„Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz remonty ulicznej sygnalizacji świetlnej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz remonty ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSkierniewice
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-12-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Miasta Skierniewice
 • Data publikacji ogłoszenia2020-11-27
 • Numer ogłoszenia616630-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 616630-N-2020 z dnia 2020-11-27 r.

Urząd Miasta Skierniewice: „Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz remonty ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Skierniewice, krajowy numer identyfikacyjny 00052430600000, ul. ul. Rynek  1 , 96-100  Skierniewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48468345100, e-mail k.stepien@um.skierniewice.pl, faks +48468345151.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.um.skierniewice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.um.skierniewice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.um.skierniewice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz remonty ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice”
Numer referencyjny: RZP.271.52.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz remonty ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice”.2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA • 2.1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z utrzymaniem, konserwacją, naprawami oraz remontami ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice. 2.2. Usługami, o których mowa wyżej objętych będzie 13 skrzyżowań oraz 2 sygnalizacje na przejściu dla pieszych na których zlokalizowano urządzenia ulicznej sygnalizacji świetlnej, wg poniższego wykazu: 1) Skrzyżowanie ulic: Wyszyńskiego – Wiadukt – Widok; 2) Skrzyżowanie ulic: Wiadukt – Sobieskiego – Aleja Rataja; 3) Skrzyżowanie ulic: Aleja Niepodległości – Kopernika; 4) Skrzyżowanie ulic: Aleja Niepodległości – Rawska; 5) Skrzyżowanie ulic: Aleja Niepodległości – Batorego – 1-go Maja; 6) Skrzyżowanie ulic: Sobieskiego – Reymonta – Lelewela; 7) Skrzyżowanie ulic: Sobieskiego – Sienkiewicza; 8) Skrzyżowanie ulic: Mszczonowska – Kopernika – Pomologiczna; 9) Skrzyżowanie ulic: Mszczonowska – Reymonta – Ogrodowa; 10) Skrzyżowanie ulic: Widok – Nowobielańska; 11) Skrzyżowanie ulic: Łowicka – Armii Krajowej; 12) Skrzyżowanie ulic: 1-go Maja – Czysta – Sportowa; 13) Skrzyżowanie ulic: Zadębie – Chabrowa – 500 – lecia; 14) Sygnalizacja na przejściu dla pieszych w ulicy Zadębie (przy skrzyżowaniu z Św. Faustyny Kowalskiej). 15) Sygnalizacja na przejściu dla pieszych w ulicy Mszczonowskiej. 2.3. Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie do wykonywania usług związanych z utrzymaniem, konserwacją, naprawami oraz remontami ulicznej sygnalizacji świetlnej oraz nowo wybudowanych drogowych sygnalizacji świetlnych oddanych do użytkowania w trakcie obowiązywania umowy t.j. do 31.12.2021 r. 2.4. Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny w ramach przedmiotu umowy m.in. do: 1) Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu prac i jego otoczeniu, 2) Zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego oraz ustawy Prawo budowlane, 3) Realizacji zamówienia zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.). 4) Wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, jakościowo zgodnie z obowiązującymi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także zgodnie z zakresem i w trybie określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej oraz SIWZ. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy. 5) Wykonywania prac konserwacyjnych i serwisowych bez zatrzymań pracy sygnalizacji, o ile warunki techniczne i względy bezpieczeństwa na to pozwalają. 6) Wykonywanie napraw powypadkowych, wymiany uszkodzonych lub zniszczonych elementów sygnalizacji, powstałych w wyniku zdarzeń drogowych lub innych. 7) Natychmiastowego usuwania awarii powodujących wstrzymanie działania sygnalizacji w terminach, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy stanowiącej załącznik Nr 10 do SIWZ. 8) Należytego zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywanych prac. 9) Zabezpieczenia mienia oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa. 10) Gromadzenia, rozliczania i utylizacji elementów z demontażu. 11) Naprawy i renowacji terenów zieleni, infrastruktury drogowej i innych zniszczeń wynikłych z prowadzenia prac (napraw) jak i z przyczyn zależnych od Wykonawcy na jego koszt. 12) Ponoszenia odpowiedzialności, za prawidłowe i zgodne z przepisami wykonanie prac związanych z realizacją zamówienia. 13) Zapewnienia zaplecza o powierzchni niezbędnej dla przechowania elementów i materiałów stanowiących składniki urządzeń sygnalizacji, będących własnością Zamawiającego. 14) Dokonywania korekt programu działania sygnalizacji na podstawie pisemnego wystąpienia Zamawiającego. 15) Transportu materiałów Zamawiającego przechowywanych u konserwatora sygnalizacji świetlnej. Transport wykonać nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy. Dla przekazywanych materiałów sporządzony zostanie protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego. 16) Wyłączenia działania sygnalizacji na żądanie Zamawiającego. 17) Wykonania przez uprawnione osoby, co najmniej raz w roku (w terminie uzgodnionym z Zamawiającym) pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej, rezystancji, uziemienia oraz stanu izolacji kabli zasilających i sygnalizacyjnych wszystkich sygnalizacji, oraz usunięcie stwierdzonych wad i sporządzenie protokołów z wynikami pomiarów. 18) Naprawy aparatu sterowniczego, wymiany uszkodzonych elementów latarń, prostowanie masztów sygnalizacji świetlnych. 19) Czyszczenia soczewek sygnalizatorów drogowych, kloszy, masztów, wysięgników i szaf sterowniczych oraz innych elementów sygnalizacji (np. z brudu, ulotek, ogłoszeń, graffiti) 20) Kontroli prawidłowości i skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, 21) Malowania konstrukcji stalowych, 22) Wykonywania remontów na sygnalizacjach świetlnych wymienionych w pkt. 2.2. SIWZ wg potrzeb Zamawiającego. 23) Prowadzenia całodobowego dyżuru (również w dni wolne od pracy, niedziele i święta), polegającego na: a) przyjmowaniu zgłoszeń o awariach i uszkodzeniach sygnalizacji, b) zabezpieczeniu miejsca i urządzeń do czasu naprawy, c) usuwaniu awarii i uszkodzeń. 24) Zakładania i prowadzenia dziennika eksploatacji sygnalizacji dla każdej sygnalizacji osobno. Dziennik eksploatacji powinien zawierać między innymi zapisy, co do terminów, rodzajów oraz wyników przeprowadzonych badań i pomiarów, awarii oraz zmian w pracy sygnalizacji (przełączeniu jej na sygnał żółty migający, wyłączeniu - z podaniem przyczyny, rodzaju zmian, czasu), 25) Prowadzenia dziennika zgłoszeń awarii zawierającego datę i godzinę przyjęcia zgłoszenia, bądź stwierdzenia awarii, dane zgłaszającego, przedmiot zgłoszenia, sposób zabezpieczenia miejsca awarii, datę i godzinę usunięcia awarii, sposób usunięcia awarii, uwagi, 26) Wykonania dokumentacji pisemnej i fotograficznej w przypadku uszkodzenia sygnalizacji w wyniku zdarzeń losowych (wypadek, kolizja lub dewastacja), 27) Modernizacji drogowych sygnalizacji świetlnych z materiału powierzono (przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt. 15 lub nowego). 28) Pozostałe wymagania oraz ich opisy znajdują się w SST oraz opisie przedmiotu zamówienia 2.5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 11 (Szczegółowa Specyfikacja Techniczna). 2.6. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności: a) osoby posiadającej ważne świadectwa kwalifikacyjne SEP typu E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych osoby przeszkolonej w zakresie kierowania ruchem drogowym w sytuacja awaryjnych. b) osobą przeszkoloną i posiadającą kwalifikacje do przeprowadzania programowania sterownika sygnalizacji; c) osób wykonujących określony rodzaj pracy na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem,w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w SIWZ jeżeli wykonywanie czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności: a) osoby posiadająca ważne świadectwa kwalifikacyjne SEP typu E uprawniające dozajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych b) osoby przeszkolonej w zakresie kierowania ruchem drogowym w sytuacjach awaryjnych. c) osobą przeszkoloną i posiadającą kwalifikacje do przeprowadzania programowania sterownika sygnalizacji; d) osób wykonujących określony rodzaj pracy na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem,w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 14 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 10 do SIWZ.Klauzula informacyjna przekazana w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ​ - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, ​ 96-100 Skierniewice, e-mail: umskier@um.skierniewice.pl- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez Administratora: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, e-mail: iod@um.skierniewice.pl- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz remonty ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice” nr RZP.271.52.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę Pzp; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;posiada Pani/Pan: a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy;nie przysługuje Pani/Panu: a) prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych; c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawny obowiązek ciążący na administratorze. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.Uwaga!1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej wg powyższego wykazu przed złożeniem oferty, celem zapoznania się z urządzeniami, które będą podlegały zamówieniu. 2. Tam, gdzie w opracowaniu zostały wskazane normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań RÓWNOWAŻNYCH. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się innych producentów materiałów koniecznych dla wykonywania usług, będących przedmiotem zamówienia pod warunkiem zagwarantowania RÓWNORZĘDNYCH parametrów technicznych i technologicznych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, po akceptacji Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 50232200-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50232000-0
45316200-7
45316000-5
34942000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od konkretyzacji powyższego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od konkretyzacji powyższego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3.1.2.c) SIWZ. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Doświadczenia:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania związane z utrzymaniem i konserwacją sygnalizacji świetlnej poparte dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie na kwotę min: 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każde, wg załącznika nr 3 do SIWZ.Osób zdolnych do wykonania zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia t.j.: po złożeniu oświadczenia wg załącznika nr 4 do SIWZ, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w przypadku gdy jest to wymagane są członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, do których może dojść w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykazu wyposażenia zakładu do wykonania zamówienia:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj:1) Wykonawca posiada zaplecze (bazę) dla przechowania elementów i materiałów stanowiących składniki urządzeń sygnalizacji, będących własnością Zamawiającego. Przedmiotowe zaplecze musi spełniać następujące warunki:a) powierzchnia min. 100 m2b) zadaszenie chroniące składowane urządzenia przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.2) Dysponuje co najmniej: a) samochodem dostawczym do 3,5 t – 1 szt., b) oznakowanym pojazdem patrolowo-interwencyjnym – 1 szt., c) podnośnikiem hydraulicznym – 1 szt., d) zestawem tymczasowego oznakowania pionowego stosowanego dla prac wykonywanych w pasie drogowym.3) W razie wystąpienia awarii, wykonawca musi dysponować specjalistycznym sprzętem tj.: a) lokalizator uszkodzeń linii kablowych, b) agregat prądotwórczy, c) młot pneumatyczny.4) Sprzęt do usuwania awarii, wykonania napraw w tym. m.in. sprzęt do pomiarów sieci kablowych i uziemień oraz inne niezbędne narzędzia w formie zestawu monterskiego.5) Ponadto wykonawca winien dysponować:a) co najmniej 2 liniami telefonu bezprzewodowego (co najmniej jedna linia bezprzewodowa dostępna 24/h, w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta, w tym osoby posiadającą możliwość całodobowego i codziennego przyjmowania informacji o występujących awariach i usterkach – dyspozytor),b) pocztą elektroniczną3.2. Poleganie na zasobach innego podmiotu: Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. 3 pkt. 3.1.2. c) niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale.W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w rozdz. 3 pkt. 3.1.2. c) SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.4.5.SIWZ. Dokumenty podmiotów zagranicznych:W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy zawarte w §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1282).1) W związku z powyższym, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.3.lit. a SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) Dokumenty, o których mowa w pkt.4.5. pkt.1 lit. a) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.5. pkt. 1 lit. a) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji wykonawcy, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, zatem nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie. Zamawiający wymagał będzie przed podpisaniem umowy przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum wartości umowy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
4.2.1.c) SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu - wg załącznika nr 3 do SIWZ- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg załącznika nr 8 do SIWZ- oświadczenie Wykonawcy wg załącznika nr 4 do SIWZ, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
4. SIWZ. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 4.1. Oświadczenia i dokumenty będą służyć ocenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.4.1.1 Do oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 4.1.2. Dowód wniesienia wadium – potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagania dotyczące wadium zawarte zostały w punkcie 6 niniejszej SIWZ.4.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w załączniku nr 9 do SIWZ.4.1.4. Wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę o ile podwykonawcy Ci są znani Wykonawcy na etapie składania ofert firm podwykonawców wg wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga: W przypadku korzystania z podwykonawców, przed podpisaniem umowy z podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wzór umowy z podwykonawcą.4.1.5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 4.1.6. W przypadku wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć:a) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 23 ustawy Pzp, b) dokument dotyczący: - braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. muszą być złożone przez każdy podmiot, c) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, d) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 4 SIWZ podmioty składają wspólnie jako konsorcjum. 4.2. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej;4.2.1.a) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, zatem nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie. 4.2.1.b) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, zatem nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie. 4.2.1.c) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu - wg załącznika nr 3 do SIWZ- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg załącznika nr 8 do SIWZ- oświadczenie Wykonawcy wg załącznika nr 4 do SIWZ, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.4.3.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. b) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentówZamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzieleniezamówienia.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa, Zamawiający może dopuścić złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 4.4. Brak przedłożenia żądanych dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a oraz 4 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
6. SIWZ. Wadium 6.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100). Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.6.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 6.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy o nr konta Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA nr 81 1020 3352 0000 1402 0193 3969 z dopiskiem „DK – wadium ”Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz remonty ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice” 6.4. Wadium w innych dopuszczonych formach: poręczenia bankowe, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w kasie Urzędu Miasta Skierniewice. 6.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego. Chwilą wpłaty wadium jest chwilą wpływu na konto a nie data złożenia przelewu. 6.6. Zamawiający będzie przechowywał wadium wniesione w pieniądzu na rachunku bankowym, a jego zwrot nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. 6.7. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6.8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie odrzucona. 6.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas przystąpienia do usunięcia awarii, wykonania naprawy sygnalizacji świetlnych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-08, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> oferty należy składać w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukamy przewoźników do współpracy
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania24-02-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Colian Logistic należy do Colian S.A. zrzeszającej takie uznane marki jak Grześki, Familijne, Jeżyki, Akuku, Jutrzenka, Goplana, Hellena, Appetita, Siesta. Zatrudniamy obecnie ponad 2000 pracowników w 5-ciu zakładach produkcyjnych na terenie Polski. Codziennie wytwarzamy blisko 250 rodzajów słodyczy, przypraw, bakalii i herbat. W ramach dalszego rozwoju poszukujemy Przewoźników, którzy posiadają własny tabor transportowy (ciągnik + naczepa 13,6m): firana; plandeka; chłodnia. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI