Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Samborzec...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Samborzec na liniach komunikacyjnych Faliszowice – Kobierniki oraz Strochcice – Faliszowice
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSamborzec
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2023-12-04
 • ZamawiającyGmina Samborzec
 • Data publikacji ogłoszenia2023-11-24
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00512229
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Samborzec na liniach komunikacyjnych Faliszowice – Kobierniki oraz Strochcice – Faliszowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Samborzec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409778

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Samborzec 43

1.5.2.) Miejscowość: Samborzec

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-650

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 158314443

1.5.8.) Numer faksu: 158314443 w. 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@samborzec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.samborzec.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Samborzec na liniach komunikacyjnych Faliszowice – Kobierniki oraz Strochcice – Faliszowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5cba7ddd-89d1-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00512229

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_samborzec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_samborzec

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_samborzec/proceedings. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane
są w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows
7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładnyUrzędu Miar.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjeSZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWIERA ROZDZIAŁ XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 Samborzec, reprezentowana
przez Wójta Gminy Samborzec – Witolda Surowca;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Samborzec jest Pan Dawid Dziuba, kontakt: iod@samborzec.pl, 15 83 14 443 wew. 29;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji).
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy PZP,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Pozostałe informacje dotyczące RODO określa ust. 2 w rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Ig.III.271.2.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Samborzec w okresie od dnia 02.01.2024 roku do dnia 21.06.2024 roku oraz od dnia 02.09.2024 roku do dnia 20.12.2024 roku, na 2 liniach komunikacyjnych:
1) linia nr 1: Faliszowice - Krzeczkowice - Janowice - Jachimowice - Ryłowice - Strączków - Chobrzany - Gorzyczany - Żuków - Śmiechowice - Wielogóra - Samborzec - Polanów - Złota - Andruszkowice - Milczany – Kobierniki; oraz
2) linia nr 2: Strochcice - Andruszkowie - Złota - Polanów - Samborzec - Gorzyczany - Chobrzany – Faliszowice.
2. Usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób na terenie gminy Samborzec będą świadczone na liniach komunikacyjnych o długości łącznej 44,60 km, w tym:
1) linia nr 1 - 30,20 km: Faliszowice - Krzeczkowice - Janowice - Jachimowice - Ryłowice - Strączków - Chobrzany - Gorzyczany - Żuków - Śmiechowice - Wielogóra - Samborzec - Polanów - Złota - Andruszkowice - Milczany – Kobierniki na terenie gminy Samborzec.
Linia obejmuje sześć kursów dziennie: I kurs wyjazd z Faliszowic około godziny 6:00, II kurs wyjazd z Faliszowic około godziny 7:00, III kurs wyjazd z Faliszowic około godziny 8:00, IV kurs wyjazd z Kobiernik około godziny 14:30, V kurs wyjazd z Kobiernik około godziny 15:30, VI kurs wyjazd z Kobiernik około godziny 16:30.
Ponieważ w przypadku trasy nr 1 osoby dojeżdżające do Kobiernik będą zainteresowane docelowym dojazdem do Sandomierza, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć trasę o kolejne przystanki na terenie miasta Sandomierza w pobliżu szkół ponadgimnazjalnych oraz uzyskać na wydłużoną linię komunikacyjną osobne zezwolenie. Gmina Samborzec na podstawie niniejszej umowy będzie jednak finansować wyłącznie przewozy na terenie gminy oraz wyda operatorowi zaświadczenie na wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Samborzec.
2) trasa nr 2 – 14,40 km: Strochcice - Andruszkowie - Złota - Polanów - Samborzec - Gorzyczany - Chobrzany – Faliszowice na terenie gminy Samborzec.
Trasa obejmuje sześć kursów dziennie, I kurs wyjazd ze Strochcic około godziny 6:40, II kurs wyjazd ze Strochcic około godziny 7:40, III kurs wyjazd ze Strochcic około godziny 8:40, IV kurs wyjazd z Faliszowic około godziny 14:00, V kurs wyjazd z Faliszowic około godziny 15:10, VI kurs wyjazd z Faliszowic około godziny 16:10.
Na trasie nr 2 osoby wyjeżdzające ze Strochcic będą zainteresowane wyjazdem z Sandomierza Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć trasę o kolejne przystanki na terenie miasta Sandomierza w pobliżu szkół ponadgimnazjalnych oraz uzyskać na wydłużoną linię komunikacyjną osobne zezwolenie. Gmina Samborzec na podstawie niniejszej umowy będzie jednak finansować wyłącznie przewozy na terenie gminy oraz wyda operatorowi zaświadczenie na wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Samborzec.
3. Wykonawca na linii komunikacyjnej nr 1 Faliszowice – Kobierniki zobowiązany jest zatrzymywać się na 38 przystankach komunikacji zbiorowej w następujących lokalizacjach:
1) Faliszowice/0777(na dole)/01 – (nowy nr drogi 1703)
2) Faliszowice/0777(góra)/02 – (nowy nr drogi 1703)
3) Faliszowice/373002(kolonia)/01 - dla wsiadających i wysiadających
4) Janowice /373002 (Kolonia)/01 - dla wsiadających i wysiadających
5) Krzeczkowice/0798/01 – (nowy nr drogi 1712)
6) Janowice/0777/01 – (nowy nr drogi 1703)
7) Janowice/0777/skrzyż.02 – (nowy nr drogi 1703)
8) Janowice/373004(Fietkowice)/01 - dla wsiadających i wysiadających
9) Jachimowice Kolonia/758(krzyż)/01
10) Jachimowice Kolonia /758/02
11) Ryłowice/0800/01 – (nowy nr drogi 1714)
12) Strączków/0800/01 – (nowy nr drogi 1714)
13) Chobrzany/0800(ośrodek zdrowia)/04 – (nowy nr drogi 1714)
14) Chobrzany/0799(szkoła)/03 – (nowy nr drogi 1713)
15) Gorzyczany/0800/01 – (nowy nr drogi 1714)
16) Żuków/0741 (ujęcie wody)/02 – (nowy nr drogi 1690)
17) Śmiechowice/0741/01 – (nowy nr drogi 1690)
18) Wielogóra/0741/01 – (nowy nr drogi 1690)
19) Samborzec/0800/03 (Cmentarz) – (nowy nr drogi 1714)
20) Samborzec/79(kościół) /01
21) Samborzec/79(szkoła)/02
22) Polanów/79/01
23) Polanów/79/02
24) Złota/79/01
25) Złota/79/02
26) Andruszkowice/79/03
27) Andruszkowice/79/04/szkoła
28) Milczany/0801/07 (nowy nr drogi 1715)
29) Milczany/0801/08 (nowy nr drogi 1715)
30) Milczany/0801/ (skrzyż)/09 (dla wsiadających i wysiadających) - (nowy nr drogi 1715)
31) Milczany/0802/01 (nowy nr drogi 1716)
32) Milczany/0802/02 (nowy nr drogi1716)
33) Kobierniki/0802/01 (nowy nr drogi 1716)
34) Kobierniki/0802/02 (nowy nr drogi 1716)
35) Kobierniki/0802/03 (nowy nr drogi 1716)
36) Kobierniki/0802/04 (nowy nr drogi 1716)
37) Kobierniki/77/01 (skrzyż.)
38) Kobierniki/01/(Ul. Mickiewicza)
4. Wykonawca na linii komunikacyjnej nr 2: Strochcice – Faliszowice zobowiązany jest zatrzymywać się na 19 przystankach komunikacji zbiorowej w następujących lokalizacjach:
1) Strochcice/79/01
2) Strochcice/79/02
3) Andruszkowice/79/01
4) Andruszkowice/79/02
5) Andruszkowice/79/03
6) Andruszkowice/79/04/szkoła
7) Złota/79/01
8) Złota/79/02
9) Polanów/79/01
10) Polanów/79/02
11) Samborzec/79(kościół) /01
12) Samborzec/79(szkoła)/02
13) Samborzec/0800/03 (Cmentarz) – (nowy nr drogi 1714)
14) Gorzyczany/0800/01 (nowy nr drogi 1714)
15) Chobrzany/0777/01 (nowy nr drogi 1703)
16) Chobrzany/0777(skrzyżowanie)/02 (nowy nr drogi 1703)
17) Chobrzany/0799(szkoła)/03 (nowy nr drogi 1713)
18) Faliszowice/0777(na dole)/01 (nowy nr drogi 1703)
19) Faliszowice/0777(góra)/02 (nowy nr drogi 1703)
5. Kursy będą realizowane w 2024 r. w miesiącach nauki szkolnej przewidzianych organizacją roku szkolnego, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz lipca i sierpnia 2024 r (średnio 22 dni w miesiącu).
6. Termin rozpoczęcia usługi i przesłanki jego zmiany.
Świadczenie usługi należy zapewnić od dnia 02.01.2024 roku pod warunkiem posiadania aktualnych zezwoleń lub zaświadczeń do realizacji przewozu na tych trasach. Dopuszcza się rozpoczęcie realizacji przewozów w terminie późniejszym w przypadku:
1) oczekiwania na otrzymanie zezwoleń do realizacji przewozu na tych trasach;
2) wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.
7. Szacowana miesięczna liczba wozokilometrów wynosi 5 887,20, a w całym okresie realizacji zadania wynosi 58 872,00 wozokilometrów.
8. Uzyskanie przez wybranego Wykonawcę zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego na wskazanych trasach będzie stanowiło warunek rozpoczęcia świadczenia przewozów regularnych. Wykonawca przed realizacją pierwszego kursu na danej trasie, w przypadku realizacji jej do lub z Sandomierza, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zezwolenia na prowadzenie regularnych przewozów.
9. Szczegółowe zasady i wymagania dotyczące świadczenia usług określone są we Wzorze umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ. Obowiązki wykonawcy obejmują m.in.:
1) usługi transportu zbiorowego osób muszą być wykonywane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zwłaszcza z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawą o transporcie drogowym, a także aktualnymi przepisami epidemicznymi;
2) środki transportu przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn.zm.);
3) usługi przewozowe muszą być wykonywane pojazdami dopuszczonymi do ruchu zgodnie z prawem polskim, posiadającymi aktualne badania techniczne;
4) autobusy (busy) nie starsze niż z 2012 roku;
5) dla realizacji zadania niezbędne jest dysponowanie co najmniej 2 pojazdami, w tym jednym podstawowym oraz jednym pojazdem zastępczym (rezerwowym);
6) realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne uprawnienia.
10. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów, którymi będą przewożeni pasażerowie, od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej.
11. Wykonawca gwarantuje w razie awarii pojazdu transport zastępczy, który będzie podstawiony w czasie nie dłuższym niż 60 minut od wystąpienia awarii.
12. Zamawiający ustala wszystkie przystanki na trasach przejazdów, oraz zastrzega sobie możliwość zmiany przystanków na trasie oraz zmiany godzin kursowania (podane w ust. 2 godziny kursowania mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy).
13. Zamawiający finansuje trasy tylko na terenie gminy Samborzec.
14. W autobusach/ busach obsługujących obie trasy zapewniona będzie możliwość zakupu biletów jednorazowych normalnych lub ulgowych. Wpływy z biletów pomniejszają wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy przez Zamawiającego na zasadach określonych w § 4 Umowy, przy czym wynagrodzenie pomniejszane jest o:
1) całość kwoty pozyskanej przez wykonawcę ze sprzedaży biletów na trasach obejmujących swoim zakresem teren gminy Samborzec;
2) część kwoty pozyskanej przez wykonawcę ze sprzedaży biletów na trasach obejmujących swoim zakresem teren gminy Samborzec oraz teren miasta Sandomierz, przypadającą proporcjonalnie na znajdującą się na terenie gminy Samborzec część przewozu objętego biletem lub część trasy objętej biletem miesięcznym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane ofercie będą liczone wg następującego wzoru:
Liczba punktów = Cn/Cb x 100
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert
- Cb – cena oferty badanej
- 100 wskaźnik stały

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca, który jest przedsiębiorcą, posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)
W przypadku składania oferty wspólnej warunek powinien być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców składających wspólną ofertę.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości min. 90 000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej warunek powinien być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców składających wspólną ofertę.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku należy złożyć dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca będzie dysponował co najmniej jednym sprawnym technicznie pojazdem przeznaczonym do przewozu osób.
Dodatkowo Wykonawca powinien dysponować co najmniej jednym pojazdem zastępczym, który powinien być dostępny Wykonawcy jako pojazd rezerwowy.
b) Wykonawca będzie dysponował co najmniej jednym kierowcą pojazdu, który:
- spełnia wymagania formalne (posiadanie prawo jazdy kategorii D; zaświadczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy autobusu; niekaralność oraz ukończone 24 lata (wyjątkowo 21 lat, jeżeli uzyskała kwalifikację wstępną, lub 23 lata jeżeli ta osoba uzyskała kwalifikację wstępną przyspieszoną),
- posiada co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku kierowcy pojazdu, liczone od daty pierwszego zawodowego przewozu osób wykonanego przez danego kierowcę.
W przypadku składania oferty wspólnej warunek powinien być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców składających wspólną ofertę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 10 do SWZ;
b) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 108 ust. 1 PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 PZP – załącznik nr 11 do SWZ.
Uwaga!! Składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ;
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 5 do SWZ;
c) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
d) odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesję lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany w § 10 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_samborzec/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zmawiającego na każdym etapie postępowania.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP oraz na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 PZP, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 PZP.
5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 PZP, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
6. Zamawiający dokona oceny czy brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w przedmiotowym postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia.
7. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 PZP.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam osoby, która przewiezie rower MTB - Noordwijk aan Zee - Sandomierz
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania21-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Szukam osoby, która przewiezie mi rower MTB o wadze ok 15 kg, do Polski, okolice Sandomierza, z Noordwijk aan Zee. Zainteresowanych proszę o kontakt Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI