Wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z kierowcą w krajowym transporcie drogowym...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z kierowcą w krajowym transporcie drogowym (zamówienie z podziałem na 2 części)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-11-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
 • Data publikacji ogłoszenia2020-11-19
 • Numer ogłoszenia612579-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 612579-N-2020 z dnia 2020-11-19 r.

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie: Wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z kierowcą w krajowym transporcie drogowym (zamówienie z podziałem na 2 części)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 18069037300000, ul. Krakowska  11 B , 35-111  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 261 15 56 59, , e-mail zamowienia34wog@ron.mil.pl, , faks 261 15 63 85.
Adres strony internetowej (URL): https://34wog.wp.mil.pl/pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
MON - Jednostka Wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.34wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej
Adres:
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, ul. Krakowska 11b, 35-111 Rzeszów, Kancelaria Jawna (budynek 12, pokój nr 1)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z kierowcą w krajowym transporcie drogowym (zamówienie z podziałem na 2 części)
Numer referencyjny: ZP/10/2021
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z kierowcą w krajowym transporcie drogowym (zamówienie z podziałem na 2 części).2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 następujące części:Część nr 1: Świadczenie usług transportowych zestawami niskopodwoziowymi wraz z kierowcą w krajowym transporcie drogowym dla jednostek i instytucji wojskowych stacjonujących w m. Rzeszów..Przedmiotem zamówienia jest wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z kierowcą wyposażonych w sprawną wciągarkę do przewozu pojazdów gąsienicowych oraz kołowych. Przewóz będzie dotyczył transportu BWP-1, STAR 266, BRDM-2 oraz innych pojazdów, które mogą ulec awarii w rejonie odpowiedzialności 34 WOG: - z m. Rzeszów oraz realizacja przewozu do m. Rzeszów Parametry przewożonego ładunku – BWP-1: - masa własna - 13500 kg- szerokość - 2940 mm- wysokość - 2150 mm- długość - 6740 mm Parametry przewożonego ładunku – STAR 266: - masa własna - 7 350 kg- szerokość - 2500 mm- wysokość - 2690 mm- długość - 6900 mmParametry przewożonego ładunku – BRDM-2: - masa własna - 7 000 kg- szerokość - 2350 mm- wysokość - 2300 mm- długość - 5750 mm• Przewidziana ilość km to około 21 822 km.• Dojazd do siedziby zamawiającego odbywa się na koszt wykonawcy. • Szerokość platformy oraz najazdów powinna być dostosowana do przewożonego ładunku. • Wysokość platformy załadowczej umożliwiająca swobodny wjazd oraz zjazd sprzętu.• Ilość środków transportowych do realizacji zadania umożliwiająca przewóz 5 pojazdów w ciągu jednej doby na maksymalną odległość.Część nr 2: Wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z kierowcą z m. Jarosław, Przemyśl, Żurawica oraz realizacja przewozu do m. Jarosław, Przemyśl, Żurawica.Przedmiotem zamówienia jest wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z kierowcą wyposażonych w sprawną wciągarkę do przewozu pojazdów gąsienicowych oraz kołowych. Przewóz będzie dotyczył transportu: BWP-1, Samobieżnej haubicy 2S1 Goździk, STAR 266, BRDM-2 oraz innych pojazdów które mogą ulec awarii w rejonie odpowiedzialności 34 WOG. - z m. Jarosław, Przemyśl, Żurawica oraz realizacja przewozu do m. Jarosław, Przemyśl, Żurawica: Parametry przewożonego ładunku – Samobieżna haubica 2S1 Goździk:- ciężar - 15700 kg- szerokość - 2850 mm- wysokość - 2740 mm- długość - 7265 mm Parametry przewożonego ładunku – BWP-1:- masa własna - 13500 kg- szerokość - 2940 mm- wysokość - 2150 mm- długość - 6740 mmParametry przewożonego ładunku – STAR 266: - masa własna - 7 350 kg- szerokość - 2500 mm- wysokość - 2690 mm- długość - 6900 mmParametry przewożonego ładunku – BRDM-2: - masa własna - 7 000 kg- szerokość - 2350 mm- wysokość - 2300 mm- długość - 5750 mm• Przewidziana ilość km to około 36 368.• Dojazd do siedziby zamawiającego odbywa się na koszt wykonawcy. • Szerokość platformy oraz najazdów powinna być dostosowana do przewożonego ładunku. • Wysokość platformy załadowczej umożliwiająca swobodny wjazd oraz zjazd.• Ilość środków transportowych do realizacji zadania umożliwiająca przewóz 5 pojazdów w ciągu jednej doby na maksymalną odległość.Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.3. Obowiązki Wykonawcy (dotyczy wszystkich części):1. Dostarczenie zamówionej ilości pojazdów do siedziby zamawiającego nastąpi nie później niż do 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia. 2. W przypadku awarii pojazdu w czasie trwania usługi, która uniemożliwia dalszą jazdę Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub podstawienia zastępczego pojazdu tej samej klasy na swój koszt w terminie nie dłuższym niż 180 minut. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia jednorazowo pięć zestawów niskopodwoziowych.4. Dojazd środka transportu do miejsca podstawienia oraz powrót środka transportu do miejsca garażowania po zakończeniu wykonywania poszczególnej usługi transportowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy odbywa się na koszt Wykonawcy.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość oceny stanu technicznego podstawionych zestawów niskopodwoziowych przez organa (osoby) do tego uprawnione i w przypadku podstawienia zestawów niskopodwoziowych niesprawnych technicznie, pojazd zostanie w ciągu 180 minut wymieniony na inny.6. W przypadku nie podstawienia w/w terminach zestawów niskopodwoziowych zamawiający dokona wynajmu zestawów niskopodwoziowych w dowolnie wybranej firmie transportowej na koszt wykonawcy.4. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie części nr 1 i 2 zamówienia.5. Prawem opcji objęte jest świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia wyszczególnionych w tabeli załącznika nr 1A-1B (w zależności, od części zamówienia, o udzielenie której Wykonawca się ubiega).6. Zamawiający zastrzega, iż usługi objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.7. W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji.8. Zamawiający wymaga, aby wartość ceny jednostkowej przysługującej Wykonawcy z tytułu przejechania jednego kilometra była jednakowa w odniesieniu do zamówienia podstawowego oraz zamówień udzielanych w ramach prawa opcji.9. Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji z określeniem zakresu i terminu realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.10. Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.11. Bez względu na to, na jakim poziomie zostaną Wykonawcy udzielone zamówienia w ramach prawa opcji, Wykonawcy zawsze przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanych usług.12. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie usług stanowiących przedmiot zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 70% wartości brutto zamówienia podstawowego.13. Realizacja zamówienia uzależniona będzie od zapewnienia w planie finansowym na 2021 rok środków finansowych.14. Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia Projektu umowy, tj. Załącznik nr 7 – w zakresie nieuregulowanym postanowieniami Rozdziału IV SIWZ.15. Zamawiający akceptował będzie ustrukturyzowane faktury elektroniczne przy użyciu platformy elektronicznego fakturowania na konto Zamawiającego, identyfikowane poprzez wpisanie numeru NIP Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 60181000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający akceptował będzie ustrukturyzowane faktury elektroniczne przy użyciu platformy elektronicznego fakturowania na konto Zamawiającego, identyfikowane poprzez wpisanie numeru NIP Zamawiającego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do świadczenia usług na wykonywanie transportu drogowego rzeczy, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, iż dysponuje: a. co najmniej pięcioma zestawami niskopodwoziowymi, których rok produkcji nie jest wcześniejszy, niż 2010. Powyższy warunek musi zostać spełniony dla każdego zadania częściowego osobno
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu – samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA I: Jeżeli Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, może już na etapie składania ofert (wraz z ofertą) złożyć stosowną informację w tym zakresie (Oświadczenie – patrz Załącznik nr 4 do SIWZ) – w takim przypadku wymóg złożenia w terminie 3 dni oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej dezaktualizuje się. UWAGA II: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. 3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; UWAGA I: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. UWAGA II: Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow): „Zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). […] Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 687) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r, poz. 584 ze zm.). Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) wykonawca powinien wskazać zamawiającemu na ogólnie dostępne, i elektronicznie prowadzone bazy z których zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową wykonawcy. Powyższe w szczególności dotyczy wykonawców zagranicznych””. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania. 6. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej, w takim zakresie, w jakim wykazuje on spełnienie warunków udziału w postępowaniu 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualnej koncesji, zezwolenie lub licencji uprawniającej do świadczenia usług na wykonywanie transportu drogowego rzeczy (forma dokumentu oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy); 2) wykazu zestawów niskopodwoziowych sporządzonego przez Wykonawcę według załącznika nr 6A lub/i 6B do niniejszej specyfikacji (forma dokumentu - oryginał); 3) dowody rejestracyjne pojazdów wskazanych w wykazie o którym mowa powyżej w pkt. 2) (forma dokumentu – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy); UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wystarczającym jest, aby dokumenty, o których mowa w ust. 2 złożone zostały przez jednego z partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej, który spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór takiego zobowiązania stanowi Załącznik nr 5A lub/i 5B do SIWZ. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej – zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy złożyć wraz z ofertą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy, formularz kalkulacji ceny ofertowej - w zależności od części o którą Wykonawca się ubiega, ew. pełnomocnictwo w oryginale lub jako kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na okres związania ofertą na kwotę/wartość: dla części I - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)dla części II - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysięcy złotych 00/100)W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną część, wadium należy wnieść odrębnie na każde zadanie2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o któ¬rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek: bankowy Zamawiającego prowadzony: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Rzeszów nr 30 1010 1528 0018 9213 9120 2000 – z adnotacją wadium w przetargu nr ZP/10/2021, część nr ….., NIP [Wykonawcy]).4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego. Przelew powinien więc być dokonany w takim terminie, aby Zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie z banku, w którym posiada rachunek, że do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 27.11.2020 r. do godz. 10:30) kwota wadium wpłynęła na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu.5. Potwierdzeniem wniesienia wadium w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5 jest oryginalny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela, bank, poręczyciela – dokument powinien zostać umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego bezproblemowe wyjęcie celem dokonania zwrotu.6. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści oznaczenie Wykonawcy, oznaczenie postępowania oraz zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela, w okresie związania ofertą, do nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego wpłaty wadium w przypadkach określonych a art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp. Brak w treści gwarancji przesłanek lub odniesienia się do ustawy Pzp w zakresie tych przesłanek spowoduje odrzucenie oferty na skutek okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 7b ustawy Pzp. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty określonej w SIWZ, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą wymaganą zapisami SIWZ.7. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo, z tym że jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniężna, w treści gwarancji powinno w treści takiego dokumentu powinna znaleźć się informacja, które podmioty zabezpieczają zapłatę wadium.8. Pozostałe postanowienia dotyczące wadium, w tym zasad jego zatrzymania i zwrotu określa

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp.; Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia brutto przypadku zmiany stawki podatku VAT, stanowiącego podstawę wyliczenia wysokości tego wynagrodzenia; Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-27, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usług transportowych zestawami niskopodwoziowymi wraz z kierowcą w krajowym transporcie drogowym dla jednostek i instytucji wojskowych stacjonujących w m. Rzeszów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z kierowcą wyposażonych w sprawną wciągarkę do przewozu pojazdów gąsienicowych oraz kołowych. Przewóz będzie dotyczył transportu BWP-1, STAR 266, BRDM-2 oraz innych pojazdów, które mogą ulec awarii w rejonie odpowiedzialności 34 WOG: - z m. Rzeszów oraz realizacja przewozu do m. Rzeszów Parametry przewożonego ładunku – BWP-1: - masa własna - 13500 kg- szerokość - 2940 mm- wysokość - 2150 mm- długość - 6740 mm Parametry przewożonego ładunku – STAR 266: - masa własna - 7 350 kg- szerokość - 2500 mm- wysokość - 2690 mm- długość - 6900 mmParametry przewożonego ładunku – BRDM-2: - masa własna - 7 000 kg- szerokość - 2350 mm- wysokość - 2300 mm- długość - 5750 mm• Przewidziana ilość km to około 21 822 km.• Dojazd do siedziby zamawiającego odbywa się na koszt wykonawcy. • Szerokość platformy oraz najazdów powinna być dostosowana do przewożonego ładunku. • Wysokość platformy załadowczej umożliwiająca swobodny wjazd oraz zjazd sprzętu.• Ilość środków transportowych do realizacji zadania umożliwiająca przewóz 5 pojazdów w ciągu jednej doby na maksymalną odległość.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60181000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy


Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usług transportowych zestawami niskopodwoziowymi wraz z kierowcą w krajowym transporcie drogowym dla jednostek i instytucji wojskowych stacjonujących w m. Jarosław, Przemyśl, Żurawica.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z kierowcą wyposażonych w sprawną wciągarkę do przewozu pojazdów gąsienicowych oraz kołowych. Przewóz będzie dotyczył transportu: BWP-1, Samobieżnej haubicy 2S1 Goździk, STAR 266, BRDM-2 oraz innych pojazdów które mogą ulec awarii w rejonie odpowiedzialności 34 WOG. - z m. Jarosław, Przemyśl, Żurawica oraz realizacja przewozu do m. Jarosław, Przemyśl, Żurawica: Parametry przewożonego ładunku – Samobieżna haubica 2S1 Goździk:- ciężar - 15700 kg- szerokość - 2850 mm- wysokość - 2740 mm- długość - 7265 mm Parametry przewożonego ładunku – BWP-1:- masa własna - 13500 kg- szerokość - 2940 mm- wysokość - 2150 mm- długość - 6740 mmParametry przewożonego ładunku – STAR 266: - masa własna - 7 350 kg- szerokość - 2500 mm- wysokość - 2690 mm- długość - 6900 mmParametry przewożonego ładunku – BRDM-2: - masa własna - 7 000 kg- szerokość - 2350 mm- wysokość - 2300 mm- długość - 5750 mm• Przewidziana ilość km to około 36 368.• Dojazd do siedziby zamawiającego odbywa się na koszt wykonawcy. • Szerokość platformy oraz najazdów powinna być dostosowana do przewożonego ładunku. • Wysokość platformy załadowczej umożliwiająca swobodny wjazd oraz zjazd.• Ilość środków transportowych do realizacji zadania umożliwiająca przewóz 5 pojazdów w ciągu jednej doby na maksymalną odległość.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60181000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę korektę licznika w Audi A5, rok 2012 TDI - Przemyśl
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania14-01-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę korektę licznika w Audi A5, rok 2012 TDI. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI