Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Miasto Kołobrzeg...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Miasto Kołobrzeg i Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKołobrzeg
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-01-09
 • ZamawiającyGmina Miasto Kołobrzeg
 • Data publikacji ogłoszenia2023-12-12
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00545716
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Miasto Kołobrzeg i Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Kołobrzeg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920736

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 13

1.5.2.) Miejscowość: Kołobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.kolobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://i-kolobrzeg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Kołobrzeg – Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu- wspólnie przeprowadzający postępowanie z Gminą Miasto Kołobrzeg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6711042993

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Okopowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Kołobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cus.kolobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cus.kolobrzeg.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Na podstawie Zarządzenia 150/22 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 21 listopada 2022r. z późń. zm. w sprawie wyznaczenia Zamawiającego właściwego do przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień lub udzielenia zamówień na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg oraz określenia sposobu współdziałania z wyznaczonym Zamawiającym, Gmina Miasto Kołobrzeg upoważniona jest przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówień na rzecz Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu. Gmina Miasto Kołobrzeg przygotowuje i przeprowadza zamówienie publiczne zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 148/22 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 21 listopada 2022r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych i powołania Komisji przetargowej.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Miasto Kołobrzeg i Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9203b80f-9810-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00545716

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00506098/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Usługi pocztowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg/public/postepowanie?postepowanie=57503548

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały wskazane w SWZ w Rozdziale VIII.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Został wskazany w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.271.62.2023.II

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Miasto Kołobrzeg

4.2.6.) Główny kod CPV: 64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość śledzenia przez internet przesyłek listowych rejestrowanych w obrocie krajowym

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dedykowany program do rejestracji przesyłek

4.3.6.) Waga: 20,0

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość śledzenia przez internet przesyłek listowych rejestrowanych w obrocie zagranicznym

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług pocztowych dla Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu

4.2.6.) Główny kod CPV: 64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość śledzenia przez internet przesyłek listowych rejestrowanych w obrocie krajowym

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dedykowany program do rejestracji przesyłek

4.3.6.) Waga: 20,0

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość śledzenia przez internet przesyłek listowych rejestrowanych w obrocie zagranicznym

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi kurierskie i dostawa paczek pocztowych dla Gminy Miasto Kołobrzeg

4.2.6.) Główny kod CPV: 64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość śledzenia przez internet paczek pocztowych rejestrowanych w obrocie krajowym

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dedykowany program do rejestracji przesyłek

4.3.6.) Waga: 20,0

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość śledzenia przez internet przesyłek kurierskich rejestrowanych w obrocie krajowym

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Dla części I oraz II zamawiający wymaga aby wykonawca był wpisany do rejestru operatorów pocztowych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23.11.2012r. prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 tejże ustawy.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa powyżej, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamawiania jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane

Dla części III zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na:

dla części I: świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym realizowanych nieprzerwanie (w sposób ciągły) przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości minimum 300.000,00 zł (brutto) zrealizowaną na podstawie jednej umowy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony co najmniej przez jednego Wykonawcę.

W przypadku, gdy usługa jest w trakcie wykonywania (świadczenie powtarzające się lub ciągłe) wykonawca, na dzień złożenia oferty, powinien spełnić warunek co najmniej na poziomie wymaganym treścią warunku, tj. realizować ww. usługę nieprzerwanie (w sposób ciągły) przez co najmniej 12 miesięcy na podstawie jednej umowy, przy czym wartość już zrealizowanej usługi musi wynosić nie mniej niż wskazana wyżej kwota o wartości minimum 300.000,00 zł (brutto).


dla części II: świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym realizowanych nieprzerwanie (w sposób ciągły) przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości minimum 100.000,00 zł (brutto) zrealizowanych na podstawie jednej umowy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony co najmniej przez jednego Wykonawcę.

W przypadku, gdy usługa jest w trakcie wykonywania (świadczenie powtarzające się lub ciągłe) wykonawca, na dzień złożenia oferty, powinien spełnić warunek co najmniej na poziomie wymaganym treścią warunku tj. realizować ww. usługę nieprzerwanie (w sposób ciągły) przez co najmniej 12 miesięcy na podstawie jednej umowy, przy czym wartość już zrealizowanej usługi musi wynosić nie mniej niż wskazana wyżej kwota o wartości minimum 100.000,00 zł (brutto).


dla części III: świadczeniu usług kurierskich i doręczaniu paczek pocztowych realizowanych nieprzerwanie (w sposób ciągły) przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości minimum 10 000,00 zł (brutto) zrealizowanych na podstawie jednej umowy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony co najmniej przez jednego Wykonawcę.

W przypadku, gdy usługa jest w trakcie wykonywania (świadczenie powtarzające się lub ciągłe) wykonawca, na dzień złożenia oferty, powinien spełnić warunek co najmniej na poziomie wymaganym treścią warunku tj. świadczyć ww. usługę nieprzerwanie (w sposób ciągły) przez co najmniej 12 miesięcy zrealizowanych na podstawie jednej umowy, przy czym wartość już zrealizowanej usługi musi wynosić nie mniej niż wskazana wyżej kwota o wartości minimum 10 000,00 zł (brutto).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną cześć.
W przypadku złożenia oferty na części I i II, albo na część I i III, albo na część II i III lub na wszystkie 3 części, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją co najmniej świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym realizowanych nieprzerwanie (w sposób ciągły) przez okres co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy na najwyższą spośród wymaganych minimalnych wartości zamówienia w zakresie danej części, na które składa ofertę, a jeśli wśród części, na które Wykonawca będzie składał ofertę, byłaby także część III, Zamawiający wymaga aby w zakres usługi wchodziły również usługi kurierskie i doręczanie paczek pocztowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych (odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 2 do SWZ dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu (zakresu), dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 4 do SWZ;

Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

2) Dokument potwierdzający posiadanie obowiązującego wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub odpowiedni dokument potwierdzający możliwość świadczenie usług przez Wykonawcę w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli posiadanie ich jest niezbędne ( dotyczy części I i II).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty składane wraz z Formularzem ofertowym - Załącznik nr 1 do SWZ:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XX pkt 6 ppkt 3) SWZ i/lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy);
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, oświadczeń
i dokumentów; odpowiednie pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy), w tym umocowanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy (jeżeli dotyczy).
4) Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - oświadczenie składane na załączniku nr 2a do SWZ.
5) Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 A dla części I, załącznik nr 3 B dla części II, załącznik nr 3 C dla części III. (dotyczący części na którą/e składa ofertę)
2. Wymagania dotyczące wykonawców zagranicznych zostały opisane w cz. I SWZ w Rozdziale XXII pkt. 6- 8. Wymagania dotyczące wykonawców, którzy polegają na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby zostały opisane w cz. I SWZ w Rozdziale XXII pkt. 5.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XXII pkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie jw. przedkłada się, w przypadku określonym w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy P.z.p zgodnie z treścią załącznika nr 8 do SWZ, odpowiednio w zakresie oferowanej części zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy - zostały określone w § 8 i 9 umów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę SmartPZP: https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy dla każdej części od daty 01.01.2024 r. W przypadku braku możliwości zawarcia umowy od 01.01.2024r. – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie usług transportowych - Choszczno
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania23-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie usług transportowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI