Usługa polegająca na regularnym dowozie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa polegająca na regularnym dowozie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Miasta Rzeszowa
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-12-04
 • Tryb udzielenia zamówieniaLicytacja elektroniczna
 • ZamawiającyGmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Data publikacji ogłoszenia2019-11-26
 • Numer ogłoszenia626058-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 626058-N-2019 z dnia 2019-11-26 r.

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa: Usługa polegająca na regularnym dowozie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Miasta Rzeszowa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, krajowy numer identyfikacyjny 65061400000000, ul. Rynek  1 , 35-064  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 754 636, e-mail zampub@erzeszow.pl, faks 178 754 634.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.erzeszow.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej musi być złożony w oryginale formie pisemnej osobiście lub za pomocą posłańca lub operatora
Adres:
Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Centralnego Zamawiającego, ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów, pok. nr 13

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na regularnym dowozie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Miasta Rzeszowa
Numer referencyjny: CZ-D.271.106.309.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz maksymalnie 11 dzieci niepełnosprawnych w tym: 9 na trasie z miejsca zamieszkania uczniów (teren Rzeszowa) i z powrotem do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ul. Staszica 10 b i następnie 2 dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „INA” przy ul. Moniuszki (nowo powstały budynek obok Moniuszki 11) i z powrotem. Szacunkowa liczba dni w których wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia w latach 2020-2021 wynosi 377 dni nauki szkolnej, w tym w roku 2020 – nie więcej niż 190 dni nauki szkolnej, w roku 2021 – nie więcej niż 187 dni nauki szkolnej. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za każdy dzień świadczenia usługi, które płacone będzie miesięcznie z dołu, zgodnie z wykonanymi dniówkami, na warunkach przedstawionych we wzorze umowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) załącznik nr 3 do umowy pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz 2) wzór umowy z pozostałymi załącznikami do umowy.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60130000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie wykonywane będzie od dnia podpisania umowy jednakże nie wcześniej niż od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.Urz.UE.L.2009.301.51 ze zm.) i ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.) lub uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.) lub inne ważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do wykonywania krajowego transportu drogowego osób lub zawodu przewoźnika drogowego lub inne uprawniające do przewozu grupy osób stanowiących przedmiot zamówienia.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Termin na złożenie niniejszego oświadczenia wynosi 3 dni od przekazania wykonawcom listy podmiotów którzy złożyli Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.Urz.UE.L.2009.301.51 ze zm.) i ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.) lub licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.) lub ważna licencja lub zezwolenie lub inny dokument wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniające do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowiący załącznik do ogłoszenia dostępny jest na stronie Zamawiającego http://bip.erzeszow.pl. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z dokumentami, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu, należy złożyć na piśmie w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy zaadresowane na: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego,35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. 13. oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na „Usługę polegającą na regularnym dowozie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Miasta Rzeszowa”, nr postępowania CZ-D.271.106.309.2019. Konsekwencje nieodpowiedniego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca. Wnioski złożone do Zamawiającego po upływie terminu określonego dla ich składania oraz złożone w formie innej niż w oryginale w formie pisemnej nie będą rozpatrywane - Zamawiający uzna, iż nie zostały w ogóle złożone. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: 1) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, 2) Wniosek/ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz oświadczenie o wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
Nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
https://licytacje.uzp.gov.pl
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
http://bip.erzeszow.pl/
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
1. Wykonawca może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. 2. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 3. Login powinien uniemożliwiać identyfikację wykonawcy. W przypadku niepodania loginu we wniosku, lub też błędnego podania loginu niezarejestrowanego na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie loginu, który umożliwi przypisanie wykonawcy do prowadzonej licytacji poprzez jego wpisanie na listę wykonawców (na platformie licytacji) biorących w niej udział. Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie loginu, który umożliwi przypisanie wykonawcy do prowadzonej licytacji, skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 4. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. 5. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
1. Licytacja elektroniczna na zadanie: Usługa polegająca na regularnym dowozie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Miasta Rzeszowa będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty za 1 dzień świadczenia usługi polegającej na regularnym dowozie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Miasta Rzeszowa, wyrażoną w złotych brutto oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 10,00 PLN brutto (słownie złotych brutto: dziesięć 00/100). 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 9. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto kwotę 635.00 PLN brutto (słownie złotych brutto: sześćset trzydzieści pięć złotych 00/100) za dzień świadczenia usługi polegającej na regularnym dowozie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Miasta Rzeszowa. 10.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto za dzień świadczenia usługi, następnie zaoferowaną kwotę za dzień świadczenia usługi zamawiający przemnoży przez 377 dni (tj. maksymalna liczba dni nauki szkolnej, w których wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia), z zastrzeżeniem, że uzyskana w ten sposób cena oferty mieści się w kwocie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 11. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 12. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na swojej stronie internetowej nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 13. Formalności niezbędne do zawarcia umowy jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty: Po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy wykonawca winien: 1) Przedłożyć: a) pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, b) umowę regulującą współpracę - w przypadku złożenie oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 2) Przekazać drogą e-mail następujące informacje: a) niezbędne dane do wpisania w umowie wynikające z treści wzoru umowy, b) wysokość kwoty netto wynikająca z oferty (postąpienia). 3) Wykonawca musi dostarczyć wypełnione, podpisane i uzgodnione z Wydziałem Edukacji UM Rzeszowa załączniki do umowy tj. a) Zał. nr 1 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi b) Zał. nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja jednoetapowa Czas trwania: 30 minut

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 2019-12-04 godzina: 10:00:00
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Licytacja zakończy się w dniu otwarcia licytacji o godzinie 10:30. Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta (postąpienie).

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany do umowy zostały wskazane we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia o zamówieniu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej należy złożyć w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, 2) Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (zwany dalej wnioskiem) i oświadczenie/a na podstawie art. 25a ust. wykonawcy składają w oryginale w formie pisemnej w języku polskim na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4 za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w PKT III.5.1) ogłoszenia o zamówieniu wykonawcy składają w formie pisemnej (oryginał lub kopia za zgodność z oryginałem) na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca 4). Pozostałe oświadczenia (inne niż w pkt 2i 3), zaproszenie do udziału w licytacji, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (o ile zamawiający nie zastrzeże inaczej w wezwaniu) zamawiający i wykonawcy przekazują przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mailem, jak również mogą zastosować sposób komunikacji wskazany w ust. 2. 5). Od momentu otwarcia licytacji do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art. 77 Pzp, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy licytacyjnej https://licytacje.uzp.gov.pl. 6). Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, do momentu upływu terminu otwarcia licytacji, będą zamieszczanie na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem http://bip.erzeszow.pl 7). Wszelka korespondencja winna być oznaczona numerem i nazwą postępowania oraz kierowana: a) w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, b) drogą elektroniczną na adres e-mail: zampub@erzeszow.pl . 8) Osoba upoważniona do kontaktowania się w wykonawcami: Michał Choma - Wydział Centralnego Zamawiającego, Urząd Miasta Rzeszowa, ul. B.Joselewicza 4, tel. 17 875 46 48 - sprawy proceduralne 9). Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub Krajowego Rejestru Sądowego dokumenty rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do wyżej wskazanych rejestrów w druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dokument/y lub dołączyć do wniosku dokument/y wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski. 3. Forma dokumentów: 1) Wniosek musi zawierać: a) wypełniony formularz Wniosek - musi być złożony w oryginale w formie pisemnej pod rygorem nieważności; b) oświadczenie/a na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawarte w formularzu Wniosek – musi być złożone w oryginale w formie pisemnej; c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: - Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, - ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) musi być złożone w oryginale w formie pisemnej; d) dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania wniosku z zastrzeżeniem pełnomocnictwa i ust. 2 pkt 9 - muszą być złożone w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; e) dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienione w PKT III.5.1) ogłoszenia o zamówieniu muszą być złożone w oryginale w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2). Dokumenty i/lub oświadczenia o których mowa Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z późn. zm. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu: a) muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (zgodnie z zasadami poświadczania wskazanymi w lit. b i c) b) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje/ą odpowiednio osoba/y uprawniona/e do reprezentacji wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą c) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na każdej stronie kopii wraz ze stwierdzeniem „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez osoby wskazane w pkt 1. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z pieczątką osoby podpisującej kopie dokumentów za zgodność z oryginałem lub czytelny podpis bez pieczątki). 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Kierowanie przez kierowcę pojazdem, przystosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych z ich miejsca zamieszkania do placówek oświatowych na terenie miasta Rzeszowa i z powrotem. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa: wzór umowy z Wykonawcą
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport 10 palet, bloczków betonowych po 1200 kg - Rudna Mała - Łomża
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania23-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport 10 palet, bloczków betonowych po 1200 kg. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa jednego zestawu ręcznego skanera RTG
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Rzeszów: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych dla zadania pn.: Zadanie nr 15. „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 893 Hoczew – Cisna i Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate - granica państwa, polegająca na budowie ronda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Cisna”, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.; „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów” II PRZETARG
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Rzeszów: zakup i dostawy nabiału oraz gotowych mieszanek uzupełniających dla dzieci.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2020.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI