Organizacja transportu uczniów do placówek oświatowych Gminy Przywidz poprzez zakup...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Organizacja transportu uczniów do placówek oświatowych Gminy Przywidz poprzez zakup biletów miesięcznych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPrzywidz
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-12-15
 • ZamawiającyGMINA PRZYWIDZ
 • Data publikacji ogłoszenia2021-12-07
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00302544
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja transportu uczniów do placówek oświatowych Gminy Przywidz poprzez zakup biletów miesięcznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZYWIDZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 7

1.5.2.) Miejscowość: Przywidz

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-047

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58/6825146

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przywidz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przywidz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja transportu uczniów do placówek oświatowych Gminy Przywidz poprzez zakup biletów miesięcznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b82c54e-569c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00302544

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005309/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Organizacja transportu uczniów do placówek oświatowych Gminy Przywidz poprzez zakup biletów miesięcznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://platformazakupowa.pl/pn/ug_przywidz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”)pod adresem” https://platformazakupowa.pl/pn/ug_przywidz
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Wykonawca zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art.221 Ustawy Pzp.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformazakupowa.pl.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
8. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
9. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email fundusze@przywidz.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. z 2017r. poz.1320)
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): rozdział XVIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.ZP.271.12.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz uczniów gminy Przywidz ( dowóz i odwóz ze szkół) autokarem na trasach :
- Klonowo-Majdany-Jodłowno-Pomlewo-Przywidz
- Trzepowo-Olszanka-Miłowo-Trzepowo-Przywidz
- zał nr 7 do SWZ opz

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na podstawienie pojazdu zastępczego w sytuacjach awaryjnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz uczniów gminy Przywidz (dowóz i odwóz ze szkół) busem na trasach:
- Czarna Huta- Częstocin- Przywidz- zał nr 7 opz

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na podstawienie pojazdu zastępczego w sytuacjach awaryjnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale IV SWZ oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki:
1) w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
a) Wykonawca dysponuje osobami o kwalifikacjach zawodowych:
dla cz. 1 i cz. 2 - dysponuje/będzie dysponował minimum dwoma kierowcami którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy kategorii D z wpisanym kodem 95, świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie) i minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowcy
dla cz.2 - dysponuje/będzie dysponował minimum jedną osobą do opieki nad dowożonymi
uczniami podczas przewozu. Osoba zatrudniona do sprawowania opieki winna
posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.

b)wykonawca dysponuje następującym sprzętem:
- dla cz. 1 - dysponuje/ będzie dysponował minimum dwoma autobusami o liczbie miejsc nie mniejszej niż 50, rok produkcji 2006 lub młodszy,
- dla cz. 2 - dysponuje/ będzie dysponował minimum jednym minibusem o liczbie miejsc nie mniejszej niż 15 osób, rok produkcji 2006 lub młodszy,
c) w zakresie zdolności zawodowej dla obu części:
Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem : w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie a w przypadku świadczeń ciągłych wykonuje należycie , co najmniej 1 zamówienie polegające na świadczeniu przez okres co najmniej 6 m-scy usług przewozu osób o charakterze użyteczności publicznej.

2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek w tym zakresie, jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2021 poz. 919) lub ważną licencję na wykonanie krajowego transportu osób wydaną na podstawie obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) wykaz usług zał nr 3 - w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie a w przypadku świadczeń ciągłych wykonuje należycie , co najmniej 1 zamówienie polegające na świadczeniu przez okres co najmniej 6 m-scy usług przewozu osób o charakterze użyteczności publicznej.
b) wykaz pojazdów zał nr 4
- dla cz. 1 - dysponuje/ będzie dysponował minimum dwoma autobusami o liczbie miejsc nie mniejszej niż 50, rok produkcji 2006 lub młodszy,
- dla cz. 2 - dysponuje/ będzie dysponował minimum jednym minibusem o liczbie miejsc nie mniejszej niż 15 osób, rok produkcji 2006 lub młodszy.
c) wykaz osób zał nr 5
dla cz. 1 i cz. 2 - dysponuje/będzie dysponował minimum dwoma kierowcami którzy będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy kategorii D z
wpisanym kodem 95, świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie) i minimum 3 letnie doświadczenie na
stanowisku kierowcy
dla cz.2 - dysponuje/będzie dysponował minimum jedną osobą do opieki nad dowożonymi
uczniami podczas przewozu. Osoba zatrudniona do sprawowania opieki winna
posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.
d) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek w tym zakresie, jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2021 poz. 919) lub ważną licencję na wykonanie krajowego transportu osób wydaną na podstawie obowiązujących przepisów.
• odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług zał nr 3 - w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie a w przypadku świadczeń ciągłych wykonuje należycie , co najmniej 1 zamówienie polegające na świadczeniu przez okres co najmniej 6 m-scy usług przewozu osób o charakterze użyteczności publicznej.
b) wykaz pojazdów zał nr 4
- dla cz. 1 - dysponuje/ będzie dysponował minimum dwoma autobusami o liczbie miejsc nie mniejszej niż 50, rok produkcji 2006 lub młodszy,
- dla cz. 2 - dysponuje/ będzie dysponował minimum jednym minibusem o liczbie miejsc nie mniejszej niż 15 osób, rok produkcji 2006 lub młodszy.
c) wykaz osób zał nr 5
dla cz. 1 i cz. 2 - dysponuje/będzie dysponował minimum dwoma kierowcami którzy będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy kategorii D z
wpisanym kodem 95, świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie) i minimum 3 letnie doświadczenie na
stanowisku kierowcy
dla cz.2 - dysponuje/będzie dysponował minimum jedną osobą do opieki nad dowożonymi
uczniami podczas przewozu. Osoba zatrudniona do sprawowania opieki winna
posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.
d) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek w tym zakresie, jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2021 poz. 919) lub ważną licencję na wykonanie krajowego transportu osób wydaną na podstawie obowiązujących przepisów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga ich wniesienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
8.2.W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika.
8.3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają wprowadzanie zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w opisanym niżej zakresie:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy, który może ulec przedłużeniu w uzasadnionych przypadkach takich jak: zmiany planów lekcji, z powodu okoliczności będących działaniem siły wyższej, wstrzymanie przewozów przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
2) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
3) zmiany zakresu przedmiotu umowy jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu, w tym.: zmiany ilości biletów, zmiany rodzaju poszczególnych biletów w zależności od potrzeb (bilety jednostronne), zmiany trasy i godzin przejazdów, w tym możliwość przesunięcia dni i godzin dowozów i odwozów z powodu tzw. „odrabiania”, bądź skrócenia w danym dniu lekcji, a także zmniejszenia lub zwiększenia liczby dni dowozów w danym miesiącu w zależności od programu danej szkoły.
4) zmiany trasy przejazdów spowodowanej czynnikami zewnętrznymi, m.in. warunkami drogowymi,
5) innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego,
6) z powodu okoliczności będących następstwem siły wyższej.
7) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
8) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
9) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt 7 wartość netto wynagrodzenia netto nie zmieni się a określona w aneksie wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
3. W przypadku zmian określonych w ust 1 pkt 8 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikająca ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
4. W przypadku zmian określonych w ust 1 pkt 9 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
5. Zmiana umowy może być dokonana na pisemny uzasadniony wniosek Strony.
6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_przywidz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport kruszywa - Gdańsk - Gdynia
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania17-05-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport kruszywa. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI