu zawiera formularz cenowy – załącznik nr 3 do SWZ.
4. Do oferty należy dołączyć: kartę charakterystyki lub kartę katalogowa lub kartę techniczną lub inny dokument zawierający wykaz parametrów każdego produktu.
5. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ.
6. Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt i materiały muszą być fabrycznie nowe.
7. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie sprzętu i materiałów zgodnie z parametrami określonymi przez producenta.
Wymagania Zamawiającego związane z realizacją dostaw towaru:
7.1. W przypadku, gdy dostarczony towar nie będzie odpowiadał opisowi określonemu w SWZ (Formularz cenowy do SWZ i opis przedmiotu – załącznik nr 6 do SWZ) – Zamawiający odmówi przyjęcia towaru, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru zgodnego z przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na własny koszt.
7.2. Zamawiający wymaga aby dostawa produktów była zrealizowana jednorazowo.
7.3. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producenta dostarczonych towarów, jeżeli takie posiada. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę to minimum 24 miesiące.
7.4. Realizacja dostawy do dnia 12.12.2022 r.
7.5. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego telefonicznie: nr tel. 261 696 051 oraz e-mailowo na adres: jw2286.infrastruktura@ron.mil.pl na minimum 2 dni (dwa) robocze przed planowanym terminem dostawy
8. Przedmiot umowy obejmuje odbiór zużytych akumulatorów od Zamawiającego. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia dostawy, odbierze od Zamawiającego zużyte akumulatory na własny koszt i podda je procesowi określonemu w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1113) oraz Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 poz. 699).
9. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w poszczególnych częściach (Rozdział 3 pkt. 2) zostaną odrzucone.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp.
11. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 31430000-9 Akumulatory elektryczne.
12. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania norm zgodnie z którymi wejście cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych powinno być poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz wydaniem pozwolenia jednorazowego przez Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr 2286 zgodnie z Decyzją Nr 107/MON Ministra Oborny Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021r. poz. 177). Zamawiający nie gwarantuje wydania zgody przez SKW na przebywanie na terenie kompleksu cudzoziemców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31430000-9 - Akumulatory elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
2. DOSTAWA AKUMULATORÓW;
3. Ilość zamawianego asortymentu zawiera formularz cenowy – załącznik nr 3 do SWZ.
4. Do oferty należy dołączyć: kartę charakterystyki lub kartę katalogowa lub kartę techniczną lub inny dokument zawierający wykaz parametrów każdego produktu.
5. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ.
6. Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt i materiały muszą być fabrycznie nowe.
7. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie sprzętu i materiałów zgodnie z parametrami określonymi przez producenta.
Wymagania Zamawiającego związane z realizacją dostaw towaru:
7.1. W przypadku, gdy dostarczony towar nie będzie odpowiadał opisowi określonemu w SWZ (Formularz cenowy do SWZ i opis przedmiotu – załącznik nr 6 do SWZ) – Zamawiający odmówi przyjęcia towaru, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru zgodnego z przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na własny koszt.
7.2. Zamawiający wymaga aby dostawa produktów była zrealizowana jednorazowo.
7.3. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producenta dostarczonych towarów, jeżeli takie posiada. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę to minimum 24 miesiące.
7.4. Realizacja dostawy do dnia 12.12.2022 r.
7.5. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego telefonicznie: nr tel. 261 696 051 oraz e-mailowo na adres: jw2286.infrastruktura@ron.mil.pl na minimum 2 dni (dwa) robocze przed planowanym terminem dostawy
8. Przedmiot umowy obejmuje odbiór zużytych akumulatorów od Zamawiającego. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia dostawy, odbierze od Zamawiającego zużyte akumulatory na własny koszt i podda je procesowi określonemu w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1113) oraz Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 poz. 699).
9. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w poszczególnych częściach (Rozdział 3 pkt. 2) zostaną odrzucone.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp.
11. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 31430000-9 Akumulatory elektryczne.
12. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania norm zgodnie z którymi wejście cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych powinno być poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz wydaniem pozwolenia jednorazowego przez Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr 2286 zgodnie z Decyzją Nr 107/MON Ministra Oborny Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021r. poz. 177). Zamawiający nie gwarantuje wydania zgody przez SKW na przebywanie na terenie kompleksu cudzoziemców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31430000-9 - Akumulatory elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 2 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu przygotowany zgodnie ze wzorem – załącznik nr 2 do SWZ;
- zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 5 do SWZ (jeśli dotyczy);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu przygotowany zgodnie ze wzorem – załącznik nr 2 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Jeżeli Zamawiający nie będzie w stanie ocenić zgodności oferty z wymaganiami określonymi w SWZ, wezwie Wykonawcę o przedstawienie przedmiotowych środków dowodowych, takich jak: certyfikat jakości, opis producenta, karta charakterystyki, karta katalogowa, karta techniczna lub inny dokument zawierający wykaz parametrów każdego produktu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium dla poszczególnych zadań w kwotach:
Wadium dla Części 1 – 1560,00 zł
Wadium dla Części 2 – 140,00 zł
a) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się złożenie wadium w różnej formie prawnej, wedle zasad podanych w ustawie Pzp (art. 97 ust. 7).
b) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Jednostki Wojskowej 2286 nr 31 1010 1401 0011 3713 9120 0000 z adnotacją: „Wadium dla Części …. - 09/ZP/2022”. Nr NIP ….. (podać nr NIP Wykonawcy).
c) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 28.10.2022 r. do godz. 09:00.
d) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie odrzucona.
e) Jeżeli wadium zostanie wpłacone z konta nie będącego własnością wykonawcy w ofercie należy wskazać konto do zwrotu wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (np. konsorcja, spółki cywilne):
1. Sposób weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli chociaż jeden podmiot prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową oraz jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Z zastrzeżeniem, że rozliczenie wynagrodzenia z tytułu umowy o udzielenie zamówienia zawartej z Zamawiającym, w tym wystawianie faktur VAT, będzie realizował ten właśnie podmiot.
1.2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zamieszczą w ofercie informację o zadaniach, jakie wykonają poszczególne podmioty.
1.3. W przypadku wymagań dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający dopuszcza łączenie potencjałów w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – załącznik nr 2 do SWZ każdy z Wykonawców składa osobno.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są ustanowić lidera/pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu przetargowym oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w sposób i na warunkach określonych w par. 11 wzoru umowy:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności opisanych w art. 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiający ustanawia następujące zasady zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy:
W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi o kwotę odpowiadającą różnicy pomiędzy kwotą podatku jaką Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić tytułem podatku w momencie zawarcia umowy, a kwotą podatku jaką Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić po zmianie stawki podatku od towarów i usług.
3. Wszelkie zmiany w umowie muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian dotyczących § 3 oraz § 11 ust. 2 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej (Platforma Smartpzp) dostępnej na stronie internetowej: https://portal.smartpzp.pl/jw2286 w zakładce przedmiotowego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-28 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-26

NAJNOWSZE ZLECENIE
Mam do przewiezienia krawężniki i 2 skrzydła bramki z działki na działkę - Kędzierzyn-Koźle
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania20-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Mam do przewiezienia krawężniki i 2 skrzydła bramki z działki na działkę ok. 500 m. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI