"Przewóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
"Przewóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2019/2020 t.j. od 02.01.2020 do 26.06.2020 r.”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSantok
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-12-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentrum Usług Wspólnych w Santoku
 • Data publikacji ogłoszenia2019-12-12
 • Numer ogłoszenia635494-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 635494-N-2019 z dnia 2019-12-12 r.

Centrum Usług Wspólnych w Santoku: "Przewóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2019/2020 t.j. od 02.01.2020 do 26.06.2020 r.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych w Santoku, krajowy numer identyfikacyjny 21036122100000, ul. Gorzowska  59 , 66-431  Santok, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 287 526, e-mail gzo@santok.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://santok.biuletyn.net/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://santok.biuletyn.net/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://santok.biuletyn.net/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
FORMA PISEMNA
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Przewóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2019/2020 t.j. od 02.01.2020 do 26.06.2020 r.”
Numer referencyjny: CUW.4064.2.2019.DKS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) Przewóz (dowóz i odwóz) uczniów z terenu gminy Santok do Szkoły Podstawowej im. prof. gen. E. Zawackiej w Santoku i Szkoły Podstawowej w Janczewie roku szkolnym 2019/2020 t.j. od 02.01.2020 do 26.06. 2020 r. w oparciu o harmonogram dowozu i odwozu (załącznik nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) w ramach regularnej komunikacji autobusowej na podstawie sprzedanych przez Wykonawcę imiennych biletów miesięcznych szkolnych, autobusami własnymi lub będącymi w dyspozycji Wykonawcy. W załączniku nr 10 określono szacunkową maksymalną liczbę kilometrów między miejscowościami a szkołami podstawowymi, do których będą dowożeni uczniowie. Szczegółowy rozkład jazdy oraz liczba uczniów zostaną określone w dniu podpisania umowy. Na dzień składania oferty należy kierować się danymi przedstawionymi przez Zamawiającego w w/w załączniku. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby osób maksymalnie do 58 oraz maksymalnej liczby kilometrów do 30 bez potrzeby zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy. b) Przewóz (dowóz i odwóz) uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Santok do placówek w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2019/2020 t.j . od 02.01.2020 do 26.06.2020 r. w oparciu o harmonogram dowozu i odwozu (załącznik nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia), po drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych gruntownych. Zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego szacunkiem wyjściowym dzienna liczba uczniów do przewozu (rozumianego jako przewóz na trasie dom ucznia – szkoła – dom ucznia) wyniesie około 16 uczniów. Liczba uczniów może ulec zmianie, ponieważ na dzień przygotowania niniejszego postępowania Zamawiający opierał się o liczbę dzieci dowożonych do placówek oświatowych na dzień 01.12.2019 r. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby osób maksymalnie do 19 bez potrzeby zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy. c) Przewóz (dowóz i odwóz) dzieci do przedszkola z przystanków autobusowych w m. Janczewo, Płomykowo, Stare Polichno, Nowe Polichno do Gminnego Przedszkola im. Małych Kasztelanów w Santoku, ul. Gorzowska 19 oraz do oddziałów przedszkolnych Gminnego Przedszkola im. Małych Kasztelanów w Santoku, zlokalizowanych w Szkole Podstawowej im. gen. prof. E. Zawackiej w Santoku, ul. Gralewska 9 w roku szkolnym 2019/2020 t.j. od 02.01.2020 do 26.06. 2020 r. w oparciu o harmonogram dowozu i odwozu (załącznik nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) autobusami własnymi lub będącymi w dyspozycji Wykonawcy. W załączniku nr 10 określono szacunkową maksymalną liczbę kilometrów między miejscowościami a przedszkolem/oddziałami przedszkolnymi w SP Santok, do których będą dowożone dzieci. Szczegółowy rozkład jazdy oraz liczba uczniów zostaną określone w dniu podpisania umowy. Na dzień składania oferty należy kierować się danymi przedstawionymi przez Zamawiającego w w/w załączniku. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby osób maksymalnie do 32 oraz maksymalnej liczby kilometrów do 27 bez potrzeby zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy 2. Obowiązki Wykonawcy: a) pojazd używany do transportu dzieci musi być przystosowany do ich przewozu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1990) b) Wykonawca posiada ważny Certyfikat dla systemu Zarządzania ISO 9001-2015 w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych c) W myśl art. 29 ust. 3a Pzp Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu umowy, w szczególności opiekunów i kierowców, jeśli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w niniejszym punkcie. Jeśli czynności, o których mowa nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, Wykonawca winien to udowodnić Zamawiającemu składając stosowne oświadczenia wraz z uzasadnieniem. Szczegółowe regulacje w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę zostały zawarte w Projekcie Umowy. d) Wykonawca zatrudnia kierowców, do w/w przedmiotu zamówienia, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wymaganych przepisami prawa. e) Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność oraz opiekę nad dziećmi w ramach przedmiotu zamówienia (w tym świadczenie pomocy dzieciom i opiekunowi w zależności od zgłoszonych potrzeb, np. wyjście/wejście dzieci z/do pojazdu). f) Wykonawca odpowiada za opiekę oraz bezpieczeństwo dzieci w drodze z pojazdu do budynku przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej oraz w drodze z budynku przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej do pojazdu, g) Wykonawca nie może przewozić większej liczby dzieci i towarzyszących im opiekunów niż liczba miejsc siedzących, w używanych do przewozu środkach transportu objętych ubezpieczeniem OC, h) w sytuacjach awaryjnych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu zastępczego, przystosowanego do ich przewozu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990), spełniając wymagania określone w SIWZ w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych dzieci, i) przestrzegania warunków określonych w wytycznych MENiS, ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz w ustawie o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140) i ustawie o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz.1412) ze szczególnym uwzględnieniem przewozu dzieci niepełnosprawnych, j) odpowiedniego oznakowania pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami, k) poniesienia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą pojazdu, np. wynagrodzenia kierowcy, wynagrodzenia opiekuna, zakupu paliwa, utrzymania w czystości, ubezpieczenia OC i NNW, przeglądów technicznych, napraw i innych niezbędnych kosztów eksploatacyjnych, l) pojazdy dowożące dzieci muszą posiadać opony zachowujące dobre właściwości jezdne nawet na ośnieżonej nawierzchni ł) zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej opieki nad przewożonymi dziećmi na trasie do i ze szkoły/przedszkola/placówki oświatowej, m) zapewnienia obsługi pojazdu - kierowcy z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami oraz z aktualnymi badaniami lekarskim. Kierowcy prowadzący pojazdy muszą wykazywać się odpornością psychiczną na nietypowe, często głośne zachowanie dzieci oraz prowadzić pojazdy w sposób łagodny nie powodujący u dzieci choroby lokomocyjnej, n) Wykonawca winien współpracować z Zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia, o) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia opiekuna dla dowożonych dzieci, p) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu dzieci i ich opiekuna. r) Wykonawca musi posiadać licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r., o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140) 3. Wymagania wobec opiekuna zatrudnionego w dowozie przez Wykonawcę: Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia, niezależnie od kierowcy, opiekuna przewożonym dzieciom. Opiekunem winna być osoba dorosła, sprawna fizycznie, niekarana, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz dająca rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci do szkół, przedszkola i placówek oświatowych. 4. Obowiązki opiekuna: Do obowiązków opiekuna będzie należało w szczególności: a) Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania i wysiadania ze środka transportu oraz w trakcie przejazdu. b) W trakcie wykonywania czynności związanych z opieką, ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwa przewozu, a w szczególności: - w trakcie realizacji przewozu przebywa wewnątrz środka transportu (w miejscu zapewniającym dobrą widoczność wszystkich uczniów); - w trakcie wsiadania uczniów, po zatrzymaniu pojazdu, otwiera drzwi pojazdu i wychodzi na zewnątrz, - sprawdza, czy w miejscu wsiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia, - w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej dzieciom natychmiastowe podjęcie działań zapewniających bezpieczeństwo dzieci oraz poinformowanie o tym fakcie, Zamawiającego i Wykonawcę, - po wejściu wszystkich uczniów do pojazdu opiekun sprawdza, czy uczniowie zajęli miejsca siedzące, - w trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe, podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia (bez użycia siły fizycznej), - w trakcie wysiadania uczniów, opiekun otwiera drzwi pojazdu i wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania, - nadzoruje wysiadanie uczniów, służąc im w razie potrzeby pomocą, - zwraca uwagę na zachowanie się dzieci podczas przewozu, - po opuszczeniu autobusu opiekun dokonuje przeglądu pojazdu i w przypadku znalezienia przedmiotów pozostawionych przez uczniów (np. torba, odzież, telefon) powiadamia o tym fakcie kierowcę i dyrektora szkoły/przedszkola/placówki oświatowej, - w przypadku awarii lub wypadku autobusu opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przyjazdu autobusu zastępczego lub rodziców uczniów. Opiekun informuje o tym Zamawiającego. O liczbie opiekunów w autobusie/samochodzie decyduje Wykonawca. 5. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy, będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (kopię umów o pracę), a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019, poz. 1040 ze zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2177) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na stanowisku kierowca autobusu i opiekun. 6.Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych będzie przedkładał Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia. 7. Wykonawca może zastąpić ww. osobę lub osoby, pod warunkiem że zostaną spełnione wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. 8. Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia związanych z przedmiotem umowy będzie stanowił załącznik do umowy. (załącznik nr 5 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60112000-6
60130000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-02   lub zakończenia: 2020-06-26

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawa z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140). Warunek posiadania uprawnień winien spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1.500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych, 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie (2) usługi, polegające na przewozie dzieci/uczniów, o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł (brutto) każda. 2)Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub posiada potencjał techniczny, który pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy: wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować tyloma pełnosprawnymi pojazdami w razie awarii pojazdu zasadniczego, które umożliwią przewóz z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz opiekunów. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub posiada: - jeden autobus na minimum 35 miejsca siedzące wyposażone w trójpunktowe pasy bezpieczeństwa na każdym siedzeniu, - jeden autobus na minimum 35 miejsc siedzących wyposażony w trójpunktowe pasy bezpieczeństwa na każdym siedzeniu, -jeden autobus przystosowany do przewozu minimum 16 osób niepełnosprawnych na miejscach siedzących i minimum 4 miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dodatkowo autobus ten: • Posiada dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich • Fotele wyposażone są w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa • Posiada dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu • Wyposażony jest w atestowaną windę załadowczą, posiadającą aktualne badania i przegląd Urzędu Dozoru Technicznego • Atestowany dodatkowy stopień umożliwiający bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu - jeden autobus przystosowany jest do przewozu minimum 16 osób niepełnosprawnych na miejscach, dodatkowo autobus ten: • Fotele wyposażone są w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, • Posiada dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu • Atestowany dodatkowy stopień umożliwiający bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu. Każdy z w/w autobusów jest nie starszy niż 3 lata na dzień złożenia oferty i posiada: • Oznakowanie pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami • Aktualne ubezpieczenie OC i NW przewożonych osób i aktualny przegląd techniczny pojazdu • Jest wyposażony w sprawną klimatyzację oraz dodatkowe ogrzewania postojowe niezależne od pracy silnika Wykonawca posiada ważny na dzień składania oferty Certyfikat dla systemu Zarządzania ISO 9001-2015 w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych. Liczba pojazdów musi gwarantować dotarcie na zajęcia szkolne dzieci dowożonych w ramach danego kursu, a następnie ich powrót do domów. 3) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem, to znaczy: kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii D lub D1, ważnymi badaniami lekarskimi, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2140), w liczbie odpowiadającej ilości pojazdów przeznaczonych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek posiadania zdolności technicznych lub zawodowych dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów. Wykonawca winien załączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje wraz z określoną wartością zrealizowanych usług bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców występujących co najmniej jeden z nich musi spełniać samodzielnie warunek, o którym mowa w pkt 1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej i ekonomicznej podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych - na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. 2. Pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeżeli składana oferta jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp , przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 5. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wskazanego w niniejszym podpunkcie. 6. Aktualna licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, uprawniająca do przewozu na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2140). 7. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane, w zakresie wymaganym do spełnienia warunków w postępowaniu. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane należycie wraz z określoną wartością tych usług, przy czym podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentów 0 oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy (3) miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykaz urządzeń technicznych (wykaz pojazdów) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami w zakresie wymaganym do spełnienia warunków udziału w podstępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy złotych, 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Warunki zmiany umowy w stosunku do treści oferty zostały podane w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-20, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Tak
Wskazać powody:
W związku z pilną potrzebą udzielenia zamówienia publicznego p.n. "Przewóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2019/2020 t.j. od 02.01.2020. do 26.06.2020 r.” skraca się termin składania ofert do 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jest to termin minimalny dla dostaw i usług, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Przy utrzymaniu terminu 14-dniowego na składanie ofert istnieje realne zagrożenie, że nie nastąpi zawarcie umowy z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą, który od 02 stycznia 2020 r. zacząłby świadczyć usługi w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkola, w tym dzieci niepełnosprawnych. Jednym z obowiązków gminy jest zapewnienie transportu dzieci i uczniów do szkół, w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych. Zamawiający, po przeanalizowaniu całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych towarzyszących rozpatrywanemu zamówieniu, doszedł do wniosku, iż rozstrzygnięcie w/w postepowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z zachowaniem dotychczasowego terminu składania ofert nie jest możliwe, co z kolei w istotny sposób zagraża interesom Zamawiającego. Wobec powyższego, w istocie zachodzi pilna potrzeba udzielenia przedmiotowego zamówienia, przy czym skrócenie terminu składnia ofert w odnośnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest w pełni uzasadnione, przez co za spełnione należy uznać przesłanki, od których zależy możliwość skorzystania z uprawnienia do skrócenia terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie w/w zadania. Wobec powyższego postanowiono o zastosowaniu 7-dniowego terminu na składanie ofert, tak aby do końca grudnia 2019 r. została zawarta umowa, a od 02 stycznia 2020 r. nastąpiło świadczenie usługi w zakresie przewozu dzieci.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport małego samochodu osobowego - Gubin - Rzeszów
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania22-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport małego samochodu osobowego. Masa własna około 900 kg. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Santok: Budowa drogi gminnej nr 004663F – ul. Makowa w m. Janczewo
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Santok: Całoroczna konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Santok w roku 2020
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Najem długoterminowy dwóch samochodów osobowych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Dowożenie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg do szkół podstawowych poprzez zakup biletów miesięcznych