Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Biały Bór w roku 2024
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiały Bór
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2023-12-27
 • ZamawiającyGMINA BIAŁY BÓR
 • Data publikacji ogłoszenia2023-12-18
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00559043
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Biały Bór w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BIAŁY BÓR

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920601

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słupska 10

1.5.2.) Miejscowość: Biały Bór

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-425

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@bialybor.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bialybor.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Biały Bór w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a481778-9dac-11ee-948d-82b0c04ef850

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00559043

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022114/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Biały Bór w roku 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8a481778-9dac-11ee-948d-82b0c04ef850

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone
w zakładce „Centrum Pomocy”.
2) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
- Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Biały Bór zwane dalej Administratorem;
2) przekazane Administratorowi dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres minimum 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub okres gwarancji przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także po jej zakończeniu, w szczególności w przypadku wystąpienia sporu prawnego w trakcie realizacji umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIZP.271.50.2023.DO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadanie: USŁUGA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Biały Bór w roku 2024.
2. Zamówienie obejmuje zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego na następujących liniach:

1) Linia nr 1: Biały Bór – Brzeźnica – Donimierz – Grabowo
• Szczegółowy przebieg linii:
Biały Bór (Rynek) -> Brzeźnica -> Donimierz -> Grabowo Kolonia -> Grabowo
• Usługi przewozowe na linii nr I świadczone będą zgodnie z rozkładem jazdy określonym w Załączniku nr 6 do SWZ obejmującym rok szkolny (S) oraz okres wakacyjny (L),
• Przewidywana wielkość pracy przewozowej na linii w okresie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wynosi łącznie 18672 km (S - 18240 km / L - 432 km),
• Długość trasy linii nr I: 12 km
• Dzienna ilość kursów: S – 8 / L – 2
• Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. z 2022 r., poz. 180 ze zm.) przed przystąpieniem do realizacji usługi.

2) Linia nr 2: Biały Bór – Dalkowo – Trzebiele
• Szczegółowy przebieg linii:
Biały Bór (Rynek) -> Dalkowo -> Trzebiele
• Usługi przewozowe na linii nr II świadczone będą zgodnie z rozkładem jazdy określonym w Załączniku nr 6 do SWZ obejmującym rok szkolny (S) oraz okres wakacyjny (L),
• Przewidywana wielkość pracy przewozowej na linii w okresie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wynosi łącznie 5880 km (S - 5700 km / L - 180 km),
• Długość trasy linii nr I: 5 km
• Dzienna ilość kursów: S – 6 / L – 4
• Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. z 2022 r., poz. 180 ze zm.) przed przystąpieniem do realizacji usługi.

3) Linia nr 3: Biały Bór – Rzyszczewko – Sępolno Małe – Biały Bór
• Szczegółowy przebieg linii:
Biały Bór (Rynek)-> Biały Bór (ul. Sosnowa) -> Kaliska -> Kaliska Wybudowanie -> Kaliska II -> Kołtki -> Kołtki II -> Rzyszczewko -> Kołtki II -> Kołtki -> Cybulin (skrzy.) -> Sępolno Wielkie -> Sępolno Małe -> Sępolno Wielkie -> Sępolno Wielkie (Cieszęcino) -> Sępolno Wielkie (Żwirownia) -> Biały Dwór -> Biały Bór (Rynek)
• Usługi przewozowe na linii nr III świadczone będą zgodnie z rozkładem jazdy określonym w Załączniku nr 6 do SWZ obejmującym rok szkolny (S) oraz okres wakacyjny (L),
• Przewidywana wielkość pracy przewozowej na linii w okresie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wynosi łącznie 23520 km (S - 22800 km / L - 720 km),
• Długość trasy linii nr I: 40 km
• Dzienna ilość kursów: S – 3 / L – 2
• Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. z 2022 r., poz. 180 ze zm.) przed przystąpieniem do realizacji usługi.

4) Linia nr 4: Biały Bór – Biała – Świerszczewo – Drzonowo
• Szczegółowy przebieg linii:
Biały Bór (Rynek) -> Białka (skrz.) -> Biała -> Przybrda -> Świerszczewo -> Stepień -> Świerszczewo ->Drzonowo
• Usługi przewozowe na linii nr IV świadczone będą zgodnie z rozkładem jazdy określonym w Załączniku nr 6 do SWZ obejmującym rok szkolny (S) oraz okres wakacyjny (L),
• Przewidywana wielkość pracy przewozowej na linii w okresie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wynosi łącznie 34232 km (S - 33440 km / L - 792 km),
• Długość trasy linii nr I: 22 km
• Dzienna ilość kursów: S – 8 / L – 4
• Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. z 2022 r., poz. 180 ze zm.) przed przystąpieniem do realizacji usługi.

5) Linia nr 5: Biały Bór – Przybrda – Kazimierz
• Szczegółowy przebieg linii:
Biały Bór (Rynek) -> Białka (skrz.) -> Biała -> Przybrda -> Biała -> Białka (skrz.) -> Biskupice -> Kamienna -> Kazimierz
• Usługi przewozowe na linii nr V świadczone będą zgodnie z rozkładem jazdy określonym w Załączniku nr 6 do SWZ obejmującym rok szkolny (S) oraz okres wakacyjny (L),
• Przewidywana wielkość pracy przewozowej na linii w okresie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wynosi łącznie 25872 km (S - 25080 km / L - 792 km),
• Długość trasy linii nr I: 22 km
• Dzienna ilość kursów: S – 6 / L – 4
• Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. z 2022 r., poz. 180 ze zm.) przed przystąpieniem do realizacji usługi.

6) Linia nr 6: Biały Bór – Kazimierz – Drzonowo – Dyminek – Dołgie – Drzonowo – Biała – Biały Bór
• Szczegółowy przebieg linii:
Biały Bór (Rynek) -> Biskupice -> Kamienna -> Kazimierz -> Stepień Kolonia -> Stepień -> Świerszczewo -> Drzonowo -> Radzewo (skrz.) -> Bielica (centrum) -> Dyminek -> Dołgie -> Dyminek (skrz.) -> Drzonowo -> Drzonowo -> Przybrda -> Biała -> Białka (skrz.) -> Biały Bór (Rynek)
• Usługi przewozowe na linii nr VI świadczone będą zgodnie z rozkładem jazdy określonym w Załączniku nr 6 do SWZ obejmującym rok szkolny (S) oraz okres wakacyjny (L),
• Przewidywana wielkość pracy przewozowej na linii w okresie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wynosi łącznie 30576 km (S - 29640 km / L - 936 km),
• Długość trasy linii nr I: 52 km
• Dzienna ilość kursów: S – 3 / L – 2
• Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. z 2022 r., poz. 180 ze zm.) przed przystąpieniem do realizacji usługi.

3. Szacowana łączna liczba biletów miesięcznych z ulgą uczniowską na wszystkich liniach: 180 szt. Burmistrz Białego Boru zastrzega możliwość korekty liczby dowożonych dzieci i uczniów w zależności od ilości zgłoszonych przez szkoły gminne.
4. Zaleca się oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej tras przejazdowych. Wszelkie koszty związane
z opracowaniem oferty i zaleconą wizją lokalną ponosi oferent.
5. Wykonawcę zobowiązuje się do:
a) zapewnienia bezpiecznego i niezbędnego taboru do realizacji usługi, w tym podstawienie zastępczego środka transportu w razie awarii autobusu,
b) zapewnienie realizacji usługi autobusami technicznie sprawnymi, dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim i oznakowanymi stosownie do charakteru świadczonych usług,
c) zaopatrzenie kierowców autobusów w identyfikatory oraz telefon komórkowy w autobusie, a opiekunów w kamizelki odblaskowe,
d) umieszczenia w autobusach tablic kierunkowych odpowiednich dla poszczególnych linii,
e) przestrzegania ustalonego rozkładu jazdy, w tym godzin przyjazdu i odjazdów autobusów,
f) posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW i OC dla każdego pojazdu przewidzianego do realizacji usług przez cały okres trwania umowy,
g) zatrudnienia kierowców posiadających wszelkie niezbędne kwalifikacje do wykonywania przedmiotu umowy,
h) w przypadku nieobecności kierowcy z powodu choroby lub innych okoliczności Wykonawca zagwarantuje ciągłość wykonywania usługi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w polskich złotych, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen
4. Wykonawca cenę oferty podaje w odpowiednio wypełnionym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
5. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
6. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności należności za faktury

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas na podstawienie autokaru zastępczego

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum 2 zamówienia polegające na regularnym przewozie osób o charakterze użyteczności publicznej; usługa (umowa)
o wartości łącznej nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych). Dla wskazanej usługi Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonana lub jest wykonywana) potwierdzające, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku
na podstawie dostarczonego Wykazu wykonanych usług (Załącznik nr 3 do SWZ).
b) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym;
Wykonawca musi wykazać dysponowanie potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia,
tj. przynajmniej 4 pojazdami dopuszczonymi do ruchu wg obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i oznakowanymi właściwie do charakteru przewozu oraz autokarem zastępczym dopuszczonym do ruchu wg obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i oznakowanym właściwie do charakteru przewozu, wyposażonym w minimum 15 miejsc. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie dostarczonego Wykazu pojazdów (Załącznik nr 4 do SWZ).
c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający wymaga aby w wykonywaniu zamówienia uczestniczyły osoby posiadające wymagane uprawnienia, tj. prawo jazdy kategorii D plus świadectwo kwalifikacji – min. 4 kierowców. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie dostarczonego oświadczenia (Załącznik nr 2 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym przez zamawiającego dołączonym przez wykonawcę do oferty,
• Aktualne na dzień złożenia - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • Dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w dziale VII, ust. 2 pkt 4 a) SWZ, tj. wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy zostały one wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 3 do SWZ);
• Dokumentu potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w dziale VII, ust. 2 pkt 4 b) SWZ, tj. wykazu pojazdów, które planuje się przeznaczyć do realizacji zadania (Załącznik nr 4 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowana usługa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści, w tym sposób rozliczania usługi i zakres zmian zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie usług transportowych - Choszczno
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania23-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie usług transportowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI