USŁUGI POCZTOWE

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
USŁUGI POCZTOWE
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-02-27
 • ZamawiającyMiejski Urząd Pracy w Lublinie
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-16
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00206432
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGI POCZTOWE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Urząd Pracy w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431213647

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niecała 14

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-080

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 814665200

1.5.8.) Numer faksu: 814665201

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@mup.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://muplublin.praca.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGI POCZTOWE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd4d8867-c1a7-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00206432

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00086877/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 usługi pocztowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fd4d8867-c1a7-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fd4d8867-c1a7-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp dotyczące zasady równego traktowania
Wykonawców nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w Rozdziale 11.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3.Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U z 2020r. poz. 2452).
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w pkt 11.6 SWZ,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2247) z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66
ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, o którym
mowa w pkt 11.6 SWZ, w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w
postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik),
lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7. W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
a) Komputer PC
- parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD
- zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy OSX/Mac OS10.10, Ubuntu 14.04,
- zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze,
albo
a) Tablet/Telefon
- Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3
- Przeglądarka Chrome 61 lub nowa
8. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji
danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
Szczegółowe informacje są zawarte w Rozdziale 11 i Rozdziale 13 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Urząd Pracy w Lublinie (zwany dalej MUP w Lublinie) reprezentowany przez Dyrektora MUP w Lublinie, pod adresem ul. Niecała 14, 20-080 Lublin.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych MUP w Lublinie można skontaktować się pod numerem telefonu (81) 466-52-72, e-mail: iod@mup.lublin.pl lub listownie na ww. adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) lub f) w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
b) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z realizacją obowiązków ustawowych wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych;
c) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
d) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności
wynikającym z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne
lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa lub innym podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie podpisanych umów oraz innym
osobom lub podmiotom, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy.
5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane przetwarzane w związku z celami wymienionymi w pkt 3 lit. a), b) i d) będą przechowywane przez okres
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i
Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt MUP
w Lublinie (dostęp: https://biuletyn.lublin.eu/mup/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/instrukcja-kancelaryjna,1,1820,1.html)
na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w związku z celami wymienionymi w pkt 3 lit. c) i d) będą one przechowywane przez
okres trwania umowy, okres realizacji umowy oraz wynikających z jej tytułu roszczeń oraz upływu okresu na jaki została udzielona
gwarancja (przysługuje rękojmia).
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO oraz
do ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO. Na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO z tym, że
wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych
osobowych, z wyłączeniem sytuacji gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
10. Administrator przetwarza podane dane osobowe w celu realizacji obowiązku ustawowego. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy.
Pozostałe informacje zawarte są w pkt Rozdziale 22 pkt 11 SWZ .

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MUP.PK III.371.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie przy ul. Niecałej 14 20-080 w Lublinie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu (w placówce pocztowej Wykonawcy) nadawanych przez Zamawiającego przesyłek pocztowych, przemieszczaniu i doręczaniu ich adresatom na obszarze całego kraju i za granicą oraz dokonywaniu ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe z późn. zm. (zwanej dalej „ustawa Prawo pocztowe”), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego z późn. zm. (zwanej dalej „KPA”) i przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego z późn. zm. (zwanej dalej „KPC”), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa z późn. zm., ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z późn. zm. w okresie 24 miesięcy, nie wcześniej jednak niż od dnia 12.03.2024 r.

Szacowana planowana liczba przesyłek w okresie obowiązywania umowy - 88 930 sztuk.

2. Zakres usług obejmuje:
a) przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych w obrocie krajowym i zagranicznym;
b) przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie paczek pocztowych;
c) doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe) do siedziby Zamawiającego;
d) doręczanie zwrotów przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe) niedoręczonych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy do siedziby Zamawiającego z podaniem daty i przyczyny zwrotu lub nieodebrania przez adresata;
e) doręczanie zwrotnych potwierdzeń odbioru do siedziby Zamawiającego.
f) świadczenie możliwości śledzenia przez Zamawiającego przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym i zagranicznym drogą elektroniczną (online), jako usługi nieodpłatnej, ogólnie dostępnej, bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowego sprzętu, oprogramowania czy uprawnień; (zapis pozostanie w treści Umowy, o ile będzie wynikać z treści złożonej przez Wykonawcę oferty)

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie przez okres 24 miesięcy licząc od daty protokolarnego dopuszczenia Wykonawcy przez Zamawiającego do rozpoczęcia świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, potwierdzonym i podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawicieli każdej ze stron umowy lub do wyczerpania środków finansowych stanowiących maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu wykonania umowy, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
4. Rozpoczęcie świadczenia usług, o którym mowa w pkt 1 nastąpi nie później niż w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy.
5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie podpisania protokołu i terminie rozpoczęcia świadczenia usługi, nie później niż 2 dni przed planowaną datą podpisania protokołu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
a) Kryterium „cena”: waga 60%
b) Kryterium „możliwości śledzenia przesyłek online”: waga 40%

a) Wartość punktowa kryterium „cena” (C):

C = Cn / Co x 100 pkt x 60 %
gdzie:
Cn - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert
Co - cena oferty ocenianej
Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów.b) Wartość punktowa kryterium „możliwość śledzenia przesyłek online” przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym i zagranicznym bez dodatkowych kosztów z tym związanych przez Zamawiającego - usługa powinna być ogólnie dostępna dla Zamawiającego bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu, oprogramowania, uprawnień itp.) – (P).

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 40.
Waga – 40%
Dla tego kryterium punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
1. Wykonawca, który zaoferuje możliwość śledzenia online przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym i zagranicznym bez dodatkowych kosztów z tym związanych przez Zamawiającego (usługa powinna być ogólnie dostępna dla Zamawiającego bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu, oprogramowania, uprawnień itp.) otrzyma 40,00 pkt,
2. Wykonawca, który nie zaoferuje możliwości śledzenia online przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym i zagranicznym bez dodatkowych kosztów z tym związanych przez Zamawiającego (usługa powinna być ogólnie dostępna dla Zamawiającego bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu, oprogramowania, uprawnień itp.) otrzyma 0 pkt.
Brak określenia w części B w pkt 5 Formularza oferty w miejscu w zakresie oferowanego / nie oferowanego śledzenia przesyłki będzie traktowane jakby Wykonawca wpisał „ Nie oferuję” i otrzyma 0 pkt w tym kryterium.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą liczbę punktów wg wzoru: Liczba punktów = C + P, gdzie:

C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny oferty,
P oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium możliwość śledzenia online przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym i zagranicznym bez dodatkowych kosztów z tym związanych przez Zamawiającego.

Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania - 100 punktów.

17.2. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów
w ramach kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: możliwości śledzenia przesyłek online

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

6.1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

6.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicą, tzn. jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy Prawo pocztowe .

6.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

6.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli: posiada doświadczenie tj. wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również należycie wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę pocztową w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich zwrotów o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto każda i przedstawi dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku usług nadal wykonywanych faktycznie zrealizowany zakres zamówienia na dzień składania ofert musi spełniać warunki określone powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.3.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2023r. poz. 1689 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami, potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej SWZ;

b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej tj. aktualnego wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego na podstawie art. 6 ustawy Prawo pocztowe;

b) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczonych od dnia w którym upływa termin składania ofert – zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej SWZ;

W wykazie usług należy wskazać tylko te usługi, które potwierdzają spełnianie warunku udziału, o którym mowa w pkt 6.1.4 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

9.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym) - zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu
przez podmiot trzeci.
9.8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej SWZ.
9.9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia na wezwanie zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 8.3.2 SWZ dotyczące tych
podmiotów,potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w swoim imieniu (każdy podmiot wypełnia i podpisuje odrębny
formularz). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika Nr 4 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ,
przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
 w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku w pkt. 8.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Każdy podmiot wypełnia i podpisuje odrębny formularz.
13.7.5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest
umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a),
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania wykonawcy.
Pozostałe informacje zawarte są w pkt 13.7. 6) SWZ oraz 13.4

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w swoim imieniu (każdy podmiot wypełnia i podpisuje odrębny
formularz). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy
złożyć wg wymogów załącznika Nr 4 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ,
przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
 w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
 w pkt. 8.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Każdy podmiot wypełnia i podpisuje odrębny formularz.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Działając na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany terminu płatności po uzgodnieniu z Wykonawcą - w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych;
2) zmiany podstaw prawnych regulujących świadczenie usług będących przedmiotem Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia;
3) zmiany adresu punktu pocztowego do którego będą przekazywane przesyłki pocztowe przez Zamawiającego dla Wykonawcy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego;
4) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy; zmianie może ulec termin realizacji Umowy o okres trwania zdarzenia lub okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty;
5) w przypadku zaistnienia innych okoliczności, bez względu na ich charakter, w tym leżących po stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, o ile ich pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym, możliwa jest uzasadniona tymi okolicznościami zmiana: sposobu wykonania Umowy oraz zakresu przedmiotu Umowy, w tym wyłączenia części przedmiotu Umowy oraz zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy odpowiednio do okresu trwania przeszkody, która uniemożliwia realizację przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty;
6) niewykorzystania wartości Umowy określonej w § 11 ust. 1, w terminie określonym w § 4 ust. 1 – w takim wypadku Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy o czas określony do 6 miesięcy (jednak nie dłużej niż do wykorzystania wartości Umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-26 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7.3 Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023r. poz. 129 z późn. zm.),
zwana dalej „ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na
podstawie ustawy, Zamawiający wyklucza:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120
z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
7.3.1. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 7.3.
7.3.2. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie 7.3 Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
7.3.3. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z pkt 7.3 jest wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy.
7.3.4. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
7.3.5. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 7.3, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o
udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej.
7.3.6. Karę pieniężną, o której mowa w pkt 7.3.5. nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w
wysokości do 20 000 000 zł.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż kamery samochodowej i wideorejestratora w samochodzie- Łuków
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania17-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę montaż kamery samochodowej i wideorejestratora w samochodzie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa preparatów do dezynfekcji.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Lublin: Świadczenie usług pralniczych dla SP ZOZ MSWiA w Lublinie
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Lublin: Wymiana instalacji elektrycznej oraz remont PP w Zwierzyńcu
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu