Usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w latach 2020, 2021,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w latach 2020, 2021, 2022
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGniezno
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-12-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg
 • Data publikacji ogłoszenia2019-12-12
 • Numer ogłoszenia635486-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 635486-N-2019 z dnia 2019-12-12 r.

Powiatowy Zarząd Dróg: Usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w latach 2020, 2021, 2022
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg, krajowy numer identyfikacyjny 63127697200000, ul. Al. Reymonta  32 , 62-200  Gniezno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 281 920, e-mail pzd@powiat-gniezno pl., faks 614 281 920.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-gniezno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.powiat-gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiat-gniezno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w latach 2020, 2021, 2022
Numer referencyjny: PZD.DT.3921.12/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w latach 2020, 2021, 2022 - samochód samowyładowczy o ład. od 4,5 t do 5,5 t - samochód samowyładowczy o ład. od 7,5 t do 8,5 t - samochód samowyładowczy o ład. od 19,5 t do 20,5 t - samochód samowyładowczy o ład. od 24,5 t do 25,5 t - ciągnik rolniczy z 1-ną przyczepą - ciągnik rolniczy z 2-ma przyczepami - teren wykonywania usług Obwód drogowy nr 1 w Gnieźnie, Obwód Drogowy nr 2 w Kłecku Oferty nie muszą obejmować całość zamówienia, dopuszcza się składania ofert częściowych z podziałem na: Obwód Drogowy nr 1 w Gnieźnie i/lub Obwód Drogowy nr 2 w Kłecku oraz wybrany przez Oferenta rodzaj środka transportowego. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako reprezentant firmy. Złożenie większej liczby ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Dokumentacja jest do wglądu w siedzibie PZD.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2022-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Potencjał kadrowy: dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoby odpowiedzialne za świadczenie usług transportowych muszą posiadać kwalifikacje uprawniające do obsługi jednostek transportowych. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) Potencjał techniczny: Wykonawca musi jednoznacznie wykazać, że: posiada w pełni sprawne jednostki transportowe wraz z obsługą (operator/kierowca) pozwalające na realizację zamówienia lub ma zapewniony dostęp (przez dzierżawę, wynajem, umowę kupna lub inny sposób ) do sprzętu wykazanego w formularzu cenowym ( złącznik nr 2a/2b) według załącznika nr 6 do SIWZ . Ze względu na specyfikę pracy wymagane jest : - ciągnik rolniczy z 1-ną przyczepą- z wywrotem na 3 strony, moc minimum 60 KM, zarejestrowany na 2 osoby, kabina ciągnika ogrzewana, przestrzenna umożliwiająca w trakcie postoju swobodne przebywanie 4 pracowników - ciągnik rolniczy z 2-ma przyczepami - w tym minimum jedna z wywrotem na 3 strony, moc minimum 60 KM, zarejestrowany na 2 osoby - samochód samowyładowczy o ład. od 4,5 t do 5,5 t - zarejestrowany na 3 osoby W przypadku składania oferty na Obwód Drogowy nr 1 w Gnieźnie oraz Obwód Drogowy nr 2 w Kłecku na taki sam rodzaj środków transportowych oferent winien posiadać taką ilość sprzętu / co najmniej 2 szt./ i kierowców, aby zapewnić świadczenie usług w tym samym czasie na terenie obydwu Obwodów Drogowych Ocena Zamawiającego zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów według załącznika Nr 6 na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunek Wykonawca spełnił. 3) Doświadczenie zawodowe: Ze względu na specyfikę pracy przy utrzymaniu dróg przy składaniu oferty na : - samochód samowyładowczy o ład. od 4,5 t do 5,5 t - samochód samowyładowczy o ład. od 7,5 t do 8,5 t - ciągnik rolniczy z 1-ną przyczepą - ciągnik rolniczy z 2-ma przyczepami Wykonawca musi wykazać wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie minimum 2 usług świadczonych przez okres minimum 1 roku , polegających na usługach transportowych na oferowane środki transportu przy bieżącym utrzymaniu dróg, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich wartości, dat i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub wykonywane należycie – zgodnie z załącznikiem nr 7. Ocena Zamawiającego zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów według załącznika Nr 7 na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunek Wykonawca spełnił. W celu potwierdzenia należy złożyć Referencje.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY – W ZAKRESIE ART. 25 a UST. 1 Uzp DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Każdy Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ). Oświadczenie musi być dostarczone w formie pisemnej do siedziby zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w al. 86 ust. 5 ustawy Pzp (w sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono przynajmniej dwie oferty). Przy przesyłce pocztowej termin musi być na tyle wyprzedzający, by dotrzymana została powyższa data – data stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę. Oświadczenie należy kierować na adres: Powiatowy Zarząd Dróg, 62-200 Gniezno, al. Reymonta 32. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Wykaz sprzętu (wg. załącznika nr 6) zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 2a/2b). W przypadku gdy wykonawca nie jest posiadaczem w/w sprzętu winien przedłożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do jego udostępnienia. 5. Wykaz doświadczenia (wg. załącznika nr 7) w przypadku składnia ofert na : - samochód samowyładowczy o ład. od 4,5 t do 5,5 t - samochód samowyładowczy o ład. od 7,5 t do 8,5 t - ciągnik rolniczy z 1-ną przyczepą - ciągnik rolniczy z 2-ma przyczepami
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY – W ZAKRESIE ART. 25 a UST. 1 Pzp DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-19, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w latach 2020, 2021, 2022 Obwód Drogowy nr 1 w Gnieźnie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w latach 2020, 2021, 2022 - samochód samowyładowczy o ład. od 4,5 t do 5,5 t - samochód samowyładowczy o ład. od 7,5 t do 8,5 t - samochód samowyładowczy o ład. od 19,5 t do 20,5 t - samochód samowyładowczy o ład. od 24,5 t do 25,5 t - ciągnik rolniczy z 1-ną przyczepą - ciągnik rolniczy z 2-ma przyczepami - teren wykonywania usług Obwód drogowy nr 1 w Gnieźnie Zobowiązanie wykonawcy obejmuje świadczenie na warunkach pracy dorywczej na wezwanie Kierownika Obwodu Drogowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w latach 2020, 2021, 2022 Obwód Drogowy nr 2 w Kłecku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w latach 2020, 2021, 2022 - samochód samowyładowczy o ład. od 4,5 t do 5,5 t - samochód samowyładowczy o ład. od 7,5 t do 8,5 t - samochód samowyładowczy o ład. od 19,5 t do 20,5 t - samochód samowyładowczy o ład. od 24,5 t do 25,5 t - ciągnik rolniczy z 1-ną przyczepą - ciągnik rolniczy z 2-ma przyczepami - teren wykonywania usług Obwód drogowy nr 2 w Kłecku Zobowiązanie wykonawcy obejmuje świadczenie na warunkach pracy dorywczej na wezwanie Kierownika Obwodu Drogowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji na zlecenie Zamawiającego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport 4 wiązek rur stalowych - Sosnowiec - Wysogotowo
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania22-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport 4 wiązek rur stalowych. Każda wiązka o wadze 900 kg. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI