Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych Gminy Malbork
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMalbork
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-06-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Malbork
 • Data publikacji ogłoszenia2020-05-20
 • Numer ogłoszenia542075-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 542075-N-2020 z dnia 2020-05-20 r.

Gmina Malbork: Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych Gminy Malbork
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Malbork, krajowy numer identyfikacyjny 17074785600000, ul. ul. Ceglana  7 , 82-200  Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48556472807, e-mail sekretarz@gmina.malbork.pl, faks +48556472807 w.10.
Adres strony internetowej (URL): https://ugmalbork.mojbip.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://ugmalbork.mojbip.pl/1030.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ugmalbork.mojbip.pl/1030.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
www.miniportal.uzp.gov.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych Gminy Malbork
Numer referencyjny: PP-2227/DD/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Malbork, na trasie z domu do placówek oświatowych Gminy Malbork i z placówek oświatowych Gminy Malbork do domu wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych i przedszkolnych od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r.1) Przedmiotem umowy jest świadczenie w ramach regularnych przewozów osób usług w zakresie dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Malbork: do Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork i Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej, na trasie z domu do szkoły i z powrotem począwszy od 01 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. poprzez sukcesywny zakup biletów miesięcznych z uwzględnieniem ewentualnie przysługujących tym uczniom ulg ustawowych w przewozach transportem publicznym, określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 295). Dowożeniem objęte są dzieci uczęszczające do szkół i oddziałów przedszkolnych - w Szkole Podstawowej w Gminie Malbork ul. Główna 5, 82-200 Malbork oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej u. Moniuszki 24 82-200 Nowa Wieś Malborska. Wykonywanie przewozów odbywać się będzie na utworzonych przez Wykonawcę liniach komunikacyjnych, w ramach przewozów regularnych.2) Realizacja usługi nie wyłącza prawa Wykonawcy do świadczenia usług transportowych wobec innych osób na podstawie stosownych zezwoleń uzyskanych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), jednakże Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pierwszeństwa przejazdu na danej trasie dzieciom uczęszczającym do szkoły lub oddziału przedszkolnego oraz ilość wolnych miejsc siedzących koniecznych dla bezpiecznego i terminowego przewozu dzieci do szkół podczas wykonywania powierzonego zadania.3) Zamawiający dodatkowo wymaga od Wykonawcy świadczenia usług transportowych wobec innych osób na podstawie stosownych zezwoleń uzyskanych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w ramach przewozów regularnych (niezależnie od ilości korzystających linii autobusowej osób): a) Na trasie "Malbork dworzec PKP - Szawałd" - minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie i wolne od pracy (godziny uzgodnione z Zamawiającym).b) Na trasie " Szawałd - Malbork dworzec PKP" - minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie i wolne od pracy (godziny uzgodnione z Zamawiającym).c) Na trasie "Stogi osada (byłe ZR) - Stogi - Malbork dworzec PKP" - minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie i wolne od pracy (godziny uzgodnione z Zamawiającym).d) Na trasie " Malbork dworzec PKP - Stogi - Stogi osada (byłe ZR)" - minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie i wolne od pracy (godziny uzgodnione z Zamawiającym).Zamawiający może odstąpić od wymogu świadczenia usług transportowych na trasach wymienionych w podpunktach a)-d) w zamian za nieodpłatne świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Malbork, w ramach kilometrów niewykorzystanych w związku z nieświadczeniem usług transportowych na danych trasach.4) Planowane są dowozy w godzinach porannych i odwozy w godzinach popołudniowych - zgodnie z harmonogramem:A. Szkoła Podstawowa w Gminie MalborkPrzywozy - (łącznie z oddziałami przedszkolnymi) łącznie 236 dzieci objętych przewozami1) na godzinę 8.00 (szkoła + 6 latki) łącznie 162 dzieci Trasa 1 - Lubstowo: 3 dzieci, Myszewo: 4 dzieci, Lipinka: 9 dzieci, Lasowice Małe: 3 dzieci, Lasowice Wielkie AgroLavi: 12 dzieci, Lasowice Wielkie: 15 dzieci - łącznie 46 dzieciTrasa 2 - Tragamin: 19 dzieci, Szawałd: 20 dzieci, Kamienica: 11 dzieci - łącznie 50 dzieciTrasa 3 - Kościeleczki: 20 dzieci, Stogi: 11 dzieci – łącznie 31 dzieciTrasa 4 - Kałdowo: 10 dzieci, Cisy: 6 dzieci, Kraśniewo: 8 dzieci, Grobelno: 11 dzieci - łącznie 35 dzieciOddziały przedszkolne 3,4,5 –latki na godzinę 8.00 jadą ze szkołą przewozem szkolnym , łącznie 46 dzieciTrasa 1 - Myszewo: 4 dzieci, Lipinka: 3 dzieci, Lasowice Wielkie: 7 dzieci, Tragamin: 3 dzieci, Szawałd: 4 dzieci, Kamienica: 3 dzieci, Kościeleczki: 7 dzieci, Stogi: 5 dzieci, Kałdowo: 2 dzieci, Kraśniewo: 3 dzieci, Grobelno: 5 dzieci – łącznie 46 dzieci2) na godzinę 9.50 (klasy zmianowe - kl. II,III) łącznie 28 dzieciTrasa 1 - Lasowice Wielkie AgroLawi: 2 dzieci, Lasowice Wielkie: 3 dzieci, Tragamin: 3 dzieci, Szawałd: 4 dzieci, Kamienica: 1 dzieci, Kościeleczki wieś: 1 dziecko, Stogi: 3 dzieci, Kałdowo: 1 dziecko, Cisy: 1 dziecko, Kraśniewo: 7 dzieci, Grobelno: 2 dzieci - łącznie 28 dzieciOdwozy - (łącznie z oddziałami przedszkolnymi) łącznie 236 dzieci 1) godzina 12.40 (klasy I-III) – łącznie 51 dzieciTrasa 1. - Szawałd, Kamienica, Tragamin, Lasowice Wlk, Lasowice Wielkie AgroLawi, Lasowice MałeTrasa 2 - Kościeleczki, Stogi, Kałdowo, Cisy, Kraśniewo , Grobelno2) godzina 13.10 oddziały przedszkolne - łącznie 46 dzieciTrasa 1 - Szawałd, Kamienica, Tragamin, Lasowice Wlk, Lasowice Wielkie AgroLawi, Lasowice Małe, Lipinka, Myszewo, LubstowoTrasa 2 - Kościeleczki, Stogi, Kałdowo, Cisy, Kraśniewo , Grobelno3) godzina 14.30 klasy I-III, IV, V, wtorek VI-VIII - łącznie 70 dzieciTrasa 1 - Szawałd, Kamienica, Tragamin, Lasowice Wlk, Lasowice Wielkie AgroLawi, Lasowice Małe, Lipinka, Myszewo, LubstowoTrasa 2 - Kościeleczki, Stogi, Kałdowo, Cisy, Kraśniewo , Grobelno4) Godzina 15.20 (bez wtorku) klasy IV,V kółka, VI-VIII – łącznie 69 dzieciTrasa 1 - Szawałd, Kamienica, Tragamin, Lasowice Wlk, Lasowice Wielkie AgroLawi, Lasowice Małe, Lipinka, Myszewo, LubstowoTrasa 2 - Kościeleczki, Stogi, Kałdowo, Cisy, Kraśniewo, Grobelno 5) godzina 16.00 (wtorek) SKS + kółka kl. IV–VIII - trasa wg. potrzebB. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi MalborskiejPrzywozy - (łącznie z oddziałami przedszkolnymi) łącznie 77 dzieci objętych przewozami1) na godzinę 8.00Trasa 1 - Kościeleczki, Stogi, Kapustowo, Malbork - łącznie 28 dzieciTrasa 2 - Cisy, Grobelno - łącznie 8 dzieciTrasa 3 - Dąbrówka Malborska, Czerwony Dwór, Jurkowice Drugie - łącznie 22 dzieciTrasa 4 - Jurkowice, Jurkowice Pierwsze, Łabuń, Grzymały - łącznie 19 dzieciOdwozy - (łącznie z oddziałami przedszkolnymi) łącznie 77 dzieci objętych odwozami (w zależności od dnia tygodnia)Poniedziałek1) godzina 12.30Trasa 1 - Stogi, Kościeleczki Kapustowo, Cisy, Malbork, Grobelno - łącznie 20 dzieciTrasa 2 - Dąbrówka Malborska, Czerwony Dwór, Jurkowice Drugie, Jurkowice, Jurkowice Pierwsze, Łabuń, Grzymały - łącznie 14 dzieci2) godzina 13.10Trasa 1 - Stogi, Kościeleczki Kapustowo, Cisy, Kraśniewo, Grobelno - łącznie 3 dzieciTrasa 2 - Dąbrówka Malborska, Czerwony Dwór, Jurkowice Drugie, Jurkowice, Jurkowice Pierwsze, Łabuń, Grzymały - łącznie 10 dzieci3) godzina 14.20Trasa 1 - Stogi, Kościeleczki Kapustowo, Cisy, Kraśniewo, Grobelno - łącznie 14 dzieciTrasa 2 - Dąbrówka Malborska, Czerwony Dwór, Jurkowice Drugie, Jurkowice, Jurkowice Pierwsze, Łabuń, Grzymały - łącznie 16 dzieciWtorek1) godzina 13.10Trasa 1 - Stogi, Kościeleczki Kapustowo, Cisy, Kraśniewo, Grobelno - łącznie 23 dzieciTrasa 2 - Dąbrówka Malborska, Czerwony Dwór, Jurkowice Drugie, Jurkowice, Jurkowice Pierwsze, Łabuń, Grzymały - łącznie 24 dzieci2) godzina 14.20Trasa 1 - Stogi, Kościeleczki Kapustowo, Cisy, Kraśniewo, Grobelno - łącznie 6 dzieciTrasa 2 - Dąbrówka Malborska, Czerwony Dwór, Jurkowice Drugie, Jurkowice, Jurkowice Pierwsze, Łabuń, Grzymały - łącznie 6 dzieci3) godzina 15.15Trasa 1 - Stogi, Kościeleczki Kapustowo, Cisy, Kraśniewo, Grobelno - łącznie 8 dzieciTrasa 2 - Dąbrówka Malborska, Czerwony Dwór, Jurkowice Drugie, Jurkowice, Jurkowice Pierwsze, Łabuń, Grzymały - łącznie 10 dzieciŚroda1) godzina 11.30Trasa 1 - Stogi, Kościeleczki Kapustowo, Cisy, Kraśniewo, Grobelno - łącznie 20 dzieciTrasa 2 - Dąbrówka Malborska, Czerwony Dwór, Jurkowice Drugie, Jurkowice, Jurkowice Pierwsze, Łabuń, Grzymały - łącznie 14 dzieci2) godzina 13.10Trasa 1 - Stogi, Kościeleczki Kapustowo, Cisy, Kraśniewo, Grobelno - łącznie 3 dzieciTrasa 2 - Dąbrówka Malborska, Czerwony Dwór, Jurkowice Drugie, Jurkowice, Jurkowice Pierwsze, Łabuń, Grzymały - łącznie 10 dzieci3) godzina 14.20Trasa 1 - Stogi, Kościeleczki Kapustowo, Cisy, Kraśniewo, Grobelno - łącznie 6 uczniówTrasa 2 - Dąbrówka Malborska, Czerwony Dwór, Jurkowice Drugie, Jurkowice, Jurkowice Pierwsze, Łabuń, Grzymały - łącznie 6 dzieci4) godzina 15.15Trasa 1 - Stogi, Kościeleczki Kapustowo, Cisy, Kraśniewo, Grobelno - łącznie 8 dzieciTrasa 2 - Dąbrówka Malborska, Czerwony Dwór, Jurkowice Drugie, Jurkowice, Jurkowice Pierwsze, Łabuń, Grzymały - łącznie 10 dzieciCzwartek1) godzina 13.10Trasa 1 - Stogi, Kościeleczki Kapustowo, Cisy, Kraśniewo, Grobelno - łącznie 23 dzieciTrasa 2 - Dąbrówka Malborska, Czerwony Dwór, Jurkowice Drugie, Jurkowice, Jurkowice Pierwsze, Łabuń, Grzymały - łącznie 24 dzieci2) godzina 14.20Trasa 1 - Stogi, Kościeleczki Kapustowo, Cisy, Kraśniewo, Grobelno - łącznie 6 dzieciTrasa 2 - Dąbrówka Malborska, Czerwony Dwór, Jurkowice Drugie, Jurkowice, Jurkowice Pierwsze, Łabuń, Grzymały - łącznie 6 dzieci3) godzina 15.15Trasa 1 - Stogi, Kościeleczki Kapustowo, Cisy, Kraśniewo, Grobelno - łącznie 8 dzieciTrasa 2 - Dąbrówka Malborska, Czerwony Dwór, Jurkowice Drugie, Jurkowice, Jurkowice Pierwsze, Łabuń, Grzymały - łącznie 10 dzieciPiątek1) godzina 12.30Trasa 1 - Stogi, Kościeleczki Kapustowo, Cisy, Kraśniewo, Grobelno - łącznie 20 dzieciTrasa 2 - Dąbrówka Malborska, Czerwony Dwór, Jurkowice Drugie, Jurkowice, Jurkowice Pierwsze, Łabuń, Grzymały - łącznie 14 dzieci2) godzina 13.10Trasa 1 - Stogi, Kościeleczki Kapustowo, Cisy, Kraśniewo, Grobelno - łącznie 8 dzieciTrasa 2 - Dąbrówka Malborska, Czerwony Dwór, Jurkowice Drugie, Jurkowice, Jurkowice Pierwsze, Łabuń, Grzymały - łącznie 11 dzieci3) godzina 14.20Trasa 1 - Stogi, Kościeleczki Kapustowo, Cisy, Kraśniewo, Grobelno - łącznie 9 dzieciTrasa 2 - Dąbrówka Malborska, Czerwony Dwór, Jurkowice Drugie, Jurkowice, Jurkowice Pierwsze, Łabuń, Grzymały - łącznie 15 dzieciUwaga: w miejscowości Szawałd - zawrotka na placu po byłym sklepie GS, w miejscowości Lasowice Małe - odbiór dzieci z drogi gminnej przy zabudowaniach w miejscowości Lasowice MałeZamawiający zastrzega, że godzina wyjazdu dzieci z poszczególnych miejscowości do szkoły nie może zostać ustalona wcześniej niż 40-50 minut przed rozpoczęciem zajęć. Dzieci muszą zostać przywiezione do szkoły najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć szkolnych. Podróż dzieci ze szkoły do domu nie może być dłuższa niż 40 minut. Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie Liczba dzieci dojeżdżających może ulec zmianom (ok. +/- 10%).5) Wykonawca musi zapewnić opiekę nad dowożonymi dziećmi w każdym pojeździe na własny koszt. Opiekę nad dziećmi w czasie przewozów szkolnych sprawować będzie co najmniej 1 opiekun w każdym autobusie, zatrudniony przez Wykonawcę.6) Zamawiający dopuszcza zmianę godzin przywozów i odwozów w okresie realizacji niniejszego zamówienia oraz zastrzega sobie prawo do modyfikacji trasy, poprzez ewentualne zwiększenie lub zmniejszenie jej długości ze względu na zmiany w organizacji dowozów.7) Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych odstępstwa od ustalonego harmonogramu dowozów szkolnych i wykonywanie usługi, jako przewóz okazjonalny, w przypadku:a) odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć,b) rekolekcji,c) ferii zimowych,d) zmiany organizacji pracy szkoły spowodowanej obchodami uroczystości szkolnyche) czasowej zmiany organizacji ruchu,f) niekorzystnych warunków atmosferycznych,g) innych wydarzeń, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne Wykonawca będzie informowany o planowanych zmianach, najpóźniej 3 dni przed ich zaistnieniem.Wykonawca biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia i wszystkie stawiane przez Zamawiającego warunki decyduje, jaką ilością pojazdów wykona usługę. Zamawiający zastrzega, iż nie może to być mniej niż 8 pojazdów (w tym dwa zastępcze). Dopuszczalna jest zmiana dotycząca pojazdu w stosunku do tego, który Wykonawca zawarł w ofercie, tylko wtedy, gdy pojazd zamieniony będzie na inny o nie gorszych parametrach technicznych (rok produkcji oraz liczba miejsc siedzących).8) Wykonawca będzie zobowiązany do pełnej dyspozycyjności, a w szczególności w przypadku awarii pojazdu, do niezwłocznego zabezpieczenia pojazdu rezerwowego w czasie nie dłuższym niż 60 minut, od chwili powiadomienia Wykonawcy o zdarzeniu przez opiekuna dowozu lub Zamawiającego.9) Przez cały okres wykonywania zamówienia dowożenie dzieci winno być realizowane pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, zapewniającymi kierowcy możliwość jednoczesnego przewozu wszystkich dzieci na danej trasie oraz osoby zatrudnionej do sprawowania opieki nad dziećmi, posiadającymi sprawny system ogrzewania wnętrz w okresie zimowym i gwarantującym pełne bezpieczeństwo przy przewozie dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pojazdy muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. Ilość przewożonych dzieci nie może być większa niż ilość miejsc siedzących w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.10) Jeżeli warunki pogodowe lub zdarzenia losowe (np. znaczne opady śniegu, roztopy, gołoledź przeszkody na drogach, przebudowa drogi, wypadki drogowe itp.) nie pozwalają na przewóz uczniów ustaloną trasą, Wykonawca może wykonać usługę dowożenia wybierając inną przejezdną, optymalną trasę bez roszczenia dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego. O zaistniałej konieczności zmiany trasy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego tego samego dnia lub najpóźniej w dniu następnym.11) Na przedmiotową usługę składają się wszystkie czynności oraz związane z tym koszty niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu dzieci rano z domu do szkoły i po południu ze szkoły do domu, a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa podczas sprawowanej opieki, odbioru dzieci od rodziców/opiekunów i przekazanie pod opiekę szkoły, odbioru od nauczycieli ze szkoły i przekazanie pod opiekę rodziców oraz pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.12) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz przestrzegania norm pracy kierowców autobusowych. Kierowcy oraz osoby sprawujące opiekę nad dziećmi muszą posiadać ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż oraz udzielania pierwszej pomocy.13) Zamawiający jest upoważniony do kontroli spełniania powyższych warunków przez Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania na wezwanie Zamawiającego wszystkich dokumentów i informacji na potwierdzenie spełniania powyższych warunków.14) Ze względu na specyfikę świadczonej usługi (konieczność opieki nad dziećmi bezpośrednio w trakcie przewozu) osobą powołaną do sprawowania opieki nad dziećmi nie może być kierowca pojazdu dokonujący przewozu dzieci na danej trasie.15) Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do żądania okazania aktualnych dokumentów dopuszczających dany pojazd do ruchu (dowodu rejestracyjnego potwierdzającego stan techniczny pojazdu), a w przypadku gdy Wykonawca nie jest właścicielem danego pojazdu - również dokument potwierdzający dysponowanie tym pojazdem oraz dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC i NW oraz stosownych zezwoleń uzyskanych zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.16) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, zobowiązany będzie do posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przez cały okres realizacji umowy, w kwocie nie mniejszej niż wartość podpisanej umowy na realizację niniejszego zamówienia.17) Przedmiotem postępowania przetargowego jest cena (wartość) biletu miesięcznego za 1 ucznia (oprócz miesięcy wakacyjnych, tj. lipiec, sierpień). Cena biletu miesięcznego określona przez Wykonawcę jest taka sama dla uczniów wszystkich szkół. 18) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczniów przewożonych na poszczególnych trasach w trakcie realizacji zamówienia w przypadku zmiany ilości uczniów. Przewiduje się iż zmiana ilości uczniów może wynieść max ok. +/- 10% w stosunku do stanu określonego w niniejszej specyfikacji. Liczba uczniów dowożonych do szkół na dany miesiąc określana będzie na podstawie zapotrzebowania składanego Wykonawcy przez placówki oświatowe w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.19) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia propozycji rozkładu jazdy do akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego ewentualnych zastrzeżeń Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w rozkładzie jazdy w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia ich przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60100000-9
60000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-07-01   lub zakończenia: 2022-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:1) aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób - w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia,2) zezwolenie na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób w ramach przewozów regularnych na obszarze gminy - zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 150 tys. złotych (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującym potencjałem technicznym: 1) co najmniej 8 pojazdami (autobusy), w tym 2 zastępcze przystosowanymi do przewozu osób. Ilość miejsc siedzących w każdym pojeździe od 50 do 59, 2) w tym dopuszcza się 2 pojazdy o ilości miejsc siedzących od 15 do 35. 3) Pojazdy powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Powinny również spełniać warunki wyposażenia określone w SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Wykonawca może wskazać ogólnodostępny rejestr, z którego Zamawiający samodzielnie pobierze odpis. 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenie należy złożyć w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. (informacja z otwarcia ofert). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób - w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia,2) zezwolenie na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób w ramach przewozów regularnych na obszarze gminy - zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym3) Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami4) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 150 tys. złotych (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium w kwocie 15.000,00 złotych

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Wiek taboru 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, wpływających na sposób realizacji umowy. W przypadku zaistnienia zmian wynikających z przepisów prawa niekorzystnych dla Przewoźnika lub dla Usługobiorcy, strony rozwiążą umowę za porozumieniem stron.2. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie podmiotu trzeciego tj. dopuszczenie innego podmiotu trzeciego niż wymienionego przez Przewoźnika w ofercie przetargowej pod warunkiem, iż podmiot trzeci spełnia warunki udziału w postępowaniu3. Zmiany mogą być wprowadzone przez złożenie pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian do umowy wynika w szczególności: ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, prawa lokalnego, sytuacji gospodarczej lub organizacyjnej gminy, lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.4. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony.5. Dopuszcza się zmiany ilości osób dowożonych do szkół.1) Dopuszcza się zmiany godzin przyjazdu i odjazdu.2) Dopuszcza się zmiany ilości odwozów.3) Dopuszcza się zmianę dotyczącą pojazdów w stosunku do tego, który Wykonawca zawarł w ofercie, tylko wtedy, gdy pojazd zamieniony będzie na inny o nie gorszych parametrach technicznych (rok produkcji oraz liczba miejsc siedzących) niż wykazany w ofercie.4) Dopuszcza się zmiany umowy w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Usługobiorca ani Przewoźnik nie mogli przewidzieć w chwili zawierania Umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali państwowej, powszechnej niedostępności materiałów, klęsk żywiołowych. epidemii. 5) Dopuszcza się możliwość zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Usługobiorcę na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Usługobiorca i Przewoźnik, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy oraz wprowadzą do umowy stosowne zmiany6) Wszystkie postanowienia dotyczące zmian umowy stanowią katalog zmian, na które Usługobiorca może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażanie takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Dodatkowych informacji można uzyskać: tel.: (0-55)647-28-07 w. 22; e-mail: sekretarz@gmina.malbork.pl
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam przewoźników - Gdynia
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania25-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukiwani przewoźnicy z ciągnikami siodłowymi. Atrakcyjne warunki, możliwość korzystania ze stacji paliwowej. Możliwość podjęcia pracy od zaraz na terenie całej Polski.