Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów uczęszczających do placówek oświatowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Działdowo wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu w okresie 01.09.2022r-23.06.2023r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDziałdowo
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-08-12
 • ZamawiającyGMINA DZIAŁDOWO
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-04
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00292650
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Działdowo wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu w okresie 01.09.2022r-23.06.2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DZIAŁDOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378025

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księżodworska 10

1.5.2.) Miejscowość: Działdowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: (23)697 07 00

1.5.8.) Numer faksu: (23)697 07 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ugdzialdowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://dzialdowo.ug.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Działdowo wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu w okresie 01.09.2022r-23.06.2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cc58eec-13e1-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292650

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012769/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów uczęszczajych do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Działdowo wraz z zapewnieniem opiekę podczas dowozu w okresie 1.09.2022r. -23.06.2023r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl https://dzialdowo.ug.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl , https://epuap.gov.pl/wps/portal , zamowienia@ugdzialdowo.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego Regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zg. z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzą. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: -administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Działdowo, 13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10, tel. (23) 697 07 00; -inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Działdowo jest Pani Katarzyna Cott, kontakt: adres e-mail: abi@ugdzialdowo.pl, telefon: 23 697 07 09; -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: "Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Działdowo wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu, w okresie 01.09.2022r. do 23.06.2023r." prowadzonym w trybie podstawowym, a także w celu realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust.1 lit e RODO) i w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). -odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 - 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r.–Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz podmioty z którymi Administrator podpisał stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, np. w zakresie usług IT. - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1-4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; -obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; -w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: −na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; −na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;-nie przysługuje Pani/Panu : −w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; −prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; −na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyj..: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyj.: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw in. osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZK.271.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych, szkolnych, ulgowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Działdowo wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu w okresie od dnia 01.09.2022 r. do dnia 23.06.2023 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Zakup biletów jest podstawą do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi dowożenia i odwożenia oraz opiekę nad tymi uczniami w czasie ich przewozu do Szkół Podstawowych w: Uzdowie, Ruszkowie, Sławkowie, Burkacie, Petrykozach i Księżym Dworze. Szacunkowa liczba uczniów objętych dowozem i odwozem wynosić będzie 389 osób (384 biletów w 2 strony i 5 biletów w 1 stronę). Liczba dzieci i uczniów w ilości 389 jest wielkością prognozowaną i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, jednak cena zaoferowana za jeden bilet miesięczny jest niezmienna przez cały okres realizacji zadania. Liczba biletów jest prognozowaną i może ulec zmianie. Zmiana ilości biletów w trakcie roku szkolnego nie będzie stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę co do ilości faktycznie zamówionych przez zamawiającego biletów w toku realizacji umowy. Zmiana liczby dowożonych uczniów (zakupionych biletów) nie wymaga aneksu do umowy. Szczegółowy plan odwozów opisany jest w punkcie 1.8.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego (Cz)

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Norma emisji spalin Euro V i wyżej

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. 2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że; a) posiada właściwe, co do działalności i zakresu terytorialnego, uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. o Transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180,210). 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że; a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 100 000,00 PLN. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że; a)dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego: - min. 6 autobusami o odpowiedniej liczbie miejsc siedzących (zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia – zał. 2 do SWZ) i stojących zgodnie z § 22 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2560 ze zm.), w tym min. 3 pojazdy powinny spełniać normy emisji spalin co najmniej EURO V i więcej. b) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwóch usług (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również nadal wykonywane), o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) polegającej na dowozie uczniów do szkół. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie spełniony, jeśli wymagane doświadczenie będzie posiadał co najmniej jeden z konsorcjantów, który będzie realizował tę część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania opisanego doświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 IX SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 IX SWZ, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - dokument potwierdzający posiadane uprawnienia do wykonywania transportu drogowego osób; - sytuacji ekonomicznej lub finansowej: dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego; - zdolności technicznej lub zawodowej: - Wykaz wyposażenia zakładu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 9 do SWZ. Wraz z załącznikiem Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że posiadane pojazdy spełniają normy emisji spalin EURO V i wyższej np. dowód rejestracyjny pojazdu; - Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – wg wzoru - załącznik nr 8 do SWZ. Inne podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: - Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Szczegółowy zakres wymaganych dokumentów zawiera SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium w postaci elektronicznej załączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu:
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 55 1020 3541 0000 5602 0309 4943; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.) 4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 98 Ustawy. 5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
6. W przypadku kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należny je wpłacić przelewem z dopiskiem "Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Działdowo wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu w okresie 01.09.2022 r. - 23.06.2023 r." na w/w rachunek bankowy. 7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt. b - d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały zawarte w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, w tym zmiany o charakterze nieistotnym, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu. 2. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiana umowy powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, o których mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności, jeżeli zmiana polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą, w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Do zmian umowy mają zastosowanie zapisy art. 15 r Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności, w następujących przypadkach: 1) zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: a) powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, mające wpływ na wysokość ceny brutto za świadczoną usługę. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto. Zmiana dotyczy wyłącznie usług świadczonych po dniu wejścia w życie nowej stawki podatku od towarów i usług VAT; 2) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy; 3) których łączna wartość zmian umowy jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy; 4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest koniecznością zmiany tras przewozu dzieci. 6. Zmiany umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian. Po rozpatrzeniu wniosku o zmianę, Zamawiający decyduje o udzieleniu zgody na prowadzenie zmiany do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w ciągu 10 dni roboczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo na niewydanie zgody na zmianę umowy. 7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-10

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport osoby - Venray - Olsztyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania30-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport osoby. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.