Świadczenie usług transportu sanitarnego osób dializowanych i krwi dla Wojewódzkiego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług transportu sanitarnego osób dializowanych i krwi dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-04-23
 • ZamawiającyWojewódzki Szpital Zespolony
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-13
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00031346
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług transportu sanitarnego osób dializowanych i krwi dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289785

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 45

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-736

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.dobrowolska@wszzkielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wszzkielce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

SPZOZ

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług transportu sanitarnego osób dializowanych i krwi dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53d0df4c-9b6d-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031346

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006085/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.4 Transport osób dializowanych i krwi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.wszzkielce.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.plhttps://epuap.gov.pl/wps/portaladres e-mail do korespondencji z Zamawiającym: anna.dobrowolska@wszzkielce.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentówelektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. (Informacje w tym zakresie określono w pkt 25 SWZ).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.bip.wszzkielce.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZ/42/2021/AŁD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego osób dializowanych i krwi dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w następującym zakresie:A. transport sanitarny osób dializowanych z miejsca zamieszkania do Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w granicach administracyjnych miasta Kielce i z powrotem do domu.B. transport sanitarny osób dializowanych z miejsca zamieszkania do Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poza granicami administracyjnymi miasta Kielce.i z powrotem do domu.C. transport sanitarny - odbiór i dostarczenie krwi i preparatów krwiopochodnych oraz dokumentacji ze Stacji Krwiodawstwa w Kielcach, ul Jagiellońska 66 do Pracowni Serologii Transfuzjologicznej oraz z Pracowni Serologii Transfuzjologicznej do Kliniki Chorób Zakaźnych ul. Radiowa 7 i do Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii II Klinika Pediatrii oddział onkologii i hematologii dziecięcej Pawilon G ul. Artwińskiego 3a. Zgodnie z treścią art. 5 pkt 33a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U .z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) transport sanitarny to przewóz osób albo materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo – cenowy, załączniki nr 2a i 2b do SWZ (wykaz miejsc z których dowożeni będą pacjenci do Stacji Dializ WSzZ w poszczególne dni tygodnia) oraz załącznik nr 3 – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający informuję,żesposób oceny ofert określono w pkt 36 SWZ "Kryteria oceny ofert"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu na wezwanie “cito” po krew i preparaty krwiopochodne

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 oraz 109 ust 1 pkt 5), 7), 8) oraz spełniają poniżej określone warunki tj.:1) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów rozumiane jako:Wykonawca posiada aktualne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2002 r. oz. 1137 z późn. zm.) lub inne zezwolenie, decyzję administracyjną wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa na podstawie którego Wykonawca świadczy, usługi w zakresie objętym przedmiotowym zamówienia.Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) spełnienie warunku może wykazać jeden wykonawca spełniający samodzielnie warunek udziału w postępowaniu lub wszyscy wykonawcy łącznie, spełniający razem warunek udziału w postępowaniu. Jednakże spełnienie przedmiotowego warunku samodzielnie przez jednego z wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu wiąże się z obowiązkiem realizacji dostawy/usługi/roboty budowlane przez ten podmiot w zakresie, w którym wymagane jest posiadanie uprawnień ustawowych.2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej rozumianej jako:Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną min. 200.000,00 zł.Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) ubezpieczenie winien posiadać każdy z wykonawców występujących wspólnie z zastrzeżenie, iż suma gwarancyjna każdej polisy nie może być niższa 200.000,00 zł lub wszyscy wykonawcy łącznie winni być ubezpieczeni w ramach jednej polisy której suma gwarancyjna nie może być niższa od kwoty 200.000,00 zł.3) posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe:a) zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) lub aktualnie realizują usługę, której przedmiotem było/jest świadczenie przez okres minimum 12 miesięcy na rzecz Zamawiającego, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) usługi transportu sanitarnego o wartości (umowy) brutto minimum 100.000,00 zł w skali jednego roku, (może być kilka umów na rzecz różnych Zamawiających, ale w tożsamym okresie 12 miesięcy).b) dysponuje następującymi urządzeniami technicznymi - środkami transportu:• minimum jeden pojazd przystosowany do przewozu osób w pozycji leżącej posiadający wpis w dowodzie rejestracyjnym, iż jest to pojazd przeznaczone do transportu sanitarnego,• minimum jeden pojazd przystosowany do przewozu osób siedzących na wózkach inwalidzkich, posiadający wpis w dowodzie rejestracyjnym, iż jest to pojazd przeznaczone do transportu sanitarnego,• minimum jeden pojazd przystosowany do przewozu 8 osób siedzących posiadający wpis w dowodzie rejestracyjnym, iż jest to pojazd przeznaczone do transportu sanitarnego,• minimum jeden pojazd przystosowany do transportu krwi i preparatów krwiopochodnych spełniający wymogi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne Zamawiający wymaga aby każdy środek transportu użyty do realizacji usługi odpowiadał wymogom określonym w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” i przepisach wykonawczych oraz posiadał aktualne ubezpieczenie OC/NW. Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunki udziału w postepowaniu określone w pkt 11 ppkt. 1-3 może spełniać jeden z wykonawców samodzielnie, lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - art. 108 ust 1 pkt 5 u.p.z.pUwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) informację musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 u.p.z.p. w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania określonych w SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 a) do SWZ, o których mowa:• w art. 108 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 u.p.z.p.,• art. 109 ust 1 pkt 5 oraz pkt 7 – 8 u.p.z.p.Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 u.p.z.p. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podmiotów udostepniających zasoby w następującym zakresie:,a) oświadczenia podmiotu udostepniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 u.p.z.p. w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania określonych w SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr do SWZ 6b), o których mowa:• w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 ,3, 4, 6 u.p.z.p.,• art. 109 ust 1 pkt 5 oraz pkt 7 – 8 u.p.z.p.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2002 r. oz. 1137 z późn. zm.). lub inne zezwolenie, decyzję administracyjną wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa na podstawie którego Wykonawca świadczy, usługi w zakresie objętym przedmiotowym zamówienia.Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) usług wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Wykonawca w ww. wykazie wskazuje wyłącznie usługi w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.Do wykazu Wykonawca winien załączyć dowód, iż usługi są wykonywane lub zostały wykonane wykonywane należycie tj. referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Gdy Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tego dokumentu – oświadczenia Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich trzech miesięcy.Uwaga: W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość umowy zrealizowanej przed upływem terminu składania ofert w okresie 12 miesięcy.Wykaz środków transportu dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych zawodowych Wykonawcy określonych w SWZ (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ – wykaz urządzeń technicznych - środków transportu.Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ) zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, oferowany czas dojazdu na “cito”, warunki płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.Wypełniony i podpisany szczegółowy formularz asortymentowo - cenowy, (załącznik nr 2 do SWZ).Oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 125, iż nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7‒8 i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ (załącznik nr 4a i 4b do SWZ)Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art. 118 u.p.z.p.), składanego w oparciu o art. 125 ust 5 u.p.z.p., iż nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i pkt 7‒8 oraz odpowiednio iż spełnienia warunki udziału w postepowaniu określone w SWZ w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby (załącznik nr 5a i 5b do SWZ)W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust 1 u.p.z.p. w celu oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostepniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępnianego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Szczegóły obowiązania określa pkt. 12 b)Aktualny dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy tj. KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru o ile nie jest on dostępny w bezpłatnych i ogólnodostępnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski,• w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy,• w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 58 ust. 2 u.p.z.p.) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza złożenie umowy regulującej współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej jako dokumentu równoważnego z pełnomocnictwem.Pełnomocnictwo: wskazanie imienia i nazwiska (firmy), adresu zamieszkania (siedziby), każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Numeru NIP wykonawców, w szczególności w przypadku spółki cywilnej numeru NIP spółki oraz wszystkich wspólników. określenie zakresu, podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy1. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następującym zakresie:a) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy,b) zmiany danych teleadresowych,c) zmiany podwykonawców na zasadach określonych w umowie,d) zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie oraz SWZ ustaw oraz rozporządzeń (zmiany przepisów bądź wymogów szczególnych dotyczących przedmiotu zamówienia),e) zmiany warunków transportu oraz harmonogramu realizacji usługi określonego w § 2 umowy,f) miany postanowień niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust 2 u.p.z.p.2. Zmiany wysokości należnego wynagrodzenia w odniesieniu do zobowiązań niezrealizowanych w przypadku:a) ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT w odniesieniu do asortymentu objętego umową.,- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy i Wykonawca w sposób obiektywny udowodni ich wielkość.3. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian o których mowa w ust 1 a-d dla których skuteczności wystarczające jest jednostronne pisemne oświadczenie strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę drogą elektroniczną zaszyfrowaną przy użyciu aplikacji dostępnej na miniPortalu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-23 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), udostępnia informację o kwocie jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 677 299,80 złotych
2021-04-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport opon - Ostrowiec Świętokrzyski - Skarbimierz
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania03-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport opon. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI