Przewóz pracowników na terenie m.st. Warszawy

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przewóz pracowników na terenie m.st. Warszawy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-09-30
 • ZamawiającyZarząd Oczyszczania Miasta
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-21
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00357131
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przewóz pracowników na terenie m.st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Oczyszczania Miasta

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010352346

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jerozolimskie 11/19

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-508

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zom.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zom.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz pracowników na terenie m.st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-839de03d-3972-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357131

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008356/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Przewóz pracowników wykonujących prace porządkowe na terenie m.st. Warszawy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zom-waw.ezamawiajacy.pl/pn/zom-waw/demand/85014/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem:
1) Platformy znajdującej się pod adresem https://zom-waw.ezamawiajacy.pl/pn/zom-waw/demand/85014/notice/public/details w sekcji „Korespondencja”,
2) poczty elektronicznej - przetargi@zom.waw.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem:
1) Platformy znajdującej się pod adresem https://zom-waw.ezamawiajacy.pl/pn/zom-waw/demand/85014/notice/public/details w sekcji „Korespondencja”,
2) poczty elektronicznej - przetargi@zom.waw.pl.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę lub pocztę elektroniczną przetargi@zom.waw.pl.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału;
4.1 zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://zom-waw.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl.
4.2 Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
4.3 Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta poprzez potwierdzenie swoich danych złożeniem Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego lub kontakt pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4.4 Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez link https://zom-waw.ezamawiajacy.pl/pn/zom-waw/demand/85014/notice/public/details lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przetargi@zom.waw.pl.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Zarządu Oczyszczania Miasta tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę
w Zarządzie Oczyszczania Miasta. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zarządzie Oczyszczania Miasta jest Dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta, z siedzibą w Warszawie (00-508), Al. Jerozolimskie 11/19.
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Zarządzie Oczyszczania Miasta. Proszę je wysłać na adres: iod@zom.waw.pl.
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy .
Jak długo będą przechowywane moje dane?
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. czas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: podmiot Platforma Aukcyjna Marketplanet;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
• Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane,
lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOM/KP/13/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przewóz pracowników wykonujących prace porządkowe na terenie m. st. Warszawy.
Przewóz 2 grup po 8 pracowników każda będzie realizowany przez okres 12 miesięcy od dnia 1 grudnia 2022 r. wraz z narzędziami służącymi do prac ręcznego oczyszczania, dwoma busami przeznaczonymi do tego celu, spełniającymi warunki dopuszczenia do ruchu drogowego.
Przewóz pracowników będzie się odbywał z bazy zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 88 lub Podczaszyńskiego 12 do miejsca pracy na terenie Warszawy i z powrotem po jej zakończeniu wraz z zabraniem i przewozem narzędzi.
Busy powinny być podstawione pod bazę na 20 minut przed rozpoczęciem pracy. Przewóz pracowników będzie odbywał się w dni robocze (poniedziałek-piątek), w godzinach: 6:00 – 14:00 z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 umowy.
Wykonawca ma obowiązek pozostawienia w gotowości busów z własnym kierowcą do dyspozycji Zamawiającego w godzinach podanych w ust. 7.
Miejsce dowozu do realizacji prac, jak i miejsce oraz godzina odbioru pracowników po wykonaniu tych prac z różnych punktów miasta, będą określane codziennie przez przedstawiciela Zamawiającego, który będzie sprawował nadzór nad przewożoną grupą osób.
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Szczegółowe warunki i zakres prac oraz zasady rozliczania określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4/I do SWZ.
Dane techniczne busów określa załącznik nr 3 do wzoru umowy.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na okres obowiązywania umowy osób w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy tj. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn.zm.), które będą wykonywały pracę kierowcy. Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 2 do umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy PZP w zw. z art. 305 ust.1, polegających na wykonaniu usługi przewozu pracowników.
Zamówienia te zostaną udzielone w przypadku:
 wyczerpania się kwoty określonej w § 4 ust. 1 wzoru umowy,
 wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy określonego w § 2 wzory umowy
 konieczności skorzystania z większej liczby autokarów lub busów, niż określona w zamówieniu podstawowym.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przewóz pracowników wykonujących prace porządkowe na terenie m. st. Warszawy.
Przewóz 2 grup po 40 pracowników każda będzie realizowany przez okres 12 miesięcy od dnia 1 grudnia 2022 r. wraz z narzędziami służącymi do prac ręcznego oczyszczania, dwoma autokarami przeznaczonymi do tego celu, spełniającymi warunki dopuszczenia do ruchu drogowego.
Przewóz pracowników będzie się odbywał z bazy zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 88 lub Podczaszyńskiego 12 do miejsca pracy na terenie Warszawy i z powrotem po jej zakończeniu wraz z zabraniem i przewozem narzędzi.
Autokary powinny być podstawione pod bazę na 20 minut przed rozpoczęciem pracy. Przewóz pracowników będzie odbywał się w dni robocze (poniedziałek-piątek), w godzinach: 6:00 – 14:00 z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 umowy.
Wykonawca ma obowiązek pozostawienia w gotowości autokarów z własnym kierowcą do dyspozycji Zamawiającego w godzinach podanych w ust. 7.
Miejsce dowozu do realizacji prac, jak i miejsce oraz godzina odbioru pracowników po wykonaniu tych prac z różnych punktów miasta, będą określane codziennie przez przedstawiciela Zamawiającego, który będzie sprawował nadzór nad przewożoną grupą osób.
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Szczegółowe warunki i zakres prac oraz zasady rozliczania określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4/II do SWZ.
Dane techniczne autokarów określa załącznik nr 3 do wzoru umowy.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na okres obowiązywania umowy osób w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy tj. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn.zm.), które będą wykonywały pracę kierowcy. Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 2 do umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy PZP w zw. z art. 305 ust.1, polegających na wykonaniu usługi przewozu pracowników.
Zamówienia te zostaną udzielone w przypadku:
 wyczerpania się kwoty określonej w § 4 ust. 1 wzoru umowy,
 wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy określonego w § 2 wzory umowy
 konieczności skorzystania z większej liczby autokarów lub busów, niż określona w zamówieniu podstawowym.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na krajowy transport drogowy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 180 z późn.zm.)
2) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że będzie dysponował:
część I
dwoma busami posiadającymi aktualny przegląd techniczny i ubezpieczenie OC, o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż 8 (+ miejsce dla kierowcy) nie większej niż 17 (+ miejsce dla kierowcy) wyposażonymi w:
a) przestrzeń bagażową umożliwiającą transport narzędzi,
b) klimatyzację,
c) ogrzewanie,
d) gniazdo wtykowe 12V umożliwiające podłączenie ładowarki do telefonu.
część II
dwoma autokarami posiadającymi aktualny przegląd techniczny i ubezpieczenie OC, o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż 44 (+ miejsce dla kierowcy), wyposażonymi w:
a) sprawny luk bagażowy znajdujący się w podpodłogowej przestrzeni bagażowej otwierany z prawej i lewej strony autokaru, przy czym otwierając klapy bagażnika z lewej i prawej strony autokaru, przestrzeń bagażowa musi być otwarta na przestrzał,
b) minimum dwoje działających drzwi umieszczonych na początku i końcu (ew. środku) autokaru po jego prawej stronie,
c) klapy dachowe do wentylacji, sprawne otwierane boczne okna lub sprawną klimatyzację,
d) ogrzewanie,
e) gniazdko wtykowe 12V umożliwiające podłączenie ładowarki do telefonu,
f) maksymalna dopuszczalna wysokość autokaru to 3,5 m.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
1. aktualnej licencji na krajowy transport drogowy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 180 z poźn. zm.),
2. wypełnionego załącznika nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
1) Cz. I – 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100)
2) Cz. II – 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) oświadczenia o treści zgodnej z załącznikami 2a i 2b - osobno dla każdego Wykonawcy;
c) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie pod adresem: https://zom-waw.ezamawiajacy.pl/pn/zom-waw/demand/85014/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę elektrycznego wózka masztowego - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania01-12-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę elektrycznego wózka masztowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI