Dowóz wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dowóz wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pełczyce w 2024 r. do placówek oświatowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPełczyce
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2023-12-21
 • ZamawiającyGMINA PEŁCZYCE
 • Data publikacji ogłoszenia2023-12-12
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00546299
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pełczyce w 2024 r. do placówek oświatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PEŁCZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966964

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Bursztynowy 2

1.5.2.) Miejscowość: Pełczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-260

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 95 768 50 38, +48 95 768 50 48

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pelczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pelczyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pełczyce w 2024 r. do placówek oświatowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3895f1cd-98d9-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00546299

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044607/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Dowóz wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pełczyce w 2024 r. do placówek oświatowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/860759

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja, odbywa się elektronicznie, wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej;
2) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, będzie udostępniał oferty i kierował wszelką korespondencję i dokumenty do Wykonawców za pośrednictwem Platformy Zakupowej, a Wykonawcom nie przysługuje żądanie przekazywania korespondencji za pośrednictwem emaila;
3) Wykonawca może komunikować się z Zamawiającym za pośrednictwem Platformy Zakupowej, za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, z zastrzeżeniem punktu 4);
4) ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem „Formularza”, dostępnego na Platformie Zakupowej, w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i innych dokumentów zamówienia;
5) Korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób, niż opisany w punkcie 3) nie będzie brana pod uwagę;
6) Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/860759

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą przygotowuje się i składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisanej przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpisem osobistym);
2) w celu złożenia oferty Wykonawca może, ale nie musi założyć konto na Platformie Zakupowej. Instrukcja dotycząca rejestracji i logowania dostępna jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3) przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie Zakupowej, ani logowania.
4) korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
5) za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż Administratorem danych osobowych Pani/ Pana jest Urząd Miejski w Pełczycach, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce reprezentowany przez Burmistrza Pełczyc Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach jest p. Joanna Marczewska, e-mail: iod.stargard@gmail.com.
1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d,e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO. Urząd Miejski w Pełczycach przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi. W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora może polegać w szczególności na zapewnieniu bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych poprzez sieci i systemy administratora.
2. Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. 3. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane:
a) Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) Podmiotom przetwarzającym, które na podstawie stosownych umów zgodnych z art. 28 RODO przetwarzają dane osobowe w
imieniu Administratora danych.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
4) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
6) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
7) prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO.
6. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezgodnie z przepisami RODO.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu
umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIP.215.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dowóz wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pełczyce w 2024 r. do placówek oświatowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów w kryterium cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2201). W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać ten wykonawca, który będzie realizował przewozy. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby.
2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: posiada doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług z zakresu dowozu dzieci do placówek oświatowych według ustalonego rozkładu jazdy, trwających co najmniej przez 6 miesięcy w roku szkolnym i o wartości łącznej dla 6 miesięcy świadczenia usług, co najmniej 150 000,00 zł brutto. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek może zostać spełniony łącznie. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby.
a) W przypadku umowy, która jest w trakcie realizacji, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca realizuje już umowę od przynajmniej 6 zakończonych miesięcy, a wartość zrealizowanych już 6 miesięcy wynosi przynajmniej 150 000,00 zł brutto.
b) W przypadku gdy wykonawca wykaże umowę która trwa/trwała dłużej niż 6 miesięcy, musi wykazać, że w trakcie trwania takiej umowy (niezależnie od długości jej trwania), wartość następujących po sobie 6 miesięcy, wynosiła przynajmniej 150 000,00 zł brutto.
c) Miesiące świadczenia usługi, o których mowa wyżej nie będą liczone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego lecz od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca (np. od 1.09. do 30.09.), a w przypadku okresów rozpoczynających się i kończących w innym miesiącu – od pierwszego dnia do dnia poprzedzającego dzień, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu (np. 15.11.2022 r. do 14.05.2023 r.).
d) W przypadku, gdy usługi, o których mowa wyżej były realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym podmiotem, zamawiający wymaga, aby wykonawca wskazał zakres usług, które faktycznie wykonywał w ww. zamówieniu. Zakres usług, wykonywanych przez wykonawcę wspólnie z innym podmiotem musi wypełniać warunek udziału w postępowaniu, opisany w ust. 1.
e) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać w całości jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby.
f) Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, chcą następnie wspólnie wykonywać usługi, dla których zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, to każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi w całości legitymować się tym doświadczeniem. Legitymowanie się doświadczeniem zostanie przez zamawiającego
uznane także wówczas, gdy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą doświadczenie we wspólnie wykonywanym zamówieniu, w zakresie o którym mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału, o wartości stanowiącej iloczyn wymaganej wartości miesięcznej usługi i ilości podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie i zamierzających wspólnie realizować umowę z zamawiającym.
W przypadku gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenia składa na wezwanie każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia przedmiotowego oświadczenia, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna
oferta.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z treścią art. 117 ust. 4 ustawy pzp – w treści formularza ofertowego; Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć wyłącznie w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być
zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Uwaga! Ww. zobowiązanie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
3) aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2201). Uwaga! W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. dokument składa ten z wykonawców, który będzie realizował przewozy.
4) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Należy pamiętać, że dowody należytego wykonania inne, niż pochodzące od podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane, mogą zostać przedstawione zamawiającemu wyjątkowo, wyłącznie w sytuacji, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie uzyskać dokumentów od tego podmiotu.
W przypadku oferty wspólnej wykaz wraz z dowodami składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty, według wzoru udostępnionego przez zamawiającego;
2) pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiIDG)
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub wykonawców jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów rejestrowych, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (NIP, Regon, nr KRS); Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. odpis lub informację składa każdy z wykonawców.
4) oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, traktujące o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzorów przekazanych przez zamawiającego.
Informacje zawarte w ww. oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu; Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o
udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z treścią art. 117 ust. 4 ustawy pzp; Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć wyłącznie w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w oryginale, podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, podpisami zaufanymi lub przy użyciu dowodów osobistych z warstwą elektroniczną (tzw. podpisami osobistymi), przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może także zostać złożone w elektronicznej kopii, potwierdzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub przy użyciu dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpisem osobistym), przez notariusza.
4. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
b) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamówienie będą mogli wykonywać ci z wykonawców, którzy wykazali doświadczenie, do realizacji danego zamówienia, opisane w treści Rozdziału VI ust. 4 swz

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wartość podatku od towarów i usług, z tytułu realizacji niniejszej umowy zostanie zapłacona zgodnie z obowiązującą w dacie powstania obowiązku podatkowego stawką VAT. W tym zakresie wynagrodzenie brutto podlega automatycznej waloryzacji bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian do umowy.
2. W trakcie trwania umowy zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 1 pzp, w przypadku zmiany kosztów realizacji zamówienia.
3. Strony umowy upoważnione będą do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztów realizacji zamówienia o co najmniej 15%.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/860759

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-20 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Podmioty zagraniczne: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się także wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawcy ci zobowiązani są do złożenia dokumentów i oświadczeń, wymienionych w treści Rozdziału VII SWZ. Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. W przypadku wskazania przez wykonawcę lub podmioty udostępniające zasoby, dokumentów informacji lub odpisów z rejestrów, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam na 17-05-24 transportu z Holandii - Stargard
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania14-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Szukam na 17-05-24 od 20 godz /piątek/ transportu os. prywatnej z Holandii Leiden do Stargardu i powrót w poniedziałek. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI