Świadczenie usług transportowych uczniów pochodzących z terenu gminy Czarna Białostocka...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług transportowych uczniów pochodzących z terenu gminy Czarna Białostocka w roku szkolnym 2022/2023
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoCzarna Białostocka
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-08-12
 • ZamawiającyGmina Czarna Białostocka
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-04
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00293054
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług transportowych uczniów pochodzących z terenu gminy Czarna Białostocka w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czarna Białostocka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Torowa 14 A

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Białostocka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-020

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857131340

1.5.8.) Numer faksu: 857131349

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@czarnabialostocka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-umczarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług transportowych uczniów pochodzących z terenu gminy Czarna Białostocka w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d53af3ed-13f1-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293054

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022519/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip-umczarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal,
przetargi@czarnabialostocka.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ (dotyczy składania ofert), ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, (adres
ESP Zamawiającego: /czarna/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej: przetargi@czarnabialostocka.pl .
2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują
powołując się numerem ogłoszenia (BZP) lub numerem referencyjnym postępowania tj. Or.271.13.2022
1) za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionego przez miniPortal.
2) drogą elektroniczną na adres: przetargi@czarnabialostocka.pl, przy czym sposób komunikacji wskazany w pkt 2.2) nie jest
właściwy dla oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą (wymagających szyfrowania), które należy składać w sposób
wskazany w pkt 2.1) .
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
4. Zamawiający wymaga aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z SWZ.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie
można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej
opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
8. Za datę i godzinę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub datę ich przekazania za
pomocą poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, iż ofertę wraz z załącznikami określonymi w rozdziale X. SWZ, pod rygorem
odrzucenia oferty na podstawie art 226 ust. 1 pkt 6 Pzp, można przekazać wyłącznie na ePUAP. Dokumenty składane w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej muszą być opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zgodnie z art. 63 ust.
2 Pzp). Ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa sporządza się w
postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt,.rtf,.pdf,.doc,.docx,.odt. Zalecany
przez Zamawiającego format danych - .pdf.
9. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem “Formularza komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany
w pkt. 1 adres e-mail. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 roz Parla Europ i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 04 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przet danych osob i w sprawie swobodnego przepływu takich dan oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp o ochronie da-nych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozp”, informuję, że:
1.Admin Pani/Pana danych osob jest Gmina Cz B reprez przez Burmistrza Czarnej B z siedzibą: ul. Torowa 14A, 16-020 Cz B,
tel.857131340, e-mail: um@czarnabialostocka.pl.
2.W sprawach z zakresu ochrony dan osob może się Pani/Pan kontaktować się z IOD pod adr e-mail: inspektor@cbi24.pl 3.Dane osob będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamó publ.
4.Dane osob będą przechowywane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11.09.2019 r.– Pzp (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zak postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5.Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Roz w związku z przepisami PZP.
6.Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok postę w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 4 PZP.
7.Obowiązek podania przez Pani/a danych osobowych bezpośrednio Pani/a dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach PZP, związanym z udziałem w postęp o udzielenie zamó publ; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
PZP.
8.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
dostępu do treści swoich dan oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy
przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Roz służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Wa-wa,
9.Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Roz prawo do usunięcia dan oso;prawo do
przenoszenia dan osob, o którym mowa w art. 20 Roz; na podstawie art. 21 Roz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania dan osob.
10.W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozp, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Admin może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych inf mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamó publ.
11.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osob, o którym mowa w
art. 16 Roz, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zam publ lub konkursu ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z PZP.
12.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Roz, nie ogranicza przetw danych osob do czasu zakoń postępowania o
udzie zamów publicz.
13.W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Admin w Biuletynie ZP, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Roz, są
wykonywane w drodze żądania skierowanego do Admin
14.Od dnia zak postępowania o udzielenie zamó, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Roz,
spowoduje ograniczenie przetwarzania dan osob zawartych w protokole i załą do protokołu, Admin protokołu, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Roz.
15.W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Roz, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Admin może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych inf mających w szczególności na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postę o udzielenie zamów.
16.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Roz,
nie może naruszać integralności protok oraz jego załą.
17.Ponadto inf, iż w związku z przetwarzaniem Pani/a danych osob nie podlega Pan/i decyzjom, które się opierają wyłącznie na
zautomatyzowanym przetw, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Roz.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Or.271.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Świadczenie usług transportowych uczniów do Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdów na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2022/2023.

1) Wykaz miejscowości (przystanków) z których zabierane będą dzieci:
a) Trasa I (30 uczniów)
Klimki, Wólka Ratowiecka, Ruda Rzeczka, Złotoria I, II, Złota Wieś, Ogóły;
b) Trasa II (26 uczniów)
Karczmisko, Kosmaty Borek; Kosmaty Borek kolonia
c) Trasa III (17 uczniów)
Brzozówka Ziemiańska, Brzozówka Strzelecka, Łapczyn, Chmielnik; Lacka Buda
d) Trasa IV (33 uczniów)
Zdroje, Osierodek, Jezierzysk, Niemczyn, Oleszkowo;
e) Trasa V (13 uczniów)
Czarna Wieś Kościelna – Czarna Białostocka ul. Wrzosowa.
2) Wykaz miejscowości (przystanków) do których dowożone będą dzieci:
a) Trasa I (30 uczniów)
Ogóły, Złota Wieś, Złotoria I, II, Ruda Rzeczka, Wólka Ratowiecka, Klimki;
b) Trasa II (26 uczniów)
Kosmaty Borek kolonia, Kosmaty Borek, Karczmisko;
c) Trasa III (17 uczniów)
Lacka Buda, Chmielnik, Łapczyn, Brzozówka Strzelecka, Brzozówka Ziemiańska;
d) Trasa IV (33 uczniów)
Oleszkowo, Niemczyn, Jezierzysk, Osierodek, Zdroje;
e) Trasa V (13 uczniów)
Czarna Wieś Kościelna – Czarna Białostocka ul. Wrzosowa.
3) Wymagania dodatkowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca będzie dowoził uczniów w dni nauki szkolnej na podstawie sprzedanych biletów miesięcznych. Dowóz i odwóz dzieci odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej do którego Wykonawca jest zobowiązany się dostosować, przy założeniu, że dowóz uczniów rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż o godz. 06:40 z pierwszego przystanku a przejazd do szkoły nastąpi nie później niż o godz. 7:55, oraz że powrót odbywać się będzie pomiędzy godz. 14:00 – 16:00.
W przypadku zmian w organizacji zajęć polegających na: skróceniu godzin nauki, egzaminu ósmoklasisty lub innych przyczyn Wykonawca zostanie powiadomiony przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej o zmianie terminu dowozu lub odwozu uczniów co najmniej na 3 dni przed planowaną zmianą.
b) Przewozy rozliczane będą na podstawie ilości zakupionych biletów miesięcznych.
c) Usługa będzie świadczona przy użyciu środków transportowych spełniających wymagane warunki techniczne, oraz oznakowanych w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z wykorzystaniem środków transportowych odpowiadających wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia.
d) Wykonawca ubezpiecza autobusy/ busy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem, posiada ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC i NNW.
e) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierowców pojazdów, którzy posiadają uprawnienia, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.).
Pracownik oraz pojazd wykazany dla danej części zamówienia nie może być wykazywany powtórnie w innych częściach zamówienia.
f) Wykonawca zamówienia podczas przewozu musi zapewnić w autobusie odpowiednią liczbę miejsc siedzących dla każdego dziecka, odpowiednio do każdego zadania.
g) W okresie jesienno - zimowym pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane.
h) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej najpóźniej na 6 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi (w danym miesiącu) dostarczy Wykonawcy imienną listę uczniów. Przed przekazaniem imiennej listy uczniów Dyrektor Szkoły Podstawowej zawrze z Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 14 do SWZ.
i) Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi (w danym miesiącu) dostarczy do szkoły bilety miesięczne, zgodnie z imiennym wykazem uczniów.
j) Odbiór dostarczonych biletów miesięcznych odbywać się będzie każdorazowo w obecności upoważnionego przedstawiciela szkoły, który własnoręcznym podpisem potwierdzi dostarczoną ilość biletów.
k) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej może zwrócić Wykonawcy niesłusznie wystawiony bilet miesięczny do 5-go dnia każdego miesiąca pod warunkiem, że na jego podstawie nie były odbywane przejazdy. Zwrócony bilet miesięczny będzie stanowił podstawę do sporządzenia korekty faktury za dany miesiąc.
l) Wszystkie dzieci, które rozpoczynają zajęcia lekcyjne muszą być przywiezione do szkoły przynajmniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.
m) Wykonawca w razie awarii własnego autobusu zobowiązany jest bezzwłocznie (nie później niż w ciągu 120 minut) zapewnić pojazd zastępczy do przewozu uczniów, odpowiednio przystosowany do wykonania przewozu, sprawny technicznie i oznakowany. Nie zapewnienie pojazdu zastępczego spowoduje obciążenie Wykonawcy karą w wysokości 500 zł każdorazowo.
n) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia chyba, że wynikało to z winy Zamawiającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.
o) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w zakresie liczby dowożonych i odwożonych uczniów, która spowoduje wzrost lub spadek ilości zakupionych biletów miesięcznych w przypadku zmiany rzeczywistej liczby przewożonych uczniów.
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian, które są uzależnione od rozkładu zajęć lekcyjnych w szkołach i nieprzewidzianych zdarzeń na drogach.
q) Na co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego Wykonawca przedstawi projektowany rozkład jazdy autobusów, spełniający wymagania co do organizacji i realizacji dowozu uczniów.
r) Transport musi być przeprowadzony ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, jak również w trakcie ich wsiadania i wysiadania. Kierowca autobusu nie może pełnić funkcji opiekuna.
s) W przypadku pozostawania wolnych miejsc w autobusie/ busie Zamawiający wyraża zgodę na świadczenie usług na rzecz innych osób poprzez sprzedaż biletów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wiek taboru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Świadczenie usług transportowych uczniów do specjalnych placówek oświatowych w Białymstoku wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdów na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2022/2023.
1) Wykaz miejscowości (miejsc/przystanków) z których zabierane będą dzieci:
a) Osierodek (1 dziecko)
b) Kosmaty Borek (1 dziecko)
c) Czarna Białostocka ul. Młynowa (1 dziecko)
ul. Białostocka (1 dziecko)
ul. Sienkiewicza PKS (6 dzieci)
2) Wykaz placówek oświatowych do których należy dowieść i odebrać dzieci:
a) Technikum nr 6 z Oddziałami integracyjnymi ul. Sienkiewicza 57 Białystok (1 dziecko)
b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Antoniuk F 40 (1 dziecko)
c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Antoniuk F 40 (4 osoby)
d) Przedszkole Terapeutyczne, ul. Wrocławska 6 (1 osoba)
e) Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy AKTYWNI ul. Piasta 156 (1 osoba)
f) Szkoła Podstawowa nr 46 Specjalna w Białymstoku, ul. Słonimska 3, 15-029 Białystok (1 osoba)
g) Szkoła Podstawowa nr 17 Specjalna w Białymstoku ul. Rzemieślnicza 12/3 (1 osoba)
3) Wymagania dodatkowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Transport odbywa się we wszystkie dnia nauki, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023.
Harmonogram i sposób odbioru poszczególnych dzieci i odwozu na zajęcia oraz ich odbioru po zajęciach i dowozu do miejsc zamieszkania Wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym w porozumieniu z opiekunami/rodzicami, kierując się tygodniowym planem zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem następujących warunków:
- każde dziecko winno być dowiezione do placówki w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie o czasie zajęć lekcyjnych i zabranie po ich ukończeniu bez nadmiernego oczekiwania,
- czas przebywania dzieci w podróży winien być możliwie najkrótszy.
W przypadku zmian w organizacji zajęć lub innych przyczyn Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o zmianie terminu dowozu lub odwozu uczniów co najmniej na 3 dni przed planowaną zmianą.
b) Przewozy rozliczane będą na podstawie ilości zakupionych biletów miesięcznych.
c) Usługa będzie świadczona przy użyciu środków transportowych spełniających wymagane warunki techniczne do przewożenia osób niepełnosprawnych, oraz oznakowanych w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z wykorzystaniem środków transportowych odpowiadających wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia.
d) Wykonawca ubezpiecza autobusy/ busy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem, posiada ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC i NNW.
e) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierowców pojazdów, którzy posiadają uprawnienia, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.).
Pracownik oraz pojazd wykazany dla danej części zamówienia nie może być wykazywany powtórnie w innych częściach zamówienia.
f) Wykonawca zamówienia podczas przewozu musi zapewnić w autobusie odpowiednią liczbę miejsc siedzących dla każdego dziecka, odpowiednio do każdego zadania.
g) W okresie jesienno - zimowym pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane.
h) Zamawiający najpóźniej na 6 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi (w danym miesiącu) dostarczy Wykonawcy imienną listę uczniów. Przed przekazaniem imiennej listy uczniów Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 15 do SWZ.
i) Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi (w danym miesiącu) dostarczy Zamawiającemu bilety miesięczne, zgodnie z imiennym wykazem uczniów.
j) Odbiór dostarczonych biletów miesięcznych odbywać się będzie każdorazowo w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego, który własnoręcznym podpisem potwierdzi dostarczoną ilość biletów.
k) Zamawiający może zwrócić Wykonawcy niesłusznie wystawiony bilet miesięczny do 5-go dnia każdego miesiąca pod warunkiem, że na jego podstawie nie były odbywane przejazdy. Zwrócony bilet miesięczny będzie stanowił podstawę do sporządzenia korekty faktury za dany miesiąc.
l) Wykonawca w razie awarii własnego autobusu zobowiązany jest bezzwłocznie (nie później niż w ciągu 120 minut) zapewnić pojazd zastępczy do przewozu uczniów, odpowiednio przystosowany do wykonania przewozu, sprawny technicznie i oznakowany. Nie zapewnienie pojazdu zastępczego spowoduje obciążenie Wykonawcy karą w wysokości 500 zł każdorazowo.
m) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia chyba, że wynikało to z winy Zamawiającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.
n) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w zakresie liczby dowożonych i odwożonych uczniów, która spowoduje wzrost lub spadek ilości zakupionych biletów miesięcznych w przypadku zmiany rzeczywistej liczby przewożonych uczniów.
o) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian, które są uzależnione od rozkładu zajęć lekcyjnych w szkołach i nieprzewidzianych zdarzeń na drogach.
p) Transport musi być przeprowadzony ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, jak również w trakcie ich wsiadania i wysiadania. Kierowca autobusu nie może pełnić funkcji opiekuna.
r) W przypadku pozostawania wolnych miejsc w autobusie/ busie Zamawiający wyraża zgodę na świadczenie usług na rzecz innych osób poprzez sprzedaż biletów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wiek taboru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu:
1) W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu.
2) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Części I Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200.000 zł.
Części II Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100.000 zł.
3) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował w:
Części I co najmniej 2 (dwoma) pełnosprawnymi autobusami/ busami umożliwiającymi wykonanie tras przewozu zgodnie z
harmonogramem, posiadającymi aktualne badania techniczne,
Części II co najmniej 1 (jednym) pełnosprawnym autobusem/ busem umożliwiającym wykonanie tras przewozu zgodnie z
harmonogramem, posiadającym aktualne badania techniczne
b) Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony:
Części I jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował/realizuje minimum 2 (dwie) usługi odpowiadające
przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 80 000,00 brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) każda.
Części II – nie dotyczy.
c) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym tj.:
Części I co najmniej 2 osobami posiadającymi ważne uprawnienia i badania lekarskie niezbędne do kierowania środkami
transportu przeznaczonymi do przewozu osób, oraz 2 osobami/ opiekunami do sprawowania opieki nad dziećmi w czasie
ich przewozu,
Części II co najmniej 1 osobą posiadającą ważne uprawnienia i badania lekarskie niezbędne do kierowania środkami
transportu przeznaczonymi do przewozu osób, oraz 1 osobą/ opiekunem do sprawowania opieki nad dziećmi w czasie ich
przewozu.
UWAGA
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. (art. 117
pzp)
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia z postępowania.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego
potencjał, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuacje finansową lub ekonomiczną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 i 6 do SWZ. Oświadczenia te składa się pod
rygorem nieważności w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór ośw stanowi Zał nr 7 do SWZ.
2) W celu potwierdzania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postęp Wykonawca składa:
1) dok potwierdzające posiadanie kompetencji i uprawnień t.j. ważną licencję lub obowiązującym zezwoleniem na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 09 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
180 ze zm.).
2) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych (wg wzoru Załącznik nr 13 do SWZ) dostępnych wykonawcy w
celu wykonania zamówienia wraz z inf o podstawie dysponowania tymi zasobami – w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego potencjału technicznego Wykonawcy.
3)Dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min na:
- część I 200.000 zł.
- część II 100.000 zł
4)Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia (wg wzoru Zał nr 12 do SWZ) (do oferty jeśli dotyczy).
5) Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie (wg wzoru Zał nr 9 do SWZ) w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dok
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dok- oświad wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dok potwierdzające ich należyte
wykonanie powinny być wystawione w okresie 3 ostatnich miesięcy.
Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania usługi bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były
wykonane.
6)Po wyborze oferty, najpóźniej do dnia 31.08. 2022 r. należy przedłożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświa i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (wg wzoru Zał nr 8 do SWZ).
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udz zamów, zamawiający może na każdym
etapie postępo wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświad lub dok potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświad lub dok nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświad lub dokumentów.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmio środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca
wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w
rozdziale X pkt. 1 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają, brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenia, z których wynika, które
usługi wykonują poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454 – 455 pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swojej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy.
2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez strony.
3) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują
należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień
składania ofert warunki określone w specyfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku
zamawiającego,
4) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy a także z np. wystąpienia zwłoki w
wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń,
5) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),
c) zmiany danych teleadresowych,
d) zmiana obowiązującej stawki VAT,
6. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt.5 termin realizacji przedmiotu umowy może
ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie
dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie powierzenia części lub całości wykonania przedmiotu
zamówienia podwykonawcom, poprzez:
1) w przypadku nie przewidzenia podwykonawców w momencie składania oferty, wprowadzenie ich podczas realizacji
zamówienia,
2) rozszerzenie kręgu podwykonawców,
3) zmianę lub wykreślenie podwykonawcy,
4) zmianę zakresu prac powierzonych podwykonawcy,
8. Warunki zmian:
1) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,
2) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy,
3) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na miniPortalu i udostępnionego również na ePUAP.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
2. Zamawiający nie wymaga wizji lokalnej.
3. Dla przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania żadna z sytuacji określonych w art. 65 ust 1, art. 66 i art. 69
pzp. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność komunikowania się z Wykonawcą w sposób inny niż przewidziany
w niniejszej SWZ.
4. Stosownie do dyspozycji art. 95 ustawy pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia, które wskazano SWZ oraz załącznikach do SWZ, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2020 r. poz 1320).
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) kierowanie pojazdami na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
Pracy (t . j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu ofertowym.
b) sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem złożonym w
formularzu ofertowym.
Pozostałe wymogi wynikające z art. 95 ustawy zostały określone w istotnych postanowieniach przyszłej umowy, które
stanowią załącznik do SWZ. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.
2) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób:
a) Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu, ujęte w formie wykazu informacje o
osobach zatrudnionych, wykonujących czynności wskazane w pkt 1). Wykaz powinien zawierać imię i nazwisko pracownika,
wymiar zatrudnienia oraz informację o wykonywanych czynnościach/stanowisko pracy. Wraz z wykazem Wykonawca
przekazuje oświadczenie, że wymienione osoby zatrudnione są na podstawie umowy o pracę.
3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem
osób:
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia, przez cały okres
realizacji wykonywanych przez Wykonawcę czynności, w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji
zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w pkt. 1) Zamawiający może żądać przedłożenia :
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika
b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentów zawierających informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w tym
zawierających dane osobowe- w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę,
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
4) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 95 ust 1 pzp:
a) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości 200 zł brutto;
b) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach żądanych dowodów, w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących przy realizacji zamówienia wskazane w pkt 1) czynności.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport klatki głuszeniowej zwierząt - Sierpc - Ignatowizna
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania28-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport klatki głuszeniowej zwierząt. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.