Wykonywanie usług transportowych wraz z wywozem odpadów w kontenerach dla potrzeb...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonywanie usług transportowych wraz z wywozem odpadów w kontenerach dla potrzeb Zamawiającego w roku 2019
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-12-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-19
 • Numer ogłoszenia663132-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 663132-N-2018 z dnia 2018-12-19 r.

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy: wykonywanie usług transportowych wraz z wywozem odpadów w kontenerach dla potrzeb Zamawiającego w roku 2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy, krajowy numer identyfikacyjny 19281776900000, ul. Partyzantów  74 , 80-254   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , e-mail nz@nieruchomoscigda.pl, , faks 583 458 235.
Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl
Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie- pocztą lub osobiście
Adres:
80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie usług transportowych wraz z wywozem odpadów w kontenerach dla potrzeb Zamawiającego w roku 2019
Numer referencyjny: 96/18/A
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportowych w zakresie: a) Przeprowadzek lokatorów przy użyciu samochodu z plandeką o maksymalnej masie całkowitej od 2 do 3,5 ton wraz z pracą 4 ładowaczy. Ilość godzin przewidziana dla danej usługi: 300. Dysponentem pojazdów i ładowaczy w w/w zakresie będzie kierownik Działu Eksploatacji Zasobu lub osoby przez niego upoważnione. b) Załadunku, wyładunku i transportu mebli, sprzętu i dokumentacji stanowiących mienie Gdańskich Nieruchomości wraz z załadunkiem i wyładunkiem we wskazane miejsca przez Zamawiającego na terenie Miasta Gdańska przy użyciu samochodu o maksymalnej masie całkowitej od 3,5 do 5 ton wraz z pracą 4 ładowaczy. Ilość godzin przewidziana dla danej usługi: 124. Dysponentem pojazdów i ładowaczy w w/w zakresie będzie kierownik Działu Kadr i Administracji lub osoby przez niego upoważnione. c) Załadunku i przewiezienia ruchomości osób eksmitowanych do wskazanego lokalu socjalnego, pomieszczenia tymczasowego, względnie do magazynu (w przypadku lokali użytkowych, garaży, komórek, itp.) oraz programu CTUS. Eksmisje będą przeprowadzone przy użyciu zespołu składającego się z samochodu o maksymalnej masie całkowitej od 2 do 3,5 ton wraz z pracą 4 ładowaczy. W uzasadnionych przypadkach przy użyciu 2 zespołów. Wykonawca musi zapewnić worki foliowe na rzeczy osobiste eksmitowanych, kartony papierowe na ruchomości szklane itp. taśmę do zaklejania worków i mebli eksmitowanych, narzędzia do rozmontowywania mebli (kombinerki, śrubokręt, młotek itp.). Odpady i porzucone rzeczy Wykonawca będzie zobowiązany wywieźć na miejskie wysypisko. Ilość godzin przewidziana dla danej usługi – 398. Dysponentem pojazdów i ładowaczy w w/w zakresie będzie kierownik Działu Windykacji lub osoby przez niego upoważnione. d) Podstawienia kontenerów o pojemności od 3 do 7 m3 do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz wywóz kontenerów z odpadami. Przewidziana ilość kontenerów do podstawienia:  pojemności 7 m3 przeznaczonych odpady zielone (np. trawa, liście, gałęzie, krzaki, drewno itp.) - 300,  o pojemności od 3 do 7 m3 przeznaczonych na odpady budowlane, poremontowe, gruz (np. futryny, drzwi, okna, tynki, cegły itp.): 100,  o pojemności 7 m3 przeznaczonych na odpady nietypowe w tym wielkogabarytowe, i inne odpady pozostawione w lokalach, piwnicach, komórkach gospodarczych, z pogorzelisk itp. (np. meble, dywany, odzież, sprzęt elektroniczny, złom itp.): 300.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90500000-2
90511000-2
90512000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności technicznej jeżeli wykaże dysponowanie co najmniej: - w przypadku składania oferty na zadanie 1: • 2 pojazdami kategorii N1 - pojazdy do przewozu ładunków o masie maksymalnej całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w tym: - 1 pojazdem z plandeką, - 1 pojazdem dostosowanym do przewozu mebli, • 1 pojazdem kategorii N2 - pojazdy do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t, dostosowanym do przewozu mebli; - w przypadku składania oferty na zadanie 2: • 2 pojazdami umożliwiającym przewóz kontenerów. 2. Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej jeżeli: a) wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 usługi transportowe o wartości 50 000,00 zł każda. b) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej: - w przypadku składania oferty na zadanie 1: • 1 osobę na stanowisku kierowniczym. • 12 osób na stanowisku ładowacza, • 3 osoby na stanowisku kierowcy, - w przypadku składania oferty na zadanie 2: • 2 osobami na stanowisku kierowcy. Kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony muszą spełniać wymagania określone w art. 39 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: ad 1 i 2a i 2b. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ad 1 i 2b. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie. ad 2a i 2b. W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. ad 2a. W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu pojedynczych usług. Realizacją wymaganych usług powinien wykazać się wykonawca albo co najmniej jeden z uczestników konsorcjum. Warunek doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch w/w usług, ale żaden z nich nie wykona ich w wymaganej liczbie, tzn., że w przypadku wykazania przez każdego uczestnika konsorcjum po 1 usłudze polegającej na wykonaniu usług transportowych, warunek dotyczący posiadania doświadczenia nie zostanie spełniony. Podmiot na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca polega, będzie musiał wykazać zrealizowanie 2 usług polegających na wykonaniu usług transportowych. W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
2. Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście. 3. Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 4. Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 15 SIWZ ppkt. 2-5 SIWZ. 5. Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu. 6. Złożyć Formularz cenowy odpowiednio na wybrane zadanie, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego. 7. Podać w wykazie „zdolność techniczna” daty pierwszych rejestracji samochodów zgodnie z pkt. 20 ppkt. 2 SIWZ. 8. Podać w wykazie zdolność zawodowa – wykaz osób” okres doświadczenia osób na stanowisku kierowców zgodnie z pkt. 20 ppkt. 3 SIWZ. 9. Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: ZADANIE 1 – 1 000,00 zł ZADANIE 2 – 4 500,00 zł; ZADANIE 1 i ZADANIE 2 – 5 500,00 zł;

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 0,60
ocena stanu technicznego 0,30
doświadczenie kierowców 0,10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie: 1. Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli: a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,  wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, b) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:  w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,  w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; d) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2, e) łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. f) wystąpi konieczność zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego usługi spowodowanego względami organizacyjnymi lub finansowymi (dotyczy zadania 2). Zamawiający przewiduje, że minimalna ilość kontenerów na odpady do postawienia nie będzie mniejsza niż 200, g) zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku gdy:  proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, h) realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert jeżeli:  w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. 2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: a) Zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu, b) Nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: - zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, - zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, - zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy, - polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust.1 pkt c.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-28, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-01-26 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Punkty do oceny ofert będą przyznawane według następujących zasad: a) Kryterium – Cena - waga 60% (0,60)- odpowiada maksymalnej wartości 60 pkt. Cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: (Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60 % b) Kryterium – Ocena stanu technicznego - waga 30% (0,30) - odpowiada maksymalnej wartości 30 pkt. Średni wiek pojazdów liczony od daty pierwszej rejestracji:  do 3 lat 30 pkt.  powyżej 3 lat do 6 lat 22 pkt.  powyżej 6 lat do 9 lat 15 pkt.  powyżej 9 lat do 12 lat 9 pkt.  powyżej 12 lat do 15 lat 4 pkt.  powyżej 15 lat 0 pkt. Średni wiek pojazdów liczony będzie zgodnie z poniższym wzorem: Wśr = [(2018-n1) + (2018-n2) + ......(2018-ni] / i gdzie: Wśr - średni wiek pojazdów, ni - rok pierwszych rejestracji poszczególnych pojazdów (wykazany w druku zdolność techniczna), i - ilość pojazdów. Zamawiający do oceny średniego wieku pojazdów będzie brał tylko i wyłącznie tą ilość pojazdów, która musi zostać wykazana w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu na danych zadaniach, tj. : - na zadaniu 1 – 3 szt. - na zadaniu 2 – 2 szt. W przypadku wykazania przez Wykonawcę większej ilości pojazdów niż ilość wymagana w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, do oceny będą brane pojazdy według następujących zasad: 1. w pierwszej kolejności będące własnością wykonawcy, 2. w drugiej kolejności pojazdy najmłodsze. c) Kryterium - doświadczenie kierowców - waga 10 % (0,10) - odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt. Średni okres doświadczenia:  0 do 12 m-cy - 0 pkt  ponad 12 do 24 m-cy - 1 pkt  ponad 24 do 36 m-cy - 3 pkt  ponad 36 do 48 m-cy - 6 pkt  ponad 48 do 60 m-cy - 10 pkt Wykonawca ma obowiązek określić doświadczenie każdego z kierowców z dokładnością do pełnego miesiąca. W przypadku określenia doświadczenia w niepełnych miesiącach Zamawiający zaokrągli wartość do pełnego miesiąca zgodnie z zasadami matematycznymi i do obliczeń zostanie przyjęta wartość po zaokrągleniu. Wartość kryterium „doświadczenie kierowców” obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem: D = (d1 + d2 + .....+ di)/i gdzie: D - średnia wartość kryterium „doświadczenie kierowców”, di - doświadczenie poszczególnych kierowców (wykazanych w druku „zdolność zawodowa – wykaz osób”), i - ilość kierowców. Zamawiający do oceny uprawnień i doświadczenia kierowców będzie brał tylko i wyłącznie tą ilość kierowców, która musi zostać wykazana w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu na danych zadaniach, tj.: - na zadaniu 1 – 3 kierowców, - na zadaniu 2 – 2 kierowców. W przypadku wykazania przez Wykonawcę większej ilości kierowców na poszczególne zadania, niż ilość wymagana w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, do oceny będą brani kierowcy według następujących zasad: 1. w pierwszej kolejności zatrudnieni na umowie o pracę, 2. w drugiej kolejności kierowcy z większym doświadczeniem zawodowym. II. DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 28.12.2018 r. godzina 10:45, Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204 – sala konferencyjna OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Marek Skuhra stanowisko służbowe specjaliosta ds. zamówień publicznych, 80- 254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 302 32 82 Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: wykonywanie usług transportowych wraz z wywozem odpadów dla potrzeb Zamawiającego w roku 2019
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje obejmujące usługi w zakresie określonym w pkt I „Krótki opis przedmiotu zamówienia” ppkt 1 a, b i c. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki Wykonawcy, wynikające z realizacji umowy dla zadania 1, określone zostały w § 1, 2 i 4 wzoru umowy dla zadania 1 stanowiącego załącznik do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 90500000-2, 90511000-2, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 0,60
ocena stanu technicznego 0,30
doświadczenie kierowców 0,10

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: wykonywanie usług transportowych wraz z wywozem odpadów w kontenerach dla potrzeb Zamawiającego w roku 2019
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje obejmujące usługi w zakresie określonym w pkt I „Krótki opis przedmiotu zamówienia” ppkt 1 d. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki Wykonawcy, wynikające z realizacji umowy dla zadania 2, określone zostały w § 1, 2 i 4 wzoru umowy dla zadania 2 stanowiącego załącznik do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 90500000-2, 90511000-2, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 0,60
ocena stanu technicznego 0,30
doświadczenie kierowców 0,10

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport jachtu - Tczew - Szczecin
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania22-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport jachtu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Gdańsk: EZP-2018/03/12/09