Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz WFOŚiGW w Kielcach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
 • Termin składania wniosków2022-02-16
 • ZamawiającyWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • Data publikacji ogłoszenia2022-02-08
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00049525
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz WFOŚiGW w Kielcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260365480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja księdza Jerzego Popiełuszki 41

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-155

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 33 32 220

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@wfos.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz WFOŚiGW w Kielcach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3edca060-8820-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00049525

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039114/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz WFOŚiGW w Kielcach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowanie oferty opisany został w „Instrukcji użytkowania” dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowanie oferty opisany został w „Instrukcji użytkowania” dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: biuro@wfos.com.pl.
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczenie składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załącznik. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: biuro@wfos.com.pl. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacjo oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
11. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z siedzibą w Kielcach al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w WFOŚiGW w Kielcach możliwy jest pod adresem email: iod@wfos.com.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do:
- podjęcia przez Fundusz niezbędnych działań związanych z oceną oferty i ewentualnym zawarciem umowy
- rozliczeniowym i korespondencyjnym,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa i wewnętrznych przepisów Funduszu.

5. Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub rozpatrzenia oferty i jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty lub zawarcia umowy.

9. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane/przekazane, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego tj. Policja, Sąd, Prokuratura, Urząd Skarbowy oraz np. Ministerstwo Środowiska itp.

10. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie Funduszu przez następujące kategorie odbiorców danych: banki, podmioty świadczące obsługę prawną, podmioty wspomagające obsługę informatyczną, firmy świadczące usługi pocztowe, firmy audytowe oraz podmioty zapewniające bezpieczeństwo.

11. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAI.261.2.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz transport przesyłek z siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Zakres usług obejmuje również zwrot do siedziby Funduszu przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy.
2. Usługi będące przedmiotem zamówienia świadczone będą zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w tym zakresie, w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydawanych na jej podstawie.
3. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczącego sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia zostały zawarte w Szczegółowym opisie zamówienia, który stanowi Załączniki nr 1 do SWZ (oddzielny plik – załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. CENA 60 %
2. MOŻLIWOŚĆ ELEKTRONICZNEGO MONITOROWANIA PRZESYŁEK REJESTROWANYCH 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Mozliwość elektronicznego monitorowania przesyłek rejestrowanych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego powszechnych usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym przesyłek listowych i ich ewentualnych zwrotów (dalej zwanych „przesyłkami”). Usługi będące przedmiotem umowy będą świadczone zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w tym zakresie, w szczególności ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Ze względu na specyfikę przesyłek rejestrowanych Zamawiającego, Zamawiający wymaga przestrzegania przez Wykonawcę nw. wymogówa. ustawowych w odniesieniu do dokumentów urzędowych w zakresie:
1) ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020r., poz. 1041), zwanej dalej także „prawem pocztowym”;
2) rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1026);
3) rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. 2019 r., poz. 474);
4) ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – regulującą tryb doręczenia pism nadawanych w postępowaniu administracyjnym;
5) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.) – regulującą tryb doręczenia pism nadawanych w postępowaniu cywilnym;
6) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) – regulującą tryb doręczania pism nadawanych w trybie ordynacji podatkowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancji bankowej;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
5.1. upływu terminu związania ofertą,
5.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
5.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo upłynął termin do jego wniesienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
6.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
6.2. którego oferta została odrzucona;
6.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
6.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo upłynął termin do jego wniesienia.
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 6 powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale XIX.
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenie o zwolnieniu wadium.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 – 4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
10.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust 2 lub art. 128 ust. 1 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 , innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3 , co powoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
10.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 26 1130 1192 0027 6006 3420 0005 z dopiskiem WADIUM – Usługa pocztowa.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-16 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-16 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:
• Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1;
• Ofertowa - załącznik Nr 2a;
• Formularz cenowy – załącznik nr 2b;
• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik Nr 3;
• Oświadczenie wspólnie ubiegających się Wykonawców – załącznik Nr 4;
• Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów – załącznik nr 5;
• Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik Nr 6
• Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 7.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam osoby, która przewiezie rower MTB - Noordwijk aan Zee - Sandomierz
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania21-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Szukam osoby, która przewiezie mi rower MTB o wadze ok 15 kg, do Polski, okolice Sandomierza, z Noordwijk aan Zee. Zainteresowanych proszę o kontakt Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI