Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrespol...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrespol i Miasta Łodzi
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoAndrespol
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-12-07
 • ZamawiającyGMINA ANDRESPOL
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-29
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00290660
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrespol i Miasta Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ANDRESPOL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rokicińska 126

1.5.2.) Miejscowość: Andrespol

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-020

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@andrespol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.andrespol.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrespol i Miasta Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65baca61-514b-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00290660

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001310/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich na terenie Gminy Andrespol i Miasta Łodzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.andrespol.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a. miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b. ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal - adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /3178revwup/skrytka
c. oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@andrespol.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanym „RODO”, informuję, że:
 Administratorem danych osobowych jest Gmina Andrespol reprezentowana przez Wójta Gminy Andrespol z siedzibą w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 126, 95-020 Andrespol, tel. 042 213 24 40; e-mail: ug@andrespol.pl
 Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Andrespolu jest Pani Karolina Student, e-mail: iod@andrespol.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego .
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 Pzp
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

* Wyjaśnienie: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia RODO , w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.7240.28.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część nr 1 – Regularna obsługa linii autobusowej nr 202
a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego linią autobusową nr 202 – na trasie Łódź na trasie Łódź – (Rondo Inwalidów(1616) – Rokicińska) – Kraszew – Justynów - Janówka(3595)) - Łódź (Rokicińska - Rondo Inwalidów (1616)) w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.
b. Usługi przewozowe na linii nr 202 świadczone będą zgodnie z rozkładem jazdy określonym w załączniku nr 13 do SWZ.
c. Przewidywana wielkość pracy przewozowej w okresie od 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. wynosi łącznie 147993 wozokilometrów.
d. Długość trasy przejazdu (w jednym kierunku) wynosi:
Trasa Łódź – Janówka – 14,72 km,
Trasa Łódź – Kraszew – Janówka – 18,13 km
Trasa Janówka – Kraszew – Łódź – 17,77 km
Trasa Janówka – Łódź – 14,36 km
Przyjęte długości tras przejazdu są obowiązujące przez cały okres świadczenia usługi. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania w/w długości tras do wyliczenia kosztów wykonywanej usługi.
e. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. z 2021r., poz. 919 ze zm.) i przedłożenia go Zamawiającemu nie później niż jeden dzień przed przystąpieniem do wykonywania usługi.
Pozostałe informacje i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie prowadzonego postępowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wyposażenie pojazdów w klimatyzację

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część nr 2 – Regularna obsługa linii autobusowej nr 201
a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego linią autobusową nr 201 - na trasie Łódź – (Rondo Inwalidów (1616) – Rokicińska) – Bedoń Przykościelny (Kościelna/Kościół (3381)) - Łódź (Rokicińska - Rondo Inwalidów (1616)) w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.03.2022 roku.
b. Usługi przewozowe świadczone będą zgodnie z rozkładem jazdy określonym w załączniku nr 14 do SWZ.
c. Przewidywana wielkość pracy przewozowej w okresie od 01.01.2022r. do dnia 31.03.2022r. wynosi łącznie 18201 wozokilometrów.
d. Długość trasy przejazdu (w jednym kierunku) wynosi:
Trasa Łódź – Bedoń Przykościelny – 11,36 km
Trasa Bedoń Przykościelny – Łódź – 11,00 km
Przyjęte długości tras przejazdu są obowiązujące przez cały okres świadczenia usługi. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania w/w długości tras do wyliczenia kosztów wykonywanej usługi.
e. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. z 2021r., poz. 919 ze zm.) i przedłożenia go Zamawiającemu nie później niż jeden dzień przed przystąpieniem do wykonywania usługi.
Pozostałe informacje i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie prowadzonego postępowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wyposażenie pojazdów w klimatyzację

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa tego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) Dla Części 1
Aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021r. poz. 919 z późn. zm.) lub aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b) Dla Części 2
Aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021r. poz. 919 z późn. zm.) lub aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa tego warunku.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
a. Dla części nr 1 - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
a1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonywaniu przewozów regularnych lub przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób o wartości brutto nie mniejszej niż 70000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi te zostały wykonane.
a2. Dysponuje, co najmniej 2 autobusami posiadającymi aktualne badania techniczne, o pojemności nie mniejszej niż 40 miejsc siedzących w tym minimum 25 miejsc stojących i spełniających wymagania Zamawiającego opisane w Dziele V ust. 5 SWZ, każdy.
a3. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia w liczbie, co najmniej 2 kierowców.
b. Dla części nr 2 - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
b1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonywaniu przewozów regularnych lub przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób o wartości brutto nie mniejszej niż 20000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi te zostały wykonane.
b2. Dysponuje, co najmniej 2 autobusami posiadającymi aktualne badania techniczne, o pojemności nie mniejszej niż 18 miejsc siedzących i nie mniejszej niż 15 miejsc stojących i spełniających wymagania Zamawiającego opisane w Dziele V ust. 5 SWZ, każdy.
b3. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia w liczbie, co najmniej 2 kierowców.
Uwaga:
1. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną Część, Wykonawca może w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykazać się wykonaniem/wykonywaniem tej samej usługi dla wszystkich Części, na które składa ofertę, pod warunkiem, że jej wartość jest nie niższa niż najwyższa z wartości wymaganych dla części zamówienia i zakres nie jest węższym niż najszerszy z zakresów wymaganych dla części zamówienia, o udzielenie, których się ubiega.
2. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną Część, Wykonawca nie może wykazać się dysponowaniem tymi samymi osobami w ramach tylu Części zamówienia na ile składa ofertę.
3. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną Część, Wykonawca nie może wykazać się dysponowaniem tymi samymi pojazdami w ramach tylu Części zamówienia na ile składa ofertę.
4. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość usług, o których mowa powyżej.
5. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz winien zawierać usługi, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
6. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli bezpośrednio nie uczestniczył w wykonaniu usług, które wykazuje jako własne doświadczenie. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w tym zakresie oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków.
7. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
8. Zamawiający, dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) Zamawiający od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej będzie żądał poniższych podmiotowych środków dowodowych
na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego.
Poniższe oświadczenie składa wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, podmioty udostępniające zasoby, jeżeli dotyczy:
a. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 5
do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda poniższych podmiotowych środków dowodowych:
a. Aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021r. poz. 919 z późn. zm.) lub aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.
c. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie
z Załącznikiem nr 7 do SWZ.
d. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków udziału
w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Działem XIV ust. 1 SWZ.
6. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Dziale X SWZ oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w Dziale XIV ust. 1 SWZ Wykonawcy składają oświadczenia
i dokumenty określone w Dziale XVII SWZ w sposób i trybie tam określonym. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ).
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek o którym mowa w Dziale XIV ust. 1 pkt. 1 i pkt. 4 SWZ zostanie spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie lub wszyscy wykonawcy wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i warunki zmian mowy oraz pozostałe kwestie związane umową zostały
określone we wzorach umów stanowiących załącznik nr 11 do SWZ (Część 1 zamówienia, Część 2 zamówienia).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia:

Część 1 – 12 miesięcy licząc od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. włącznie.

Część 2 – 3 miesiące licząc od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.03.2022r. włącznie.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport - Almelo - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania20-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI