Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMorawica
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2023-12-12
 • ZamawiającyŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY
 • Data publikacji ogłoszenia2023-12-01
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00526706
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Spacerowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Morawica

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-026

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 364-13-78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.kita@morawica.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.morawica.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzelny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a7ec757-8f69-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526706

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00176437/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/morawica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/morawica, poczta elektroniczna e-mail
j.kita@morawica.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu platformazakupowa.pl (dalej jako „platforma”) pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/morawica.
3. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: j.kita@morawica.com.pl
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i załączniki do oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Wyślij wiadomość” udostępnionego przez https://platformazakupowa.pl/pn/morawica lub za pomocą poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem sprawy nadanym przez zamawiającego. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza również, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami. Za datę przekazania zawiadomień, wniosków, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej dokument z serwera pocztowego Zamawiającego.
6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje elektronicznie za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana elektronicznie za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
7. Dokumenty elektroniczne składane są przez wykonawcę za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość”. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, za pomocą poczty elektronicznej. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
9. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
10. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawców i innych osób uczestniczących
w postępowaniu jest Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii z siedzibą przy ul. Spacerowej 5, 26-026 Morawica, zwany dalej „ŚCP”.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@morawica.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez ŚCP w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym postępowaniem w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą PZP”.
4. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu o art. 18 Pzp odbiorcami danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach, określonych w ustawie, w szczególności jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Administrator może udostępniać dane osobowe także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Administratora (np. usług w zakresie IT).
6. Dane osobowe Wykonawców i innych uczestników postępowania będą przechowywane zgodnie z obowiązującym w ŚCP Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, przez okres 10 lat licząc od roku następującego po dacie zakończenia / realizacji umowy. Dotyczy również postępowań wszczętych, a nie zakończonych zawarciem umowy/ nie ogłoszonych, unieważnionych/.
7. Obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących oraz innych wymaganych danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
8. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZP-252-29/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wg. cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym stanowiącym załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
zostanie uznana oferta zawierająca najwięcej punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określił warunku w powyższym zakresie

1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) aktualne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn zm.) lub inne zezwolenie, decyzje administracyjną wydana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie którego Wykonawca świadczy usługi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
- min. 4 pojazdów przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia.

1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określił warunku w powyższym zakresie

1.4 zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wykonawca wykaże minimum 1 usługę w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego” o wartości brutto minimum 360 000,00 zł wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) Wykonawca dysponuje przynajmniej 4-ma pojazdami spełniającymi warunki określone w SWZ, sprawnymi technicznie, które posiadają ważne badania techniczne, wyposażone są w środki łączności bezprzewodowej, kompletny zestaw leków, aparaturę medyczną, w sygnalizację świetlno-dźwiękową dla pojazdów uprzywilejowanych oraz posiadające zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym. Pojazdy winny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwaga: Przez 1 usługę Zamawiający rozumie sumę wykonanych usług w ramach jednej umowy lub jednorazową usługę.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek udziału w postępowaniu może spełniać jeden z Wykonawców samodzielnie lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Z zastrzeżeniem, iż zgodnie z treścią art. 117 ust. 4 ustawy p.z.p winni złożyć oświadczenie, z którego wynika, które usługi wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 11 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1 oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 u.p.z.p – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.2 oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 u.p.z.p. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.3 Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 u.p.z.p. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podmiotów udostępniających zasoby w następującym zakresie:
a) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 5 u.p.z.p. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1 W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) aktualne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn zm.) lub inne zezwolenie, decyzje administracyjną wydana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie którego Wykonawca świadczy usługi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
- min. 4 pojazdów przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia.
1.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) Wykaz min. 4 pojazdów (wraz z informacją o podstawie dysponowania pojazdami) spełniającymi warunki określone w SWZ, sprawnymi technicznie, które posiadają ważne badania techniczne, wyposażone są w środki łączności bezprzewodowej, kompletny zestaw leków, aparaturę medyczną, w sygnalizację świetlno-dźwiękową dla pojazdów uprzywilejowanych oraz posiadające zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym. Pojazdy winny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwaga! Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien przeznaczyć wymaganą przez Zamawiającego ilość pojazdów gwarantujących właściwą jakość wykonywanych usług tj. co najmniej 4 pojazdy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/e do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego Wykonawców (podpisany elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XV pkt 3 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia ww. potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XVI SWZ, składa każdy z Wykonawców.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w Formularzu Oferty, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.
W przypadku braku w/w informacji na etapie składania ofert Zamawiający wymaga zgodnie z treścią art. 462 ust. 4 pkt.1) u.z.p. przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, aby Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców. Zamawiający nie będzie badał czy zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w art. 108 u.z.p. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ujawnionych przez Wykonawcę podwykonawców.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę oraz przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań zamówienia, o których mowa w art. 60 oraz 121 u.z.p.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/morawica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam osoby, która przewiezie rower MTB - Noordwijk aan Zee - Sandomierz
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania21-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Szukam osoby, która przewiezie mi rower MTB o wadze ok 15 kg, do Polski, okolice Sandomierza, z Noordwijk aan Zee. Zainteresowanych proszę o kontakt Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI