Przewozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga do placówek oświatowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przewozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKańczuga
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-12-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentrum Usług Wspólnych w Kańczudze
 • Data publikacji ogłoszenia2019-12-19
 • Numer ogłoszenia636799-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 636799-N-2019 z dnia 2019-12-19 r.

Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze: Przewozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze, krajowy numer identyfikacyjny 36574670000000, ul. Słowackiego   12 , 37-220  Kańczuga, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 64203028 w.10, 166423821, e-mail cuw@kanczuga.pl, magda0511@interia.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.cuw.kanczuga.biuletyn.net
Adres profilu nabywcy: www.cuw.kanczuga.biuletyn.net
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.cuw.kanczuga.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.cuw.kanczuga.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Centrum Usług Wspólnych, 37-220 Kańczuga, ul. Słowackiego 12

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki
Numer referencyjny: CUW.271.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na przewozie najkrótszą trasą 20 uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom – szkoła/przedszkole - dom, w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. oraz od września do grudnia 2020 r. na niżej wymienionych trasach, przy czym każda z tras stanowi oddzielną część zamówienia: Część 1 / Trasa 1 Dowóz dzienny 13 uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu, zlokalizowanego w Jarosławiu na ul. Witosa 18, Wilsona 6, Jana Pawła II 30 oraz powrót. Przebieg trasy: Sietesz-Siedleczka-Łopuszka Wielka-Kańczuga-Łopuszka Mała-Żuklin-Pantalowice-Rączyna-Krzeczowice-Jarosław oraz powrót Trasa o długości 135 km/dzień Zamawiający przewiduje szacunkowo 195 dziennych przewozów w okresie realizacji umowy- część 1. Pod pojęciem dzienny przewóz należy rozumieć przewóz uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom – szkoła (przedszkole) – dom w jednym dniu. Dzienny przewóz będzie realizowany w dniach od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem wakacji i ferii oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) w sprawie organizacji roku szkolnego oraz w dniach uroczystości okazjonalnych takich jak np. dzień dziecka. Część 2 / Trasa 2 Dowóz dzienny 1 ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do Specjalistycznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Laszczynach 75a oraz powrót Przebieg trasy: Siedleczka – Laszczyny 75 a – Siedleczka Trasa o długości 56 km/dzień Zamawiający przewiduje szacunkowo 195 dziennych przewozów w okresie realizacji umowy- część 2. Pod pojęciem dzienny przewóz należy rozumieć przewóz uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom – szkoła (przedszkole) – dom w jednym dniu. Zamawiający zaznacza, iż umowa może być zawarta na krótszy okres lub wcześniej rozwiązana ze względu na umieszczenie ucznia w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Dzienny przewóz będzie realizowany w dniach od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem wakacji i ferii oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) w sprawie organizacji roku szkolnego oraz w dniach uroczystości okazjonalnych takich jak np. dzień dziecka. Część 3 / Trasa 3 Dowóz: 5 uczniów niepełnosprawnych w poniedziałek z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 30 Odwóz w piątek z Ośrodka do miejsca zamieszkania. Ze względu na pobyt uczniów w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu, ul. Jan Pawła II 30, potrzeba dowozu i odwozu uczniów występuje tylko w poniedziałki i w piątki lub inne dni tygodnia, w których zaczyna się i kończy tydzień nauki. Przebieg trasy: poniedziałek: Łopuszka Wielka -Łopuszka Mała- Krzeczowice – Jarosław piątek: Jarosław - Krzeczowice - Łopuszka Mała - Łopuszka Wielka Trasa o długości 68 km/dzień Zamawiający przewiduje szacunkowo 50 przewozów w okresie realizacji umowy -część 3 Przewóz będzie realizowany w poniedziałek oraz w piątek, z wyjątkiem wakacji i ferii oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) w sprawie organizacji roku szkolnego oraz w dniach uroczystości okazjonalnych takich jak np. dzień dziecka. Część 4 / Trasa 4 Dowóz 1 ucznia niepełnosprawnego w poniedziałek z miejsca zamieszkania do Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie Odwóz w piątek z ośrodka do miejsca zamieszkania. Ze względu na pobyt ucznia w internacie Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, potrzeba dowozu i odwozu ucznia występuje tylko w poniedziałki i w piątki lub inne dni tygodnia, w których zaczyna się i kończy tydzień nauki. Zamawiający zaznacza, iż umowa może być zawarta na krótszy okres lub wcześniej rozwiązana ze względu na umieszczenie ucznia w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Przebieg trasy: poniedziałek: Lipnik – Lubaczów piątek: Lubaczów – Lipnik Trasa o długości 70 km/dzień Zamawiający przewiduje szacunkowo 25 przewozów w okresie realizacji umowy – uczeń w czerwcu 2020 kończy naukę - część 4. Przewóz będzie realizowany w poniedziałek oraz w piątek, z wyjątkiem wakacji i ferii oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) w sprawie organizacji roku szkolnego oraz w dniach uroczystości okazjonalnych takich jak np. dzień dziecka. Liczba uczniów objętych dowozem może się zwiększyć lub zmniejszyć; po każdej zmianie Zamawiający przedłoży Wykonawcy aktualny wykaz uczniów. W przypadku zmian liczby dowożonych uczniów Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia uczniów, zgodnie ze zmienionym wykazem od następnego dnia po wprowadzeniu przez strony zmiany umowy w zakresie wykazu uczniów i miejsca ich odbioru. W przypadku choroby ucznia lub innej przyczyny losowej która uniemożliwi dowóz ucznia do szkoły w danym dniu za ten dzień Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dzieci w podróży. Uczniowie powinni być dowiezieni do placówek oświatowych w takim czasie, aby mogły rozpocząć zajęcia zgodnie z planem zajęć. Uczniowie powinni być odebrani z placówek po zakończeniu zajęć, jednak nie później niż przed zamknięciem świetlicy. Zamawiający wymaga, aby uczniowie odbierani byli od rodziców/opiekunów prawnych spod domu o ustalonej wcześniej godzinie i po dowiezieniu na zajęcia byli przekazywani pod opiekę nauczyciela lub innej osoby upoważnionej. Po zakończeniu zajęć uczniowie winni być odbierani od nauczycieli w szkole/przedszkolu (lub innych osób upoważnionych) i po dowiezieniu pod dom przekazywani pod opiekę rodziców/opiekunów prawnych lub osób upoważnionych. Nie dopuszcza się przekazywania uczniów w drodze powrotnej ze szkoły do domu osobom nieupoważnionym. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował do wykonania odpowiednim potencjałem technicznym dopuszczonym do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 poz. 1990 z póżn.zm). Wykonawca zapewnia minimum cztery środki transportu (po jednym na każdą trasę) sprawnych technicznie, umożliwiających przewóz uczniów w jednym czasie, w ilości dostosowanej do liczby uczniów przewożonych na każdej z tras, sprawnych technicznie, wyposażonym w atestowany sprzęt zabezpieczający, klimatyzację, sprawną instalację grzewczą, specjalne oznakowanie, w ilości zapewniającej bezpieczny przewóz wymaganej ilości uczniów niepełnosprawnych na każdej trasie . Wykonawca winien zapewnić pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, z windą dla wózków i 2 miejsca w samochodzie na wózki inwalidzkie który posiada aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego oraz obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne OC i NW. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest podstawić pojazd zastępczy spełniający wymagania określone w umowie. Maksymalny czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii wynosi 90 minut (włącznie). Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pomoc przewożonym osobom przy wsiadaniu do samochodu i wysiadaniu z niego, odpowiedniego oznakowania samochodu używanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zapewnienia przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych samochodu zastępczego, w przypadku awarii samochodu używanego do realizacji zamówienia Ponadto, Wykonawca zapewni osobę/osoby pełniącą/pełniące funkcję opiekuna z kwalifikacjami w tym z pomocą przedmedyczną dla przewożonych osób w trakcie każdego przewozu. Zamawiający wyklucza łączenie funkcji kierowcy i opiekuna. Zamawiający zastrzega, iż z uwagi na brak możliwości dokładnego określenia ilości usług, podana szacunkowa ilość dziennych przewozów może ulec zmianie średnio o 15 % w zależności od potrzeb Zamawiającego. 2 Podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zapewnić w czasie realizacji umowy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.zm.). Obowiązek zatrudniania ww. osób na podstawie umowy o pracę obejmuje zarówno Wykonawcę jak i Podwykonawców. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na cały okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, dotyczą w szczególności osób/osoby wykonujących/wykonującej czynności kierowcy oraz czynności opiekuna. Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji: 1. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 26.06.2020 r. oraz od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. - Część 1 / Trasa 1, Część 2 / Trasa 2 Część 3 / Trasa 3 2. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 26.06.2020 r. - Część 4 / Trasa 4

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60130000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta + Cennik (odpowiednio do części trasy). Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena (koszt) 60,00
Czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zastrzega, że z uwagi na brak możliwości dokładnego określenia ilości usług, szacunkowo podana ilość usług może ulec zmianie średnio o 15% w zależności od potrzeb Zamawiającego. Ostateczne wynagrodzenie ustalone będzie na podstawie faktycznie wykonanej liczby dziennych przewozów w danym miesiącu, przy zachowaniu przyjętej ceny za jeden dzienny przewóz, określonej w ofercie Wykonawcy, nie może jednak przekroczyć całkowitej wartości zamówienia określonej w par.3 ust. 2 załącznika nr 1 do SIWZ. Zamawiający zaznacza, iż umowa może być zawarta na krótszy okres lub wcześniej rozwiązana ze względu na umieszczenie ucznia w placówce zapewniającej całodobową opiekę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-30, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
RODO Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. I), dalej "RODO", informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze mający siedzibę pod adresem: 37-220 Kańczuga, ul. Słowackiego 12. Numer telefonu: 16 642 30 28, adres email: przetargi@cuw.kanczuga.pl O w sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH : adres email: iod@kanczuga.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Przewozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki’’ nr CUW.271.9.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; [: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej "ustawa Pzp"; r Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. l ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; r obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; r posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 1- nic przysługuje Pani/Panu: - w związku z 311. 17 ust. 3 lit. b, d łub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa wart. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część 1 / Trasa 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowóz dzienny 13 uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu, zlokalizowanego w Jarosławiu na ul. Witosa 18, Wilsona 6, Jana Pawła II 30 oraz powrót. Przebieg trasy: Sietesz-Siedleczka-Łopuszka Wielka-Kańczuga-Łopuszka Mała-Żuklin-Pantalowice-Rączyna-Krzeczowice-Jarosław oraz powrót Trasa o długości 135 km/dzień Zamawiający przewiduje szacunkowo 195 dziennych przewozów w okresie realizacji umowy- część 1. Pod pojęciem dzienny przewóz należy rozumieć przewóz uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom – szkoła (przedszkole) – dom w jednym dniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 195
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena (koszt) 60,00
Czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część 2 / Trasa 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowóz dzienny 1 ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do Specjalistycznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Laszczynach 75a oraz powrót Przebieg trasy: Siedleczka – Laszczyny 75 a – Siedleczka Trasa o długości 56 km/dzień Zamawiający przewiduje szacunkowo 195 dziennych przewozów w okresie realizacji umowy- część 2. Pod pojęciem dzienny przewóz należy rozumieć przewóz uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom – szkoła (przedszkole) – dom w jednym dniu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 195
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena (koszt) 60,00
Czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Część 3 / Trasa 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowóz: 5 uczniów niepełnosprawnych w poniedziałek z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 30 Odwóz w piątek z Ośrodka do miejsca zamieszkania. Ze względu na pobyt uczniów w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu, ul. Jan Pawła II 30, potrzeba dowozu i odwozu uczniów występuje tylko w poniedziałki i w piątki lub inne dni tygodnia, w których zaczyna się i kończy tydzień nauki. Przebieg trasy: poniedziałek: Łopuszka Wielka -Łopuszka Mała- Krzeczowice – Jarosław piątek: Jarosław - Krzeczowice - Łopuszka Mała - Łopuszka Wielka Trasa o długości 68 km/dzień Zamawiający przewiduje szacunkowo 50 przewozów w okresie realizacji umowy -część 3 Przewóz będzie realizowany w poniedziałek oraz w piątek, z wyjątkiem wakacji i ferii oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) w sprawie organizacji roku szkolnego oraz w dniach uroczystości okazjonalnych takich jak np. dzień dziecka.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 50
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Czas (koszt) 60,00
Czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Część 4 / Trasa 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowóz 1 ucznia niepełnosprawnego w poniedziałek z miejsca zamieszkania do Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie Odwóz w piątek z ośrodka do miejsca zamieszkania. Ze względu na pobyt ucznia w internacie Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, potrzeba dowozu i odwozu ucznia występuje tylko w poniedziałki i w piątki lub inne dni tygodnia, w których zaczyna się i kończy tydzień nauki. Zamawiający zaznacza, iż umowa może być zawarta na krótszy okres lub wcześniej rozwiązana ze względu na umieszczenie ucznia w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Przebieg trasy: poniedziałek: Lipnik – Lubaczów piątek: Lubaczów – Lipnik Trasa o długości 70 km/dzień Zamawiający przewiduje szacunkowo 25 przewozów w okresie realizacji umowy – uczeń w czerwcu 2020 kończy naukę - część 4.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 25
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Czas (koszt) 60,00
Czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę konserwację samochodów - Stalowa Wola
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania26-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę konserwację samochodów w Stalowej Woli. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI