"Świadczenie usług transportowych i sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
"Świadczenie usług transportowych i sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz remontów gminnych i wewnętrznych dróg tłuczniowych na terenie Gminy Piekoszów w 2022 roku"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPiekoszów
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-03-10
 • ZamawiającyGMINA PIEKOSZÓW
 • Data publikacji ogłoszenia2022-03-03
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00073852
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Świadczenie usług transportowych i sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz remontów gminnych i wewnętrznych dróg tłuczniowych na terenie Gminy Piekoszów w 2022 roku"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIEKOSZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010599

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Częstochowska 66A

1.5.2.) Miejscowość: Piekoszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-065

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@piekoszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piekoszow.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Świadczenie usług transportowych i sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz remontów gminnych i wewnętrznych dróg tłuczniowych na terenie Gminy Piekoszów w 2022 roku"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa9e3355-8fe5-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00073852

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00046196/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług transportowych i sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz remontów gminnych i wewnętrznych dróg tłuczniowych na ternie Gminy Piekoszówwych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e805237b-36a1-4603-a28a-63676e84b81b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e805237b-36a1-4603-a28a-63676e84b81b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Regulamin ePUAP
https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Piekoszów, 26-065 Piekoszów ul. Częstochowska 66a;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Piekoszów jest Pan Robert Łabuda, e-mail: inspektor@cbi24.pl; 3) Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług transportowych i sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz
remontów gminnych i wewnętrznych dróg tłuczniowych na terenie Gminy Piekoszów w 2022 roku”;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawą PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym,
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
10) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRO.271.2.4.2022.PK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. " Świadczenie usług transportowych i sprzętowych w zakresie
bieżącego utrzymania dróg oraz remontów gminnych i wewnętrznych dróg tłuczniowych na terenie Gminy Piekoszów w
2022 roku". Niniejsze zamówienie podzielone jest na 2 zadania:
Zadanie 1 - "Świadczenie usług transportowych i sprzętowych w zakresie bieżących remontów gminnych i wewnętrznych
dróg tłuczniowych na terenie Gminy Piekoszów w 2022 roku".
Zadanie 2 - "Świadczenie usług transportowych i sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych i
wewnętrznych dróg tłuczniowych na terenie Gminy Piekoszów w 2022 roku".
3) Zadanie nr 1 obejmuje świadczenie usługi n/w sprzętem i dotyczy remontów nawierzchni dróg tłuczniowych
wymienionych w zał. nr 1 do SWZ. Zadanie będzie realizowane w II turach:
I tura – 60 dni od daty przekazania terenu (z możliwością skrócenia do 45 dni);
II tura – 60 dni od daty decyzji Zamawiającego o realizacji usługi (z możliwością skrócenia do 45 dni).
a) W okresie realizacji zadania sprzęt objęty usługą ma być w ciągłej dyspozycji do świadczenia usługi aż do zakończenia
realizacji danej tury, zakończenia świadczenia usługi w ramach danej tury rozumiane jest jako podpisanie protokołu odbioru
robót.
Brak dostępności sprzętu do świadczenia usługi może być spowodowany jego awarią lub niedyspozycją operatora sprzętu,
potwierdzoną zwolnieniem lekarskim. W przypadku niedostępności sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia
zastępstwa w terminie 2 roboczych dni od ustania świadczenia usługi.
Opóźnienie w realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego może być podyktowane wyłącznie brakiem
dostępności kruszywa na kopalni, z której będzie odbierany materiał przez Wykonawcę usługi, jednakże w okresie tym
Wykonawca musi zachować dyspozycyjność do świadczenia usługi i przystąpić do niej ponownie w ciągu 2 dni roboczych,
Ponadto okres wstrzymania robót ze strony Zamawiającego powoduje wydłużenie terminu realizacji danej tury.
b) Usługi transportowe materiałów sypkich (kruszywo drogowe, piasek, destrukt asfaltowy) wraz z kierowcą, samochodem
samowyładowczym o ładowności nie mniejszej niż 12 ton – prognozowana ilość usług: transport około 8 200 ton;
c) Usługi maszyną do robót ziemnych – równiarką drogową samojezdną o mocy nie mniejszej niż 75 km wraz z obsługą
operatorską – prognozowana ilość usług: około 400 roboczogodzin.
4) Zadanie nr 2 dotyczy realizacji pozostałych usług związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej. W tym
przypadku Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia zadysponowanych maszyn w terminie 2 dni roboczych od decyzji
Zamawiającego i świadczenia usługi do zakończenia wskazanego zakresu robót.
a) Zakres usług świadczonych w ramach zadania dotyczy usługi koparką kołową o pojemności łyżki nie mniejszej niż 0,4 m3
wraz z obsługą operatorską – prognozowana ilość usług – około 400 roboczogodzin;
b) Usługi transportowe polegające na odwozie urobku koparki wraz z kierowcą, samochodem samowyładowczym o
ładowności min. 12 ton – prognozowana ilość usług: około 400 roboczogodzin;
c) Usługi maszyną do robót ziemnych – zagęszczarką płytową o masie operacyjnej nie mniejszej niż 160 kg wraz z obsługą
operatorską – prognozowana ilość usług: około 100 roboczogodzin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43221000-8 - Równiarki drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona wg. kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie realizacji: 10% - skrócenie realizacji usługi w zakresie zadania nr 1 (tura I, II) o 1 dzień – 0 punktów 20% - skrócenie realizacji usługi w zakresie zadania nr 1 (tura I, II) o 5 dni – 10 punktów 30% - skrócenie realizacji usługi w zakresie zadania nr 1 (tura, I, II) o 10 dni – 20 punktów 40% - skrócenie realizacji usługi w zakresie zadania nr 1 (tura, I, II) o 15 dni – 40 punktów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego:
a) Warunki dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca, prowadzący działalność gospodarczą, wykaże, że jest wpisany
do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, o ile taki wpis jest obowiązkowy.
b) Warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu wg wzoru – zał. nr 3 do SWZ.
c) Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu wg wzoru – zał. nr 3 do SWZ.
d) Warunki dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Doświadczenie: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 3 do SWZ.
Potencjał techniczny: W celu wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował następującym
sprzętem mechanicznym: − co najmniej dwoma (2) samochodami ciężarowym samowyładowczym o ładowności nie
mniejszej niż 12 ton; − co najmniej jedną (1) maszyną do robót ziemnych – równiarką drogową samojezdną o mocy nie
mniejszej niż 75 KM, co najmniej jedną (1) koparką kołową o pojemności łyżki nie mniejszej niż 0,4 m3, co najmniej jedną (1) maszyną do robót ziemnych – zagęszczarką płytową o masie operacyjnej nie mniejszej niż 160 kg.
Potencjał kadrowy: W celu wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował następującym
potencjałem kadrowym, tj. co najmniej trzema (3) osobami, w tym: − co najmniej dwoma kierowcami samochodu
ciężarowego, posiadającym prawo jazdy kat. C zgodnie z ustawą z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.); − co najmniej jednym operatorem maszyny do robót ziemnych – równiarki drogowej
samojezdnej i zagęszczarki płytowej, posiadającym odpowiednie uprawnienia do kierowania i obsługi równiarki drogowej
oraz umiejętności obsługi zagęszczarki płytowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W
celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz wykazaniu braku podstaw
wykluczenia, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia:
a) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru – zał. nr 3 do SWZ
b) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru – zał. nr 4 do SWZ
c) Zobowiązania według wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SWZ lub innego dokumentu potwierdzającego dysponowanie niezbędnymi
zasobami innych podmiotów (jeżeli dotyczy).
2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda od wykonawcy następujących
dokumentów:
a) wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami – minimum: - dwoma samochodami ciężarowymi o ładowności nie mniejszej niż 12 ton, jedną
równiarką drogową samojezdną o mocy nie mniejszej niż 75 KM, jedną koparką kołową o pojemności łyżki nie mniejszej niż 0,4 m3,
jedną zagęszczarką płytową, wraz z załączonymi kserokopiami dokumentów: ważnego ubezpieczenia OC, ważnego dowodu
rejestracyjnego z aktualnymi badaniami technicznymi, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 6 do SWZ;
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia minimum: jeden kierowca samochodu ciężarowego
posiadający prawo jazdy kat. C, jeden operator koparki kołowej, jeden operator równiarki drogowej i zagęszczarki płytowej, wraz z
załączonymi kserokopiami dokumentów: prawo jazdy kat. C, uprawnieniami do kierowania i obsługi koparki i równiarki, zgodnie ze
wzorem stanowiącym zał. nr 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda od wykonawcy następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP, sporządzonej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2
i 4 ustawy PZP;
b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; wzór oświadczenia stanowi zał. nr 8 do
SWZ;
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP;
d) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; wzór oświadczenia stanowi zał. nr 9 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium wynosi:
3.920,00 zł [słownie: trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych, 00/100].
2) Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 85 8499 0008 0400
0534 2000 0003, z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu przetargowym nr: IRO.271.2.4.2022.PK. Za termin wniesienia
wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej
podmiotów, np. konsorcjum, spółkę cywilną).
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Nie
dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą albo z umowy
podmiotów wspólnie składających ofertę.
4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy PZP składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców
wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie
musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa
podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie) – zał. nr 11 do SWZ.
6) W odniesieniu do warunków dotyczących posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonują poszczególni Wykonawcy.
7) Dopuszcza się, aby wadium było wniesione przez pełnomocnika lub jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, przy czym jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu wadium
musi wynikać, iż zabezpiecza ono ofertę złożoną przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
8) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie w pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 ustawy PZP, tj. w
razie:
a) zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej
zawarcia, o czas występowania tych okoliczności, tj.:
− wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i jemu
zapobiec, uniemożliwiającego lub poważnie utrudniającego wykonanie umowy w ustalonym terminie (siła wyższa), w
szczególności: wojny, epidemii, powodzi, blokady komunikacyjnej o charakterze ponadregionalnym, kataklizmu społecznego
– zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić o łączny czas występowania siły wyższej (czas jest liczony w dniach);
− wystąpienia robót dodatkowych i/lub zamiennych w trakcie realizacji robót będących przedmiotem umowy lub
zmniejszenia zakresu robót będących przedmiotem umowy – zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić o łączny
czas na wykonanie robót dodatkowych i/lub zamiennych;
− wniesienie odwołania na czynność Zamawiającego związaną z postępowaniem przetargowym – zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić o łączny czas wydłużenia postępowania przetargowego (czas jest liczony w dniach);
− wydłużenia terminu związania ofertą w postępowaniu przetargowym, które wpłynęło na późniejsze zawarcie z wykonawcą
umowy (o czas liczony od końca dnia ustawowego terminu związania ofertą wykonawcy do dnia podpisania umowy);
(Zamawiający i wykonawca ustalają nowe terminy umowne, z tym, że wielkość tych zmian musi być powiązana z przyczyną
jaka ją spowodowała);
b) zmiany sposobu wykonania lub zakresu przedmiotu umowy o nie więcej niż 50% w stosunku do pierwotnej wartości
przedmiotu umowy, w przypadku konieczności zwiększenia ilości i zakresu usług objętych zamówieniem wynikających z
potrzeb Zamawiającego, jeśli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji usług i osiągnięcie zamierzonego celu
Zamawiającego, co może skutkować zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeśli zmiana ilości i zakresu usług
będzie miała wpływ na zwiększenie tego wynagrodzenia; wówczas wynagrodzenie oblicza się przy zachowaniu
zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie cen jednostkowych;
c) zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wartość netto
wynagrodzenia wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych
przepisów;
d) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika budowy/ robót – z uwagi na
nieprzewidziane zmiany organizacyjne. Zmiana ta może nastąpić na inną osobę, która spełnia wymagania zawarte w SWZ
po uzgodnieniu z Zamawiającym.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/, e-PUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-10 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) W sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy PZP.
2) Wszystkie załączniki do SWZ stanowią jej integralną część
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę regeneracje orbitrol do kombajnu bizon z056 z roku 1988 - Połaniec
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania05-08-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę regeneracje orbitrol do kombajnu bizon z056 z roku 1988.