Dowożenie uczniów z terenu Gminy Olsztynek do przedszkoli, szkół i szkół specjal

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Olsztynek do przedszkoli, szkół i szkół specjalnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztynek
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-08-08
 • ZamawiającyZESPÓŁ ADMINISTRACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OLSZTYNKU
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-29
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00284294
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Olsztynek do przedszkoli, szkół i szkół specjalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ ADMINISTRACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OLSZTYNKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510384477

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Górna 5

1.5.2.) Miejscowość: Olsztynek

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-015

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 650 05 00

1.5.8.) Numer faksu: 89 650 05 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zasip.tech@olsztynek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zasipolsztynek.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowożenie uczniów z terenu Gminy Olsztynek do przedszkoli, szkół i szkół specjalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fa5d678-0f21-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284294

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039194/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowożenie uczniów z terenu Gminy Olsztynek do przedszkoli, szkół i szkół specjalnych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUUPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku reprezentowany przez Dyrektora (adres: ul. Górna 5, 11-015 Olsztynek, tel. 89 650 05 00)
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Dowożenie uczniów z terenu Gminy Olsztynek do przedszkoli, szkół i szkół specjalnych prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 Pzp.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp.
2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
4. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
5. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZASiP.260.1.2022.DTD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe w zakresie dowożenia w roku szkolnym 2022/2023 uczniów z terenu Gminy Olsztynek do przedszkoli i szkół gminnych. Usługi należy wykonywać w ciągu całego roku szkolnego w dni nauki szkolnej, punktualnie, systematycznie, zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego, na trasach przez niego wskazanych.
Zamówienie obejmuje usługę, do wykonania której niezbędny jest 1 autobus minimum 23 miejsca siedzące dla pasażerów, sprawny technicznie i wyposażony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Ustalona przez Zamawiającego długość dziennej trasy dla pojazdu w tej części zamówienia wynosi 162 km (na odcinku zjazd z drogi technicznej S7 – wieś Lutek droga gruntowa utwardzona i wieś Jadamowo droga gruntowa utwardzona).

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena - 85 % = 85 pkt.
2) Rok produkcji pojazdu - 15 % = 15 pkt.
2. Kryterium „Cena” – wskaźnik „C” , ranga (znaczenie): 85 punktów – rozpatrywane będzie na podstawie ceny /brutto/ za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 85 punktów, a każdej następnej ofercie zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Cn
C = ----------------- x 85% x 100, gdzie:
Cb
C - liczba punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych, nie podlegających odrzuceniu,
Cb - cena oferty badanej,

3. Inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
1) Kryterium „Rok produkcji pojazdu” – wskaźnik „R” - rozpatrywane będzie na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej w Formularzu Ofertowym, gdzie Wykonawca powinien wskazać rok produkcji pojazdu.
a) punkty w kryterium „Rok produkcji pojazdu” zostaną przyznane za pojazdy nie starsze niż 2011 roku.
b) jeżeli Wykonawca zadeklaruje pojazdy starsze niż z 2011 roku oferta wykonawcy może zostać odrzucona, zgodnie z dyspozycją art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp
c) jeżeli Wykonawca nie wypełni pozycji dotyczącej Roku produkcji pojazdu, oferta w tym kryterium otrzyma 0 punktów,
d) Oferta w kryterium „Rok produkcji pojazdu” – wskaźnik „R” może uzyskać maksymalnie 15 punktów według następujących zasad:
- 2011 - 2014 – 5 pkt,
- 2015 - 2018 – 10 pkt,
- 2019 – 2022 – 15 pkt,
4. Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) tj. 100 pkt stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C + R, przy czym ocenie będą podlegały tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji pojazdu

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe w zakresie dowożenia w roku szkolnym 2022/2023 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Olsztynek do szkół specjalnych w Olsztynie. Usługi należy wykonywać w ciągu całego roku szkolnego w dni nauki szkolnej, punktualnie, systematycznie, zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego, na trasach przez niego wskazanych. Niezbędny jest również autobus dostosowany do bezpiecznego przewozu uczniów niepełnosprawnych w następującej konfiguracji: 4 miejsca przeznaczone do mocowania wózków inwalidzkich, 5 do siedzenia (fotele) dla osób o innym charakterze niesprawności. Pojazd musi po-siadać homologację i spełniać wszystkie wymogi określone stosownymi przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych. Elementy wyposażenia (fotele, stanowiska na wózki inwalidzkie, windy, składane najazdy do wprowadzania wózków z tyłu pojazdu) muszą posiadać wymagane certyfikaty bezpieczeństwa i atesty.
Ustalona przez Zamawiającego długość dziennej trasy dla pojazdu w tej części zamówienia wynosi 282 km

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena - 85 % = 85 pkt.
2) Rok produkcji pojazdu - 15 % = 15 pkt.
2. Kryterium „Cena” – wskaźnik „C” , ranga (znaczenie): 85 punktów – rozpatrywane będzie na podstawie ceny /brutto/ za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 85 punktów, a każdej następnej ofercie zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Cn
C = ----------------- x 85% x 100, gdzie:
Cb
C - liczba punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych, nie podlegających odrzuceniu,
Cb - cena oferty badanej,

3. Inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
1) Kryterium „Rok produkcji pojazdu” – wskaźnik „R” - rozpatrywane będzie na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej w Formularzu Ofertowym, gdzie Wykonawca powinien wskazać rok produkcji pojazdu.
a) punkty w kryterium „Rok produkcji pojazdu” zostaną przyznane za pojazdy nie starsze niż 2011 roku.
b) jeżeli Wykonawca zadeklaruje pojazdy starsze niż z 2011 roku oferta wykonawcy może zostać odrzucona, zgodnie z dyspozycją art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp
c) jeżeli Wykonawca nie wypełni pozycji dotyczącej Roku produkcji pojazdu, oferta w tym kryterium otrzyma 0 punktów,
d) Oferta w kryterium „Rok produkcji pojazdu” – wskaźnik „R” może uzyskać maksymalnie 15 punktów według następujących zasad:
- 2011 - 2014 – 5 pkt,
- 2015 - 2018 – 10 pkt,
- 2019 – 2022 – 15 pkt,
4. Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) tj. 100 pkt stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C + R, przy czym ocenie będą podlegały tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji pojazdu

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 209) lub odpowiadające im równoważne zezwolenia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych następujących środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca składa:
a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym jest mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp złożonym wraz z ofertą w zakresie podstaw wykluczenia oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) w przypadku gdy Zamawiający uzna, że złożone uprzednio oświadczenia w po-wyższym zakresie nie są już aktualne lub uległy zmianie - zgodnie ze wzorem stanowiącym Za-łącznik nr 6 do SWZ,
b) oświadczenie w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od innego Wykonawcy na-leżącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa:
a) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 209) lub odpowiadające im równoważne zezwolenia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z FORMULARZEM OFERTOWYM – Załącznik nr 1 do SWZ składa następujące dokumenty:
1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 3 do SWZ.
2) oświadczenie dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SWZ.
3) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie jako oświadczenie własne – Załącznik nr 7 do SWZ (jeśli dotyczy)
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji nie-zbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 8 do SWZ (jeśli dotyczy).
6) dowód wniesienia wadium, jeżeli wadium zostało wniesione w innej formie niż pieniądzu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
1) w zakresie części I – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
2) w zakresie części II – 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 03 8823 0007 2001 0100 1603 0004 w Banku spółdzielczym w Olsztynku.
W tytule przelewu wpisać należy następującą treścią: Wadium w postępowaniu: „Dowożenie uczniów z terenu Gminy Olsztynek do przedszkoli, szkół i szkół specjalnych”. Część…….
6. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
10. Wykonawca ma obowiązek wskazać w formularzu ofertowym adres mailowy lub adres korespondencyjny gwaranta w celu przesłania przez Zamawiającego gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium wniesionego w formie poręczeń lub gwarancji.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art.98 ust.6 ustawy Pzp.
12. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust.1 - 5 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców składa oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego powinno wynikać, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy zgodnie – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
6) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 5 niniejszego rozdziału. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 58 ust.2 ustawy Pzp.
W przypadku spółki cywilnej art. 58 ust. 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego zostały określone w Załączniku nr 2 do SWZ.
2. Dopuszczalne zmiany umowy określone w art. 455 ustawy Pzp zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć użyciu miniPortalu, który jest dostępny pod adresem https//miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-08 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-06

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport osoby - Venray - Olsztyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania30-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport osoby. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.