Wynajem autokarów i mikrobusów wraz z kierowcą w celu przewozu osób dla potrzeb Uczelni...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wynajem autokarów i mikrobusów wraz z kierowcą w celu przewozu osób dla potrzeb Uczelni – wyjazdy krajowe
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-01-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Data publikacji ogłoszenia2020-01-15
 • Numer ogłoszenia501344-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 501344-N-2020 z dnia 2020-01-15 r.

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych: Wynajem autokarów i mikrobusów wraz z kierowcą w celu przewozu osób dla potrzeb Uczelni – wyjazdy krajowe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, krajowy numer identyfikacyjny 000001347, ul. Bankowa  12 , 40-007  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 359 13 34, , e-mail dzp@us.edu.pl , , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.us.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
wyższa uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w języku polskim
Adres:
Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 69, III piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem autokarów i mikrobusów wraz z kierowcą w celu przewozu osób dla potrzeb Uczelni – wyjazdy krajowe
Numer referencyjny: DZP.381.079.2019.UG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający nie ogranicza liczby części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę ani nie wskazuje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający nie ogranicza liczby części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę ani nie wskazuje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest wynajem autokarów (część A i B) i mikrobusów (część C i D) wraz z kierowcą w celu świadczenia usług krajowego przewozu osób w zakresie prowadzonej przez Zamawiającego działalności – badania naukowe, konferencje, szkolenia, zajęcia dydaktyczne, w tym wyjazdy w teren na praktyki, wyjazdy na zawody sportowe, koncerty itp. 2) Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 2 do SIWZ. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z poniższym podziałem Część A: Wyjazdy z jednostek Zamawiającego, zlokalizowanych w Katowicach, Chorzowie i Sosnowcu autokarami posiadającymi co najmniej 51 miejsc siedzących. Część B: Wyjazdy z jednostek Zamawiającego, zlokalizowanych w Cieszynie autokarami posiadającymi co najmniej 51 miejsc siedzących Część C: Wyjazdy z jednostek Zamawiającego, zlokalizowanych w Katowicach, Chorzowie i Sosnowcu mikrobusami posiadającymi co najmniej 21 miejsc siedzących. Część D: Wyjazdy z jednostek Zamawiającego, zlokalizowanych w Cieszynie mikrobusami posiadającymi co najmniej 21 miejsc siedzących. 4) Warunki realizacji zamówienia, warunki płatności: 1) Każdy z autokarów i mikrobusów wykorzystywanych do realizacji usługi musi być w dobrym stanie technicznym (posiadać m.in. sprawne ogrzewanie), zapewniającym prawidłowe, zgodne z właściwymi przepisami prawa i bezpieczne wykonywanie zamówienia, posiadać aktualne badania techniczne określone właściwymi przepisami prawa oraz ubezpieczenie OC i NNW. Kierowcy Wykonawcy zobowiązani są do posiadania odpowiednich uprawnień i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia tego typu pojazdów. 2) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 60172000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp będą polegały na powtórzeniu usług krajowego przewozu osób, opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-02-28

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: Usługi w zakresie każdej części będą realizowane według bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie otrzymywanych zleceń, w terminie od daty zawarcia umowy (nie wcześniej jednak niż od dnia 01.03.2020 r.) do dnia 28.02.2021 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada: - aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub - aktualną licencję wspólnotową na wykonywanie międzynarodowego transportu w zakresie przewozu osób, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.) lub - aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną przed 15 sierpnia 2013 r. na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, tzn. sprzed wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2013 r., poz. 567), uprawniającą do wykonywania przewozów osób w krajowym transporcie drogowym do czasu upływu terminu jej ważności. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży: - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ oraz - dokumenty wymienione w rozdziale IV ust. 4 pkt 1) SIWZ (Wykonawca składa dokument, w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, dopiero na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym, nie krótszym jednak niż 5 dni)
Informacje dodatkowe W przypadku upływu terminu ważności licencji/zezwolenia w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu aktualnego dokumentu (wznowienie) – szczegóły załącznik nr 3 do SIWZ.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna: Dotyczy części „A”, „B” i „C” Zdolność techniczna: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie usługi przewozu osób na łączną kwotę co najmniej 100 000,00 zł Zamawiający dopuszcza wykazanie ww. usług wykonywanych w ramach jednej lub dwóch umów. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: - oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit. a SIWZ, oraz - dokument, o którym mowa w rozdziale IV ust. 4 pkt 2) SIWZ (Wykonawca składa dokument, w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, dopiero na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym, nie krótszym jednak niż 5 dni). W przypadku składania oferty na część A, B i C postępowania, wystarczy, że Wykonawca wykaże, że wykonał należycie usługi wymagane dla jednej części. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego wymaganego doświadczenia dla części D postępowania. Zdolność zawodowa: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował następującymi pojazdami: w zakresie części A: co najmniej 3 (trzema) autokarami, z których każdy: • został wyprodukowany nie wcześniej niż w 2005r., • posiada co najmniej 51 miejsc siedzących (wraz z kierowcą), • posiada uchylne siedzenia, • posiada fotele z tzw. miękkimi siedziskami z podwyższonymi oparciami lub zagłówkami, • posiada wydzieloną przestrzeń bagażową, • posiada system audio- video, oraz • co najmniej 2 (dwa) z 3 (trzech) wykazanych autokarów posiadają WC. w zakresie części B: co najmniej 2 (dwoma) autokarami, z których każdy: • został wyprodukowany nie wcześniej niż w 2005 r.; • posiada co najmniej 51 miejsc siedzących (wraz z kierowcą), • posiada uchylne siedzenia, • posiada fotele z tzw. miękkimi siedziskami z podwyższonymi oparciami lub zagłówkami, • posiada wydzieloną przestrzeń bagażową, • posiada system audio- video, w zakresie części C: co najmniej 4 (czterema) mikrobusami, z których każdy: • został wyprodukowany nie wcześniej niż w 2005 r.; • posiada co najmniej 21 miejsc siedzących (wraz z kierowcą), • posiada fotele z tzw. miękkimi siedziskami z podwyższonymi oparciami lub zagłówkami, • posiada wydzieloną przestrzeń bagażową; w zakresie części D: co najmniej 2 (dwoma) mikrobusami, z których każdy: • został wyprodukowany nie wcześniej niż w 2005 r.; • posiada co najmniej 21 miejsc siedzących (wraz z kierowcą) , • posiada fotele z tzw. miękkimi siedziskami z podwyższonymi oparciami lub zagłówkami, • posiada wydzieloną przestrzeń bagażową; Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca winien wykazać odrębnie wymaganą minimalną liczbę pojazdów dla każdej części. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży: - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ oraz - dokumenty wymienione w rozdziale IV ust. 4 pkt 3) SIWZ SIWZ (Wykonawca składa dokument, w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, dopiero na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym, nie krótszym jednak niż 5 dni).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W zakresie pozostałych podstaw wykluczenia (z zastrzeżeniem ust. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp), Zamawiający oprze się na treści oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit. b) SIWZ. 2) Wykonawcy zagraniczni. a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2 lit. a) stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub Aktualna licencja wspólnotową na wykonywanie międzynarodowego transportu w zakresie przewozu osób, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 , poz. 2140 z późn. zm.) lub Aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydana przed 15 sierpnia 2013 r. na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, tzn. sprzed wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z dnia 16 maja 2013 r., poz. 567), uprawniająca do wykonywania przewozów osób w krajowym transporcie drogowym do czasu upływu terminu jej ważności. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2) Dotyczy części „A”, „B” i „C” Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Forma dokumentu: Przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1E do SIWZ (Zamawiający dopuszcza odtworzenie formularza) Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego (tj. wykaz autokarów/mikrobusów) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Forma dokumentu: Przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1F do SIWZ (Zamawiający dopuszcza odtworzenie formularza) Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) Oświadczenie o spełnianiu wymagań, określonych w rozdz. II ust. 5 pkt 1) SIWZ. Forma dokumentu: Przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1G do SIWZ (Zamawiający dopuszcza odtworzenie formularza) Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 2) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę . 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 1D do SIWZ. W przypadku korzystania z potencjału innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca powinien przedłożyć stosowne zobowiązanie tegoż podmiotu lub inny dowód na udostępnienie potencjału wraz z ofertą w formie oryginału. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 1D do SIWZ Oryginał
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
Średni rok produkcji pojazdów 20,00
Termin płatności faktury 10,00
Sprawna klimatyzacja w pojazdach 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach: 1) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika ona z winy Wykonawcy. 2) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 3) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia, a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę, 4) zmiany podwykonawców wskazanych w §1 ust. 5 umowy, z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców co najmniej takich samych właściwości, kwalifikacji, jeśli Wykonawca posługuje się potencjałem podwykonawców, 5) ewentualnej zmiany pojazdu jakim świadczone są usługi przewozu osób, z zastrzeżeniem, że standard pojazdu winien być taki sam lub wyższy od określonego w niniejszej SIWZ standardu pojazdu, a rok produkcji pojazdu taki sam lub nowszy od zaoferowanego w ofercie roku produkcji jak również, że pojazdy winny posiadać wymagane ubezpieczenia. Zamawiający dokona weryfikacji pojazdu na podstawie przekazanego przez Wykonawcę opisu pojazdu oraz kserokopii polis ubezpieczeniowych i dowodu rejestracyjnego (poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), pod rygorem niedopuszczenia tego pojazdu do świadczenia usług przewozu osób na zlecenie Zamawiającego. 6) W sytuacji zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze stron; 7) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy, 8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-23, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Ochrona danych osobowych. 1) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wg poniższych zasad. a) Administrator danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Uniwersytet Śląski w Katowicach. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest w formie:  pisemnej na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,  elektronicznej na adres e-mail: administrator.danych@us.edu.pl; b) Inspektor Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, Może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:  pisemnie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,  elektronicznie na adres e-mail: iod@us.edu.pl; c) Cel przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.381.079.2019.UG, o nazwie Wynajem autokarów i mikrobusów wraz kierowcą w celu przewozu osób dla potrzeb Uczelni – wyjazdy krajowe, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; d) Odbiorcy danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; e) Okres przechowywania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.  posiada Pani/Pan:  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników;  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu:  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2) Obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór stosownego oświadczenia został przewidziany w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część A: Wyjazdy z jednostek Zamawiającego, zlokalizowanych w Katowicach, Chorzowie i Sosnowcu autokarami posiadającymi co najmniej 51 miejsc siedzących.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest wynajem autokarów wraz z kierowcą w celu świadczenia usług krajowego przewozu osób w zakresie prowadzonej przez Zamawiającego działalności – badania naukowe, konferencje, szkolenia, zajęcia dydaktyczne, w tym wyjazdy w teren na praktyki, wyjazdy na zawody sportowe, koncerty itp. 2) Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 2 do SIWZ. 3) Usługi będą realizowane według bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie otrzymywanych zleceń, w terminie od daty zawarcia umowy (nie wcześniej jednak niż od dnia 01.03.2020r.) do dnia 28.02.2021r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 4) Każdy z autokarów wykorzystywanych do realizacji usługi musi być w dobrym stanie technicznym (posiadać m.in. sprawne ogrzewanie), zapewniającym prawidłowe, zgodne z właściwymi przepisami prawa i bezpieczne wykonywanie zamówienia, posiadać aktualne badania techniczne określone właściwymi przepisami prawa oraz ubezpieczenie OC i NNW. Kierowcy Wykonawcy zobowiązani są do posiadania odpowiednich uprawnień i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia tego typu pojazdów. 5) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
średni rok produkcji pojazdów 20,00
Termin płatności faktury 10,00
Sprawna klimatyzacja w pojazdach 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część B: Wyjazdy z jednostek Zamawiającego, zlokalizowanych w Cieszynie autokarami posiadającymi co najmniej 51 miejsc siedzących
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest wynajem autokarów wraz z kierowcą w celu świadczenia usług krajowego przewozu osób w zakresie prowadzonej przez Zamawiającego działalności – badania naukowe, konferencje, szkolenia, zajęcia dydaktyczne, w tym wyjazdy w teren na praktyki, wyjazdy na zawody sportowe, koncerty itp. 2) Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 2 do SIWZ. 3) Usługi będą realizowane według bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie otrzymywanych zleceń, w terminie od daty zawarcia umowy (nie wcześniej jednak niż od dnia 01.03.2020r.) do dnia 28.02.2021r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 4) Każdy z autokarów wykorzystywanych do realizacji usługi musi być w dobrym stanie technicznym (posiadać m.in. sprawne ogrzewanie), zapewniającym prawidłowe, zgodne z właściwymi przepisami prawa i bezpieczne wykonywanie zamówienia, posiadać aktualne badania techniczne określone właściwymi przepisami prawa oraz ubezpieczenie OC i NNW. Kierowcy Wykonawcy zobowiązani są do posiadania odpowiednich uprawnień i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia tego typu pojazdów. 5) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
Średni rok produkcji pojazdów 20,00
Termin płatności faktury 10,00
Sprawna klimatyzacja w pojazdach 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Część C: Wyjazdy z jednostek Zamawiającego, zlokalizowanych w Katowicach, Chorzowie i Sosnowcu mikrobusami posiadającymi co najmniej 21 miejsc siedzących
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest wynajem mikrobusów wraz z kierowcą w celu świadczenia usług krajowego przewozu osób w zakresie prowadzonej przez Zamawiającego działalności – badania naukowe, konferencje, szkolenia, zajęcia dydaktyczne, w tym wyjazdy w teren na praktyki, wyjazdy na zawody sportowe, koncerty itp. 2) Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 2 do SIWZ. 3) Usługi będą realizowane według bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie otrzymywanych zleceń, w terminie od daty zawarcia umowy (nie wcześniej jednak niż od dnia 01.03.2020r.) do dnia 28.02.2021r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 4) Każdy z mikrobusów wykorzystywanych do realizacji usługi musi być w dobrym stanie technicznym (posiadać m.in. sprawne ogrzewanie), zapewniającym prawidłowe, zgodne z właściwymi przepisami prawa i bezpieczne wykonywanie zamówienia, posiadać aktualne badania techniczne określone właściwymi przepisami prawa oraz ubezpieczenie OC i NNW. Kierowcy Wykonawcy zobowiązani są do posiadania odpowiednich uprawnień i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia tego typu pojazdów. 5) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
Średni rok produkcji pojazdów 20,00
Termin płatności faktury 10,00
Sprawna klimatyzacja w pojazdach 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Część D: Wyjazdy z jednostek Zamawiającego, zlokalizowanych w Cieszynie mikrobusami posiadającymi co najmniej 21 miejsc siedzących
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest wynajem mikrobusów wraz z kierowcą w celu świadczenia usług krajowego przewozu osób w zakresie prowadzonej przez Zamawiającego działalności – badania naukowe, konferencje, szkolenia, zajęcia dydaktyczne, w tym wyjazdy w teren na praktyki, wyjazdy na zawody sportowe, koncerty itp. 2) Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 2 do SIWZ. 3) Usługi będą realizowane według bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie otrzymywanych zleceń, w terminie od daty zawarcia umowy (nie wcześniej jednak niż od dnia 01.03.2020r.) do dnia 28.02.2021r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 4) Każdy z mikrobusów wykorzystywanych do realizacji usługi musi być w dobrym stanie technicznym (posiadać m.in. sprawne ogrzewanie), zapewniającym prawidłowe, zgodne z właściwymi przepisami prawa i bezpieczne wykonywanie zamówienia, posiadać aktualne badania techniczne określone właściwymi przepisami prawa oraz ubezpieczenie OC i NNW. Kierowcy Wykonawcy zobowiązani są do posiadania odpowiednich uprawnień i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia tego typu pojazdów. 5) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
Średni rok produkcji pojazdów 20,00
Termin płatności faktury 10,00
Sprawna klimatyzacja w pojazdach 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę konserwację tylnej belki w aucie - Pszczyna
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania05-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę konserwację tylnej belki w aucie Ford Focus kombi. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI