Świadczenie usług transportowych dla Oddziału Regionalnego w Zielonej Górze Agencji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług transportowych dla Oddziału Regionalnego w Zielonej Górze Agencji Mienia Wojskowego.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza
 • Termin składania wniosków2022-10-28
 • ZamawiającyAgencja Mienia Wojskowego
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-20
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00402892
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług transportowych dla Oddziału Regionalnego w Zielonej Górze Agencji Mienia Wojskowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011263946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 26A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-911

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp.lu@amw.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług transportowych dla Oddziału Regionalnego w Zielonej Górze Agencji Mienia Wojskowego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5949b3a1-5063-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00402892

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059886/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.127 Transport wyposażenia - OR Zielona Góra

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej lub przy użyciu poczty
elektronicznej (e-mail) na adres wskazany w Rozdziale I SWZ, za wyjątkiem przypadków wskazanych w SWZ. Oferty oraz oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą należy składać tylko i wyłącznie przy użyciu Platformy.
Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały wskazane w pkt VII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z postanowieniami SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z postanowieniami SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-OZ.2616.417.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych na terenie miejscowości położonych w obszarze właściwości Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego
w Zielonej Górze tj. województwo lubuskie, oraz województwo dolnośląskie (powiat głogowski oraz gmina Osiecznica w powiecie bolesławieckim) w następującym zakresie :

a) demontażu, załadunku, przewozu, rozładunku, montażu, wypoziomowaniu oraz zabezpieczenia podczas transportu w szczególności ruchomości stanowiących wyposażenie internatów, kwater internatowych oraz siedziby Zamawiającego oraz ich przenoszenia
w obrębie budynków internatowych, kwater internatowych oraz budynku siedziby
OReg. AMW Zielona Góra,

b) demontażu, załadunku, przewozu z miejsc wskazanych przez Zamawiającego, rozładunku, montażu, wypoziomowaniu, oraz zabezpieczenia podczas transportu w szczególności ruchomości stanowiących wyposażenie internatów i kwater internatowych oraz siedziby OReg. AMW Zielona Góra we wskazane miejsce,

c) w ramach załadunku Wykonawca zobowiązuje się do spakowania małych gabarytów
w opakowania (np. kartony, worki itp.) w celu zabezpieczenia ich na czas transportu
i przechowywania w magazynie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty (parametr C) - waga 60%,
2) Termin przesłania do Wykonawcy zlecenia na transport przed wykonaniem usługi (parametr T) - waga 5 %,
3) Czas na anulowanie zlecenia na transport przez Zamawiającego (parametr CZA) - waga 15 %,
4) Klasa pojazdu używanego do realizacji zamówienia w odniesieniu do emisji spalin (parametr KP) - waga 20 %,

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

K= C + T + CZA + KP
gdzie:
K - całkowita liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium Cena brutto oferty
T - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium Termin przesłania do Wykonawcy zlecenia na transport przed wykonaniem usługi
CZA - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium Czas na anulowanie zlecenia na
transport przez Zamawiającego
KP - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium Klasa pojazdu używanego do
realizacji zamówienia w odniesieniu do emisji spalin

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przesłania do Wykonawcy zlecenia na transport przed wykonaniem usługi

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas na anulowanie zlecenia na transport przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klasa pojazdu używanego do realizacji zamówienia w odniesieniu do emisji spalin

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy pzp w zakresie podstaw wykluczenia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;
2) Pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty i dokumentów złożonych wraz z ofertą, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy;
4) Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia. Wszystkie wymagania w zakresie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp w stosunku do treści zawartej umowy:
1) Zmiana cen jednostkowych w stosunku do wysokości określonych w § 3 ust. 2 jest możliwa, w
przypadku gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT powodująca
zmniejszenie/zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, wówczas
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia/zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą
różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.
2) Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych.
3. Dopuszcza się dokonanie zmian umowy, o których mowa w ust. 2 w przypadku gdy będą one miały
wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu zmiany
postanowień umowy i jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę:
a) w powyższym przypadku, Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia wejścia
w życie nowych przepisów, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia.
b) Wraz z wnioskiem, Wykonawca będzie zobowiązany pisemnie przedstawić Zamawiającemu
szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost/obniżenie kosztów, wynikający ze zmiany
w/w przepisów.
c) Z uprawnienia tego może skorzystać również Zamawiający.
d) Jeżeli po upływie 15 - dniowego terminu, Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o
zmianę wynagrodzenia, Zamawiający uzna, iż zmiany przepisów nie mają wpływu na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
e) Zamawiający dokona analizy przedłożonej kalkulacji w terminie nie dłuższym niż 15 dni od
dnia jej otrzymania.
f) Jeżeli Zamawiający uzna, że przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost kosztów
ponoszonych przez Wykonawcę, dokona zmiany umowy w tym zakresie.
g) Jeżeli Zamawiający uzna, że przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztów
wykonania zamówienia, w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę, nie wyrazi zgody
na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje Wykonawcę, przedstawiając stosowne
uzasadnienie. W takiej sytuacji, w terminie 15 dni od dnia otrzymania odmowy od
Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić kalkulację uzasadniającą wzrost
kosztów, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego. Zamawiający ponownie dokona jej
analizy, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia jej otrzymania, a następnie postąpi
odpowiednio w sposób opisany powyżej.
h) Zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie i może dotyczyć
wyłącznie niezrealizowanej części umowy.
4. Zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy Pzp Strony dopuszczają zmianę umowy, jeśli łączna wartość zmian
jest niższa niż 10% wartości określonej pierwotnie w umowie.
5. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona
wystąpić pisemnie z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany. nie
mogą naruszać przepisów ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://amw.eb2b.com.pl/ przy użyciu zakładki „Złóż ofertę”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-28 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-27

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę elektrycznego wózka masztowego - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania01-12-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę elektrycznego wózka masztowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI